Zkamenělý hmyz svědčí o nulové evoluční změně a rychlém pohřbení!


Zkamenělý hmyz svědčí o nulové evoluční změně a rychlém pohřbení!

(Z http://creation.com/mating-fossilized-insects přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 28(1):8-9 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale milující Bůh, který nám nabízí osvobození z této ateistické pavědecké hlouposti, ze hříchu a smrti ve svém synu, Ježíši Kristu.)

Obrázek 1.Zkamenělé kopulující pěnodějky ze střední jury (A) a rekonstrukce pravděpodobné kopulační polohy (B) (od Li et al.1)

Nejranější záznam kopulujícího hmyzu odkryli nedávno v Číně (viz obr 1)1 v usazeninách střední jury.2 I když se toho ví hodně o reprodukčním chování současného hmyzu, případy jedinců, kteří zkameněli při páření (tj. právě při ´aktu´), jsou velmi řídké. Ze 33 takových doložených případů z celkového záznamu hmyzích zkamenělin (např. světlušky, moskyti, skákavý hmyz, cikády, vodoměrky, včely a mravenci),3 bylo 27 uchováno v jantaru (což je zkamenělá pryskyřice stromů) a pouze šest ve zkamenělém stlačeném stavu4 včetně případu, o kterém zde mluvíme.5 Tento nový nález nahrazuje předchozí starší vzorky páru nekousavých pakomárů 6 (mouchy), kteří byli objeveni v jantaru rané křídy.7

Taxonomie

Nová studie popisuje tento hmyz jako nový druh, Anthoscytina perpetua, který patří do Procercopidae, což je vyhynulá čeleď z nadčeledi pěnodějky, Cercopoidea. Ačkoliv během pozdní křídy je zkamenělý záznam této nadčeledi nulový, evolucionisté spekulují, že pět existujících čeledí se ´vyvinulo´ z Procercopidae.8

Metamorfóza

Tento drobný polokřídlý hmyz 9, rozšířený po celém světě, dostal svoje jméno od poskakování po rostlinách, něco jako dělají malé žabky. Neprodělává dokonalou metamorfózu (tj. vajíčko, larva, kukla a dospělá stádia); nejlépe je znám ze stadia nymfy (larvy pěnodějky), kdy je tělo pokryto pěnovitou rostlinnou mízou, která se podobá slině, hlavně jako ochrana před nepřáteli a vysušením.

Charakteristické rysy plánu (designu)

Abych nezapomněl, nedávno byly objeveny u rostlinných skokanů ´ozubené převody´ ve stadiu nymfy (viz videoklip níže),10 což je hmyz blízce příbuzný pěnodějkám. To je jasný znak plánu (designu), kdy tento mechanický převodový systém umožňuje skákajícím nohám nymfy odrazit se téměř současně, aby tak nedošlo k tomu, že by hmyz skočil šikmo a začal se nekontrolovatelně otáčet.

Morfologie a chování

Zkameněliny těchto dvou pěnodějek ukazují těsnou kopulační pozici břichy k sobě (obrázek 1), se samčím kopulačním orgánem vloženým do samičí kopulační struktury. Vzhledem k možným účinkům při procesech fosilizace autoři studie nevyloučili, že ke kopulaci u fosilizovaných pěnodějek docházelo tak, jako je to u současných živých, vedle sebe.11 To by dávalo smysl, přihlédneme-li k moderním pěnodějkám, které kopulují vedle sebe or břichy k sobě v závislosti na tom, zda jsou na plochém povrchu nebo přisedlé ke svislému stonku (obrázek 1). Na základě velkého množství paratypů bylo pak dosaženo závěru, že samčí a samičí genitálie vykazují rozlišitelnou symetrickou uspořádanost.12

Další důležitým rysem pozorování bylo, že dva břišní segmenty (8 a 9) u hmyzího samečka byly výrazně ´zkrouceny a ohnuty´, víceméně až ke stavu vykloubení.

