Vyvrácení Darwina

Terence J. Hughes

(Z http://www.kolbecenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=... přeložil M. T. – 5/2011)

Vyšlo v úterý 29. března 2011

Katedra věd o Zemi
Institut pro výzkum klimatických změn
Univerzita státu Maine
Orono, Maine 04469

Karl Popper, renomovaný filozof vědy ve 20. století, navrhl test ke zjištění toho, zda je možno konkrétní teorii považovat za teorii vědeckou. Pokud odpovíme kladně, musí být daná teorie „vyvratitelná“ v tom smyslu, že musíme mít možnost prokázat, že není správná. Vyvratitelnost přitom není opakem „ověřitelnosti“, protože žádnou opravdu vědeckou teorii nelze ověřit. Lze jen prokázat, zda je slučitelná či neslučitelná se studiemi téže přirozené soustavy provedenými nezávislými badateli. Ať už je ale sebevíce takových studií s danou teorií slučitelných, neznamená to, že je ověřena. Stačí totiž jediná studie neslučitelná a teorie je vyvrácena.

(Popper, Karl Raimund: rakouský filozof, 1902-1994. Vůdčí kritik vídeňského novopozitivizmu z pozice kritického racionalizmu; vytvořil obecné vědecko-teoretické učení o metodách, jehož základním znakem je princip neustálého opravování chyb (falzifikace, vyvracení) při utváření teorie. Pozn. překl.)

Připouštěl to i sám Charles Darwin. Často se vyjadřoval v tom smyslu, že celá jeho teorie evoluce cestou přírodního výběru vezme za své, dokáže-li někdo, že nějaký organizmus nevznikl z jiného hromaděním zdánlivě nedůležitých změn v jeho fyzické struktuře po dostatečně dlouhou dobu. Vědci mezitím přijali Popperův test vyvratitelnosti. Kupříkladu newtonovská fyzika by nedokázala vysvětlit relativitu času a prostoru postulovanou Albertem Einsteinem a posléze potvrzenou pokusy sahajícími od studia atomových jader po studium viditelného vesmíru. Tenhle objev ovšem newtonovskou fyziku nevyvrátil. Jen dokázal, že je součástí fyziky einsteinovské, součástí, která zůstala velmi dobrým přibližným modelem fyzikálních podmínek existujících na planetě Zemi. Síly studované Newtonem na Zemi existují ve vesmíru také.

Největší výzvou pro darwinovskou evoluční teorii je dnes teorie inteligentního plánu. Darwinovská evoluce je založena na předpokladu, že biologická evoluce je výsledkem přírodního výběru, kdy v přírodě probíhají náhodné mutace v jádrech reprodukčních buněk v době rozmnožování organizmů, takže si tyhle změny (které jsou téměř vždy drobné, jak to požaduje Darwin) nese s sebou dospělý organizmus při svém opětovném rozmnožování. Změny musí zvyšovat schopnost organizmu přežít jakoukoli zátěž, které je v přírodě vystaven. Teorie inteligentního plánu zpochybňuje předpoklad, že náhodné mutace na buněčné úrovni mohou vybudovat celý složitý genom a s ním spojené struktury potřebné k tomu, aby mohla probíhat biologická evoluce. Statistické studie ukazují, že u náhodných mutací vyžadovaných darwinovskou evolucí existuje nulová pravděpodobnost toho, že vytvoří za dobu trvání Země lidskou bytost. Mutace nemohou být náhodné. Jsou řízené. Genetické kostky jsou naprogramované.

Konkurence představovaná teorií inteligentního plánu i množící se důkazy o genetické složitosti v přírodě přinutily zastánce darwinovské evoluce vystoupit se zdánlivě nekonečným množstvím domněnek ad hoc, které in toto /vcelku/stále více znemožňují obhájit darwinovskou evoluci na čistě vědeckém základu. V zoufalství se tedy její zastánci obrátili na americké soudy, aby ustanovily, že inteligentní plán se nesmí učit na veřejných školách, protože to porušuje princip „odluky církve od státu“, zásadu, která sice není zakotvena v ústavě USA, ale o které aktivističtí soudci přesto tvrdí, že ji obsahuje první dodatek zmíněné ústavy. Výrok o zákazu inteligentního plánu tak v nedávných dnech vynesl soudce Jones v Pennsylvanii, když své rozhodnutí prakticky slovo za slovem opsal ze žaloby podané Americkou unií pro občanské svobody, navrhovatele v celém případu.

