Zelená energie – fotosyntéza

*
Boží sluneční elektrárny udivují chemiky
Jonathan Sarfati
(Vyšlo na stránkách CMI na adrese http://creation.com/green-power-photosynthesis. Přeložil Pavel Kábrt - 6/2013)

Zelené rostliny jsou nádhernou součástí zemského prostředí, a bez nich by nebyl život. Bůh je stvořil třetí den svého Stvořitelského týdne (Gen 1:10-13), ještě před zvířaty, a dokonce před stvořením Slunce. (1) Na počátku stvoření byli lidé a všechna zvířata býložravci (Genesis 1:29-30).

A až dosud jsou rostliny základem potravního řetězce, protože samy vlastní potravu nepotřebují, ale dělají si ji procesem fotosyntézy pomocí slunečního světla. V tomto procesu také produkují kyslík, který je podstatný pro ty živé organizmy, které dýchají vzduch. A tak je fotosyntéza jednou z nejdůležitějších chemických reakcí na zemi. Kdyby se nám podařilo ji napodobit, asi by to vyřešilo všechny světové problémy s energií. (2) Ale zatím ani těm nejzdatnějším chemikům se dosud nedaří popasovat se s nástrojem těch nejprostších rostlin.

Unikátní...uspořádání...je základem...protože musí být schopno skladovat energii ze čtyř fotonů a udržet molekuly vody právě v té správné poloze. Taková struktura musela být od počátku kompletní, protože jinak by vůbec nefungovala...Takže nemohla vznikat postupně malými změnami přírodním výběrem...protože nekompletní polotovar je zcela bez užitku a nebyl by tedy vyselektován.

Problém štěpení vody

Klíčem k fotosyntéze je rozštěpení molekuly vody na vodík a kyslík. Vodík se pak může spojovat se vzdušným CO2 a vytvářet tak cukry, které rostlina (a býložravci) mohou použít pro svoji stravu. Toto vše se odehrává v molekulách nazývaných chlorofyl, který je také odpovědný za rostlinnou zeleň.

Jenže rozbít vodu vyžaduje ohromné množství energie – v podstatě to je množství, které se na prvním místě uvolní při spalování vodíku při vzniku vody.

Jedním problémem je sama podstata světla. Světlo je formou energie, ale tato energie přichází v „balíčcích“ nazývaných fotony. Pokud energie fotonu není dostatečně velká, aby rozštěpila molekulu vody, pak je lhostejné, kolik fotonů se procesu účastní (tj. úroveň jasu světla). Jenže foton, který nese dostatečnou energii (3) k rozštěpení vody, by při tomto procesu také zničil biologické molekuly. A přesto nepozorujeme, že by listy vybuchovaly!

Před několika lety dva chemici z Yalské Univerzity, Gary Brudvig a Robert Crabtree, vytvořili umělý systém, který byl schopen produkovat kyslík. (4) Nicméně nevytvořili něco, co by využívalo energii světla, ale použili místo toho chemickou energii silných odbarvovacích prostředků (bělidel). (5) I přesto vyprodukovali pouze 100 molekul kyslíku předtím, než byly zničeny. Byl to však i tak velký úspěch, viděno lidskými měřítky, protože vzniklo něco, co se okamžitě nerozpadlo. (6)

Chytré řešení (7)

Ukazuje se, že v listech je speciální uspořádání nazývané Fotosyntéza II (nazvána tak proto, že byla objevena jako druhá). Na toto uspořádání narazí foton a je nasměrován na typ chlorofylu nazývaný P680. Zde vyrazí z atomu elektron a tento energií nabitý elektron nakonec způsobí vznik cukrů z CO2. Poté ale musí P680 opět doplnit ztracený elektron. A toto je právě ten velký problém u umělé fotosyntézy – chemici zatím nebyli schopni vytvořit systém, který by nahrazoval elektrony, které byly fotony vyraženy. Bez toho se fotosyntéza rychle zastaví – a tak je tu důležitá otázka, jak jsou elektrony nahrazovány?

Přicházejí ze speciálního katalytického jádra, které potřebné elektrony separují z vody, a to znovu za pomoci světla. Světlo rozštěpí dvě molekuly vody na molekulu kyslíku, čtyři elektrony a dva vodíkové ionty.

