Zamyšlení nad přílohou Kostnických jisker o kreacionismu a evoluci

Týdeník nekatolických křesťanů Kostnické jiskry vydali zvláštní přílohu o kreacionismu a evoluci, ke které se však vyjadřovali pouze evolucionisté a to RNDr. Pavol Javornický z Církve bratrské (biolog a bývalý pracovník Hydrobiologické laboratoře ČSAV, autor knihy „Když se věda s vírou nehádá“) a RNDr. Jiří Nečas (odborný asistent na katedře matematiky a statistiky VŠE, člen Ekologické sekce České křesťanské akademie). Přílohu naleznete v dvojčísle 2-3/2013 ze dne 23. ledna, pdf verze ZDE. K příloze si dovoluji dodat několik svých zamyšlení.

Autor prvního článku, RNDr. Pavol Javornický, CSc. z Církve bratrské nazval svůj článek velmi výstižně: „Bezbožná evoluce“ Nicméně to je asi všechno. Následuje povzdech nad skutečností, že na internetu bojují někteří křesťané proti teorii biologického vývoje - evoluci. Zároveň dodává, že bulvárnější část vydává Darwina jako lstivého ateistu, který připravuje o víru ve Stvořitele. V této souvislosti mne velice mrzí, že bratr Javornický, snad v obavách z toho, že by si náš web někdo vyhledal, do článku neuvedl konkrétně, jaké bulvární média má na mysli.Autor dále pokračuje historickým exkurzem, jak se věřící mýlili, např. v otázce vnímání blesku jako akt Božího hněvu a vysvětluje, že si lidé Bohem vysvětlovali to, co nevěděli. Pochopitelně, jak jsme si již zvykli, mezi řádky se vzpomene na geocentrický systém, placatou Zemi a Gelilea s uvedením konkrétních veršů, které jsou v Bibli špatně, např. Ž 104:5, Ž 19:7, ad. Úvod plně postačuje, aby čtenář pochopil, kam článek míří a to zřejmě k podpoře Darwina.

Úvod má však závažné argumentační vady. Pominuli skutečnost, že z hermeneutického hlediska zavádějícím způsobem uvádí autor jako vědecky chybné části Bible Žalmy, tzn. literární útvar báseň, poezie a informační kvalitu těchto textů srovnává s literárním stylem ZPRÁVA (o stvoření) a že cituje slavné teology (Kalvín, Barth) vytržené z kontextu mi už připadá jako nefér. Nicméně největší chybou bratra Javornického už je samotný fakt zpochybňování biblické zvěsti. Zpochybníme-li totiž zprávu o stvoření obsaženou v knize Genesis kvůli současnému postoji převážné části vědecké veřejnosti, tak analogicky můžeme zpochybnit Kristovo zmrtvýchvstání, nanebevzetí, proměnění vody ve víno, uzdravování očí bahnem a další zázraky, které věda rovněž odmítá. Ptám se: "Co pak z Božího Slova zbude?"

Javornického myšlení mi připomíná modernistický racionalismus 20-30. let 20. století, kdy se například přechod Izraelitů přes moře vysvětloval ne jako zázrak, ale jako jakási náhoda, kdy odliv umožnil přejí v rákosí (např. časopis Seménka, apod.) Autor sám sice nic díky Bohu nevysvětluje, nejspíše proto, že vysvětlením je pro něj Darwin, a navíc tvrdí, že přírodou a přírodními vědami nedokážeme existenci Boha. V tomto ohledu jde dokonce dál než katolík Vácha, který sice nepovažuje přírodu za zjevení Boha, ale alespoň připouští, že člověk, který Boha poznal z Písma, může Boha v přírodě poznat. Každopádně se domnívám, že úvahy typu zda je nebo není v přírodě obsažen Bůh a kdo ho tam vidí, stejně vědce nezajímají. Myslím, že kompromisní úvahy jsou směrovány hlavně k uším tradičních konzervativních věřících, kteří se dosud neodklonili od víry svých předků a od Pravdy o Stvoření obsažené v Bibli. Věda se totiž s vírou nehádá a taky proč. Věda považuje víru i Boha za nadbytečný prvek, kterým se nezabývá.