Jonesův výrok má ironický podtext. Poprvé rozhodoval soudce o darwinovské evoluci v „opičím procesu“ se Scopesem v Tennessee. Rozhodl ve prospěch Williama Jenningse Bryana, který jako navrhovatel vystoupil proti darwinovské evoluci. Darwinisté tenkrát dávali najevo pohrdání soudci-amatéry, kteří mají rozhodovat o odborných otázkách; nyní však soudce Jones činí totéž. Tak hluboko klesli obhájci darwinovské evoluce.

Ale odlehčeme to trochu. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že darwinovská evoluce stojí na dvou nohou. Jednou je přírodní výběr, který postuloval Darwin sám. Druhou jsou genové mutace, vědecký obor založený římskokatolickým mnichem v Rakousko-Uhersku, Gregorem Mendelem. Mendelovy zákony dědičnosti stály u zrodu genetiky. Má-li být „odluka církve od státu“ argumentem při rozhodování o tom, co lze a nelze učit v hodinách přírodních věd na veřejných školách, pak musí darwinisté opustit „náhodné“ genové mutace jako jednu nohu darwinizmu. Každopádně Darwin ještě o genetice nevěděl nic. Mendelovo dílo bylo zveřejněno několik desetiletí po Darwinově „O původu druhů přírodním výběrem čili o přežívání zvýhodněných ras v boji o život“ publikovaném roku 1859. Mendelova „katolická“ noha by měla být amputována, jelikož porušuje zásadu odluky církve od státu. Darwin by tak měl být přinucen balancovat pouze na své ateistické noze: „přírodním výběru“, který nemá z čeho vybírat.

Dnes se Darwinovo magnum opus nazývá prostě „O původu druhů“. Jeho pojetí „zvýhodněných ras“ se hodilo dobře k britskému imperializmu 19. století, rasistickému podniku, pokud to tak lze říci, ale dnes „vyšlo z módy“. Zvlášť po Osvětimi. Darwinovská evoluce nezná mravní řád. Jde v ní pouze o „přežití nejschopnějších“. Jednou z domněnek ad hoc užívaných dnes k udržení darwinizmu naživu je, že jakási „mravnost“ může být obsažena již v samotných čistě fyzických náhodných mutacích navozovaných přírodním výběrem. Žádný z podobných předpokladů ovšem samozřejmě nelze v popperovském smyslu vyvrátit, takže nejsou vědecké. Jsou pouhými články víry v tom, co je vlastně ateistickým náboženstvím.

Navzdory Osvětimi je možné dále se bavit darwinovskou evolucí. Antropologové pátrající po fosiliích raných „hominidů“, aby jimi ozdobili rodokmen evoluce člověka, kladou velký důraz na fosilní lebky, zejména fosilní mozkovny. Lebky s nejvyššími, hodně kolmými čely a největšími mozkovnami jsou vždy řazeny na tomto rodokmenu nejvýše, obzvlášť když vnitřek mozkovny vykazuje oblouky jako stopy po závitech ve velkém mozku, který obsahovala. Jsem mimořádným profesorem na Institutu pro výzkum změn klimatu (CCI) a na katedře věd o zemi (ESD) univerzity státu Maine. Loni v létě jsem poslal řediteli CCI a vedoucímu ESD e-mail upozorňující je na to, že až opustí své pozice, měli by být jejich nástupci vybráni z lidí majících nejvyšší, zcela kolmá čela a největší mozkovny, věří-li celá fakulta doopravdy v darwinovskou evoluci. Vědecké diplomy a akademické hodnosti jsou druhotné. Moc je to nepotěšilo.

