Zajdové prudí Darwina

Zajdové prudí Darwina

Frank Sherwin, M. A.

(Přeložil M. T. z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 9 – září 2009, str. 17 - Bunnies bug Darwin, přeloženo 9/2009).

Zajdové prudí Darwina.jpg

Králíci jsou kosmopolitní býložraví savci patřící do vědeckého řádu Lagomorpha – zajícovci, do něhož řadíme králíky východoamerické (a jim příbuzné druhy králíků obývajících obě Ameriky), piky a zajíce. Králíci si hloubí nory v zemi a jejich samice rodí slepá, holá mláďata, zatímco mladí zajíci se rodí v terénu plně osrstění a vidoucí. Zadní končetiny pik jsou jen o málo delší než končetiny přední. Jedním z hlavních faktorů, které odlišují zajícovce od hlodavců, je struktura chrupu. Zástupci obou řádů se vyznačují dlouhými řezáky (hlodáky), jež neustále dorůstají. Na rozdíl od hlodavců mají však zajícovci za předními řezáky ještě druhý pár řezáků, malých a úzkých.

Většinu fosilií savců tvoří úlomky, v některých případech se zachovaly pouhé úlomky zubů. Mikrostruktura savčí zubní skloviny se druh od druhu značně liší, takže každý vykazuje sklovinu specifickou. Z těchto jedinečně zkombinovaných struktur zubů můžeme s jistotou vyvodit závěr, že byly vytvořeny výhradně pro ten který druh živočicha. S tímto zjištěním se darwinovská evoluce jen těžko vyrovnává.

Evoluční vědci si například pohrávají s myšlenkou, že fosilie tvora z mladšího eocénu nazývaného Mimolagus by mohla tvořit přechod k zajícovcům, ačkoli z ní známe pouze několik zubů. V řadě významných evolucionistických textů není však o Mimolagovi ani slovo. Zdá se, že neexistuje žádná prokazatelná spojitost mezi Mimolagem a jeho předpokládanými předky z rodu Mimotoma z paleocénu (známými pouze z několika zbytků faciálních kostí a zubů).

Autentické zuby zajícovců pocházejí ze středního/mladšího eocénu a jsou připisovány jedincům rodu zvaného Lushilagus, kteří se nemohli vyvinout z Mimolaga, o čemž svědčí rozpory v evolucionistickém datování obou rodů. Evolucionistické texty by jistě opěvovaly tyto fosilie jako přechodné formy, kdyby tomu tak doopravdy bylo; místo toho však o nich publikace mlčí.

Fosilní zbytky těchto specializovaných zubů nenalézají vědci ve formě vzestupného řetězce od jednoho zubního plánu k dalšímu, od nižších vrstev usazenin k vrstvám vyšším. Paleontologové se však nedali odradit naprostým nedostatkem důkazů o postupné evoluci zubů a už více než století se vytrvale pokoušejí zjistit, v jaké zubní struktury se ty které zuby vyvinuly. Má-li darwinizmus pravdu, měly by savčí fosilní zuby vykazovat přechodné formy či alespoň nějaký postupný vývoj od jedné zubní struktury k další. Zatím se však nálezy zubů rozpadají do nesourodých skupin.

Kde se tu zajícovci vzali ? Byli tihle chlupatí tvorové stvořeni nebo se vyvinuli před mnoha milióny let z jakýchsi králíkům nepodobných předků ? Expert na obratlovce a evolucionista Edwin Colbert poznamenal : „Zajícovci mají kořeny v časech paleocénu ; v hojném počtu se poprvé objevili v období eocénu a tahle početnost pokračovala až do moderní doby.“ (1).

Fosilie samotných králíků nalézáme v horninách spolu s většinou dalších savců, z období, které vědci nazvali „placentální exploze“. V těchto vrstvách považovaných většinou za staré zhruba 60 miliónů let a méně se vyskytují fosilie prvních mravenečníků, luskounů, hlodavců, netopýrů, ježků, psů, velbloudů, velryb, koní, damanů, slonů, dugongů a mnoha dalších, jakož i několika savčích forem, jež jsou nyní vymřelé (2). V jisté zprávě z března 2008 se hovořilo o kosti králičí nohy pod nejnižším kloubem „staré 53 miliónů let“, což svědčí o tom, že skuteční králíci existovali již o mnoho miliónů let dříve, než evolucionisté soudili (3). Zmíněná kost plně odpovídala kosti králičí končetiny, a pozoruhodné je, že se nenalezly žádné fosilie, jež by patřily eventuálním dřívějším přechodným formám vedoucím ke králíkům.

