Žula se tvořila katastroficky bez ohledu na to, co o tom tvrdí turistické tabule

**

Tas Walker

(Z časopisu Creation 34(4) 2012 přeložil M. T. – 10/2012.
Pod textem tohoto článku najdete upozornění na knihu, která je sice z jiného oboru, biologie, ale také velmi zajímavá z hlediska stvoření. PK)

„…geologové tvrdí, že obrovské „bubliny“ roztavené horniny prostupovaly horninou skalního podkladu…Tvrdí se, že tento proces trval miliony let.“ (turistická informační tabule)

Albany, na jižním pobřeží Západní Austrálie, je populární zastávkou na vyhlídkových trasách po celé oblasti. Od jižního Pacifiku odděluje Albany poloostrov, na kterém nalezneme slavné skalní útvary „Soutěska“ a „Přírodní most“. Informační tabule v národním parku Torndirrup sdělují návštěvníkům, na co se dívají.

Jedna z nich říká:

„Toto rozeklané pobřeží spojovalo Austrálii a Antarktidu přes miliardu let v jediném superkontinentu zvaném Gondwana.“

Na pobřeží se vyskytují charakteristické žulové útvary, jako jsou kupolovité výchozy či zaoblené suky. Ale nedokážete si představit celou miliardu let ani to, jak k tomuto stáří došli. Nezahlédnete ani Antarktidu, kterou od vás dělí 3500 kilometrů oceánu.

Žula se často vyskytuje ve velkých oválných „plutonech“ s průměrem 10 až 20 km. Geologové tvrdí, že plutony vznikaly a chladly nesmírně dlouho, jak informuje tabule v parku:

„Tlak a tření u paty dvou spojených světadílů způsobily, že se hornina roztavila a stoupala pomalu skrze rulu (páskovanou metamorfovanou horninu). Představte si lávovou lampu (vlevo na horním obrázku). Tato roztavená hornina pomalu chladla, tuhla v žulu a pomáhala spojit oba kontinenty.“

„Představte si lávovou lampu.“ Stejně jako v lampě stoupají bubliny „lávy“, tak podle geologů stoupaly pomalu obrovské „balony“ roztavené horniny (zvané diapiry) skrz (ano, skrz) zemskou kůru. To je pravda, žulový balon, jako jediné vyčnívající těleso, stoupal skrz horninu skalního podkladu – „pomalu, pomalu“. Tvrdí se, že tento proces trval miliony let.

Toto tvrzení je často používáno proti biblické chronologii historie Země čítající 6000 let. Skeptici se věřícím vysmívají s tím, že žula „dokazuje“, že biblická chronologie je směšná. Tabule v národním parku opakují tento příběh a implicitně naznačují, že „Bible nemá pravdu.“ Proč však propagují vládní agentury takové předpojaté názory? Protože se opírají o vědu, říkají nám.

Badatelé v oblasti geologie však tuto balonovou koncepci dávno opustili. Tvrdí nyní, že po dlouhou dobu převládal nesprávný vědecký názor. V Proceedings of the Geologists´Association napsal expert na žulu John Clemens:

„Dlouho zastávaný názor o žulových diapirech klestících si pomalu cestu do svrchních vrstev zemské kůry a namáhavě se zastavujících procesem tuhnutí byl nahrazen zcela odlišnou představou úzkých sběrných horninových žil prorážejících vzhůru během několika měsíců, pulzujících magmatem, a plnících rychle rostoucí plutony.“ (1)

*

Místo milionů let hovoří nyní geologové o tom, že se žulové plutony vytvoří za pár měsíců. A namísto toho, aby pomalu vystupovala vzhůru skalním podkladem, tryská roztavená žula rychle dlouhými prasklinami v kůře. To už dává mnohem větší smysl.

