Všemohoucí Bože Hospodine, Ty jsi nezměrný, Tvou moudrost vystihnout nelze.


Kázání faráře lounského českobratrského evangelického sboru Tomáše Pavelky z 29.7. 2012.

Introitus: Žalm 147, 1–11
1. čtení: Matouš 5, 43–48
2. čtení: Exodus 8

Pozdrav: Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.Amen Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách 8. neděle po sv. Trojici.

Vstupní modlitba: Všemohoucí Bože Hospodine, Ty jsi nezměrný, Tvou moudrost vystihnout nelze. Děkujeme Ti za to, že dáváš všemu řád, že jsi všemu určil místo a smysl. Vyznáváme před Tebou své hříchy, všechna slova, která jsme řekli, když jsme měli mlčet, všechna slova, která jsme neřekli, když jsme je říci měli. Vyznáváme před tebou své zlé skutky, které jsme učinili a učinit neměli, všechny své dluhy, opomenutí, nesplněné úkoly, ke kterým sji nás povolal a my slehali. Věříme, že pro velikou oběť svého Syna nás skrze svého svatého Ducha obnovíš. Přijmi, Pane, naše blahořečení a díkůvzdání: Sláva Otci, Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, navěky. Amen

Kázání:
Možná znáte lidi, kteří by se nikdy nekoupali v rybníce, protože by se jich v té vodě mohl dotknout nějaký vodní tvor. Ano, mohlo by se to stát. Ano, takový šupinatý dotek by asi nebyl nic příjemného. Ale většina z nás nad tím mávne rukou. Ryby sice v rybníce žijí, ale mají asi tak málo chuti se nás ve vodě dotýkat, jako my jich. Ať si žijí ryby ve svých hlubinách a my si zase zaplaveme.

A podobné je to s žábami, které na Mojžíšův rozkaz vyvedl Áron z průplavů, říčních ramen i jezer na egyptskou zemi. Troufl bych si říci, že jen pro málokoho z nás je žába vyloženě odporný tvor. Spíše obvykle, když už rodina na výletě spatří v lese žábu, rodiče volají: Podívejte, děti, žabička. Menší lesní žabky jde celkem snadno chytit do dlaně. A držet žabku v ruce působí člověku vlastně takový docela něžný pocit.

Ale asi by to bylo jiné, kdyby žab byly najednou tisíce. Kdyby se jimi, podle slov Písma, voda hemžila. Kdyby vlezly do domů, v domě dokonce do ložnice, co do ložnice, rovnou do postele, i dětem do postele a v kuchyni do trouby a do jídla a vůbec. Jedna žába, jeden netopýr nebo jiný takový tvor úplně od jinud, to je ještě legrační příhoda. Ale tisíce žab, žáby všude, to je odporné, to je zoufalé. Kde nastala změna? Kde nastal zlom mezi roztomilou žabičkou a odporným zlým snem, kdy je úplně stejných žab všude plno?

Žábu, netopýra, velkého brouka totiž rádi vidíme tam, kde bydlí, kde má svůj domov. Tam, kam jsme přišli na přátelskou návštěvu. Kam chodíme proto, abychom si nakonec mohli říci: Mají to tu pěkné, v tom lese, ale doma je doma. Když jeden, zdůrazňuji jeden, takový malý návštěvník zavítá k nám domů, přišel sice na neohlášenou návštěvu, ale je to vlastně milé zpestření. Ale když dorazí v tisících, znamená to, že přišel ovládnout náš svět. Nepřišel se jen podívat, vzal všechny příbuzné s sebou. Neskáče zmateně z rohu do rohu, takže poznáme, že by byl rád zase někde v rybníce. Přišlo jich tisíc, vlezly do postele a do hrnce. Ne ve zmatku, ale viditelně vedeni jedinou myšlenkou. Tisíce tvorů, ale mají jen jednu myšlenku. Nejsou zmateni a nejistí, jako žabička, které je nám líto. V tom je ta změna: Přišli k nám bydlet.

