Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Průměr: 3.1 (7 votes)
Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Poslední dny

Popírači potopy byli předpovězeni Biblí v proroctví apoštola Petra, přičemž nikdo v dějinách světa neměl takový zájem na popření této události, jako mají nyní evolucionisté, neb jim to narušuje kontinuitu jejich mytologie. Zajímavé rovněž je, že mnohé překlady Petrova proroctví naznačují, že se jedná o ÚMYSLNÉ POPÍRÁNÍ veškeré evidence potopy.

Srovnejme 2P 3:5-6 (Bibli 21)

Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen.

a třeba Dr. Rudolf Col (1947)

Zapomínají zajisté úmyslně na to, že nebesa byla již odedávna, že země z vody a skrze vodu povstala slovem Božím, že takto také tehdejší svět potopou zahynul

nebo Slovenský katolický překlad

Skryté je im totiž - a oni to chcú -, že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet, zatopený vodou.

Takže je to další splněné proroctví a věřící křesťané, kteří rovněž akceptují i Boží slovo, byli na existenci těchto ateistů a evolucionistů prorocky upozorněni před téměř 2000 lety. Takže s tím těžko něco uděláme, nicméně působit na jednotlivce, aby prohlédli a opustili evolucionisticko-ateistickou temnotu, jistě smysl má.

V roce 1948 byl obnoven stát Izrael, pokud bychom měli zaspekulovat, dle teologie některých, (pomineme-li opět splněné Biblické proroctví znovuustavením izraelského státu) pokud onen fíkovník má skutečně představovat Izrael, pak v rozmezí jedné generace by se měl vrátit Kristus. Počítejme generaci cca 100 let, takže by k návratu Krista mělo dojít zhruba do roku 2048...

Oz 9:10 : Když jsem nalezl Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se té obludě. Stali se stejně ohavnými jako ten jejich miláček!

Mk 13:28 : Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích! Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.

L 21:24 : Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní."

Toto se myslím vyplnilo zcela jasně. Židé si za uplynulých 2000 let zakusili své a časy pohanů se ustavením Izraele naplnily...

A ještě si dovolme jednu spekulaci a opět u Ozeáše 6:1-2

Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít,

Kdybychom počítali jeden den jako tisíc let a vzali v potaz, že třetího dne byl Kristus vzkříšen v první sekundě tohoto třetího dne,

2P 3:8 : Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.

Pak pokud byl Kristus ukřižován v roce 33 pak bychom krátce po uplynutí "dvou dní" mohli očekávat návrat Krista. Tedy někdy kolem roku 2033.

A ještě jedna zajimavost. Ve Zjevení 16:15 je zvláštní vsuvka:

Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm.Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.Pátý pak vylil svou číši na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazykaa rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků.Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha."Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!"Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení - tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi.

Zvláštní na tom je, ten ztučněný verš je obklopen takovými hrůznými katastrofami jako nesnesitelný žár, démoni, lidé se bolestí koušou do jazyka atd. To by člověk řekl, že takových katastrof bychom si měli někde všimnout. Že by to mělo být jasně patrné. Nu, pak je ovšem zvláštní, že v tom výčtu všech katastrof je na první pohled nelogická vsuvka "že Ježíš přijde jako zloděj v noci". Proč to tam je ? Na první pohled to nedává smysl. V podstatě se to jeví jako varování před viditelnými katastrofami a přesto je věřící upozorněn, na skutečnost nenadálého Ježíšova příchodu.

Takže to zřejmě znamená, že ony katastrofy jsou skutečné a že jich na světě bylo za 2000 let, avšak jsou popsány obrazným jazykem, takže to, co se děje ve světě možná ani s těmito popisy neztotožňujeme a tudíž dle Zjevení Janova nemáme očekávat nějaký "akční film" na světové scéně v budoucnu, neb mnoho těch událostí se možná právě děje či se již staly, nýbrž Kristův návrat se uskuteční třeba zítra nebo za týden, v obdobně bezstarostné náladě, jakou dnes zažíváme.

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

zbabělec

Toníku, člověče nešťastná, a jak je to s logikou, když někdo prohlašuje, že věří v Boha Bible, přičemž tento Bůh, právě do tohoto Písma, nechal několikrát zapsat, že na světě proběhla celosvětová potopa a zároveň tento údajněvěřící tuto potopu prohlašuje za "kravinu" ???
Zde není logika trochu potlačena...?

Logika je potlačena a kravinou je, jestliže člověk ví, že nadpřirozené fantasmagorie neexistují, a přesto věří v modly, které mohou vše.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Tonda

Vy věříte každé kravině, která podporuje vaše přesvědčení a nějaká logika zda je to možné je potlačena.

Toníku, člověče nešťastná, a jak je to s logikou, když někdo prohlašuje, že věří v Boha Bible, přičemž tento Bůh, právě do tohoto Písma, nechal několikrát zapsat, že na světě proběhla celosvětová potopa a zároveň tento údajněvěřící tuto potopu prohlašuje za "kravinu" ???

Zde není logika trochu potlačena...?

Crazy

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Důkaz potopy

V kambrických vápenných sedimentech byl nalezen tento artefakt. Je tedy prokázáno, že vesmír musí být velmi mladý, když na základě nového objevu lze kambrium zařadit někdy do 70. let minulého století. Nenašel by se tu někde pamětník trilobitů?

Zvon

To je taky pěkný podvod.
Když pominu to, že uvedený kus uhlí by musel vážit kolem 50kg, tak je trochu divné, že zvonek byl z kultury, která vznikla až po potopě a ještě k tomu na druhém konci světa.
Vy věříte každé kravině, která podporuje vaše přesvědčení a nějaká logika zda je to možné je potlačena.

Re: Vlasta

Pouze lidé, kteří jsou slepí, říkají, že tu žádné důkazy nejsou. - je jich opravdu hodně..... V.S.

Tak pro sem už konečně nedáte aspoň jeden jediný důkaz toho, že svět byl stvořen, tak jak tvrdíte.

To jsou zas bláboly

A viděli jste někdy co dělá dřevo na vodě?
Ano, plave. Takže je jaksi nemožné, aby se usadilo na dně a bylo překryto usazeninami.
Pokud by se náhodou usadilo na dně, tak ve vzniklém uhlí, jak tvrdíte, by byly jednotlivé kmeny jasně patrné, protože mezery mezi kmeny by byly vyplněny usazeninami, které se na uhlí nepřemění a to nějak není nikde patrné.
Pokud je pro vás důkazem kus svisle postaveného kmenu, tak to se může stát velmi jednoduše, když se zlomí vlivem blesku nebo vichřice a pak už nepadne jak ostatní stromy, které popadají kolem něho.

Re: Václav Dostál

Těch "stromů" PK vyjmenovává řadu.
Když se díváte na opačnou stranu než "stopy jsou", nemůžete je vidět

Přesvědčerní vás obou je silné a proto na vaše dotazy znáte odpověď už jejich položením.

...

Po události, která se nikdy nekonala, logicky nemohou existovat reálné stopy či důkazy.

Václav Dostál

Pro stromy nevidíte les.

Hm a ten důkaz by byl?

Customize This