Rychlé pohřbení a žádná změna

Máme-li na mysli to, co bylo výše uvedeno, dvě věci jsou z této významné vědecké studie jasně patrné: kvalita uchování této zkameněliny, což ukazuje na okamžité pohřbení, a dále fakt, že když se kopulační pozice, celkové chování a symetrie genitálií nezměnily za údajných 165 miliónů let, tak to jasně svědčí o nulové evoluci, stagnaci.13

Uchování několika drobných morfologických detailů dává smysl jen tehdy, pokud byl hmyz velmi rychle pohřben sedimenty nanesenými vodou (což odpovídá biblické Potopě – Genesis 7:11). Tím by byl zamezen přístup kyslíku a zabráněno rozkladu během doby, což ale ukazuje, že k pohřbení došlo zřejmě nedávno, ne před milióny let. Z celkového pohledu můžeme zjistit, že samčí břišní dutina je promáčklá a v tomto stavu během kopulace okamžitě ‘zamrzla v čase’, což by vysvětlovalo u této zkameněliny ‘zkroucené a ohnuté’ segmenty ve stavu ‘vykloubení’. Což se samozřejmě dá připsat tomu, že mužský reprodukční orgán je ještě vnořen do ženské kopulační struktury spolu s neporušenou kopulační pozicí.

Podobné rychlé uchování bylo též pozorováno u jiného hmyzu. Struktury bubínku byly doloženy u cvrčků a zkamenělin sarančat, které byly “ naprosto identické svým moderním zástupcům ”. Což ukazuje, že hmyz byl nejen “ vybaven od samého začátku slyšením, ale … rychle pohřben v nedávné minulosti — ne před milióny let ”. 14 Ovšem ani tento fakt nezabrání evolučním spekulacím, včetně toho, jak se hmyzí slyšení ‘vyvinulo’ během ohromně dlouhého času.15

U masožravého mravkolva byly téměř perfektně zachovány barevné vzory na křídlech. Jak by to asi bylo možné u údajně 120 miliónů let starého hmyzu? Ve snaze nějak tohle vysvětlit článek konstatuje, že “ rychlé pohřbení a bezkyslíkaté podmínky se považují za důležitý faktor”.16 Protože miliardy ‘ rychlých zkamenělin ’17 v sedimentárních vrstvách po celém světě jsou pravidlem spíše než výjimkou, nemůžeme než souhlasit s tímto závěrem!

Nulová evoluce (stagnace) formy i funkce

Autoři nekomentují, jak je to možné, že morfologie a chování pěnodějek zůstalo naprosto stejné přes celých těch údajných 165 miliónů let. Protože jsou evolucionisti čas od času konfrontováni se zkamenělými důkazy vyhynulých, ale svým současným žijícím příbuzným velmi podobných tvorů, pokusili se tento hlavolam vyřešit různým způsoby. Jedním z nich je punktuační rovnováha18; nulová evoluce (stagnace) je jiný takový pokus.

Ve studii zahrnující současné druhy nájezdních mravenců a jejich fosilních protějšků,19 jejich anatomie a chování byly tak podobné, že jeden ze závěrů je, že nájezdní mravenci musí pocházet z jediného zdroje! To je v rozporu s pohledem odborníka, že předci nájezdních mravenců žili zhruba před 100 milióny let a že tito mravenci vznikli několikrát na různých kontinentech. Autor si povšiml nedostatku evolučních změn (stagnace) mezi fosilními a živými formami za celou tu údajně ohromnou časovou dobu, pak ale přisoudil tento nedostatek změn dlouhodobé ‘evoluční stagnaci’ , což je tedy oxymóron [protimluv] – pokud by byl jen jeden.20 Jak už bylo řečeno, vypadá to tedy tak, že “ ten nejzákladnější fakt teorie evolučních změn je to, že všechno zůstává pořád stejné!”21

Závěry

Pokud dáme dohromady pozorování rychlého pohřbívání a nulové evoluční změny (stagnace), můžeme věc uzavřít s tím, že jemně uchované zkameněliny pěnodějek mluví jasně o rychlém pohřbení v sedimentech nanesených vodou v souladu s biblickou zprávou, že celý svět byl zalit vodou asi před 4 500 lety (Genesis 6–9). Tvorové byli učiněni tak, aby se vždy rozmnožovali “ podle svého druhu ” (Genesis 1; Leviticus 11) ; nulové evoluční změny (stagnace) tak potvrzují tvrzení Genesis, že Bůh stvořil všechen hmyz pátého dne asi před 6 000 lety (Genesis 1:21).

