Vývoj názorů na stáří Země

Představujeme vám deváté číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Když se podíváte zběžně na internetu, „Jak stará je naše Země?“, zjistíte, že se objevují různé velmi nesourodé odborné názory. Moderní geologie se v průběhu posledních více než padesáti let kloní k údajům +/- 4,6 miliard let, v současnosti se tendence posunuje k hranici až 5 miliard let (aby měly všechny předpokládané geologické procesy přiměřený čas ke svému působení). Tento oficiální údaj, vyučovaný ve školách jako nesporný fakt, tu ovšem nebyl „odnepaměti“ a také nestojí na tak pevných nohách, jak by laická veřejnost očekávala.

Vraťme se ale nyní o pár století zpět. Po celý středověk i raný novověk byla obecně přijímaná Bible – Bůh stvořil svět v šesti dnech před 6 000 lety. Zajímavé sice byly diskuse, zda je nebo není možné podle rodokmenů dopočítat přesně stvoření světa – známý je výpočet arcibiskupa Jamese Usshera (1581 – 1656), podle něj Stvoření začíná v sobotu za soumraku předcházejícím 23. říjnu 4004 př.n.l. (podle Juliánského kalendáře). Zmínit můžeme i úvahy J. Lightfoota a dalších teologů, myslitelů, vykladačů Talmudu, ale biblických +/- 6 000 let stáří Země bylo obecně přijímaných.

Nejen teologové, ale ani přírodovědci s tímto pojetím chronologie neměli problém a vyučovali je i na nejznámějších univerzitách světa. V 19. stol. se pro určování stáří používaly jen metody relativní, kdy se stáří Země vypočítávalo z obsahu soli v mořích (řeky každý rok určité množství přidávají); z rychlosti eroze hornin a jejich usazování na dně moří … Použitím těchto metod bylo určováno stáří Země v řádech několika málo tisíců let.

Problém se objevil v momentě, kdy svět místo Bible upřednostnil Darwinovu teorii o postupném vývoji druhů. Zde samozřejmě pár tisíc let naprosto nemohlo stačit. Aby bylo možno vědecky podepřít věrohodnost evoluční teorie, stalo se nezbytností nalézt takové metody datování stáří Země, které by poskytly nahodilým změnám vyvíjejících se živočišných druhů dostatek času. Vznik a formování geologických vrstev hornin už dále nemohlo být pojímáno podle biblického konceptu Potopy, univerzity přestaly učit, že např. Grand Canyon je dílem krátké doby. Stáří Země se tak během několika desetiletí velmi rychle „vědecky proměňovalo“ a značně prodlužovalo.

Položme si otázku: „Proč?“ Nemohu se ubránit dojmu, že to byla účelová manipulace s fakty se záměrem vyhnout se Bibli. Nejednodušší způsob je označit biblické zprávy Stvoření za mýtus, považovat Boží existenci za nevědeckou a Bibli za nezávaznou sbírku kulturní historie či obecně prospěšných morálních zásad, … potom je již cesta k hledání „čistě rozumových“ odpovědí skrze vědecké metody otevřená. Bezbřehá víra ve vědu a její potenciál je dodnes důvodem, proč zavírat oči před čímkoliv, co do tohoto plánu nezapadá. Všichni jsme v tom vyrůstali: označit něco za „vědecky doložené“ nese magický punc věrohodnosti – je to novodobé dogma, každé pochybování o něm je buď označeno za bláznivé či tmářské bludařství, či rovnou za kacířství. Není se čemu divit, některé směry v církvi toto umění „přivedly k dokonalosti“. Jenomže Bůh a jeho Slovo nepatří do muzea, je uprostřed tohoto dění (ať už si to uvědomujeme či přiznáváme, nebo ne). Podobně přírodní zákony třeba o gravitaci můžeme zcela svobodně prohlašovat za mýtus a bláhově se domnívat, že tím jsme riziko pádu ze schodů excelentně vyřešili ke všeobecné spokojenosti.