Jádro má jedinečné uspořádání atomů s neobvyklým krychlovým uspořádáním tří atomů manganu, jednoho atomu vápníku a čtyřech kyslíků, vše navázáno jen na mangan /podívejte se na nejčerstvější informace zde: Where Water Is Oxidized to Dioxygen: Structure of the Photosynthetic Mn4Ca Cluster, Science 314(5800):821-825, 3. listopad 2006; Learning how nature splits water/. Toto jádro vyprodukuje dostatek energie ve formě redoxního potenciálu, /8/ stupňovitě, pomocí absorbování čtyř fotonů.

Redoxní potenciál vody je +2,5 V, každý foton ale zvyšuje katalytický redoxní potenciál jádra o 1 V. Takže po třetím stupni už existuje dostatek energie jen pro mangan k odstranění elektronu z molekuly vody, čímž zůstane OH radikál a H+ iont. Poté se katalytické jádro dostane ke čtvrtému stupni a poskytne atomu manganu dostatek energie, aby interagoval s OH radikálem; tím vznikne vysoce reaktivní atom kyslíku a další H+ iont. V tomto okamžiku atom vápníku v krychli sehraje zásadní roli. Zadržuje další molekulu vody právě na tom správném místě, může tedy interagovat s tímto atomem kyslíku, čímž se vytvoří molekula O2, dva další H+ ionty a dva elektrony.

Jedinečné uspořádání Mn3CaO4-Mn je přítomno ve všech rostlinách, řasách a cyanobakteriích, což vnuká myšlenku, že toto uspořádání je zcela základní, nepostradatelné. Není to až tak překvapující, vždyť to musí být schopno skladovat energii od čtyř fotonů a držet vodu právě v té správné pozici. Takovéhle uspořádání musí být kompletní, jinak by vůbec nefungovalo – aby rozštěpilo vodu a nahradilo elektrony. A tak je vyloučené, aby mohlo vznikat postupně po malinkatých změnách pomocí přírodního výběru. Neboť by nekompletní polotovar byl zcela bezcenný a neprošel by selekcí.

A navíc i toto jádro by bylo neužitečné bez mnoha koordinovaných rysů. Například, jak uvedeno výše, potřebná energie by byla schopná zničit biologické molekuly. Jsou tedy zapotřebí klíčové proteiny, které musí být neustále opravovány a celý tento mechanizmus musí být rovněž přítomen. Nestabilita těchto proteinů by ve skutečnosti způsobila obtížnost vzniku struktury jádra. (9)

Jestliže ti nejinteligentnější lidští designéři nejsou schopni napodobit fotosyntézu, pak je naprosto dokonale vědecké věřit, že fotosyntéza měla ještě o mnoho více inteligentního konstruktéra. To zvláště ještě podtrhuje ten fakt, že darwinovské procesy nemohly fotosyntézu vygenerovat, protože aby fungovala, je třeba mnoho jemných mechanizmů pohromadě. (10)

Rostliny tu byly od samého počátku

Nedávné výzkumy naznačují, že i v „nejstarších“ skalách na zemi už byl kyslík, dle evolučního „datování“ jde o horniny 3,7 miliardy let staré. (11) To implikuje, že tu byly zelené rostliny, které kyslík produkovaly. Jenže evolucionisté tvrdí, že země byla bombardována meteority ještě někdy kolem 3,8 miliardy let před námi.

Tento poslední výzkum tedy ukazuje, že život existoval od okamžiku, kdy jej země mohla udržet. Není tedy žádný prostor pro „miliardy a miliardy let“ vývoje života. A tento život nebyl nějakého primitivního typu, ale byl dostatečně vyspělý, aby mohl operovat fotosyntézou. (12)

Navíc je tento poznatek zcela devastující pro teorie o chemické evoluci vedoucí ke vzniku života. (13) Slavné experimenty Stanley Millera a Harolda Ureye s výboji v plynu musí zcela vyloučit přítomnost volného kyslíku, protože kyslík ničí organické molekuly a okamžitě zastavuje jejich syntézy. Je-li však kyslík tak starý jako nejstarší horniny, neexistuje žádný geologický důkaz k existenci hypotetické redukční (bezkyslíkaté) atmosféry, která je k těmto syntézám nutná.