Dalším dlouho prosazovaným názorem, který vzal za své při výzkumu žuly, je představa, že růst krystalů zabere mnoho milionů let. Opět Clemens:

„Pokusně měřená tempa svědčí o tom, že pětimilimetrový krystal plagioklasu by mohl vyrůst za pouhou hodinu, každopádně by mu to netrvalo déle než 25 let.“ (1)

Víra ve starou zemi svedla mnohé lidi k tomu, že opustili biblickou chronologii. A nejen to, John Clemens zdůraznil, že víra ve starou zemi zavedla geologické myšlení ohledně žuly do slepé uličky. Říká, že vznik žuly patří do rostoucí řady geologických procesů, které byly „ve své náhlosti katastrofické.“

Takže se tabule v národním parku v Albany mýlí. Mělo by na ní stát, že žuly vznikly při katastrofě. To znamená, že to netrvalo dlouho. A na tabuli by také mělo stát, že tato katastrofa byla součástí katastrofy globální, která zasáhla celou zemi – kataklyzmatu Noemovy Potopy (Genesis 6-8).

Odkazy a poznámky

*

Poznámka mimo tento článek:

Upozorňuji zájemce, že vyšla kniha Mýtus evoluce aneb geny křičí: „Jémine, mýlíte se, Darwine“. Napsal ji český biolog Profesor RNDr. Jiří Antonín Mejsnar, DrSc., IOM. Knihu lze objednat např. zde: http://www.azknihy.cz/mytus-evoluce.html

Anotace:

Rok 2000 byl svědkem pozoruhodné skutečnosti. Poprvé v lidských dějinách vstoupil člověk do nového století znaje svůj vlastní genom, se všemi souvislostmi tohoto revolučního úspěchu. Šlo pravděpodobně o nejctižádostivější vědecký úkol, do kterého se lidé pustili za celou dobu své existence. Tento obrovský historický úspěch sám o sobě nás však nepřiblížil k objasnění původu života, původu druhu a původu člověka. Náš současný přístup k těmto třem obecným problémům musí být založen na objevech dosažených v molekulární biologii a genetice v druhé polovině dvacátého století, které nakonec umožnily i úspěšné přečtení genomu.
Je minimálně zarážející, kolik lidí včetně biologů ještě na počátku třetího tisíciletí věří v mechanismus „přírodního výběru“. Kromě metod k rozluštění lidského genomu shromáždila molekulární biologie během posledních šedesáti let experimentální výsledky prokazující překvapivě velkou stabilitu tak složité struktury, jakou je jeden gen. Tato stabilita svou podstatou rozhodně nenahrává náhodným změnám genu. Intenzivní výzkum na tomto poli poskytl určitý počet dnes laboratorně používaných, ale velmi komplikovaných technik, které umožňují molekulární manipulaci s DNA, vedoucí k záměrné změně v genu. Je to právě tato komplikovanost, která vylučuje náhodnou realizaci takových změn v přírodě. V knize jsou ukázány některé skutečnosti, jež jsou těžko slučitelné s hypotézou o spojité biologické evoluci, založené na přírodním výběru nahodilých změn, a které tak ukazují, že představa „o původu druhů přírodním výběrem“ není geniální teorií, ale špatnou hypotézou. Publikace je zamýšlena pro širokou, a tedy velkým dílem laickou veřejnost.
(Z předmluvy autora)

