Zamyšlení nad přílohou Kostnických jisker o kreacionismu a evoluci

Týdeník nekatolických křesťanů Kostnické jiskry vydali zvláštní přílohu o kreacionismu a evoluci, ke které se však vyjadřovali pouze evolucionisté a to RNDr. Pavol Javornický z Církve bratrské (biolog a bývalý pracovník Hydrobiologické laboratoře ČSAV, autor knihy „Když se věda s vírou nehádá“) a RNDr. Jiří Nečas (odborný asistent na katedře matematiky a statistiky VŠE, člen Ekologické sekce České křesťanské akademie). Přílohu naleznete v dvojčísle 2-3/2013 ze dne 23. ledna, pdf verze ZDE. K příloze si dovoluji dodat několik svých zamyšlení.

Autor prvního článku, RNDr. Pavol Javornický, CSc. z Církve bratrské nazval svůj článek velmi výstižně: „Bezbožná evoluce“ Nicméně to je asi všechno. Následuje povzdech nad skutečností, že na internetu bojují někteří křesťané proti teorii biologického vývoje - evoluci. Zároveň dodává, že bulvárnější část vydává Darwina jako lstivého ateistu, který připravuje o víru ve Stvořitele. V této souvislosti mne velice mrzí, že bratr Javornický, snad v obavách z toho, že by si náš web někdo vyhledal, do článku neuvedl konkrétně, jaké bulvární média má na mysli.Autor dále pokračuje historickým exkurzem, jak se věřící mýlili, např. v otázce vnímání blesku jako akt Božího hněvu a vysvětluje, že si lidé Bohem vysvětlovali to, co nevěděli. Pochopitelně, jak jsme si již zvykli, mezi řádky se vzpomene na geocentrický systém, placatou Zemi a Gelilea s uvedením konkrétních veršů, které jsou v Bibli špatně, např. Ž 104:5, Ž 19:7, ad. Úvod plně postačuje, aby čtenář pochopil, kam článek míří a to zřejmě k podpoře Darwina.

Úvod má však závažné argumentační vady. Pominuli skutečnost, že z hermeneutického hlediska zavádějícím způsobem uvádí autor jako vědecky chybné části Bible Žalmy, tzn. literární útvar báseň, poezie a informační kvalitu těchto textů srovnává s literárním stylem ZPRÁVA (o stvoření) a že cituje slavné teology (Kalvín, Barth) vytržené z kontextu mi už připadá jako nefér. Nicméně největší chybou bratra Javornického už je samotný fakt zpochybňování biblické zvěsti. Zpochybníme-li totiž zprávu o stvoření obsaženou v knize Genesis kvůli současnému postoji převážné části vědecké veřejnosti, tak analogicky můžeme zpochybnit Kristovo zmrtvýchvstání, nanebevzetí, proměnění vody ve víno, uzdravování očí bahnem a další zázraky, které věda rovněž odmítá. Ptám se: "Co pak z Božího Slova zbude?"

Javornického myšlení mi připomíná modernistický racionalismus 20-30. let 20. století, kdy se například přechod Izraelitů přes moře vysvětloval ne jako zázrak, ale jako jakási náhoda, kdy odliv umožnil přejí v rákosí (např. časopis Seménka, apod.) Autor sám sice nic díky Bohu nevysvětluje, nejspíše proto, že vysvětlením je pro něj Darwin, a navíc tvrdí, že přírodou a přírodními vědami nedokážeme existenci Boha. V tomto ohledu jde dokonce dál než katolík Vácha, který sice nepovažuje přírodu za zjevení Boha, ale alespoň připouští, že člověk, který Boha poznal z Písma, může Boha v přírodě poznat. Každopádně se domnívám, že úvahy typu zda je nebo není v přírodě obsažen Bůh a kdo ho tam vidí, stejně vědce nezajímají. Myslím, že kompromisní úvahy jsou směrovány hlavně k uším tradičních konzervativních věřících, kteří se dosud neodklonili od víry svých předků a od Pravdy o Stvoření obsažené v Bibli. Věda se totiž s vírou nehádá a taky proč. Věda považuje víru i Boha za nadbytečný prvek, kterým se nezabývá.