Je logické, že pro člověka je obecně atraktivní ztotožnit se s myšlenkou (byť dlouhotrvajícího) postupného vývoje od jednobuněčného organismu, když cílem je sám vrcholek bytí – homo sapiens sapiens a naprostá svoboda nejvyvinutějšího Pána tvorstva. Naproti tomu být „jen výtvorem Boha“ (zvláště, když lidé ani netuší, že s Ním lze mít vztah, jako má milující rodič s dítětem), zodpovídat se za svůj život Jemu a nést práva i povinnosti, které z toho vyplývají, zas tak lákavé pro některé není.

Ale zpět k metodám určování stáří Země. První vědecky podložený odhad založený na potupném chladnutí povrchu planety přinesl William Thomson (1824 – 1907), známější jako lord Kelvin. Předpokládal, že když se planeta formovala, musela vypadat jako koule rozžhavená na téměř 4 000°C a podle rovnic pro chladnutí těles by stáří Země odpovídalo 100 milionům let. Darwin však Kelvinovy závěry nepřijímal, takové stáří Země by bylo příliš krátké pro potřeby vývoje druhů.

Nová naděje se zastáncům evoluce začala objevovat roku 1896, kdy M. H. Becquerel objevil radioaktivní rozpad izotopů. E. Rutherford roku 1905 přišel s nápadem použít tuto metodu ke geologickému datování Země. Pro lepší výsledky měření bylo třeba použít kvalitnějších hmotových spektrografů, které sestrojil roku 1937 A. O. Nier.

Současná datace se opírá o výzkum Pattersona, Tiltona a Ingrama z r. 1955. K datování byly použity izotopové poměry olova v pozemské hornině a meteoritech. Autoři ale vycházejí z více než 60 (!)

předpokladů, jež musí být splněny, má-li být výsledek správný. Oni sami varují, že na výsledek „bychom se měli dívat se značnou dávkou skepse, dokud neověříme základní domněnky obsažené v metodě výpočtů.“ Pozdější výzkumy – např. Gale, Arden a Hutchinson (z roku 1972) i přes modernější měřicí metody docházejí k ne příliš uspokojivému závěru: „Z toho plyne, že veškerá klasická interpretace dat izotopů olova (z meteoritů) je zpochybněna, a že radiometrické odhady zemského stáří jsou v nebezpečí.“ Věda má být objektivní a nezaujatá, ale zdá se, že i dnes hlavní proud vycházející z principů evoluce prostě „potřebuje ty miliardy“ ber, kde ber.

Některá absurdní stáří
Měsíční hornina z Apolla 16 vykázala o 85 % více olova než jiné srovnatelné horniny, což vedlo ke stanovení stáří (Pb-Pb) na 7 až 18 miliard let. (Měsíc je dle evoluční víry starý přibližně tak, jako Země). R. K. Mark a ostatní naměřili u třetihorního bazaltu (čedič, vyvřelá hornina) izochronní stáří (rubidium-stroncium grafy) 10 miliard let. Prekambrický diabas Pharump (předprvohorní) z Kalifornie dal izochronní stáří Rb-Sr 34 miliard (!) let. To je víc než sedminásobek běžného stáří Země a dokonce více než dvojnásobek standardního stáří vesmíru. U stáří, jež „se nehodí“, se většinou vůbec nehovoří o stářích. Mluví se jen o izotopových anomáliích (odchylkách). Existuje prakticky nevyčerpatelný arzenál argumentů, jež mohou vysvětlit (a tak smést se stolu) každé nežádoucí stáří. Jen málo vědců si uvědomuje, že tytéž argumenty, jež mají anulovat nežádoucí stáří, mohou být v zásadě použity i k popření stáří žádoucích.

Podle knihy Hermanna Schneidera Velký třesk a absolutní datování.
Zastáncům biblického Stvoření se ráda vytýká zabedněnost a nevědeckost, ale za tvrdohlavého bych spíše označil toho, kdo navzdory neprůkaznosti svých závěrů zavírá oči před zřejmými svědectvími o tom, že „všechno je jinak“ a dále si věří jen té své pravdě. Křesťané věřící Bibli nemusí ani zavírat oči před průkaznými závěry vědy a ani nemusejí páchat intelektuální sebevraždu. Naproti tomu slepá víra ve svou vytouženou představu vydávaná silou mocí za ten jediný správný světonázor je směšná.