Obsah

Předmluva
Kapitola I. Člověk v přirozené klasifikaci
Kapitola II. Stáří člověka
Kapitola III. Kromaňonci a neandertálci
Kapitola IV. Původ člověka
Kapitola V. O původu druhů
Dekalog jako výzva Darwinově koncepci
De-1. Rozdíl mezi teorií a hypotézou
De-2. Mutace (variace) v rámci stejného druhu
De-3. Chromosomové aberace jako zdroj variace
De-4. Rekombinace a variace
De-5. Opravy mutace
De-6. Mutace v populaci
De-7. Dlouhý běh věků
De-8. Vsunutí genů
De-9. Mezidruhová homologie chromosomů
De-10. Epigenetická dědičnost variací
Kapitola VI. Myšlenka vedoucí k člověku
Na počátku bylo Slovo
Odvěká touha člověka létat
Probíhají fyzikálně-chemické a biologické procesy v přírodě spojitě, nebo nespojitě?
Myšlenka vedoucí ke vzniku člověka a její nespojitá materializace
Čtyři aspekty týkající se materializace myšlenky vedoucí ke vzniku člověka (Aspekt 1: První buňka * Aspekt 2: Kambrická exploze * Aspekt 3: Hominidae - bezocasé velké opice a člověk * Aspekt 4: Proč nemohl pravěký člověk lovit dinosaury místo mamutů)
Epilog
Slovníček
Citovaná literatura
Dodatek 1. Mitochondriální (mt) DNA
Dodatek 2. Radiochemické datovací metody (Metoda radioaktivního uhlíku * Metoda radioaktivního draslíku* Uranová metoda)
Dodatek 3. Struktura DNA a její základní funkce
Dodatek 4. Exkurze do „heterocyklické chemie“
Životopis autora
Rejstřík

Autor

Profesor RNDr. Jiří Antonín Mejsnar, DrSc., IOM,
se narodil 13. února 1941 v Praze.

Vzdělání:

1958-1963 / Přírodovědecká fakulta UK v Praze, dvouoborové studium biologie-chemie, specializace fyziologie živočichů, diplomní práce „Krátkodobý vliv okolních teplot na termoregulační vlastnosti netopýra velkého“ - promovaný biolog
1970 / Přírodovědecká fakulta UK v Praze, kandidátská disertace „Úloha noradrenalinu v chladem indukované termogenesi savců“ - CSc., RNDr.
1971-1976 Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, postgraduální studium, specializace numerická matematika, diplomní práce „Základní matematické vlastnosti kompartmentových systémů“ - absolvent PGS
1991 / Přírodovědecká fakulta UK v Praze, habilitační práce „Význam disipace energie pro studium kosterního svalu“ - jmenován a ustanoven docentem pro obor fyziologie živočichů
1993 / Akademie věd ČR, doktorská disertace „Bilance entropie v energetice svalu“ - DrSc.
1997 / Přírodovědecká fakulta UK v Praze - jmenován profesorem pro obor fyziologie živočichů
Zaměstnání:
1963-1965 / asistent - katedra obecné zoologie a srovnávací fyziologie, PřF UK Praha
1963-1964 / vojenská prezenční služba - tankový prapor, Západní vojenský okruh
1965-1991 / odborný asistent - katedra obecné zoologie a fyziologie, PřF UK Praha
1977 / odmítnuto habilitační řízení na PřF UK Praha - z politických důvodů
1990 / rehabilitace fakultní komisí a děkanem
1991-1997 / docent katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie, PřF UK Praha
1997-2004 / profesor katedry fyziologie živočichů PřF UK Praha
2005-2008 / přednosta Ústavu obecné biologie a genetiky 3. LF UK Praha

1978 / pracovní pobyt v Institutu klinické a experimentální medicíny AV SSSR, Novosibirsk (1 měsíc)
1981 / pracovní pobyt v Institutu klinické a experimentální medicíny AV SSSR, Novosibirsk (1 měsíc)
1984 / Visiting Professor, Centre Médical Universitaire, Ženeva (6 měsíců)
1988-1989 / Visiting Scientist, Washington University, Dept. Chem., St. Louis (1 měsíc), Visiting Scientist, University of Washington Medical Center, Seattle (9 měsíců)
1991 / Visiting Scientist, Centre Médical Universitaire, Ženeva (2 měsíce)
1995 / Visiting Professor, Université Claude Bernard, Lyon (1 měsíc)
1997 / Visiting Professor, Université Claude Bernard, Lyon (1 měsíc)

Pedagogická činnost:
45 let soustavné univerzitní výuky praktik, základních, výběrových a specializačních přednášek

Publikace:
Autor a spoluautor 120 publikací citovaných více než 500krát jinými autory v impaktovaných časopisech, autor 13 kapitol v monografiích s rozsahem 1-7 %, autor odborných překladů a skript