Pokud vydržíte číst dál, asi vás nepřekvapí, že si autor neodpustí útok na kreacionisty, kteří prý tvrdí, že evoluce je nedokázaná domněnka, hypotéza, která popírá Stvořitele. A hned přitaká darwinistům, že evoluce na Zemi proběhla a že je dobře zdokumentovaná. To jsme ovšem od evolucionisty mohli čekat, i když není dosti informován, neboť moderní kreacionismus z části pozorovatelnou evoluci v rámci původně stvořených druhů připouští (mikroevoluci), ale to by bylo na jinou diskuzi. Co je však pozoruhodné, že obratem Javornický varuje před čistě materialistickým pojetím přírodních procesů a všímá si například, že lásku, důvěru nebo přátelství čistě mechanicky vysvětlit nelze. Pozn. samozřejmě lze, ale to jen na okraj.

Autor pak dále opět cituje Váchu, se kterým sdílí jeho obavu o to, aby kreacionisté svojí bojovností neodradili vědce od víry a opět si povzdechne, že bibličtí fundamentalisté vydávají knihy, videa, prezentace nebo že prý zakládají muzea, které mají diskreditovat darwinistickou evoluci. A navíc má pocit, že tyto "výtvory" budí senzace a dobře se prodávají. Pozn. v této souvislosti vyjmenoval hned několik argumentů z našeho webu. Bratr Javornický pak dodává, že máme nechat vědce ať si samy korigují své teorie.Nejzajímavější myšlenka článku je myslím : "Evoluce nepopírá Stvořitele, ale objevuje Jeho metody." S touto myšlenkou souhlasím i já osobně, neboť evoluce je fakt, který můžeme pozorovat, např. vývoj psů z vlka, koní z osla, apod., ale tím rozhodně na rozdíl od autora nepřitakávám hrubému darwinismu, který s žádným Bohem vůbec nepočítá. Od této chvíle jako by autor přikročil od biologie k teologii. Snaží se zajímavým způsobem překonat některé biblicky nepřekonatelné koncepty jako např. evoluce-smrt, evoluce-smysl-cil-života, apod. Velmi oceňuji a to bych rád zdůraznil, že biolog Javornický nepovažuje svět za souhru náhod a upozorňuje na nenáhodnost a cílenost existence člověka. Všímá si v Písmu, že Bůh může jednat buď okamžitým zásahem a nebo tvůrčími procesy (rovněž souhlasím) a že podivuhodnost Božího díla spočívá hlavně v absolutním začátku, který nese zárodečný plán.

Autor by se klidně mohl přihlásit k ID, neboť jeho teologické myšlenky s progresivními kreacionisty více méně korespondují, je však škoda, že se neustále sám řadí na stranu evolucionistů. V závěru opět bohužel použil staré známé heslo, že Bible není encyklopedie a že je to hlavně kniha o Bohu a o člověku. Je však dobré, že si stále uchovává víru v to, že všechno živé na světě je Božím stvořením, způsob zkoumání stvoření však přenechává vědě. Článek, přestože se tváří protikreacionisticky, hodnotím jako velmi podnětný a zajímavý a doporučuji jeho přečtení.

Další článek s názvem "Víra a věda se vzájemně potřebují" napsal evangelík RNDr. Jiří Nečas. Jak však název mylně napovídá, bohužel, rozhodně nejde o oponenturu br. Javornickému. Články autora jsou již známé a v průběhu let se moc, co se týče hlavních myšlenek, nemění, nicméně přesto cítím jakýsi posun k lepšímu. Autor hned v úvodu hovoří opět a již asi po tisící o Galileovi (proti kreacionismu se již 150 let argumentuje podobně), ale pak překvapivě píše o faktoru "náhoda", kterým lidé vysvětlují to, čemu nerozumí. Pozn. dříve se říkalo to Bůh! a nyní to náhoda! Nečas se pak přeci jen trochu vymezuje proti Javornickému a tvrdí, že věda a víra se vzájemně potřebují, s čímž souhlasím.