Tak ještě další perličku. Rubrika Novinky z výzkumu v časopisu Science, oficiálním orgánu Americké asociace pro podporu vědy, měla na stranách 1232-1234 vydání z 12. prosince 1980 (je k dispozici online) článek s titulkem „Potřebujete opravdu mozek?“ Pojednával o studentu univerzity v anglickém Sheffieldu, „který má IQ 126, prospívá v matematice s vyznamenáním, a jeho sociální vztahy jsou zcela normální. A přece ten chlapec nemá skoro žádný mozek“, podle Johna Lorbera, britského neurologa. Sken mozku prokázal, že zmíněný student jakýsi mozek přece jen má, ale jeho hlavní část má průměr pouhý jeden milimetr, je přilepená k lebeční kosti a oddělená od mozkového kmene mozkomíšním mokem. V obecné mluvě se tomu říká vodnatelná hlava. Vysoké svislé čelo a velká mozkovna s rýhami po mozkových závitech (jak může mít mozek o průměru jeden milimetr závity?) nehrají u tohohle studenta roli. A přece jsou to právě tyhle znaky, které dopomohly „hominidům“ k zařazení do rodokmenu, jehož vrcholem je člověk. Zmíněný student přitom není sám. Lorber referuje o tom, že mezi námi žije spousta takových studentů a že žijí zcela normálním životem. O některých to ovšem bohužel neplatí. Jsou v různé míře postiženi.

A teď k jádru pudla. Tenhle student i další jemu podobní mají mozky, které jsou zásadně odlišné od mozků většiny lidí. Nejde přitom jen o darwinovskou „menší odchylku“ od normy, kterou může navodit přírodní výběr a vytvořit takovéto lidi. Je to zásadní změna a přírodní výběr s ní nemá co dělat. Student ze Sheffieldu byl ve stejném přírodním prostředí jako všichni ostatní studenti. Nevyvrací právě on (a další jemu podobní) darwinovskou evoluci? Přemýšlejte o tom.

Přírodní výběr v darwinizmu závisí na náhodných přírodních procesech. Teď se ukazuje, že se mnoho z těchto procesů řídí nově objevenými zákony fraktální geometrie. Je „přírodní výběr“ řízen? Darwinisté citují to, co nazývají „odpadovou DNA“, jako důkaz neúspěšných náhodných genových mutací. Teď víme, že „odpadová“ DNA má důležitou funkci. Darwinisté vybírají z vědeckých poznatků jen ty, které se jim hodí. Mimosmyslové zážitky, byť všestranně doložené, je nezajímají, protože je darwinovská evoluce neumí vysvětlit. Životy svatých a všestranně doložené zázraky s nimi spojované je z téhož důvodu také nezajímají.

Vědci nazývají data z pokusů a pozorování, která se nehodí do zavedené teorie, „daty ležícími vně“ a většinou je pomíjejí, protože nezapadají do podstatné části dat, která teorii podporují. Jestliže však začíná být takovýchto „bludných balvanů“ příliš mnoho, měli by vědci přehodnotit samotnou teorii. Podle Karla Poppera k tomu dokonce stačí jediný nestandardní poznatek, pokud skutečně existuje a lze k němu dospět opakovanými pokusy či pozorováními. Student ze Sheffieldu opravdu existuje. A věda potvrdila, že takových jako on existuje ještě mnohem víc. Sheffieldský student i ti další vyvrátili darwinizmus jako „vědeckou“ teorii.

Co zbývá? Teorie inteligentního plánu. Proč? Protože poskytuje vysvětlení pro sheffieldského studenta i další jemu podobné za pomoci jediného dalšího postulátu. Teorie inteligentního plánu předpokládá, že veškeré fyzikální procesy, nejen v biologii, nýbrž v celém vesmíru, řídí nejvyšší inteligence. Křesťané i další lidé přijímající monoteizmus ztotožňují tuhle inteligenci s Bohem, ryzím duchem, který stvořil a udržuje vesmír i celé lidstvo, teorie sama se však nemusí dovolávat Boha takového, jaký se zjevuje v Bibli. Ta obsahuje další postulát. Jsme stvořeni „k obrazu“ Božímu, jak je zaznamenáno v knize Genesis.