Ocenění:
1974 / James D. Hardy Medal, National Academy of Sciences, USA
1991 / Medaile Viléma Laufbergera České fyziologické společnosti ČLS JEP
1995 / člen The New York Academy of Sciences
1999 / The 2000 Millennium Medal of Honor, American Biographical Institute
1999 / The First Five Hundred Medal, IBC Cambridge UK
1999 / International Order of Merit (IOM), IBC Cambridge UK
2001 / Zlatá medaile PřF UK v Praze
2001 / čestný člen České fyziologické společnosti ČLS JEP
2007 / čestný člen České lékařské společnosti JEP

PřílohaVelikost
00555-15.10.2012-zula_se_tvorila_katastroficky-1-creation.doc2.59 MB
Průměr: 3.9 (7 votes)

Odp: Vlasta

POMÓC POLICIE IVANČICE MĚ CHCE ZABÍT PRO SVÉ MAFIÁNY KLUSÁKOVI Z JAMOLIC 182!

HOVADA JE SLABÝ TERMÍN.JSOU TO SUROVCI KLUSÁCI Z JAMOLIC!

Jaroslav Kvasnička | 21.09.2013

POCHYBNÁ OSOBA ANTONÍN KLUSÁK A POCHYBNÁ OSOBA LENKA KLUSÁKOVÁ JDOU PŘES MRTVOLY A POLICAJTI S RADNICÍ JE KRYJÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!

KORUPCE,FALŠOVANÉ ZAKÁZKY,MNOHAMILIONOVÉ ÚPLATKY DO KAPES NA ČERNO ZAMĚSTNANÉHO ANTONÍNA KLUSÁKA NA MÍSTĚ PANA PUSTINY TAK,ŽE ON DĚLÁ ČERNOTU A ŠMELINU PRO MěÚ IVANČICE A POLICII IVANČICE,KDE ON SI VŠUDE NA ZÁKAZECH PARKOVÁNÍ SMÍ BEZ POKUT PARKOVAT ATD.