Je vidět, že autor se věnuje ekologii a že rozpoznal kladný vliv víry na vztah ke stvoření, na který opakovaně a nejen v tomto článku upozorňuje. Zdůrazňuje lásku ke stvoření, ale zároveň on osobně vidí jako důležité mít i vděčnost za vědu, která je podle něj vzácným Božím darem. Nečasův článek je proti Javornickému nezvykle mírný a vůči kreacionistům méně útočný. Rovněž doporučuji k přečtení.Závěr:
Jak vidno, týdeník Kostnické jiskry (šéfredaktor baptista Jiří Kejř) našel odvahu vydat přílohu na kontroverzní téma, za což jim patří díky. Bohužel však nebyl osloven žádný vyloženě prokreacionistický autor, ovšem respektujme názor redakce prezentovat směr, který si vybrala a tím je zacílenost na kompromis vědy a víry.

Ten má podle mého názoru svá velká úskalí v podobě zpochybňování Písma svatého a následného odpadávání věřících od víry, což jsme mohli ve velkém pozorovat v II. polovině 20. století. Zároveň se domnívám, že strategie církevně si myslet něco jiného a nedbat na názor vědy není účinná a že odpadnutí vždy nezabrání. Líbí se mi i některé teologické myšlenky Javornického a pokud by si odpustil dehonestování kreacionistů, byl by pro apologetiku víry vůči ateistickému darwinismu jistě přínosem. Obdobně Nečas má podle mého názoru svoji kladnou část v ekologické rovině a je škodou, že ač minimálně teista, stále cítí s darwinismem jistou přináležitost.

Byl bych velice rád, kdyby si křesťané uvědomili, že Písmo svaté je základ, na kterém naše víra stojí a že Pravda o Stvořiteli je pilířem, který, když se zhroutí, padá vše ostatní. Jistě, není nutné se přít o detaily biologie, ale myšlenka KREACE - stvoření, by měla být vlastní všem křesťanům, kteří na stvoření světa věří. Tedy každý kdo věří na kreaci je vlastně kreacionista, i když se za něj jako například výše uvedení autoři, k lítosti Boží, nepovažují.

Zdroj: http://www.evangelickytydenik.cz/archiv/et-2013-2.pdf?fid=1358957913

Průměr: 2.9 (10 votes)
Obrázek uživatele Ondra.

KTE

Některé souvislosti známe, především trochu známe Oldu. Máme zde například jeho nepoučitelnost ve věci mladokreacionismu, kdy ve jménu jakési interpretace bible pravidelně vyslovuje soudy o věcech, kterým absolutně nerozumí. Za druhé zde máme jeho posedlost tzv. biblickými proroctvími, což opět svědčí o neznalosti historie a tedy jeho nepoučitelnosti historické. Stejně jako Jura se obávám, že s těmito ideologickými východisky sotva může stát na straně pravdy a pokud je výsledkem jeho snažení něco dobrého, jde pouze o náhodu.

V tomto případě jde o red herring. Odkazuješ mě na něco jiného, na co se tě já ve skutečnosti táži. (A jenom poznámka, Olda přeci není mladokreacionista. To už se dálo vyjasnilo.)