Oba tábory mohou sice šermovat pestrou paletou argumentů a navzájem se natírat načerno, ale tím se nevyřeší základní problém: „Co k tomu říká Bůh?“ … aby to pak nedopadlo jako to zmiňované bláhové popírání gravitace do okamžiku pádu ze schodů. Za ty, kteří vědí, komu uvěřili, prosím: nechejte se smířit s Bohem dokud je čas.

PřílohaVelikost
Stvoření a evoluce 9.pdf1.05 MB
Průměr: 3.9 (14 votes)

Ondra

V tom má Ondro George pravdu, mé začátky na diskuzi nebyly zrovna moc šťastné. Já pro to sice měl své důvody jako úspornost času a snahu o komplexnost tématu, takže to nebyla vyloženě schválnost (krom konce - ale to mělo ještě jiné důvody mezi Georgem a mnou), ale na diskuzi to asi fakt nepatřilo. Jenže já v té době začínal na PC a ani blog jsem si neuměl udělat - zni to možná divně.

To Anonym

Vystudoval jsem fyziku a přestože se jí neživím, nějaké povědomí o dění ve vědě si uchovávám. Obor jsem si vybral i proto, že v osmdesátých letech se fyzika již neučila podle citátů z Lenina, Stalina a Maa. Jakékoli přirovnání přírodních věd k bolševické ideologii proto považuji za neuvážené. Politika není přírodní vědou.

Ze strany mladozemců jsme na těchto stránkách zvyklí na ledasco. Ti chlapci jsou kdykoli připraveni tvrdit opak toho, co tvrdili jinde, čistě podle situace, jak se co hodí pro větší slávu Hospodina. Inženýr docela jistě musí používat fyzikální metody pro svá měření, neumím však ocenit, zda inženýrské vzdělání a praxi lze považovat za dostatečné pro hodnocení výsledků a metod přírodních věd v oblasti základního výzkumu.

Pokud jde o nadpřirozeno, tak to samozřejmě nemá v přírodních vědách co dělat. Tvoje argumentace si odporuje, když v témže odstavci píšeš, že "přísná pravidla pro vědecké bádání vyžadují prokázání opakovatelným pokusem". Nadpřirozeno (zázrak), jak já je chápu, opakovatelným pokusem prokázat pochopitelně nelze.

Argument s "opakovatelným pokusem" je ale spíše kreacionistické klišé (používané - jak jinak - jen tam, kde se jim to hodí). Má-li soudce někoho odsoudit za vraždu, pak sotva můžeme požadovat "opakování vraždy" jako důkaz vrahovy viny. A přesto jsou vrazi odsouzeni na základě důkazního řízení, které ve většině případů není zpochybňováno. Čím to?

Současné "vědecké" teorie vzniku a vývoje vesmíru a života mají k vědě podobně blízko jako kreacionismus nebo ID, protože přísná pravidla pro vědecké bádání vyžadují prokázání opakovatelným pokusem, což v těchto případech nelze, dokonce jsou vážné nedostatky i po teoretické stránce.

Pokud nejsem v obraze, co současné teorie vzniku a vývoje vesmíru skutečně tvrdí a z čeho vycházejí, slušelo by se přistupovat k nim s větší pokorou. Tak například můžeme (opakovaně) měřit rychlost rozpínání vesmíru, a to i do minulosti. Pak zde máme reliktní záření, jehož detailnímu proměření se věnovaly dvě samostatné vědecké družice COBE a WMAP. Jestliže víme, že se vesmír rozpíná a jak dlouho, je teorie velkého třesku logickou extrapolací tohoto poznatku a nemusíme ani úplně přesně znát, co se dělo v časovém intervalu nula až něco málo. Stáří vesmíru je z (opakovaně) naměřených hodnot stanoveno na 13,75 ± 0,11 miliard světelných let. Pokud chce někdo uvedenou hodnotu zpochybňovat (což je ve vědě legální), musí ovšem vědět, jakým způsobem a na základě jakých (opakovaně) měřitelných hodnot byla stanovena. Nestačí číst bibli nebo záhadologické weby.