ORGANIZOVANÝ STÁTNÍ ZLOČIN
Jaroslav Kvasnička 31.12.2012 03:48 212.80.64.* reagovat
Subject: Prosím o okamžité trestní stíhání. Veřejná stížnost a trestní oznámení k Kancelář presidenta: 02.11.2012 02:46 Jaroslav Kvasnička Prosím Vás spoluobčané o Vaši pomoc.Díky tomu, že mě invalidu vláda Č.R. řádně nezajistila a stále vše zdražuje, tak mne prostřednictvím jejich lichvářský bank a jejich nájemných vrahů exekutorů o vše okradla a to i o můj domov, který tímto nesvéprávným způsobem podstrčila profesionáním podvodníkům, kterými jsou pan Antonín Klusák a jeho manželka paní Lenka Klusáková z Jamolice 182.Nejprve zavinili mou nesolventnost tak, že mi rozbíjením oken a dveří vyháněli mé partnerky i nájemce, které mi můj strýc povolil, tak abych sám na dům finančně nestačil, pak opili v restauraci v Pohořelicích mého strýce, kterým byl pan Bohumír Kvasnička, kterého opilého pod zakázanými depotními vysokohalucinogenními injekcemi o obsahu Risperdexu donutili aby sepsal u notáře, kterého on neznal a nikdy před tím neviděl takto neplatnou závětˇosoby trpící závažnou duševní chorobou, kde jeho ošetřující lékař psychiatr Mudr. Josef Fiala Ivančice Kounická ulice hrubě zanedbal strýcovu léčbu tím, že léky co mu předepisoval prý strýc jíst nemusí, tak proč by mu je předepisoval, tak je to manipulátor co vlastně napomáhal podvodníkům Klusákovým, že strýc nesvéprávně sepsal závětˇ v jejich prospěch a ani ne za týden ho mého strýce pana Bohumíra Kvasničku oni Klusákovi zabili v Pensionu v Mohelně za ochotné asistence pana vedoucího Pensionu Mohelno s panem Nováčkem aplikací neznámé látky s následným zametením důkazů kremací a představte si, že Okresní Soud Třebíč se mi vysmál a to samé i Krajský Soud Brno Rooseweltova 16, který mnou jakožto žalobcem pohrdal a jak už to tak bývá Ústavní Soud se od toho instancoval a tím se zbavil jakých koliv povinností a odpovědnosti a odmítl mou více než odůvodněnou stížnost.Světe div se a vrchol všeho je, že takto neoprávněně toto podvodem nabyté dědictví paní Lence Klusákové, kterou do svého kšeftu nastrčil její manžel pan Antonín Klusák potvrdil notář Judr. Jiří Strnad v Třebíči a to je od něj rovněž zrada a ne oprávněný právní úkon.Proto Vás prosím o pomoc abych mohl mít kde strávit Vánoce.Podotýkám, že jsem vlastně bezdomovec od roku 2006 kdy mi byla odpojena voda, elektřina a plyn.Můj dům je takto v destrukci jako já sám.Protože to pocitˇuji jako loupežnou vraždu spáchanou na mě Státem Česká Republika jménem České Republiky i ten fakt, že hlavní destrukční multizákeřný podvod na mě spáchala soudní znalkyně v odvětví psychiatrie Mudr. Marta Holanová Brno Taussigova ulice svými několikanásobnými křivými znaleckými posudky a lze ji považovat za více než dobře krytou ůstřední mafiánku všech soudů v České Republice a i ten fakt, že ke zločinu spáchaném na mém strýci panu Bohumíru Kvasničkovi po němž jsem já dědicem ze zákona je ty podvodníky Klusákovi z Jamolic navedla ke zločinu jejich advokátka Judr. Jitka Buršová zastupující žalovanou paní Lenku Klusákovou, aby mého strýce opili, donutili ho pod psychofarmaky injekcemi, které patří mezi tzv. mozkové inhibitory ve spojení s alkoholem obluzeného k sepisu takto neplatné závěti a dále pak aby ho zabili a budou mít můj dům hned.Protože pan Antonín Klusák v roce 2003 zkrachoval a jinak svou rodinu uživit než zákeřnými nebezpečnými podvody neumí.PROSÍM POMOZTE MI?Kontakt:720166491

Více zde: http:// kic-ivancice.webnode.cz/ navstevni-kniha/
Návštěvní kniha :: Kulturní a informační centrum Ivančice
kic-ivancice.webnode.cz
ORGANIZOVANÝ STÁTNÍ ZLOČIN Jaroslav Kvasnička 31.12.2012 03:48 212.80.64.* reagovat Subject: Prosím o okamžité trestní stíhání. Veřejná stížnost a trestní oznámení k Kancelář presidenta: 02.11.2012 02:46 Jaroslav Kvasnička Prosím Vás spoluobčané o Vaši pomoc.Díky tomu, že mě invalidu vláda Č.R. řádn...
To se mi líbí · · Zrušit sledování příspěvku · Sdílet · Před 12 hodinami

Zobrazeno uživateli (21)
2 lidem se to líbí.
Slávek Kvasnička Tohoto podvodníka a nebezpečného zločince pana Antonína Klusáka,který na černo pracuje mafián ve státní správě,kryjí veškeré dostupné České Státní instituce,protože pro ně páchá více než zločiny,ale přímo přečiny hraničící s jeho i státní svéprávností....
Před 12 hodinami · To se mi líbí
Lu Bík Juricek Lidi, sakra, co budeme dělat?! Takto můžeme všichni dopadnout, když se nesemkneme společně, na co čekáme?!
Před 11 hodinami · Už se mi to nelíbí · 1
Miroslav Volák to je mazec.
Před 11 hodinami · Už se mi to nelíbí · 1
Dagmar Novotná to je teda síla svině hnusný tahle politická sebranka za naše prachy nás likvidují nevím na co lidi čekají
Před 11 hodinami · Už se mi to nelíbí · 1
Slávek Kvasnička Mě se z toho všeho ozvaly staré zdravotní neduhy a to by se za přijatelných životních podmínek nestalo když už to jednou bylo vyléčeno a k tomu se mi přidaly další zdravotní problémy.Je to politckozločinecká destrukce občanů,jejich majetků dále měst,ob...Zobrazit další
Před 8 hodinami · To se mi líbí
Dagmar Novotná nejhorší je že se lidi nespojí a nepodají hromadně žalobu že nás ožebračují psychicky týrají a zdravotně poškozují a omezují naší svobodu
Před 8 hodinami · Už se mi to nelíbí · 1
Dagmar Novotná ty sviňarny jim platíme hajzlové
Před 8 hodinami · Už se mi to nelíbí · 1

