Bible, křesťanství, náboženství

Biblické poselství, rozbory.

Odporuje si Bible?

Mnoho kritiků Bible tvrdí, že si Bible na mnohých místech odporuje, že není přesná. Např. evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) popisují stejné události, ale jejich zápis se odlišuje.

Archeologie podporuje Bibli

Z http://creation.com/archaeology-supports-the-bible přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 2/2017. Článek vyšel na stránkách CMI 28. ledna 2017. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Pokud má tu možnost, stane se každý slušný a rozumný člověk křesťanem

10 důvodů k tomuto tvrzení napsal

Pavel Kábrt

35. otázka - Není snad Bible plná rozporů?

Článek převzat z knihy "Bůh křesťanství", kterou na svoje webové stránky http://www.proc-krestanstvi.cz/ umístil můj přítel Ing. Petr Fiedor. Děkuji našemu Vlastovi, který mi k tomu dal popud.

Genesis potvrzena v hlíně

Recenze knihy Věrohodnost knihy Genesis od Billa Coopera

Creation Science Movement, UK, 2011

Dominic Statham

(Z http://creation.com/genesis-confirmed-in-clay přeložil M. T. - 8/2014. Článek vyšel v časopisu Journal of Creation 27(1):39-41, duben 2013. Tento časopis si můžete předplatit zde.)

Vědecká fakta v Bibli

(Z http://www.livingwaters.com/witnessingtool/scientificfactsintheBible.shtml přeložil M. T. - 6/2014. Překlad stál 278 Kč. Převzato ze stránek Livingwaters.com)

Pramen:
Veškerý materiál v tomto oddílu naší webové stránky pochází přímo ze stránek The Evidence Bible (Svědectví Bible). Tato bible v překladu KJV (překlad Krále Jakuba) byla doporučena panem Josh McDowellem, dr. D. Jamesem Kennedym a Franklinem Grahamem.

Co tu bylo dřív, pyramidy nebo Potopa?

Alden Bass

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=92&top... přeložil M. T. – 2/2014. Článek vyšel na stránkách Apologeticspress 1. listopadu 2003.)

Přeložení článku do češtiny stálo 1814 Kč.
Děkuji všem, kteří pomáháte šířit Kristovo evangelium bez evolučních lží! Pavel Kábrt

Neotravujte mě se svým náboženstvím!

(Z http://creation.com/dont-bother-me přeložil M. T. - 8/2012. Vyšlo na stránkách CMI 5. srpna 2012,)

P. H. z Irska se vyjádřil ke kampani Ptejte se na evoluci provedené CMI, a Dr Don Batten mu odpovídá.

Question evolution!

Všemohoucí Bože Hospodine, Ty jsi nezměrný, Tvou moudrost vystihnout nelze.


Kázání faráře lounského českobratrského evangelického sboru Tomáše Pavelky z 29.7. 2012.

Introitus: Žalm 147, 1–11
1. čtení: Matouš 5, 43–48
2. čtení: Exodus 8

Pozdrav: Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.Amen Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách 8. neděle po sv. Trojici.

Vstupní modlitba: Všemohoucí Bože Hospodine, Ty jsi nezměrný, Tvou moudrost vystihnout nelze. Děkujeme Ti za to, že dáváš všemu řád, že jsi všemu určil místo a smysl. Vyznáváme před Tebou své hříchy, všechna slova, která jsme řekli, když jsme měli mlčet, všechna slova, která jsme neřekli, když jsme je říci měli. Vyznáváme před tebou své zlé skutky, které jsme učinili a učinit neměli, všechny své dluhy, opomenutí, nesplněné úkoly, ke kterým sji nás povolal a my slehali. Věříme, že pro velikou oběť svého Syna nás skrze svého svatého Ducha obnovíš. Přijmi, Pane, naše blahořečení a díkůvzdání: Sláva Otci, Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, navěky. Amen

Kulatost Země

Image credit: NASA

Henry Morris, Ph. D.

(Z http://www.icr.org/article/21459/ přeložil M. T. – 10/2011)

„Ten, který sídlí nad kulatou zemí, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání“ (Izajáš 40:22).

Customize This