V rodokmenu Colbertovy Evoluce obratlovců vystupují jasně hlodavci jako hlodavci a zajícovci jako zajícovci (4). To je také v souladu se schématem 10.47 v paleontologickém textu Michaela Bentona svědčícím o náhlém a odděleném původu hlodavců a zajícovců (5).
V Oxfordském zoologickém slovníku poznamenává redaktor Michael Allaby, že „O zajícovcích mají vědci za to, že vzešli z jakýchsi primitivních eutherií zároveň s hlodavci či brzy po nich“ (6). Colbert konstatuje, že se „paleontologové nyní vracejí k názoru, že králíci a hlodavci jsou blízce příbuzní“ (7). Podobné „usuzování“ či kolísání mezi „názory“ svědčí však o skutečnosti, že neexistují důkazy evoluce králíků, respektive hlodavců.

Odkazy

1. Colbert, E. H., M. Morales and E. C. Minkoff. 2001. Colbert’s
Evolution of the Vertebrates. New York: Wiley-Liss,
362.
2. Prothero, D. R. 2004. Bringing Fossils to Life. New York:
McGraw Hill, 403.
3. Good Luck Indeed: 53 Million-year-old Rabbit’s Foot
Bones Found. ScienceDaily. Posted on March 24, 2008, accessed
July 19, 2009.
4. Figure 24-1 in Colbert et al, Colbert’s Evolution of the Vertebrates,
362.
5. Benton, M. J. 2005. Vertebrate Paleontology. Malden, MA:
Blackwell Publishing, 361.
6. Allaby, M. 1992. Oxford
Dictionary of Zoology. Oxford:
Oxford University
Press, 250.
7. Colbert et al, Colbert’s Evolution
of the Vertebrates,
361.

PřílohaVelikost
Zajdové prudí Darwina_formátováno.doc40 KB
Průměr: 2 (1 vote)

Také vás zdravím, ano,díky za

Také vás zdravím,
ano,díky za opravu.Použil jsem (v tomto případě)nepřesné vyjádření či obrat, dle všeobecně platných definic.Nemohu však posoudit platnost tohoto pro všechny články zde zveřejněné.

Zdravím Pepu, Pepa píše:

Zdravím Pepu,

Pepa píše: "Pokud je nauka o stvoření pro Vás pouhým náboženstvím a práce veřejněné třeba na tomto webu nikoli vědecké..."

Moment, práce zveřejněné na tomto webu rozhodně nejsou vědecké, na tom se snad shodneme i s autorem stránek. Všechny články, které jsem zde četl jsou populárně naučné.

S pozdravem

viťas
@;;

Pro KTE

Pěkně jste to napsal,vidím,že v tom máte dost jasno.Pokud je nauka o stvoření pro Vás pouhým náboženstvím a práce zveřejněné třeba na tomto webu nikoli vědecké (a to např. i ohledně Vámi zmiňované ET předpokládané teorie společného předka s opicí) těžko najít pak společnou řeč.Jinak mohu, tedy jen v příp. Vašeho zájmu, doporučit i články v rámci těchto stránek od p.M.Lubenow ,J.Tomkins, P.Line. Není tu toho zatím mnoho, k tomuto tematu,ale blýská se i u nás na lepší časy.
K vámi zmiňovanému ev. biologovi,jestlipak jste si od něj i jiná dílka přečetl?Např. něco o tom, co píše o výzkumech a závěrech v oblasti Vámi zmiňované molekulární genetiky. Jestlipak víte v čem je právě velmi úspěšný (poměřujeme-li počtem publikací a uznaných patentů z oboru)?
Ještě k těm axiomům fyziky,samozřejmě,že je fyzika má. Jejich počet se odhaduje na několik set.Píši odhaduje, neboť se právě ve fyzice jen obtížně definují a rozlišují. To patří také k hlavním důvodům,které doposud brání vypracování nějakého přesněji definovaného přehledu či soustavy. I tak díky za snahu.
Dále zůstanu raději v hlubokém omylu,který mi ale nebrání ve střízlivém hodnocení zjištěných faktů.
Hezký víkend přeje Pepa.