Více zde: http://nakup-on-line.webnode.cz/dizkuse/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Ahoj Pieteri

Ta první parafráze je hezká, ale originál je o štěstí. Štěstí je jen muška zlatá, co z večera kol hlavy chvátá. V.S.

Odp: Vlasta

Například Pieteri, co je tedy láska? V.S.

Ako prvá ma napadla parafráza: Láska. Co JE láska? Múúúška jenom zlatá.
Potom som si spomenul na film Dívka na koštěti, kde mladý delikvent (Jan Kraus) vysvetloval Saxane: Noo, mít někoho rád, to je velice krásná věc.
Ja som zástanca teórie Ericha Fromma, psychiatra a psychlóga židovského pôvodu (OK - príslušník vyvoleného národa) ľavicovo orientovaného humanistu (FUJ - podľa názorov Hraběte sú humanisti poslami samotného satana). Láska je pokus jedinca o dosiahnutie stratenej jednoty so všehomírom. V útlom detsve, keď ešte nemáme povedomie vlastného "ja" pociťujeme jednotu s okolitým svetom, prírodou, človečenstvom. Po dosiahnutí určitej vývojovej fázy dochádza k sebauvedomenia a k strate pôvodnej jednoty, k pocitu odlúčenia a izolácie. No a potom sa už len snažíme uniknúť z izolácie. Napr. "narcis" spraví zo svojho ja stred sveta a má vystaráno, "sadista" uniká z izolácie tak že sa snaží ovládnuť iné ja, "masochista" je šťastný keď sa vzdá svojho ja. Niekomu stačí splynúť so stádom (fanúškovia na štadiónoch a koncertoch), niekto sa uniká k bohu, niekto hladá spriaznenú dušu opačného resp. rovnakého pohlavia. Sex nemá s láskou nič spoločné, je to len rozmnožovací pud.

To přece není moc složité. Jen pro Anonyma.

Jestliže Kristus přinesl meč, pak to neznamená meč toho, že by někdo tento příkaz přijal a s mečem v ruce šel stínat nevěřící, už jsem to Anonymovi jednou psal, ale když to nechce pochopit, nemohu více.

Kristus tím myslel něco jiného. Meč jako rozdělení. Však to hned vzápětí vysvětluje. Bude rozděleno v jednom domě 3 proti dvěma, syn proti otci, dcera proti matce a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. V naší republice a jinde v evropě to takový problém není, ale třeba v Indii a v jiných zemích,to je velký problém. Tam jsou ochotni i takové lidi zabít, kvůli tomu, že uvěří v Krista.