Ten tvůj komentář mi připomíná nedávnou diskuzi, kdy mi známý psal, proč volím ve druhém kole Zemana, protože je to komunista. A já mu na to odpověděl, že se rozhoduji podle současných názorů, jenž Zeman prezentuje, a že neříším minulost - co kdy a kde tvrdil. Aspoň takto jsem přistupoval ke druhému kolu. Tzn. jsem mu sdělil, že Zeman byl proti restitucím (tak, jak je schválila vláda. Volal po referendu) nebo že by neudělil amnestie tak, jak to učinil Klaus. - To jenom příkladem dva důvody proč jsem dal přednost Zemanovi před knížepánem. Čili mě toto připomíná ten tvůj komentář ohledně Oldy - resp. jeho přivedení k víře nějaké dotyčné. Na základě minulosti si se nějakým způsobem dopídil, že Olda musel přesně stejně postupovat při sdělování názorů (předávání víry) tak, jak prezentuje názory zde na diskuzi. Jednak tato diskuze neudělá úplný obraz toho dotyčného člověka (viz přímo Olda) a druhak jak jsem psal, tak ty naprosto nevíš jaké přesné informace Olda těm dotyčným sdělil. Vůbec nevíš jaký způsob zvolil či zkrátka jakékoliv okolnosti s tím spojené. A to je gró toho problému, proč jsem se Oldy zastal. Z tvé strany to byla předčasná kritika, která byla, i na základě tvé vydedukované minulosti z Oldových zdejších komentářů, neadekvátní - unáhlená.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

analýza DNA opět podléhá vaši účelové interpretaci. Člověk a šimpanz, Afrika, padesát tisíc let, to všechno jsou jen evolucionistické kecy! Šimpanz sic stejně jako člověk nemá křídla, ale nic neumíte doložit experimentálně. Jen spekulace a evoluční dějepis. Drsoňman začal, s tím tak vašim oblíbeným, zda předek psa měl desettisíc chlupů nebo desettisícjeden chlup! A protože to přirozeně nevíme, tak vítězoslavně jásal jak na nás "vyzrál"!

Jenže na naši straně je především experiment, že vyšlechtit velmi odlišná plemena psů, je možné! Je možné to vidět. Evolucionista nikdy z opice člověka nevyšlechtí! Evolucionista, jako vy, má jen teoretické, přechytralé a arogantní třesky, plesky!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrábě

Proč jen hloupě plkáš a ignoruješ věci důležité?

Pomocí analýzy DNA lze dokázat, že všechna dnešní plemena psů pochází z vlka. Pomocí stejné metody (doporučuji se o ni před jejím označením za evolučnickou demagogii trochu pozajímat) lze například ukázat, že základ všech liských ras pochází z Afriky, případně lze sledovat migrační vlny moderního člověka za posledních padesát tisíc let. Ale také lze dokázat, že člověk a šimpanz mají společného předka (nápověda: ani člověk ani šimpanz nemají křídla a jsou si velmi podobní).

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

ET není žádná přírodověda

Netvrdil jsem, že je. Psal jsem o tvých znalostech přírodních věd, nikoliv ET...

je to filozofický světonázor, ideologie

Je to vědecká teorie, popisující a vysvětlující proces evoluce jako důsledek mutací a přirozeného výběru. Nejedná se o filozofický světonázor a už vůbec ne o ideologii - kdybys věděl, co každý z těch pojmů znamená, takový nesmysl bys netvrdil...

Jsou i vědci se stejným vzděláním, kteří zastávají kreacionismus

Pověz mi, který vědec se stejným vzděláním tvrdí, že Země je 6 tisíc let stará, že došlo k celosvětové potopě, kterou přežili jen ti, co se plavili na dřevěné lodi, že člověk přežil několik dní uvnitř obří ryby a podobně...

demagogie! vznik genů do této debaty nepatří

Samozřejmě, že patří...

Vy ukažte psa s křídlama, ať vidíme experimentální vznik nových genů ve vašem táboře.

Takže o vzniku nových genů by tě přesvědčil akorát pes s křídly ?

netřeba nic u mušky definovat

Samozřejmě, že to třeba je, protože jinak nelze jednoznačně určit, jestli došlo k požadované změně...

evoluce pracuje bez definovaného cíle

Já nechci definici toho, co má vzniknout, nýbrž takovou, aby se dalo poznat, že došlo k požadované změně...

Je třeba vidět evoluci, kterou pochopitelně z vaší strany nikdy neuvidíme.

Ty ji neuvidíš, protože nevíš, co to je...

nemáte

Ty nerozhoduješ o tom, co je to přechodný článek...