Co tím chceme říci? To, že každý z nás má nesmrtelnou duši stvořenou přímo Bohem, cosi navíc kromě našich fyzických těl, která se v průběhu let „vyvíjela“, až naše mozky dosáhly takového stavu fyzického vývoje, který umožnil lidskému mozku „oživení“ našimi nesmrtelnými dušemi. Naše duše jsou sídlem všech vlastností, které nás činí lidmi. I mozek studenta ze Sheffieldu dosáhl tohoto stavu fyzického vývoje, přestože na Darwinově evolučním rodokmenu pro něj není místo. Inteligentní plán je nutný k tomu, aby vznikl lidský mozek, který může být oživen nesmrtelnou duší. Naše mozky jsou pouhými poslíčky, kteří předávají zprávy od jedné duše ke druhé prostřednictvím našich těl. Taková je celá pravda.

Mého otce postihla v 60. letech mrtvice. Přerušil jsem postgraduální studium na Northwestern University a vrátil se do Jižní Dakoty, abych ho doprovodil do nemocnice pro veterány (byl veteránem z první světové války). Zpočátku nebylo jeho řeči rozumět. Nahlas a zřetelně vyslovoval pouze kletby. Po fyzioterapii se mu řeč postupně vracela, až začal zase užívat většinu svého dřívějšího slovníku, i když artikuloval obtížně. Usoudil jsem, že po celou dobu si jeho duše plně uvědomovala, co se děje, jen mi to nebyla schopna prostřednictvím mozku sdělit. Ony kletby byly výrazem její frustrace. Otcův mozek byl poškozen. Když se zotavil, byl s to říci mi to, co mi chtěla říct jeho duše. Proklínání ustalo.

Vzpomínám na tenhle zážitek, když mi „experti“ říkají, že nemá cenu udržovat naživu lidi v „přetrvávajícím vegetativním stavu“. To je závěr vyplývající z darwinizmu. Pro mě jsou zmínění lidé těmi nejcennějšími mezi námi. Jsou těmi, kdo apelují na naši vyšší přirozenost, „kousek pod anděly“, a činí nás těmi nejlepšími, kterými můžeme být. Alternativou k tomu je Darwinův svět „člověk člověku vlkem“, ve kterém jsme „vlky“ s mozkem vymýšlejícím fyzické i duševní nástroje hromadného ničení. Není právě tohle realitou dnešního světa?

Sheffieldský student vyvrátil darwinizmus. Není totiž vědou. A nikdy nebyl. Jde o náboženství, náboženství hromadného ničení. Náboženství Osvětimi. Götterdämmerung!

Götterdämmerung? Germánský „soumrak bohů“? Ano. Výměna biblické filozofie, podle které jsme byli stvořeni Stvořitelem vesmíru a naším osudem je žít s Ním věčně, za darwinovské pojetí, podle kterého pocházíme z červů a naším osudem je být červy sežráni, připomíná Esauovu výměnu prvorozenství za čočkovou kaši. Jakmile se tak stane, nemá člověk proč plodit děti. Výchova dětí vyžaduje čas, energii i finanční zdroje. A za jakým účelem? Aby měli červi co žrát? Populace v Evropě i dalších zemích, kde Charles Darwin přetrumfnul Ježíše Krista, se přestaly obnovovat. A přitom jde o země obývané Darwinovými „zvýhodněnými rasami“ vyhrazenými pro „přežití v boji o život“. Jelikož však přijaly darwinizmus, jsou to právě ony, kdo je určen k vymření. To je Götterdämmerung.

Dr. Terrence Hughes má magisterský titul a doktorát věd v oboru materiálového zkušebnictví z Northwestern University. Publikoval stovky článků v renomovaných vědeckých časopisech a dvě knihy pojednávající o zalednění a změně klimatu v uplynulých 40 letech. Je členem sboru poradců při Kolbeho středisku pro studium Stvoření.

PřílohaVelikost
Vyvrácení Darwina.doc58.5 KB
Průměr: 2.7 (12 votes)

Děkuju Censurione

za milý dáreček k ranní kávě...Smile

Nosotonda

Miliony mrtvých, mučení a ztráta lidské důstojnosti kvůli ateistické evoluční teorii nebyla nikdy legrace

Zaprvé je to lež a za druhé, když už takové trapné argumenty uvádíte, odpovězte si nejdřív na otázku, kolik lidí padlo ve jménu Boha, ano?