Pokud vydržíte číst dál, asi vás nepřekvapí, že si autor neodpustí útok na kreacionisty, kteří prý tvrdí, že evoluce je nedokázaná domněnka, hypotéza, která popírá Stvořitele. A hned přitaká darwinistům, že evoluce na Zemi proběhla a že je dobře zdokumentovaná. To jsme ovšem od evolucionisty mohli čekat, i když není dosti informován, neboť moderní kreacionismus z části pozorovatelnou evoluci v rámci původně stvořených druhů připouští (mikroevoluci), ale to by bylo na jinou diskuzi. Co je však pozoruhodné, že obratem Javornický varuje před čistě materialistickým pojetím přírodních procesů a všímá si například, že lásku, důvěru nebo přátelství čistě mechanicky vysvětlit nelze. Pozn. samozřejmě lze, ale to jen na okraj.

Autor pak dále opět cituje Váchu, se kterým sdílí jeho obavu o to, aby kreacionisté svojí bojovností neodradili vědce od víry a opět si povzdechne, že bibličtí fundamentalisté vydávají knihy, videa, prezentace nebo že prý zakládají muzea, které mají diskreditovat darwinistickou evoluci. A navíc má pocit, že tyto "výtvory" budí senzace a dobře se prodávají. Pozn. v této souvislosti vyjmenoval hned několik argumentů z našeho webu. Bratr Javornický pak dodává, že máme nechat vědce ať si samy korigují své teorie.Nejzajímavější myšlenka článku je myslím : "Evoluce nepopírá Stvořitele, ale objevuje Jeho metody." S touto myšlenkou souhlasím i já osobně, neboť evoluce je fakt, který můžeme pozorovat, např. vývoj psů z vlka, koní z osla, apod., ale tím rozhodně na rozdíl od autora nepřitakávám hrubému darwinismu, který s žádným Bohem vůbec nepočítá. Od této chvíle jako by autor přikročil od biologie k teologii. Snaží se zajímavým způsobem překonat některé biblicky nepřekonatelné koncepty jako např. evoluce-smrt, evoluce-smysl-cil-života, apod. Velmi oceňuji a to bych rád zdůraznil, že biolog Javornický nepovažuje svět za souhru náhod a upozorňuje na nenáhodnost a cílenost existence člověka. Všímá si v Písmu, že Bůh může jednat buď okamžitým zásahem a nebo tvůrčími procesy (rovněž souhlasím) a že podivuhodnost Božího díla spočívá hlavně v absolutním začátku, který nese zárodečný plán.

Autor by se klidně mohl přihlásit k ID, neboť jeho teologické myšlenky s progresivními kreacionisty více méně korespondují, je však škoda, že se neustále sám řadí na stranu evolucionistů. V závěru opět bohužel použil staré známé heslo, že Bible není encyklopedie a že je to hlavně kniha o Bohu a o člověku. Je však dobré, že si stále uchovává víru v to, že všechno živé na světě je Božím stvořením, způsob zkoumání stvoření však přenechává vědě. Článek, přestože se tváří protikreacionisticky, hodnotím jako velmi podnětný a zajímavý a doporučuji jeho přečtení.

Další článek s názvem "Víra a věda se vzájemně potřebují" napsal evangelík RNDr. Jiří Nečas. Jak však název mylně napovídá, bohužel, rozhodně nejde o oponenturu br. Javornickému. Články autora jsou již známé a v průběhu let se moc, co se týče hlavních myšlenek, nemění, nicméně přesto cítím jakýsi posun k lepšímu. Autor hned v úvodu hovoří opět a již asi po tisící o Galileovi (proti kreacionismu se již 150 let argumentuje podobně), ale pak překvapivě píše o faktoru "náhoda", kterým lidé vysvětlují to, čemu nerozumí. Pozn. dříve se říkalo to Bůh! a nyní to náhoda! Nečas se pak přeci jen trochu vymezuje proti Javornickému a tvrdí, že věda a víra se vzájemně potřebují, s čímž souhlasím.