Další články na podobné téma:

In pursuit of plant power
Entropy at work: skeptic blunders on thermodynamics
Shining light on the evolution of photosynthesis
C4 photosynthesis—evolution or design?
Photosynthetic sea slugs
In pursuit of plant power

Odkazy:

1. Velcí ranní křesťanští autoři poukazovali na to, že skutečnost, že Bůh stvořil rostliny ještě dřív než Slunce ukazuje, že pohanské uctívání Slunce je nesmysl. Nicméně židovští i reformovaní autoři souhlasně tvrdili, že Slunce bylo stvořeno v doslovný 4. den stvoření. Viz Sarfati, J., Refuting Compromise, pp. 84–86, Master Books, Green Forest, AR, 2004.
2. Compare Knight, W., Spinach could power better solar cells, NewScientist.com news service, 21 September 2004.
3. Energie E se vztahuje k frekvenci v (ný) ve vztahu E=hv, kde h=Planckova kostanta=6.6262x10-34 Js. Foton s dostatečnou energií rozštěpit vodu bude v utrafialové oblasti elektromagnetického spektra.
4. Burke, M., Green miracle, New Scientist 163(2199):27–30, 14 August 1999.
5. Je pozoruhodné, že prostý jednobuněčný organizmus v uzlinách kořenů luštěnin používá ještě mnohem lepší mechanizmus chemické energie k rozštěpení molekuly dusíku, která je ještě pevnější než molekula vody. Viz Demick, D., The molecular sledgehammer, Creation 24(2):52–53, 2002.
6. See Ref. 3; cf. Plant energy miracle, Creation 22(1):9, 1999.
7. Hunter, Ph., Flower Power, New Scientist 182(2445):28–31, 1 May 2004.
8. Redoxní potenciál (redukčně oxidační) měří, jak silně molekula nebo iont přitahuje elektrony. Čím je síla přitahující elektrony silnější, tím je kladnější; čím je slabší, tím je zápornější. Redoxní potenciál se měří ve voltech. Redoxní potenciál vody je vysoký, potřebuje tedy být narušen vyšší energií, jako má třeba atom kyslíku, aby byl odstraněn jeden z jeho elektronů.
9. By X-ray crystallography—see Zouni, A. and six others, Crystal structure of photosystem II from Synechococcus elongatus at 3.8 Å resolution, Nature 409(6821):739–743, 8 February 2001.
10. See also Swindell, R. Shining light on the evolution of photosynthesis, Journal of Creation 17(3):74–84, 2003.
11. Rosing, M.T. and Frei, R., Prahorní sedimentární dno bohaté na uran v Grónsku-indikace více jak 3700 miliónů let kyslíkové fotosyntézy, Earth and Planetary Science Letters 217:237–244, 2004. Důkazy byly čistě jen nepřímé-poměry jistých izotopů uhlíku byly zcela typické pro fytoplankton a přítomnost uranu naznačovala, že byl transportován v roztoku okysličenou oceánskou vodou.
12. Davis, K., Photosynthesis got a really early start, New Scientist 184(2467):14, 2 October 2004 discusses evidence for photosynthetic microbes at 3.4 Ga, by evolutionary dating.
13. See for problems with chemical evolution.

PřílohaVelikost
00574-2.6.2013-zelena_energie-fotosynteza.doc59.5 KB
Průměr: 2.4 (5 votes)
Obrázek uživatele KLM

Pieter

Žijete v kmeni lidojedů.....
a po smrti Vás čaká večné odlúčenie od stvoriteľa.

Pán Pieter vás si tu vážim jako ,jedneho z mála který takto uvažuje a ma skutečné duchovní otázky.
\můj názor na vaši úvahu ,asi nebude tady moc populárni ,ale Dovolte abych vám nastínil můj názor na otázky \témy\ které jste uvedl.
V Bibli se píše o Tisícileté vládě Krista po Armagedonu .Na konci te 1000-lete vlády předá vládu svému otci. Počas této tisíciléte vlády bude dělat pořádek ,a jedním z kroku je že budou vzkříšení ti co neslyšeli o Bohu a dostanou možnost ho uctívat.
Co se týče smrti jasně říká kazatel 9:5

KLM

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Pieter

Máte možnosť objaviť jediného a pravého biblického boha? Neverím tomu. Prežije svoj život páchaním hriechov (v kresťanskom ponímaní) a po smrti Vás čaká večné odlúčenie od stvoriteľa.