Když USA na konci války shodily atomovou bombu na Hirošimu, Japonci povolali na místo fyzika, aby zjistili, co se vlastně stalo. Fyzik prozkoumal stopy a řekl, že to byla atomová bomba, aniž by musel své tvrzení prokázat opakovaným pokusem. Také pro stanovení stáří vesmíru je lépe povolat fyzika než pánbíčkáře.

Stejně tak je lépe svěřit péči o koleje inženýrům než Svědkům Jehovovým či ufologům.

A mimochodem...

Lewis timto i vlastne krasne vyvraci oblibeny kreacionisticky blud, totiz ze nekoho privedla k Bohu prave jeho vedecka prace (vedecke poznani).

Ondra

Tohle moc nechápu. jestli je to pravda, tak já si to nepamatuji.

To se tyka me a Triturusse. Jinak ma "zloba" ma sve koreny v dobe, kdy jsem ho musel zabanovat na Planetopii kvuli neustalemu zahlcovani diskuse stohy nakopirovaneho (nikoliv tedy napsaneho) textu, ktery nikdo z pritomnych nemel cas ani precist (natoz pak na to snad reagovat). Opakovane jsme se mu tehdy snazili vysvetlit, ze "diskuse" je o necem trochu jinem a na to co on predvadi je mnohem lepsi blog. Nicmene zbytecne. Nakonec uz toho meli plne zuby i pritomni kreacioniste jako Nosotonda a spol., kterym to prece jenom trvalo znacne delsi dobu a me zase prestalo bavit to neustale promazavat.

Obrázek uživatele Ondra

georgi

Promin, proste muj cas je pomerne dost drahy a nemam chut tu kazdy den prochazet X prispevku na tema "jsem extremne transcendentalni" ci dlouhosahle elaboraty typu 05/25/2011 - 06:37, jen abych si mohl precist co me opravdu zajima. Vubec nemluve o tom, ze Trituruss snad v kazdem druhem prispevku "konci diskusi" a pak se k ni zase vraci (asi podobne jako ty, zvlaste kdyz mas najednou duvod si do me kvuli necemu rypnout - a mimochodem, co treba archeologie... porad ses k tomu nedostal, vid).

Zdary,

Můj čas je taky drahý, proto jsem přestal sem psát komentáře. Jako psát komentáře s lidmi typu DEATH333 - to je fakt "wastin' time" na to nemám náladu ani chuť !

Omlouvám se, že to vyznělo jako rýpnutí ode mě. - moje chyba. Jinak proč jsem reagoval zrovna na na tvůj komentář? Neber si to ve zlém, ale prostě ten tvůj komentář mě trochu popudil. Trošku jsem z něho vyčetl takovou "zlobu" proti Triturovi, proti jeho dlouhým příspěvkům. A právě u toho si myslím, že je to věc každého jaké příspěvky sem píše. Čili nic špatného.

biblické archeologii se trochu věnuji. A k tomu se přidalo jedno pozitivum. Protože jsem na facebooku přidaný na "fan page" "discoveries of Ron Wyatt", tak z ničeho nic mi jeden člen (turek) z této stránky začal psát na facebook ohledně nálezů na pohoří Ararat. On tam v těchto krajích žije, tak je to good, protože můžu čerpat další informace ohledně nálezu N. archy.