Tak Hospodin trestá faraonovu pýchu ukazuje mu pravdu, kterou před ním předtím milosrdně skrýval. Farao se holedbá, že mluví s bohy, že zná tajemství přírody. Ano, bratři a sestry, v dávných časech, úplně stejně jako dnes, namluvili lidé mnoho o harmonii s přírodou. Egypťané smýšleli, jako lidé dnes: Že příroda je tu jaksi odnikud. A že člověku stačí, aby se nad ní důkladně zamyslel a najednou zjistí, že mu vlastně celá slouží. Že jej rozmazluje jako si rozmazlené dítě myslí, že matka je tu jen kvůli němu skoro jako by si ji samo po sebe stvořilo.

Pravda je však taková, že Bůh stvořil všechno tvorstvo ke své slávě. Stvořil tisíce, miliony tvorů, kteří tu nejsou kvůli nám. Kteří mají svůj vlastní osud, svůj vlastní účel. Když je bude pokorný a moudrý člověk sledovat, zjistí, jak je jejich život dobrodružný a zajímavý zjistí to nejen u žab, ale třeba i u komárů nebo much. Moucha třeba je svým způsobem úplně dokonalý tvor. Moucha má úžasný postřeh, výborně vidí jen ji zkuste chytit. Moucha má skvělý čich jak je jen možné, že jak se něco trochu zkazí, už jsou u toho mouchy z širokého okolí, už na tom místě zakládají rodiny za pár minut? Moucha je úžasně plodná, moucha umí chodit po stropě hlavou dolů. A jak říkám, je to zajímavé, pokud jsme v jejím světě na návštěvě alespoň v mysli. Když si takový vědec řekne, že bude zkoumat mouchu, vydá se v mysli a pomocí různých přístrojů do jejího světa. Ale, i když bude uchvácen, ani on nebude od té doby nechávat doma na stole kus zasmrádlého masa, aby mohl být se svými kamarády stále. Dobře ví, že tento tvor žije v jiném světě.

To tedy ukazují ty tři rány egyptské, o kterých jsme dnes slyšeli. Že totiž stvoření skutečně je úžasné i ve svém zdánlivě nejodpornějším tvoru. Ba často ti nejodpornější tvorové jsou ve svých schopnostech nejzajímavější termiti, potkani, mouchy, slimáci. Ale jen tehdy, když žijí jinde, než my. Když se s nimi nemusíme příliš často potkávat. Zkrátka když o nich nevíme. Tedy, na jednu stranu, stvoření je i v tom nejmenším skutečně úžasné, účelné, dokonalé. Dokonce i svět baktérií a virů, o kterých ani dnešní čtení nemluví (další kapitoly ano), je úžasný. Takový virus, i když je složen z nemnoha těch nejmenších částí, ta jeho genetika, to je úžasný kus matematiky. Ano, každá část stvoření je dokonalá když je na svém místě. Když o ní moc nevíme, když neleze do našeho světa.

Není to člověk, který by rozuměl přírodním silám. Není to příroda, která by o člověka pečovala. Je to Hospodin zástupů, náš Nebeský Otec, který všemu stvoření určil hranice. Který některé tvory stvořil pro náš prospěch protože je jíme, jako krávy, ovce, kozy a slepice. Protože nás baví svými kousky jako kočky a psi nebo kanárci. A některé stvořil jen pro svou slávu a pro ty, kteří mají dost pokory pro vyšší poznání. Ty jiné tvory moudře ukryl pod hladinu vod a do podzemních děr a nebo je nechává létat z místa na místo. Určil jim jejich místo, skryl je a oddělil od nás.

A tak je to vlastně s každým z nás jako s dítětem, kterému rodiče ukazují žábu; nebo, s daleko větší opatrností, třeba zmiji. Nejsme dětmi přírody, nejsme ani bratry a sestrami ostatních tvorů, jak si mysleli Egypťané. To nebeský Otec o nás pečuje, to on opatrně ukazuje těm, kteří mají pokoru, co ještě jiného pro svou slávu stvořil a od čeho nás obvykle drží dál a chrání.