Jen interpretace.

Interpretuj to jinak. Ale pozor - musí to být interpretace konzistetní a logická. Hodně štěstí...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber 12:59

ad 1) tak to je zas kvalitativně někde úplně jinde. Jinak řečeno: evolucionistické žvásty versus kreacionistický průkazný experiment! Navíc jde zde o nějak ohraničené tvory s čenichem, ušima, nohama, pohybující se po čtyřech atd. Vyšlechtili různé psy, kdežto vy z opic člověka nikdy nevyšlechtíte. Takže vy nemáte zas NIC, krom keců!

ad 2) tak to víte špatně!

ad 3) ET není žádná přírodověda, je to filozofický světonázor, ideologie, takže vzdělání zde nehraje žádnou roli. Jsou i vědci se stejným vzděláním, kteří zastávají kreacionismus

ad 4) demagogie! vznik genů do této debaty nepatří! Ale pokud ano tak je to na vás. My máme různé psíky, zcela očividně! Vy ukažte psa s křídlama, ať vidíme experimentální vznik nových genů ve vašem táboře.

ad 5) netřeba nic u mušky definovat, evoluce pracuje bez definovaného cíle! Je třeba vidět evoluci, kterou pochopitelně z vaší strany nikdy neuvidíme.

ad 6) nemáte

ad 7) no nemáte! Jen interpretace.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Lupus in fabula

My o vlku a evoluce za dveřmi.
Smile

Hrabě,

- že něco vysledovali "evoluční biologové" ještě neznamená, že je evoluční teorie pravdivá!

Jako důkaz by to samozřejmě nestačilo. Jenže evoluční teorie má přehršle důkazů, že evoluce probíhá poměrně velmi přesně tak, jak ji ET popisuje. To vaše zavírání očí před důkazy, to je jen pštrosí politika. "Teorie" baraminů je vycucaná z prstu na základě toho, že nelze přijmout myšlenku, že by se na archu vešli zástupci všech suchozemských zvířat. V bibli o něčem takovém zmínka není. Přesto se snažíte k této "teorii" překroutit všechny informace, které nemůžete popřít.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Jen proto, že tomu dáte název "evoluční" a myslíte si kdovíco?

Je úplně jedno, jak tomu budeme říkat. Podstatné je to, že stejnou metodou, kterou dojdeme k tomu, že psi pocházejí z vlka, dojdeme k tomu, že člověk a šimpanz mají společného předka...

Vy víte co přesně měl Noe na Arše?

Já ano - nic...

Vy byste měl především si zamést před vlastním prahem a držet ústa by bylo na místě

Ty jsi ale drzý. Tvé znalosti přírodních věd jsou na horší úrovni než u průměrného středoškoláka, ale budeš se hádat s lidmi, kteří je léta studovali. To ty bys měl držet ústa a taky prsty...

Kreacionisté jsou schopni ukázat, v souladu se svou teorií, variabilitu psů

Nejsou. Aby tomu tak bylo, museli by např. dokázat, že nevznikají nové geny, ale dochází jen k různému kombinování téhož, což však jaksi nejde, neb to bylo už dávno vyvráceno...

Jak se vyvine ovocná muška v něco jiného?

To jde velice těžko, když nejste schopni definovat "ovocnou mušku" ani "něco jiného"...

Ani zkameněliny předpokládaných mezičlánků nemáte

Máme...

Tak co máte?

Stačí do googlu zadat "evidence for evolution" a pak jen klikat na odkazy...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Jura

že něco vysledovali "evoluční biologové" ještě neznamená, že je evoluční teorie pravdivá!

Vysledovali poznatky, které jsou pravděpodobně kompatibilní s kreačním pohledem, bez ohledu, jak tento poznatek evoluční ideologové následně interpretují!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

howto

Pokud vím, tak jak šakal, tak i hyena jsou šelmy psovité

Tak to víte špatně, neboť hyena není šelma psovitá a je příbuznější kočce než psu...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This