Je mi celkem jedno jak tomu budeme rikat, pokud chces mermomoci slovickarit. Mnohem podstatnejsi je to, ze uz pred nejakou dobou jsme se jaxi dohodli na tom, ze si tu jeden druheho nebudeme vsimat a tedy se vcelku pochopitelne branim tomu byt zatahovan do dalsich debat.

tohle moc nechápu. jestli je to pravda, tak já si to nepamatuji.

anonym

Mily anonyme, co kdybych se tedy radeji "ohanel" treba takovym Lewisem? Ano - i takovou literaturu ctu a tak vim, ze ciste v teto otazce (jakoze v mnoha jinych se s nim opravdu neshodnu) dava v podstate za pravdu me, kdyz napr. v "K jadru krestanstvi" pise:

...A věřím, že čím je kdo vědečtěji založený, tím spíše se mnou bude zajedno, že vědecká práce, práce užitečná a nezbytná, tkví právě v tom. Ale jak to přijde, že tady vůbec něco je, a zda je něco za věcmi, které věda pozoruje - něco jiného druhu, vědeckou otázkou není. Existuje-li ..něco za tím", musí to buď zůstat lidem skryto nadobro, nebo se musí dát poznat nějak jinak. Ani tvrzení, že něco takového je, ani tvrzení, že nic takového není, nepatří k těm, která může věda vyslovit....

Tot k tvemu blabolu Argument že "nadpřirozeno" do vědy nepatří je nesmyslný... z "druhe strany barikady".

Ondra

Promin, proste muj cas je pomerne dost drahy a nemam chut tu kazdy den prochazet X prispevku na tema "jsem extremne transcendentalni" ci dlouhosahle elaboraty typu 05/25/2011 - 06:37, jen abych si mohl precist co me opravdu zajima. Vubec nemluve o tom, ze Trituruss snad v kazdem druhem prispevku "konci diskusi" a pak se k ni zase vraci (asi podobne jako ty, zvlaste kdyz mas najednou duvod si do me kvuli necemu rypnout - a mimochodem, co treba archeologie... porad ses k tomu nedostal, vid).

Je mi celkem jedno jak tomu budeme rikat, pokud chces mermomoci slovickarit. Mnohem podstatnejsi je to, ze uz pred nejakou dobou jsme se jaxi dohodli na tom, ze si tu jeden druheho nebudeme vsimat a tedy se vcelku pochopitelne branim tomu byt zatahovan do dalsich debat.

KTE

Pokud tě zajímá moje profese, sice to sem nepatří ale mám technické VŠ vzdělání a zabývám se výzkumem a vývojem v oblasti železničního svršku, snažím se vylepšovat současné řešení a navrhovat nové a lepší.Systémem pokusů a omylů nepřipadá v úvahu,vše musí být perfektně podchyceno teoreticky i odzkoušeno léty provozu než lze říct tudy cesta vede. Ohánět se vědeckými hodnostmi a počty publikovaných článků nemusí nic znamenat, vzpomeňme např. na dobu socialismu - kolik bylo odborníků na politiku,kolik se napsalo vědeckých krací,kdyby někdo na sjezdu UVKSČ vznesl kritiku, kned by byl rozmetán desítkami "odborných" argumentů a nařčen z předpojatosti a neodbornosti.Podobné to bylo ve středověku i s církví a kacíři.Proto říkám, že názor většiny "odborníků" nemusí nic znamenat, pokud nelze teorii prověřit praxí.A zvlášť ET se vyvíjí až podezřele dynamicky,co platilo včera dnes neplatí a navíc je rozdělena na několik názorových proudů, musí tedy být nutně některé špatné, ne-li všechny.

Obrázek uživatele Ondra

George

Za tech par dnu co sem ted zase prispivas, jsi mi to tu opet dostatecne stacil znechutit (jak jinak nez spamovanim). Takze doufam, ze te to v dohledne dobe prestane bavit a ja se nebudu muset pri kazde navsteve pracne proklikavat pres tve dlouhosahle prispevky vytvarene stylem COPY/PASTE.

zdravim tě

Spamy to žádný nejsou. Pleteš si pojmy! Zjisti si, co znamená slovo "spam".

Aby ti neupadla ruka z toho proklikávání :-/
To je opravdu neuvěřitelné, jak lidé (tady v tom případě George) dokážou být protivný kvůli opravdovým banalitám

Customize This