Je vidět, že autor se věnuje ekologii a že rozpoznal kladný vliv víry na vztah ke stvoření, na který opakovaně a nejen v tomto článku upozorňuje. Zdůrazňuje lásku ke stvoření, ale zároveň on osobně vidí jako důležité mít i vděčnost za vědu, která je podle něj vzácným Božím darem. Nečasův článek je proti Javornickému nezvykle mírný a vůči kreacionistům méně útočný. Rovněž doporučuji k přečtení.Závěr:
Jak vidno, týdeník Kostnické jiskry (šéfredaktor baptista Jiří Kejř) našel odvahu vydat přílohu na kontroverzní téma, za což jim patří díky. Bohužel však nebyl osloven žádný vyloženě prokreacionistický autor, ovšem respektujme názor redakce prezentovat směr, který si vybrala a tím je zacílenost na kompromis vědy a víry.

Ten má podle mého názoru svá velká úskalí v podobě zpochybňování Písma svatého a následného odpadávání věřících od víry, což jsme mohli ve velkém pozorovat v II. polovině 20. století. Zároveň se domnívám, že strategie církevně si myslet něco jiného a nedbat na názor vědy není účinná a že odpadnutí vždy nezabrání. Líbí se mi i některé teologické myšlenky Javornického a pokud by si odpustil dehonestování kreacionistů, byl by pro apologetiku víry vůči ateistickému darwinismu jistě přínosem. Obdobně Nečas má podle mého názoru svoji kladnou část v ekologické rovině a je škodou, že ač minimálně teista, stále cítí s darwinismem jistou přináležitost.

Byl bych velice rád, kdyby si křesťané uvědomili, že Písmo svaté je základ, na kterém naše víra stojí a že Pravda o Stvořiteli je pilířem, který, když se zhroutí, padá vše ostatní. Jistě, není nutné se přít o detaily biologie, ale myšlenka KREACE - stvoření, by měla být vlastní všem křesťanům, kteří na stvoření světa věří. Tedy každý kdo věří na kreaci je vlastně kreacionista, i když se za něj jako například výše uvedení autoři, k lítosti Boží, nepovažují.

Zdroj: http://www.evangelickytydenik.cz/archiv/et-2013-2.pdf?fid=1358957913

Průměr: 2.9 (10 votes)
Obrázek uživatele Luděk

Odp: KTE

Já jen,když byly u nás na moravě v 97 záplavy,tgak tam kde se voda udržela víc měsíců,tak nerostlo pár let prakticky nic.A párek Apatosaurů něco sežere.A sedm krav po pár týdnech bez trávy taky zdechne hlady.I když šelmy těch pár kraviček určitě stihly sežrat dřív.

Luděk

Luděk

Když býložravec po potopě dostal hlad, vyrostla před ním z bahna čerstvá travička. Když dostal hlad masožravec, spadl z nebe kus masa. Je to vědecky dokázané.
Smile

Obrázek uživatele Luděk

Hrabě

Rovněž nepotřebujete vysokou školu, na to, abyste pochopil, že po vyjití z archy se těch sedm párů začalo množit a tudíž nic nebránilo podobné variabilitě jako v onom experimentu
A čím se vlastně zvířata po potopě živili?

Luděk

Monte

Prečítal som si príbeh o Ananiášovi a jeho manželke Safire a udělalo se mi nevolno.
Ak sa tento a podobné úchylné príbehy po stáročia prezentovali ako morálny etalón tak fašizmus s koncentrákmi a komunizmus s gulagmi sú toho priamym dôsledkom.