Po smrti mě především čeká smrt. Ale nelze takto předjímat. Pokud se někomu nedostalo - nedostane zprávy, nemůžeme tvrdit, že to ho Kristus automaticky odsoudí. Vůbec do tohoto bychom vstupovat konkrétně neměli. Je to kompetence Boží. I když existují určitá obecná vodítka. Například lháři a pokrytci, - jako jsou třeba evolucionisté, kteří popírají Boží dílo - by obecně vzato, spaseni být neměli.

Tak konkrétně (jaký člověk) to předjímat nelze. Má být soud a ten má být mj. i spravedlivý.

Má to tak byť?

Myslím, že to tak nebude.

Narodili ste sa ako človek, ako boží obraz, ale nedostali ste šancu?

Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit.
Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (Lukáš 12:47-48)

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Monte

Pripusťme, že boh biblie je skutočný a jediný (tomu, kto stvoril svet za 6 dní nemôže na malom "b" záležať). Vy ste sa narodili v 19. storočí niekde v džungli na Borneu kam ešte nedorazili bieli muži s kresťanskou vieroukou. Žijete v kmeni lidojedů ktorý uctieva 14 miestnych božstiev, občas sa účastníte potýčky so susednými kmeňmi a pochtnáte si na zabitých protivníkoch, máte 3 manželky a súčasne obcujete aj s ich sestrami.
Máte možnosť objaviť jediného a pravého biblického boha? Neverím tomu. Prežije svoj život páchaním hriechov (v kresťanskom ponímaní) a po smrti Vás čaká večné odlúčenie od stvoriteľa.
Má to tak byť? Narodili ste sa ako človek, ako boží obraz, ale nedostali ste šancu?

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Tvůj život možná bude pak ukončen a tudíž se zhroutí.

Zhroucení života neznamená jeho ukončení. Krom toho já chci, aby byl ukončen...

Největší nástraha tohoto světa je evolucionismus.

Větší než násilí či omezování svobody ? Máš zajímavě nastavené hodnoty...

هیچ چیز درست همه چیز مجاز است

No a ? Ty si snad vážně myslíš, že to znamená, že pravda neexistuje ? I ty jeden prosťáčku...

Vnímáno evolučním paradigmatem, jistě!

Evoluce s tím nemá nic společného, to je prostá absence víry v posmrtný život...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Nechápu, jak čas, kdy se dozvím svůj omyl, způsobí zhroucení mého života, když je mi jedno, jestli se mýlím...

Tvůj život možná bude pak ukončen a tudíž se zhroutí.

připravím ho na nástrahy tohoto světa

Největší nástraha tohoto světa je evolucionismus. Do té jsi se sám lapil, proto těžko můžeš před ní někoho připravovat.

Mimochodem nejsem relativista pravdy...

هیچ چیز درست همه چیز مجاز است

Život je krátký

Vnímáno evolučním paradigmatem, jistě!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Nejenom.

Podle čeho ještě ?

Tvé výroky svědčí o opaku.

Opravdu mé výroky svědčí o opaku, nebo podle nich usuzuješ o opaku ?

Ať již evoluční předpoklad, že let se vyvinul nezávisle třikrát u "evolučně" nijak nespojených tvorů.

U každého z těch tvorů je let řešen jinak, jestli jsi si nevšiml...

Nebo, že všichni lidé, ač odděleni geograficky a prakticky, všichni shodně přišli na myšlenku Boha i když každý národ v jiné interpretaci.

To není pravda, jsou kultury, které k teismu nedospěly. Krom toho lidé nezávisle na sobě přišli s mnoha věcmi - oheň, bronz, luk, meč, monarchie, pyramidy či daně...

Stalo se! A stále se na tebe hodí.

V čem je moje jednání pokrytecké a alibistické ? Buď konkrétní...

Pak se budeš bát v soudný den.

Je nepravděpodobné, že se ho dožiji. A kdyby se to náhodou stalo, tak čeho přesně bych se měl bát ?

To si jen namlouváš. Ve skutečnosti podvědomě odmítáš existenci pravého Boha

Jak ty víš, co podvědomě dělám a co si namlouvám ? Moje nitro dává zabrat i zkušeným psychologům a nějaký Tomáš Peter ve mně čte jako v otevřené knize ? Nemyslím si. Nemám důvod odmítat Boha - pravého ani žádného jiného, protože na jeho existenci mi vůbec nezáleží. I kdybych věděl, že existuje, můj život by se tím nezměnil...