Pro pepa

Na axiomy se ptejte ve vztahu k matematice, ne fyzice. V případě fyziky jde o špatně položenou otázku, smysl by spíš měl dotaz na počet vzájemně nezávislých fyzikálních konstant.
Hluboce se mýlíte, že přibývající vědecké poznatky hovoří spíše pro nadpřirozeno než pro evoluční teorii. Píšete o "jednotlivých principech evoluční teorie", ale po pravdě řečeno, já takhle formulované principy neznám. Proto se raději jednoduše ptám na společný původ člověka a šimpanze (například), než abych se oháněl něčím darwinovsky vznešenějším.
Člověk a šimpanz jsou si podobní. Mohou si být podobní v podstatě ze dvou důvodů: buď jsou si vzájemně příbuzní, nebo je někdo takhle podobné už stvořil.
Hypotézu příbuznosti můžeme testovat. Ve fosiliích hledáme vzdálené příbuzné člověka i šimpanze a sledujeme míru jejich podobnosti, která by měla směrem do minulosti vzrůstat. Fosilní nálezy dávných příbuzných člověka jsou velmi neúplné a u šimpanze téměř neexistují, vedou se bouřlivé vědecké spory a několikrát se předělávaly rodokmeny hominidů, ale o základní odpovědi se vcelku nepochybuje - ano, čím starší linie hominidů, tím méně společných znaků se současným člověkem a více společných znaků s lidoopy. Problémem evoluční teorie by bylo, kdyby se našla fosilie moderního člověka ve vrstvách starých několik milionů let. Nic takového se ovšem nestalo.
Příbuznost člověka a šimpanze potvrzuje také molekulární genetika. Protože lze určit rychlost změn v genetickém kódu, lze podle rozdílů mezi genomem člověka a šimpanze přibližně určit dobu, kdy se obě dědičné linie rozešly. Výsledek výpočtu vcelku dobře koresponduje s datováním fosilních nálezů.
Hypotézu stvoření testovat nelze. To je také zásadní důvod, proč soudy rozhodují, že kreacionismus (včetně ID) je náboženské nikoli vědecké učení, které tudíž nepatří do osnov výuky přírodních věd. Stvořitel ze své podstaty mohl cokoli stvořit jakkoli. Proč ale ksakru stvořil zrovna člověka a šimpanze tak, aby vypadali na truc jako příbuzní?
Dosaďte si za člověka a šimpanze jiné dva živé organismy a můžete použít tutéž argumentaci se stejným výsledkem.
Nabídl jsem vám argumenty o příbuznosti člověka a šimpanze. Ve svém předchozím příspěvku jste žádný argument proti neuvedl, jedině jste mě odkázal na náboženskou literaturu. I taková dílka jsem četl, naposledy jakousi pohádku "jak evoluční biolog ke štěstí u babptistů přišel", což byl velmi prostinký příběh, v němž nejhorší byli ateističtí evoluční biologové, potom obyčejní ateisti, a špatní byli i katolíci, protože z bible neuměli vyčíst tu jedinou opravdickou pravdu pravdoucí o skutečné a pravé církvi.
Stvoření člověka k božímu obrazu je krásná idea, ale ať zaznívá na náboženských shromážděních s příslušnými morálními apely a ať se podle nich členové náboženských obcí i chovají. Pak půjdou příkladem ostatním. Ale nevykládejte nám, že kreacionismus je vědecké učení. Není. Kreacionismus je náboženství.

Ještě pro KTE

Píšete:
"Fyzika nemá na rozdíl od matematiky systém(y) axiomů"
- ano opravdu ji nemá dodnes vypracovanou,byť se někteří o to docela statečně pokoušeli.?Jinak se znovu ptám - kolik axiomů odhadujete, že bylo ve fyzice přijato?Nebo ještě jinak,kolik jich současná fyzika potřebuje?Není v tom ode mne nic skrytého,jen mne zajímá Váš odhad.