Pro člověka není dobré, když pro něj neexistuje nic jiného, než stvoření, když Boha, který všemu určil své hranice, škrtne jako nepotřebnou hypotézu. Dokud Bůh je Pánem, pak můžeme mávnout rukou nad tou rybou, která se o nás otře v rybníce, jak jsem o tom mluvil na začátku. Ona má své místo a my svoje. Ale ve chvíli, kdy ve hlubinách a děrách ukrytí tvorové přestanou být dokonalým stvořením k Boží slávě ve chvíli, kdy jsme jen my a toto stvoření, pak najednou vše je děsivé a odporné. Zvěčte si pod mikroskopem třeba berušku, se kterou jsme si všichni jako děti hráli, protože nás to rodiče učili, protože byla malá a roztomilá. Tak odpornou hlavu by nevymyslel ani nejzdatnější autor hororů. Ale proto ji Bůh stvořil tak malou, abychom ji neviděli, stvořil ji pro účel, který se mu zalíbil a není v silách našeho poznání zjistit, proč hmyz vypadá, jak vypadá.

Dalo by se mluvit ještě o mnohém: Ryby, hmyz dokonce i motýli vydávají zvuky, které normálně neslyšíme, ale které vědci dovedou zachytit strašlivé, hrůzné zvuky. Bůh je slyší a rozumí jejich řeči. Pokorný je může slyšet a nebude se jich bát bude se bát Boha, který je učinil.

Závěr toho všeho je, že nemáme být ke světu příliš připoutáni. Nemáme být zemští, jako Egypťané, nemáme brát zemi jako to poslední nebe, jak smýšlel farao. Máme vědět, že k Boží slávě slouží i to, čemu nerozumíme a co je nám právem cizí. Naposled, máme vědět, že jakákoliv pozemská věc, dokonce i člověk, se stanou odpornými, když se k nim cele připoutáme. A naopak, kdo složil svou důvěru v nebeského Otce a jeho jednorozeného Syna, ten dovede najít jistý půvab i na svých nepřátelích. Ten s nimi dovede mít soucit jako se žabičkou, když je má v hrsti.

Modlitba po kázání: Pane Ježíši Kriste, ty jsi nás učil úzké cestě, která vede ke spáse. Buď s námi ve svém Duchu, podpírej nás, ať po ní dovedeme jít. Amen

Přímluvná modlitba: Pane Ježíši Kriste, Tobě byla svěřena veškerá vlády na nebi i na zemi, neboť jsi slavně zvítězil nad světem, smrtí i ďáblem. Proto Tě prosíme o duchovní výzbroj pro všechny, kteří ji obzvláště potřebují. Prosíme Tě za naše bratry a sestry z tohoto sboru, sužované nemocemi i za všechny takto zkoušené křesťany i za pohany kolem nás. Dej všem spatřit své konečné vítězství, ke všem přijď a buď jejich těšitelem, ulev jim v bolestech. Rozkazuj, Pane, všemu stvoření, které se Tobě vzpírá. Prosíme Tě, Pane, za všechny naše bratry a sestry po celém světě i za pohany kolem nich, které sužuje neúroda, sucho, záplavy a škůdci. Ukaž jim východisko, vzbuď pro ně po světě soucitná srdce. Prosíme za naši zemi, za příznivé podnebí a dostatek úrod. Prosíme za všechny kdo pracují, ať se jim dostane odpočinku na těle i na duchu. Prosíme za všechny na cestách po zemi, na moři i ve vzduchu, dej jim bezpečnou cestu i návrat. Prosíme každý za ty, které máme ne srdci i za své vlastní touhy i starosti. Voláme k Otci slovy, které jsi nás naučil:

Požehnání: Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha! On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě. Na tvém území ti zjednal pokoj, bělí pšeničnou tě sytí. Požehnej vás Všemohoucí…

Průměr: 4.2 (5 votes)

Triturus

Ptejte se ateisty

Všechno to samozřejmě prostudovat nezvládnu, ale diskuse Slávka Černého se slovenskými věřícími je fakt kouzelná. Dík.
Smile

Objevy R. Wyatta pro a proti

ZDROJE PRO:

http://www.btm.cz/index.php?menu=precist&co=99

http://www.diskusneforum.sk/tema/ptejte-se-ateisty

http://www.knihy-a.cz/1645/kudy-vyvedl-mojzis-zidy-z-egypta

http://www.znamenicasu.cz/exodus-prechod-pres-rude-more/

http://casdstrasnice.webnode.cz/audio-video/bylo-ci-nebylo-/

http://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/prechod-rudeho-more

http://archive.org/search.php?query=Ron%20Wyatt

http://www.acbud.cz/ost/NoemovaArcha.pdf

http://www.biblearchaeology.org/

http://www.youtube.com/watch?v=6PtpMgKXl5c&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=BDHlBFiazE0&feature=plcp

No já nevím : ohledně původu síry a popela - tak celá ta oblast je zlomovým pásmem táhnoucím se až od centrální Afriky. Toto pásmo je spojené s častými zemětřeseními a se sopečnou činností jejímiž produkty jsou mj. také právě síra a popel. Nevíme přesně jaké konkrétní prostředky Bůh použil ke zničení pěti měst té oblasti, ale víme z Bible, že často používal i přirozené přírodní nástroje nevymykající se známým přírodním jevům a zákonům. Tudíž mohl klidně ke zničení těch měst v té oblasti použít zemětřesnou a sopečnou činnost, která je v té oblasti obvyklá. Jenže pakliže ano, tak následně nastává problém, jak odlišit následky přírodních zemětřesení a sopečné činnosti, které v té oblasti probýhají normálně od toho konkrétního zásahu.

Jinak si nemyslím, že by informace od Rona Wyatta nutně nebyly autentické, ale vše je vždy hlavně věcí interpretace a ta už může být značně subjektivní - a to i v dobré víře. Abych řekl pravdu, tak vzhledem k tomu co jsem uvedl výše, mě samotné nálezy popela a síry v té oblasti nepřesvědčily, že konkrétně ty dané popisované útvary jsou lidského původu.

The Exodus Conspiracy

http://theexodusmovie.com/
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.wnd.com/20...

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://noahsarksearch...

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=zh-TW&u=http://www.noahsar...

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.wnd.com/20...

http://www.znamenicasu.cz/film-exodus-conspiracy/

http://www.seo-trendy.cz/the-exodus-conspiracy-2/
Kritika svědectví Rona Wyatta a jeho metod

Také ZDE :

http://www.ulozto.cz/xHCXdaS/archeologicke-objevy-ronna-wyatta-pdf

http://diskuse.doktorka.cz/existuje-buh/archiv/10371/

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=12198

http://www.casd.cz/index.php?ID=5600

http://www.adventistbiblicalresearch.org/documents/ron%20wyatt.htm

http://www.biblearchaeology.org/bookstore/product.aspx?id=108

http://www.ldolphin.org/sinai.html

http://www.biblearchaeology.org/search.aspx?q=Ron%20Wyatt

http://www.biblearchaeology.org/post/2008/06/10/Is-Mount-Sinai-in-Saudi-...

http://www.biblearchaeology.org/tag/sinai.aspx

http://www.biblearchaeology.org/tag/jebel%20al-lawz.aspx

http://www.biblearchaeology.org/search.aspx?q=Wyatt

Ukázka z knihy "Exodus odhalen"

http://www.b-a-n.cz/stazeni/exodus-odhalen-ukazka.pdf

Video-ukázky ze spousty materiálů k stále nedokončenému filmu Exodus + diskuse

http://www.youtube.com/watch?v=RHbz92YTzjU
http://www.youtube.com/watch?v=oj6QiEwo8Js&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Yx5cakr7GHU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ZZPuDHHtK4c&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xKlP4HtNbSc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=EQKbXCgZ5zo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=19ipQJk7v-k&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=MHaOUEvfh38&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=mlMdxsqv5Ro&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LzHxKjnLZio&feature=relmfu