čímž se alibisticky zříkáš své vlastní odpovědnosti

Jaké odpovědnosti se zříkám ?

a utvrzuješ v intelektuálně líném postoji, že nevíš co si máš vybrat

To těžko, jelikož jsem si vybral. Jde o to, že netrvám na tom, že jsem si vybral správně...

Neb tato argumentace je pro získání takového přesvědčení zoufale nedostatečná. Pravdu možno je najít. Pro toho, kdo chce. Ty nechceš! A tak se vymlouváš.

Co je pro moje přesvědčení dostatečné určuji já. Není pravda, že nechci hledat pravdu, to si špatně pochopil. To, co tvrdím, je, že je mi jedno, jaká ta pravda je...

Zhroutí, protože svůj omyl poznáš, až už bude pozdě!

1. Nechápu, jak čas, kdy se dozvím svůj omyl, způsobí zhroucení mého života, když je mi jedno, jestli se mýlím...
2. Pozdě na co ?

Pak se dítěti nedostane dobrý vzor.

Kdo jsi ty, že se opovažuješ to posuzovat ?

Relativista pravdy a zapálený evolucionista těžko něco kvalitního předá

Předám mu hodnoty, díky kterým se mi tak dobře daří, připravím ho na nástrahy tohoto světa, udělám ho silným. Mimochodem nejsem relativista pravdy...

Krátkozraký přístup

Život je krátký, neužívat si ho je plýtvání...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Určuješ pravost bohů dle přetrvání jejich následovníků ?

Nejenom.

Co se pravdy týče, tak nemám žádný problém jí "pohlédnout do očí"

Tvé výroky svědčí o opaku.

Jistě, věci se dají vykládat prakticky jakkoliv, jde o to, který výklad je pravděpodobnější a vyloučit ty, které jsou naprosto pitomé...

Ano, to je případ tvé interpretace. Ať již evoluční předpoklad, že let se vyvinul nezávisle třikrát u "evolučně" nijak nespojených tvorů. Nebo, že všichni lidé, ač odděleni geograficky a prakticky, všichni shodně přišli na myšlenku Boha i když každý národ v jiné interpretaci.

Zjisti si, co znamenají adjektiva "pokrytecký" a "alibistický".

Stalo se! A stále se na tebe hodí.

Já se nebojím. Strach cítím jen v případě momentálního ohrožení...

Pak se budeš bát v soudný den.

Neexistuje žádná pravda, kterou bych si přál, ani taková, kterou bych si nepřál. Mně je úplně jedno, jestli je tvůj bůh ten pravý nebo nás vypěstovali mimozemšťani pro svoje pobavení či zda jsme součástí něčího snu

To si jen namlouváš. Ve skutečnosti podvědomě odmítáš existenci pravého Boha tím, že odkazuješ na množství bohů v lidských kulturách, čímž se alibisticky zříkáš své vlastní odpovědnosti a utvrzuješ v intelektuálně líném postoji, že nevíš co si máš vybrat. Tím jsi s tím rychle hotov. Je to plytké, povrchní a alibistické. Neb tato argumentace je pro získání takového přesvědčení zoufale nedostatečná. Pravdu možno je najít. Pro toho, kdo chce. Ty nechceš! A tak se vymlouváš.

nezhroutí se mi život, když zjistím, že se mýlím

Zhroutí, protože svůj omyl poznáš, až už bude pozdě!

Jediné, na čem mi záleží je pomoci sestře s výchovou jejího dítěte

Pak se dítěti nedostane dobrý vzor. Relativista pravdy a zapálený evolucionista těžko něco kvalitního předá, když sám nevyznává nic duchovně převyšujícího, jen tupý materialismus.....

a v mezičase si užívat, dokud (pokud možno trvale) nezemřu...

Krátkozraký přístup!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Ne.

Jak to, že ne ? Na čem je tedy založen ?

To není totéž.

V čem je to jiné ?

Nikde! Neb to nejsou praví bohové.

Určuješ pravost bohů dle přetrvání jejich následovníků ?

Tvůj a tvé sestry alibismus ti jen slouží k tomu, abys nemusel pohlédnout pravdě do očí.