"...odpor proti evoluční teorii vznikl okamžitě po jejím uvedení..."
- odpor proti učení(m) popírajícímu pravdivost Božího slova (stvoření atd.) tu byl již před ET,hodně zpátky v čase. Spíše vidím vývoj tohoto učení (které odporuje biblickému stvoření),jeho transformaci a vyústění (z velké části) v jednotlivé principy ET.Zajisté se nemění i základní námitka kterou uvádite,tj. vývoj (dle ET) vs. stvoření člověka.Co se třeba mění jsou přibývající fakta, která hovoří spíše proti jednotlivým principům ET a vypovídají spíše pro UoS - tj.samozřejmě můj osobní názor opřený o informace z různých vědních oborů.Pokud informace uvedené zde na těchto stránkách považujete za cituji "všechny tanečky kolem jsou jen zástupným folklórem",pak Vám asi nemá cenu doporučovat nějaké další materiály a ustrneme na argumentacích typu:
"Tvrdím, že člověk a šimpanz (člověk a opice) neměli společného předka a pro toto tvrzení shledávám vcelku přesvědčivé důkazy. Svědčí-li jiné skutečnosti o opaku, tak mi je prosím sdělte. Děkuji."Jistěže vím,že obě strany mají argumenty (různé kvality) na obhajobu svého.Právě to podstatné shledávám v tom,z jakých základních principů vychází.Ale možná jsem Vás špatně pochopil.
Pokud skutečně jako fyzik chcete nahlédnout do chápání světa "očima" Slova Božího,tak mohu vřele doporučit knížečku p.J.Kajfosz:Nevěřícím přátelům.Je to dílko jad. fyzika s praxí pětidesetiletí o Slovu Božím, člověku, vědě,vědcích atd.Mj. zde zmiňuje co je podstatné k tomu, aby se člověku mohlo stát Slovo Boží živým a skutečným i v takové oblasti jako je věda.

Pro pepa

Fyzika nemá na rozdíl od matematiky systém(y) axiomů a i v případě matematiky doporučuji vygooglovat téma Gödelův teorém.
Fyzika pracuje s fyzikálními zákony vyjádřenými zpravidla fyzikálními rovnicemi. Máme klasickou mechaniku, kvantovou mechaniku, Maxwellovy rovnice pro elektromagnetické pole, speciální a obecnou teorii relativity atd. Systém fyziky není bezrozporný, pro různé oblasti studia se používají jiné rovnice a jiné výpočty a neexistuje teorie, která by celou fyziku sjednocovala.
Zpět k tématu kreace...
Hodnotíte-li negativně můj výraz "nenávist k evoluční teorii", připouštím, že může být citově podbarven, ovšem mezi nenávistí a odporem až tak zásadní rozdíl nevidím. Je příznačné, že odpor proti evoluční teorii vznikl okamžitě po jejím uvedení a od té doby se prakticky nezměnil, jen trochu zeslábl, když z nepřátelského šiku odpadla například oficiální katolická církev. A to v roce 1859 Darwin prakticky nic nevěděl o dědičnosti a paleontologie byla v plenkách. Tehdy jako dnes byla základní námitka proti evoluční teorii stejná - člověk byl přece stvořen k božímu obrazu a nemohl se vyvinout z nějaké opice. Toto je ústřední téma sporu a všechny tanečky kolem jsou jen zástupným folklórem. Za 150 let od uvedení Původu druhů ovšem věda významě pokročila a molekulární genetika evoluční teorii potvrzuje.
Tvrdím, že člověk a šimpanz (člověk a opice) měli společného předka a pro toto tvrzení shledávám vcelku přesvědčivé důkazy. Svědčí-li jiné skutečnosti o opaku, tak mi je prosím sdělte. Děkuji.

Pro KTE

Máte pravdu tahle diskuze sem nepatří, také to nechci rozmazávat jen mi to nedalo, protože jste vše co nesouhlasí oficiálnímu proudu hodil do pytle záhadologie a iracionální argumenty.