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Video k tomuto tématu

Krev v nezkamenělé dinosauří kosti - video v angličtině

Odkazy a poznámky

 1. Li, S., Shi, C., Wang, C., Pang, H. and Ren, D., Láska navždy: až do této chvíle nejnovější zkamenělý záznam kopulujícího hmyzu ze střední jury v Číně, PLoS ONE 8(11):e78188 | doi: 10.1371/journal.pone.0078188, 2013. Zpět.
 2. V evolučním schématu věcí, před asi 167 mil. let. Zpět.
 3. Boucot, A.J. and Poinar, Jr., G.O., Fossil behaviour compendium, CRC Press, Boca Raton, pp. 147–152, 2010. Zpět.
 4. Zkameněliny zachované v usazených horninách, které prodělaly fyzické stlačení. To vede často k pokroucení zkameněliny a je jedním z obecných důvodů, proč jsou spíše uchovány pevnější rostlinné tkáně. Zpět.
 5. Z více jak 1 200 vzorků paratypů zkoumaných v této studii, jen tato jedinečná ukazuje ‘chování při kopulaci’. Zpět.
 6. Boucot, A.J., Evolutionary Paleobiology of Behaviour and Coevolution, Elsevier, Amsterdam, p. 385, 1990. Zpět.
 7. Údajně asi před 125 milióny let. Zpět.
 8. Wang, B., Szwedo. J. and Zhang, H.C., New Jurassic Cercopoidea from China and their evolutionary significance (Insecta: Hemiptera), Palaeontology 55:1223–1243, 2012. Zpět.
 9. Patří do hmyzího řádu Hemiptera, který je také znám jako ‘pravý hmyz’. Zpět.
 10. Sarfati, J., Toothed gears in jumping insects, 2013; creation.com/gears. Zpět.
 11. Pářící se pár může být stlačen vahou sedimentu během fosilizace. Zpět.
 12. O stejných rozměrech. Zpět.
 13. Nedostatek podstatných změn se u druhů ukazuje během údajných miliónů let evoluční historie. Zpět.
 14. Coppedge, D., Fossil insect ears—deaf to evolution, Creation 34(3):23, 2012; creation.com/fossil-insect-ears. Zpět.
 15. 50-Ma-old cricket and katydid fossils hint at the origins of insect hearing; phys.org, accessed 16 December 2012. Zpět.
 16. Catchpoole, D., Seeing the pattern, 2006; creation.com/seeing-the-pattern. Zpět.
 17. Wieland, C., Fast fossils, Creation 19(4):24–25, 1997; creation.com/fast-fossils. Zpět.
 18. Podle Goulda a Eldredge (1993), “ Mnoho předních evolučních teoretiků … je přesvědčeno na základě punktuační rovnováhy, že zachování stability [tj. stagnace] mezi druhy musí být považováno za velký evoluční problém.”; creation.com/gould-stasis-a-problem. Zpět.
 19. Brady, S.G., Evolution of the army ant syndrome: The origin of long-term evolutionary stasis of a complex of behavioural and reproductive adaptations, Proceedings of the National Academy of Science 100(11):6575–6579, 2003. Zpět.
 20. Bell, P., Evolutionary stasis: Double-Speak and Propaganda, Creation 28(2):38–40, 2006; creation.com/evolutionary-stasis. Zpět.
 21. Parker, G., Creation: Facts of Life, Master Books, Green Forest, AR, p. 188, 2006. Zpět.


PřílohaVelikost
00781-3.7.2015-zkamenely_hmyz_svedci_o_nulove_evolucni_zmene_a_rychlem_pohrbeni-angl-10163-czech-10267.doc251 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Hrábě

Pokud jde o kreacionistickou "populační statistiku", mám pravdu a ty se mýlíš. Hodláš-li v této věci dělat nadále křesťanstvu a křesťanům ostudu, přejdi prosím do všeobecné diskuse.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

...tak mám jednoduše pravdu...