Vždy je stejný úvod (cca 3-3,5 min.) - rozděleno na10 dílů.

http://www.youtube.com/watch?v=Nm08LbDSvGU

ROZPORY, NESROVNALOSTI :

5.1 Hora Sinaj identifikovaná s horou Jebel al-Lawz v Saudské Arábii
V roce 1978 Wyatt tvrdil, že nalezl místo přejití Rudého moře z pláţe Nuweiba v Akabském zálivu. To ho vedlo k závěru, že hora Sinaj musí být někde v Saudské Arábii, kam v roce 1984 Ron Wyatt a jeho dva synové ilegálně vstoupili, aby horu Jebel el-Laws označili za její naleziště.

Největším problémem identifikace této hory s horou Sinaj ovšem je, ţe její umístění vůbec neodpovídá biblickým kritériím. Wyattova tvrzení jsou založená na třech mylných předpokladech a na nepochopení archeologických pozůstatků, které nalezli.

1) Prvním chybným předpokladem je domněnka, ţe Sinajský poloostrov byl součástí tehdejšího Egypta. Pokud se podíváte na současnou mapu, Sinajský poloostrov součástí Egypta je, avšak před 3500 lety tomu tak nebylo. (Také text uvedený v Exodu 13, 17 umisťuje Sinajský poloostrov mimo zemi Egypta.)

2) Druhým chybným předpokladem je, že hora Sinaj se dle Wyattova tvrzení nachází v zemi Midján, která tehdy podle něj byla součástí Saudské Arábie. Biblický text ovšem neumisťuje horu Sinaj do Midjánu. Pokud prozkoumáte biblické texty důkladně, zjistíte, že hora Sinaj leţí mimo zemi Midján. Dva texty dokládají toto tvrzení. První se nachází v Exodu 18, 27, kde se říká: „Potom Mojžíš svého tchána propustil (u Sinaje) a ten se ubíral do své země (do Midjánu). Druhý text je uveden ve 4. Mojžíšově 10, 29, a hovoří o situaci, kdy se Izraelité připravují Sinaj opustit, přičemţ Mojžíš zve svého bratrance, aby se k nim připojil. Hobab mu však odvětí: "Nepůjdu; chci jít do své země a do svého rodiště (Midjánu)." Z těchto textů evidentně vyplývá, že hora Sinaj musela být jinde než země Midján.

3) Kdyţ apoštol Pavel použil v Galatským 4, 25 slovo “Arábie”, nemyslel tím současnou geografickou polohu Arábie, nýbrž její místo na mapě v prvním století po Kristu, které koresponduje s lokalizací hory Sinaj na současném Sinajském poloostrově, jenž byl v době apoštola Pavla (dle záznamů z římských map z 1. stol.) součástí Arábie.

(Volně podle: Bible and Spade, 2005)

Co se týče dalších souvislostí s tématem hory Sinaj, viz příloha 9.11 bod 9 a 10.