Eva

Jestli máš ráda český písničkáře (nebo jenom Nohavicu?Smile tak by se ti mohlo líbiti tohle:

http://www.youtube.com/watch?v=eSIeRmEmWCg

Obrázek uživatele Regulus

"A miliony obalamucených

"A miliony obalamucených teistickou teorií evoluce? Tedy teorie odporných farizeů, kteří se významně podílí na dnešní krize církve."

A nie je nahodou cirkev v krize koli samej sebe? kto suka malych chlapcov, veda ci cirkev?

Skutočný účel evolúcie je nasrať mladozemca.

Voříšku

Přečti si znovu pozorně článek o "Vyvrácení Darwina" a zkus si poctivě odpovědět, co ten článek opravdu dokazuje a co opravdu vyvrací. Mohl by ti k tomu stačit i mozek o velikosti špendlíkové hlavičky.

Keplerovy zákony si vyříkej s Toníkem, toho bulíkují jeho velkoučitelé, že pozorování přírody je nepodstatné, když hlavní Pravdy lze (vkleče při modlitbě) vyfilosofovat. A doteď pomlouvají Galilea Galilei, že si vůbec dovolil namířit dalekohled na oblohu.

A na závěr? Žádná vědecká pozorování evoluci (prokazatelně) nezpochybňují. Je třeba neplést si vědecká pozorování s kreacionistickými bláboly, jejichž velmi velmi brutální ukázkou je článek o "Vyvrácení Darwina".

Tvého boha odmítám. Nechci

Tvého boha odmítám. Nechci boha, který mi odpírá poznávat přírodu, jaká je ve skutečnosti (vidět nos mezi očima). Přestaň filosofovat a přepočítej si konečně Keplerovy zákony.
(PRÁVĚ POZNÁVÁNÍM PŘÍRODY LZE POZNAT TVORBU... KEPLER ZÁKONY POUZE OBJEVIL, ALE KDO JE STVOŘIL, URČIL?)

Věda se k Bohu nevyjadřuje. Tohle je typická kreacionistická paranoia.
ANI ĎÁBEL SE K BOHU NEVYJADŘUJE A STAVÍ SE NA JEHO MÍSTO, PARANOIK JEDEN.

Jinými slovy - stačí si nechat vymýt mozek na velikost kuličky o průměru jednoho milimetru?
VČELA MÁ TAKOVÝ KULIČKOVÝ MOZEČEK A DOKÁŽE VYTVOŘIT VOSK POUZE Z PYLU, VODY A CUKRU. TO ČLOVĚK NEDOKÁŽE A JAKEJPAK MÁ VELIKÝ MOZEK. NĚKDO I O VELIKOSTI TYKVE, AVŠAK BEZ IQ.

Jestli fakt ta věda není lepší než zcela zjevné balamucení nebohých kolemjdoucích články typu "Vyvrácení Darwina"?NEBOZÍ KOLEMJDOUCÍ MAJÍ MOŽNOST ZAJÍMAT SE O VĚDECKÁ POZNÁNÍ, KTERÁ PROKAZATELNĚ ZPOCHYBŇUJÍ EVOLUCI. ZNÁŠ-LI JMÉNO DARWIN, MOHL BYS ZNÁT I JMÉNO BEHE. NE-LI, HOĎ SI JEJ DO GŮGLA.

Nosotonda

Miliony mrtvých, mučení a ztráta lidské důstojnosti kvůli ateistické evoluční teorii nebyla nikdy legrace.

Naopak, obdobná mýtická tvrzení jsou tradičně k popukání.

Miliony mrtvých, kteří dnes odmítají Boha, který je s láskou stvořil ke svému obrazu, není a nikdy nebyla legrace.

Tvého boha odmítám. Nechci boha, který mi odpírá poznávat přírodu, jaká je ve skutečnosti (vidět nos mezi očima). Přestaň filosofovat a přepočítej si konečně Keplerovy zákony.

A věda, která je ideologicky zaměřena k popírání Boží existence, nebyla nikdy legrace a není ani dnes. Možná je tomu dnes ještě hůře, neboť místo, které náleží Bohu, je dnes světem nahrazeno vědou, konzumem, hedonismem a tragickým sobectvím.