Big smile Big smile Big smile

"Narcis" si neklade otázky

To, že si neklade otázky, nemá daleko k pocitu jakoby už všechno znal. "I know everything," řekla mi jednou skromně jedna dívka z Ukrajiny. A myslela to vážně!

Pokud se "Narcise" zeptáte na něco, co by mohlo otřást jeho obrazem světa, "neuslyší vás."
Crazy

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrábě

Je tu jedna drobnost, kterou vytvrvale ignoruješ. Pokud tvrdím, že exponenciálové jsou hloupí, tak mám jednoduše pravdu a vlastní chybu bys měl uznat ty tobě podobní. Kreacionistická "populační statistika" je prostě pitomost non plus ultra, což zde bylo mnohokrát dokázáno.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Jaký má ten odkaz vztah ke skutečnosti, že po potopě konané v rozsahu a způsobem popsaným v bibli nenacházíme absolutně žádné stopy?

Big smile Big smile Big smile

„Jen naivní bloud se bude s takovou bytostí pouštět do sporů,“ říká psycholog Šmolka. „Pravděpodobnost, že uzná vlastní chybu, se totiž limitně blíží nule. Ani pokusy o nastavení jakýchkoli pravidel nejsou o mnoho nadějnější. On je přece tím, kdo se nějakými pravidly nenechá svazovat. Na to je až příliš výjimečný.“

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrábě

Jaký má ten odkaz vztah ke skutečnosti, že po potopě konané v rozsahu a způsobem popsaným v bibli nenacházíme absolutně žádné stopy?

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Něco pro vás,

Karle.

Crazy

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

...

Jedním ze zásadních problémů "potopy" je různé stáří tzv. "důkazů", které všude kolem sebe vidí kreacionisté, protože si vroucně přejí je vidět.

Ceterum autem censeo, po biblické potopě nenacházíme žádné relevantní stopy, ani jednu jedinou.

To není tak důležité, že to dnes vědci nenacházejí.

Ceterum autem censeo, po biblické potopě nenacházíme žádné relevantní stopy, ani jednu jedinou.

Vědci toho nenajdou v životě - mnohem více toho nejen nenajdou, ale ještě více toho nepochopí. Což je horší, než když něco člověk jen nenajde. Protože to znamená, že to sice najde, ale nepochopí. Je to jako kdyby někdo něco nechtěl přečíst, když jde přes nějaký most, protože si myslí, že dosud všechny mosty přešel, tak proč by něco u toho mostu četl. Jenomže tam byla zrovna varovná cedule, že ten most hříšného člověka není schopen udržet a s tím člověkem se rozpadne a člověk spadne do propasti a bude po něm ámen.

Stop po potopě je spousty, sice nejsou tak průkazné, jak by možná vědec chtěl, ale to přece nevadí, člověk si toho naporoučí, přímo pod nos by rád, aby mu to do postele přinesl sluha a nejlépe každý den. A když by vůbec nemusel vstávat, nejlépe by bylo.

To křesťan nemá v popisu svého života. Křesťan musí pilně studovat, snažit se, přemýšlet, kořit srdce, a naslouchat hlasu svého Pána. Každý den od rána do večera a od večera do rána. Neboť hlas Páně je velmi dobře, pokud je dobře slyšet, pak může člověk v poklidu a pokoji duše konat zde na zemi svou práci a uctívat Boha z celé síly.

Ptal jsem se Kte-ho, zdali má o tom nějakou představu. Odpovědí mi bylo jakési - on to určitě dělá špatně. To není křesťan. Kte-ho jsem se neptal, na to, zdali je někdo křesťan, ale jak si představuje křesťanovo uctívání Spasitele. V.S.

PK

Doporučuji dát si to na tričko a vytetovat na čelo: NEEXISTUJE ANI JEDINÝ, NEJMENŠÍ, ANI SEBEMENŠÍ Z NEJMENŠÍCH DŮKAZŮ CELOSVĚTOVÉ POTOPY.

Proč dělat takovou senzaci z něčeho, co je tak samozřejmé? Smile

Customize This