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

každý, kdo chápe Krista a ví, co znamená jeho smrt, to pochopí, sice je to nejtěžší na začátku cesty víry, se s tímto vyrovnat, tedy v případě, kdy to tak zrovna je, jako třeba v mém, ale nejde s tím nic udělat. Pokud někdo chce následovat Krista, nemůže se ohlížet zpět. Tím myslím to, že nemůže potom, co uvěřil a přijal tuto oběť za svoje hříchy si myslet, že když kvůli svým nejbližším tuto víru postaví na vedlejší kolej, aby měl doma "klid", že to bude lepší. Nebude. Ne proto, že by Bůh chtěl, aby trpěl, ale proto, protože pokud budu chtít druhým lidem nějak pomoci, nepomůžu jim tím, že umřu s nimi, ale že se vydám na pomoc. Film "Přežít" je toho jedním z příkladů. Problém je prostě ten, že člověk bez Krista žije na místě smrti a potřebuje se dostat na místo života. Pokud se tam dostane, může pak přinést zpět pomoc. Jestliže však zůstane v půli cesty, tak zemře a pomoc nebude moci přinést. A ti lidé, kteří zůstali na místě smrti tu pomoc opravdu potřebují. Proto také ten film "cesta poutníka" je právě v tomto velmi příznačná. Poutník nosí na sobě zátěž v podobě hříchů a ví, že město zahyne v plamenech. Proto hledá záchranu, a musí utéct i když ho žena a děti zdržují. Neboť ví, že jakmile nepřinese pomoc, zahyne nejen on, ale i jeho rodina a lidé ve městě. Takto to lze říci jednoduše. Ten, kdo Krista zná, ví, o čem zhruba mluvím. Někdo ovšem může mít námitky.

Kristus není jen tak někdo. On není jen tak obyčejný člověk a nepřinesl lidem jen tak nějaké nové učení. Kristus přinesl něco, v čem je něco akutního. Něco velmi důležitého. Zvěst, která nesnese odkladu, jakékoli zdržování znamená velmi nepříjemné věci. Kristus je to nejdůležitější, co člověk může poznávat. A pro co může žít. V.S.

Jsem si naprosto jist, že Patrik by mohl povídat.

Evo,

nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč

Mohu-li, tady jsem si jistý, že jde o metaforu. Jako když řekneme, že je třeba něco “rozetnout“.

Obrázek uživatele Eva

Vlasta

Všimla jsem si, že Vás anonym atakuje dotazem, jak si vysvětlujete výrok JK " nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč". Možná si s tím nevíte rady - ale zkusíte stručně odpovědět? Ne anonymovi, ale mně...Smile...
Ničeho se nebojte, nic zlého v tom není. Ani být nemůže, JK je bytost plná lásky.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Odp: No, víte Evo, také jsem ve snu létal (Vlasta)

ad - Také jsem často přemýšlel, dokonce velmi často. A přemýšlím i teď, možná i více, než kdy předtím. Některé věci však už k přemýšlení nejsou, neboť je přemýšlením již nevyřeším.

Vlasto, přemýšlení je dobrá věc...ale taky je nezbytné umět naslouchat.

" Všichni, kteří se někdy věnovali důkladněji nějakému problému, brzy vycítili, že ať jsou, kde jsou, bez pohledu nebo dokonce pomoci zvenčí se v určitém momentě už dál nedostanou."
/neurolog a psychiatr Cyril Höschl/

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Vlasta

ad - Řekl bych to stejně, ale přesně naopak. Starý zákon je voda, a Nový zákon je oheň. V.S.

Vlasto, Mojžíš přinesl Zákon z hořícího keře, Jan Křtitel z vody.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

No, víte Evo, také jsem ve snu létal

dokonce dvakrát. Také jsem často přemýšlel, dokonce velmi často. A přemýšlím i teď, možná i více, než kdy předtím. Některé věci však už k přemýšlení nejsou, neboť je přemýšlením již nevyřeším. Takové věci už jdou vyřešit jen tím, že dojdu tam, kam mám dojít. A tam se uvidí. A k tomu již je dobrá jen ta víra, jen ta obyčejná víra a poslušnost Božího Slova. V.S.

Pro Eva

SZ je křest ohněm, NZ je křest vodou, která oheň zakalí.

Řekl bych to stejně, ale přesně naopak. Starý zákon je voda, a Nový zákon je oheň. V.S.

Ale zase nechci kecat nesmysly, takže v Novém zákoně je křest pokání z vody, a křest Duchem k novému životu. To by už možná alespoň vyznělo lépe, když už by to bylo napsané nedokonale.

Customize This