Jaký alibismus ? Alibismus je snaha zbavit se odpovědnosti. Jaké odpovědnosti se snažíme zbavit ? Co se pravdy týče, tak nemám žádný problém jí "pohlédnout do očí", jelikož je mi celkem jedno, jaká je...

Že realitu více bohů v lidských kulturách, je možno vykládat i jinak a to především k podpoře myšlenky, že biblický Bůh je ten pravý.

Jistě, věci se dají vykládat prakticky jakkoliv, jde o to, který výklad je pravděpodobnější a vyloučit ty, které jsou naprosto pitomé...

Toho se však bojíš a tak si vybíráš interpretaci pokryteckou a alibistickou, aby ses tak nemusel potýkat s pravdou, kterou si nepřeješ. !

1. Zjisti si, co znamenají adjektiva "pokrytecký" a "alibistický". Možná pak přijdeš na to, že jejich spojení s interpretací není úplně ono...
2. Já se nebojím. Strach cítím jen v případě momentálního ohrožení...
3. Neexistuje žádná pravda, kterou bych si přál, ani taková, kterou bych si nepřál. Mně je úplně jedno, jestli je tvůj bůh ten pravý nebo nás vypěstovali mimozemšťani pro svoje pobavení či zda jsme součástí něčího snu. Pro tebe to možná bude těžké pochopit, ale já nemám na žádné z možností ohledně naší existence osobní zájem, nezhroutí se mi život, když zjistím, že se mýlím, protože ho nezakládám na žádném světonázoru. Jediné, na čem mi záleží je pomoci sestře s výchovou jejího dítěte a v mezičase si užívat, dokud (pokud možno trvale) nezemřu...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Praotec Čech, Libuše a Přemysl Oráč - na těch není založen český národ ?

Ne.

Neznám žádný národ, který by neměl zakládací mýtus. Řekové mají Helléna - syna dvou přeživších světové potopy Deukalióna a Pyrrhy,

To není totéž.

Mají...

Nemají.

A Římani byli potomci Aenea, který uprchl z Tróje, jíž dobyli Řekové pomocí obřího dřevěného koně, a Romula, kterého zplodil bůh Mars a odkojila vlčice...

Kde je bůh Mars?? kde je Hellén, kde praotec Čech, kde jsou jejich bohové, kde je jejich odkaz, kde je jejich zjevení lidem svým??? Kde jsou ctitelé těchto dnes již mrtvých bohů?? Kde je kniha, kterou by dali lidstvu??? Kde jsou masy jejich ctitelů těchto bohů...???

Nikde! Neb to nejsou praví bohové. Ten je jen jeden. Tvůj a tvé sestry alibismus ti jen slouží k tomu, abys nemusel pohlédnout pravdě do očí. Že realitu více bohů v lidských kulturách, je možno vykládat i jinak a to především k podpoře myšlenky, že biblický Bůh je ten pravý.

Toho se však bojíš a tak si vybíráš interpretaci pokryteckou a alibistickou, aby ses tak nemusel potýkat s pravdou, kterou si nepřeješ. !

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Správně, na Bivoji, Libuši , Bruncvíkovi ani blanických rytířích, není založen žádný stát a národ. Protože to je mytologie či báje.

Praotec Čech, Libuše a Přemysl Oráč - na těch není založen český národ ?

Těžko však vznikají státní celky, národy s tisíciletou tradicí a integrálním náboženským systémem, v jehož centru byla věnována taková pozornost Božímu slovu, jen na legendě či mytologii

Děláš si srandu ? Neznám žádný národ, který by neměl zakládací mýtus. Řekové mají Helléna - syna dvou přeživších světové potopy Deukalióna a Pyrrhy, Židé zase Abraháma...

Takovou sílu mytologie nemají.

Mají...

Státy a národy vznikají na skutečných příčinách a pravdivých základech

Ano, jenže ty jsou většinou zapomenuty a zůstanou jen mýty...

a tato skutečná příčina, bylo vyvedení Izraele z Egypta přes Rudé moře, Boží mocí a další události popsané ve Starém zákoně!

A Římani byli potomci Aenea, který uprchl z Tróje, jíž dobyli Řekové pomocí obřího dřevěného koně, a Romula, kterého zplodil bůh Mars a odkojila vlčice...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This