5.2 Místo překročení Rudého moře při exodu Izraelců z Egypta

Ron Wyatt a po jeho smrti (1999) také jeho následovníci cestují po Spojených státech a dalších zemích s tvrzením, že Izraelité překročili záliv Aqaba po "podmořské hrázi" (tím myslí relativně mělkou část Akabského zálivu). Pokud ovšem přikládáme význam Bibli pro pochopení exodu Ţidů z Egypta, pak tato teorie musí být zamítnuta jako nemožná. V Exodu 15, 22 se totiž říká, ţe „Mojžíš vedl Izraelce od Rákosového (Bible Kralická uvádí „Rudého“, poznámka překladatele) moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po tři dny, aniţ narazili na vodu.". Tento text říká, že poté, co Izraelité přešli přes Rudé moře, tak se objevili v poušti Šúr (druhé jméno této pouště je „Étam“ viz. Numeri 33, Cool. Nahlédnutím do libovolného biblického atlasu, včetně toho v zadní části libovolné Bible (a samozřejmě doložením z egyptských pramenů), lze vidět, ţž poušť Šúr (Étam) se rozprostírá východně od Rudého moře v západní části Sinajského poloostrova. Pokud chtěl tedy v té době někdo přejít Rudé moře a poté se objevit v poušti Śúr (Étam), musel nutně zvolit západní rameno Rudého moře, a nikoliv Akabský záliv.

Ron Wyatt si nejen nárokuje tvrzení, ţe Izraelité překročili moře z pouště Šúr (Étam), ale také vyfotografoval sám sebe, jak stojí u sloupu, o kterém tvrdí, že pochází z doby Šalamouna a dokonce, že na minimálně jednom z nich stojí Šalamounův podpis.

Na tomto sloupu může být vyryt nápis se jménem Šalamouna, ale autorem tohoto nápisu rozhodně není izraelský král Šalamoun známý ze Starého zákona. Sloup, u něhož na fotografii stojí Ron Wyatt, bezpečně není z doby Šalamouna, ale pochází z doby Ježíše nebo doby pozdější. Sloupy stavěné v době Šalamouna totiž byly tesány ze čtvercových pravoúhlých bloků a rozhodně nebyly kulaté.

Doposud nebyl žádný Šalamounův nápis, ani takový, který by pouze zmiňoval Šalamouna objeven. Takový objev by byl vskutku úžasný a já osobně bych si přál, aby byl pravdivý. Tento však určitě není.

(MERLING, 1993. Přeložil Louda)

9. http://www.ldolphin.org/sinai.html
Brad Sparks přehledně podává argumenty proti umístění hory Sinaj v Saudské Arábii

10. http://www.biblearchaeology.org
Zajímavé články z časopisu Bible and Spade (Bible a rýč) vyjadřující se k objevům Rona Wyatta: Is Mount Sinai in Saudi Arabia?, Did the BASE Institute Discover Noah’s Ark in Iran? a Noah's Ark Update.

ZDROJ : http://www.ulozto.cz/xHCXdaS/archeologicke-objevy-ronna-wyatta-pdf

Komplexní informace na toto téma je možné získat také v knize: STANDISH Russell, Colin. Holy Relics or Revelation: Recent Astounding Archeological Claims Evaluated. Hartland Publications, 1999. Jeden výtisk je k zapůjčení v knihovně na Teologickém semináři CASD v Sázavě. Vybrané kapitoly jsou dostupné i z WWW (v angličtině): http://books.google.cz/books?id=x5D3VOZmPnsC&pg=PA99&dq=%22In+search+of+...

Hora Jebel al-Laws u Akabského zálivu nebo Sínaj?

Wyatt také tvrdil, že pravá hora Sínaj se nachází v Saudské Arábii a to na druhé straně Akabského zálivu. Toto tvrzení bylo však mnohými důkladně přezkoumáno a vyvráceno jako nemožné. Hlavním problémem Wyattem identifikované hory s horou Sínaj je její umístění v zemi Midján (dnešní Saudská Arábie), které neodpovídá biblickým kritériím, neboť Bible lokalizuje horu Sínaj vně zemi Midján (Ex 18,27; Nu 10,30). Dalším chybným předpokladem je domněnka, že Sinajský poloostrov byl součástí tehdejšího Egypta, ale „v době Exodu tomu tak nebylo“10.