Hrabě,

- ..... Rovněž nepotřebujete vysokou školu, na to, abyste pochopil, že po vyjití z archy se těch sedm párů začalo množit a tudíž nic nebránilo podobné variabilitě jako v onom experimentu .....

Znamená to snad, že ti tvorové, co byli jen po páru, ti se nemnožili? Nebo se dnešních dnů nedožili? Proč potom byli vůbec na arše, když nebyl zájem o jejich rozmnožování? Nebo mají menší variabilitu? Poznáme dnes ještě kteří to byli?

A není to celé hloupost? Od A do Z?

Nikdy žádná potopa, nikdy žádný Noe, nikdy žádná archa prostě nebyla. Jsou to jen poudačky pro malé děti.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Pro přežití druhu byl naloděn jeden pár. To, že sedm párů od některých zvířat bylo naloděno z důvodu zajištění variability, je tvůj výmysl, který nejsi schopen nijak dokázat...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

George

Já jsem vám jasně doložil co bible říká o důvodu naložení zvířat na archu. Rovněž nepotřebujete vysokou školu, na to, abyste pochopil, že po vyjití z archy se těch sedm párů začalo množit a tudíž nic nebránilo podobné variabilitě jako v onom experimentu na základě čehož vznikla tato diskuze.

Vzhledem k tomu, že vaše mysl není schopna takovou jednoduchou věc vstřebat, myslím že nemá smysl v tomto tématu nadále pokračovat.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabe

Takze ted mi budes pro zmenu zvyraznovat to "pak", o kterem jsem psal uz vcera, ze v nekterych prekladech taktez neni? Smile
Nu - s tebou je vazne zabava.
Napred si proste jen tak neco vymyslis - to jest:

Sedm párů tam měl proto, aby po potopě byla zajištěna velká rozmanitost, aby se zvířata mezi sebou mohla křížit a aby po potopě byla zajištěna velká rozmanitost v přírodě během následujících staletí a tisíciletí až dodnes.

coz je proste jen tvuj vymysl, nic vic a nic min (jina vec je, ze to tu dokonce drze vydavas za jakousi jedinou moznou pravdu a ani se neobtezujes napsat treba "podle meho nazoru"). O cemz svedci i skutecnost, ze ani pres opakovanou urgenci jsi nebyl schopen dolozit zadnou citaci nekoho, kdo by tvrdil totez co ty.

A pak, kdyz jen upozornim na to, ze mezi krestany jsou zjevne rozsirena ponekud jina zduvodneni, nez jake tu uvadis ty, tak zase okamzite zacnes dupat nozickama a snazis se to vyvratit tak krkolomnym zpusobem, ze vetsina vericich kteri to ctou podle me musi zustat v nemem uzasu. Tongue

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Sedm párů tam měl proto, aby po potopě byla zajištěna velká rozmanitost

1. Kde se to píše ?
2. Proč jen u některých zvířat ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

George

i kdyby to nakrasne opravdu bylo 7 paru, 6 nekdo sezral/obetoval

Kdyby, chyby.... V bibli je jasně napsáno, že zvířata byla na palubě proto, aby se zachovala naživu. Navíc bible nám i říká v jaké posloupnosti událost dále probíhaly až voda opadla:

I promluvil Bůh k Noemu:„Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů.
Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí.
Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů.
Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy.
Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné.
(Gn 8:15-20)

Takže první je Boží příkaz ať zvířata vyjdou a plodí se a množí se a hemží se na zemi.... A nikoli udělej si večeři nebo obětuj mi oběti a tak podobně.
Posloupnost je zcela jasná, Boží příkaz je též zcela jasný!!
Na prvním místě bylo, aby se zvířata začala množit a to tedy především.

Teprve až PAK!!! PAK Noe vybudoval oltář (to mohlo chvíli trvat) a obětoval a to mohlo být už po nějaké době, takže zvířátka mohla mít již potomstvo... Smile Smile Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This