S pozdravem Marrco

Odpověď pro pana Marrco

9/11 do diskuse o kreacionismu nepatří, uváděl jsem to jako příklad záhadologické metodologie a téma zde nechci dál rozmazávat. Rychlost pádu obou věží ale dobře odpovídá modelu, který jsem pro sebe vytvořil a dopočítal. Za velmi podezřelé považuji také všechny výpočty uvádějící "enegii nutnou k rozdrcení konstrukce" a operující zákonem zachování energie. Argumenty ohledně pasů, díry do Pentagonu apod. neumím bezpečně ověřit ani vyvrátit a mohu je hodnotit jen z hlediska konzistence s jinými informacemi.

Pro KTE

Dobrý den,

z Vašeho přísp. vybírám (budou na něj patrně reagovat jiní):
-"Konspiracionisty 9/11 podobně spojuje jejich nenávist k USA, kdy přece vše zlé ve světě má příčinu v tamní administrativě" - nemám ten pocit,že by je pojilo to co píšete,tedy alespoň mnohé.Mnozí jsou právě z USA a někteří jsou (či byli) členy Vámi zmiňované vládní administrativy. Ve svém projevu (psaném či slovním) se ukazují jako lidé vyrovnaní a často hrdí na svou státní příslušnost.

-"Už před několika lety mi v diskusi konspiracionisté...."
atd. - chcete tu otevírat diskuzi k tomuto tematu a tedy ke konkrétním faktům?Pak možná po domluvě s místním správcem někde na blogu.A bylo by pak korektní,aby někdo z Vámi zmiňovaných odpůrců oficiální verze Vám oponoval. Možná nejlépe když zmíníte svoji značku na tom kterém webu a každý (kdo bude chtít) si bude moci přímo tam udělat úsudek.Také se o tuto problematiku trochu zajímám,ale přišlo by mi ne správné ji tu otevírat.

-"Kreacionisty spojuje nenávist k evoluční teorii, přičemž příčina této nenávisti je ve skutečnosti, že evoluční teorie pro vysvětlení vývoje živých organismů nepotřebuje boha." - to je silné tvrzení(a dalo by se s ním polemizovat ve více rovinách),mohl by to mnohý chápat jako urážku.Znám mnohé ty, kteří věří v UoS a spojuje je úplně pravý opak než Vámi popisovaná nenávist.Možná zaměňujete slova odpor a nenávist,to nemohu vědět.Co vím je to,že tak jak to popisujete je ne pravda.Slovo odpor - nesouhlas projevené v tomto případě pramení mj. z jiných základních axiomů, které Vámi zmiňovaní lidé přijali jako základ pro své učení.To je snad přirozené a správné...
Píšete,že jste vzděláním fyzik,rád bych znal Váš odhad - s kolika přijatými axiomy axiomatická soustava fyziky pracuje? Tento obor jsem studoval jen skromně,tak by mne to zajímalo.

Re: Věda a záhadologie

Kdo chce jistě najde spoustu dokumentů a informací o 11. září. Neříkám, že všechny sou pravdivé. K USA nenávist rozhodně nechovám a zlo na světě rozhodně nemá v USA původ ale je v lidech a ve všech bez rozdílu. Jen mám pochybnosti o pár věcech kolem útoků. Jak je možné že po krátkém požáru se obě budovy rozpadly na prach a to rychlostí volného pádu. Spodní patra přece musely představovat značný odpor. Pokud máte odkaz na ty výpočty a vaše vysvětlení rád si je poslechnu. Nalezený pas atentátníka Muhammada Atty v troskách je naprosto směšný. Jak asi mohl přežít výbuch letadla? A pokud jaká je pravděpodobnost že by jej našli? Už po pár hodinách přesně věděli že za tím stojí Al Kajdá. DO té doby o ní nikdo neslyšel. Proč spadla i vež č.7 ? Jaká náhoda 3 budovy za pár hodin. Viděl jste fotky z pentagonu? Vidíte tam někde letadlo? Nejsem odborník ale dovolím si tvrdit že letadlo by udělalo mnohem větší zkázu a zanechalo by nějaké trosky. Rychlý útok na Afghanistán. Pak Irák a chemické zbraně, které se bohužel nenašly. Že šlo o ropu je více než jasné. Řeči o osvobození Iráckého lidu jsou pro blázny, kteří věři v dobro tohoto světa. Proč se potom nerozsévá demokracie v Africe kde je daleko více diktátorů? Neberte můj příspěvek útočně ja si jen myslím, že věřit oficiálním verzím je naivní.

Customize This