Wyatt podpírá své argumenty také textem z listu Galatským 4,25, kde je použito slovo „Arábie“ ve spojitosti s horou Sínaj. Apoštol Pavel však evidentně neměl na mysli současnou geografickou polohu Arábie, nýbrž její umístění na mapě v prvním století po Kristu, které koresponduje s lokalizací hory Sínaj na současném Sinajském poloostrově, což je doloženo údaji z římských map. Pokud jde o Wyattova tvrzení, že Izraelité po vyjití z Egypta překročili moře v místě Akabského zálivu, pak jen na základě Bible může být tato teorie zamítnuta jako mylná. Zpráva uvedená v Exodu 15,22 a Nu 33,8 totiž jasně říká, že Izraelité se po přechodu moře objevili v poušti Šúr (var. Étam), která se rozprostírá na západě Sinajského poloostrova a nikoli v jeho východní části, kam umísťuje přejití Izraelců Wyatt.

ZDROJ : http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=12198

Kola na dně akabského zálivu jsou dle konstrukce patrně z pozdější doby než je Exodus = Asyrská. Tento záliv byl námořně velmi frekventován, poblíž byl přístav Ecjon Geber coby výspa do indického oceánu. Ztroskotalo zde množství lodí a vozy byly obchodním artiklem = vyvážely i dovážely se.

Šriber

Nevěřila mu ani jeho vlastní církev, tak proč mu věříš ty ?
Respektive proč mu chceš věřit ?

Šribere, rád ti odpovím, ale teďka jdu spát. Ta druhá otázka by vyžadovala delší odpověď. To nejde odpovědět jednou větou. Když tak zítra...

Obrázek uživatele Šriber

Ondra

Povídám...

Nevěřila mu ani jeho vlastní církev, tak proč mu věříš ty ?
Respektive proč mu chceš věřit ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Ondra.

Šriber

A Ron Wyatt byl prokazatelně podvodník...

A nepovídej...

Obrázek uživatele Šriber

Ondra

A Ron Wyatt byl prokazatelně podvodník...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Ondra.

Šriber

Je nekorektní, argumentum ad hominem a škatulkování, když Stalina označím za tyrana ?

Není (dle mého názoru). Nicméně špatný příklad od tebe. Špatné porovnávání. Jestli si toto chtěl srovnávat s tím, co jsem probíral s KTE ohledně R. Wyatta.

J. V. Stalin prokazatelně tyran byl!

Obrázek uživatele Ondra.

George

Z odkazu:

Pokud jde o místo, které Wyatt označil za zničenou Sodomu a Gomoru, geolog Steve Austin z Institutu pro výzkum stvoření dospěl podrobným studiem geologického rázu oblasti k závěru, že všechny atypické struktury (včetně neobvyklých kuliček ze síry), které se v místě vyskytují, jsou pouze typem eroze jezerních usazenin pozůstalých po ústupu dřívější rozlohy Mrtvého moře. Přestože některé skutečně připomínají pozůstatky lidských staveb, Austin ani Izraelský úřad pro starověké památky „nespatřují žádný důvod pro domněnku, že by se mohlo jednat o jev, který by nebyl vysvětlitelný pomocí přirozených půdotvorných procesů.“11

Tady bych se zeptal (ale ne tebe Georgi, ale Sevea Austina):

1)Když ustupovala rozloha Mrtvého moře, neměla by být na tom původním místě, kde byla voda moře, patrná známka po soli? Na zemi a na těch objektech připomínající stavby?

2)Proč okolí, mimo oblast údajné Sodomy a Gomory (tj. oblasti, kde nic neroste, žádný život - vše spálené) vykazuje jiné znaky, než právě ony místa, která jsou považována za ruiny biblických (zničených) měst?

...

"Každý vědecký názor musíme poměřovat biblí a ne jak se dnes často stává, že bibli poměřujeme vědeckými názory."

Mno a tohle je presne to, na co jsem upozornoval v te diskusi nedavno (Jericho atd.)... presne takhle to proste byt nemuze.

Obrázek uživatele Šriber

Ondra

Je nekorektní, argumentum ad hominem a škatulkování, když Stalina označím za tyrana ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This