Věda se k Bohu nevyjadřuje. Tohle je typická kreacionistická paranoia.

A miliony obalamucených teistickou teorií evoluce? Tedy teorie odporných farizeů, kteří se významně podílí na dnešní krize církve.

Jestli fakt ta věda není lepší než zcela zjevné balamucení nebohých kolemjdoucích články typu "Vyvrácení Darwina"? No a dokud bude církev kafrat do výsledků vědeckého poznání, v krizi zůstane. Farizeji jsou totiž mladozemští kreacionisté.

Jak by diskutovali přívrženci evoluční teorie a velkého třesku, kdyby byli zavřeni v gulagu nebo v táborech Arbeit macht frei?

Jestli to nevíš, kamaráde, tak evoluční teorie se za Lysenka moc necitovala a velký třesk bolševikům příliš připomínal stvoření a jednu dobu byl ideologicky nepřijatelný. Světské a církevní totalitní myšlení mají společné atributy.

Stačí odevzdat se Boží lásce a milosrdenství. A naučit se a především žít vyznání víry a přikázání lásky.

Jinými slovy - stačí si nechat vymýt mozek na velikost kuličky o průměru jednoho milimetru?

Nosotonda

Tim, ze stokrat zopakujes lez se z ni pravda nestane.

Nove druhy vznikaji v prirode porad, neexistuje jediny duvod proc by se tak nemelo dit. Ja, Telesto i dalsi jsme znovu a znovu a znovu uvadeli konkretni priklady - to ze tvuj mozek je odmita akceptovat neni nas problem, to je problem ciste tvoji ignorance. Jako kdyz ti ukazu zaparkovane auto a ty budes tvrdit ze tam zadne nestoji.

Krasnoocko se bezne zivi heterotrofne a pri spatnych podminkach autotrofne, jak napsal Censored. Opet nevim co na tom chces resit. Hranice mezi autotrofii a heterotrofii je u nej "rozmazana" a muze se o tom presvedcit kazdy sam, staci u nej zpusobit rozpad chloroplastu. Jake si ty z toho dal vyvozujes zavery v souvislosti s "common ancestor" atd. je uz ciste tvoje vec (fantazie) a me do toho laskave uz nezatahuj a vubec v teto souvislosti nejmenuj, protoze ja s tim nemam nic spolecneho - potvrzoval jsem ti tenkrat pouze tu vetu z Wikipedie, kdyz jsi nemohl dohledat zdroj.

Tvoje reci o teorii evoluce me nezajimaji ani kdyby to nakrasne odpovidalo skutecnosti, me totiz zajima pravda a ta je, ze EB proste "funguje" at uz se ti to libi nebo ne.

Obrázek uživatele Nosotonda

Evičko

To dávno již není a nikdy nebyla legrace. Miliony mrtvých, mučení a ztráta lidské důstojnosti kvůli ateistické evoluční teorii nebyla nikdy legrace. A miliony mrtvých, kteří dnes odmítají Boha, který je s láskou stvořil ke svému obrazu, není a nikdy nebyla legrace. A věda, která je ideologicky zaměřena k popírání Boží existence, nebyla nikdy legrace a není ani dnes. Možná je tomu dnes ještě hůře, neboť místo, které náleží Bohu, je dnes světem nahrazeno vědou, konzumem, hedonismem a tragickým sobectvím. A miliony obalamucených teistickou teorií evoluce? Tedy teorie odporných farizeů, kteří se významně podílí na dnešní krize církve.
Jak by diskutovali přívrženci evoluční teorie a velkého třesku, kdyby byli zavřeni v gulagu nebo v táborech Arbeit macht frei? Tyhle tábory vznikly jako přímý důsledek odmítnutí filosofie, Boha, nedokazatelnosti bludných pseudovědeckých teorií ET a VT.
Ale vy máte velikou šanci. Jen je třeba vás probudit. A to třeba i šokem, a to třeba i tím, že probuzení pro vás bude dalším šokem, že se budete vzpírat probuzení. Stačí odevzdat se Boží lásce a milosrdenství. A naučit se a především žít vyznání víry a přikázání lásky...

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Customize This