Uhlík-14 v diamantech: Vyvrácení Talk.Origins

Z http://creation.com/carbon-14-diamonds-talkorigins přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 12. listopadu 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

iStockphoto

diamond

C S ze Spojených států nám napsal:

Prohlížel jsem si na stránkách talk origins [to jsou webové stránky proti kreacionismu] malý archiv, kde je v přehledu popsána otázka diamantů a C14. Oni tam tvrdí, že důkazy založené na radioizotopech představují pro zastánce mladé země významné problémy. Baumgardnerovi a jeho týmu RATE by mělo být doporučeno, aby se tímto tématem zabývali, neboť jejich “klasické radiouhlíkové” vysvětlování není adekvátní. Již dříve publikovaná měření radioaktivního uhlíku z AMS mohou být všeobecně vysvětlena znečištěním, většinou v důsledku chemikálií ve vzorku. Vzorky uhlí, které použila skupina RATE, byly pravděpodobně kontaminovány na místě nálezu. Vzorky diamantů, které tým RATE zpracovával, byly pravděpodobně kontaminovány už chemickými látkami ve vzorcích. Nezpracované vzorky diamantů zřejmě odrážejí přirozené znečištění měřící techniky. Jak uhlí, tak i vzorky diamantů, byly změřeny jinými lidmi až na úroveň přirozeného znečištění prostředí u dané přístrojové techniky, což nepřineslo žádné skutečné známky radiouhlíku.

Odpovídá Joel Tay z CMI:

Milý C S,

děkuji, že jste nám napsal.

I přes nespolehlivost, kterou lze prokazatelně vztáhnout na stránky Talk.Origins, jejich autoři se tak nějak neobtěžovali problémy, které 14C představuje pro uniformitarismus [=Uniformitarianismus, také princip uniformity či aktualismus je směr v přírodních vědách (původně pouze v geologii), podle kterého se předvěké děje zásadně kvalitativně neliší od současných dějů, čili žádná celosvětová potopa či mimořádné události typu stvoření atd.]. Začnu tím, že autoři se mýlí, když naznačují, že 14C představuje nějaký problém pro biblické kreacionisty. Radiouhlík není žádným problémem pro zastánce mladé země, protože 14C má poločas rozpadu 5 730 let—což znamená, že už by žádné množství 14C nemělo být detekováno v jakémkoli vzorku, o kterém se věří, že je starší víc jak 100 000 let. Ve skutečnosti je tomu tak, že kdyby existoval nějaký kus 14C masivní jako naše Země, celý by se rozpadl za méně jak jeden milión let.

Protože celosvětová potopa musela pohřbít ohromné množství živých organizmů, obsahujících uhlík (ti právě tvoří většinu současných zásob uhlí, ropy, přírodního plynu a vápence se zkamenělinami), měli bychom počítat s tím, že poměr 14C/12C bude pro předpotopní vzorky nižší. Jenže při datování pomocí radioaktivního uhlíku se počítá s tím, že poměr byl v minulosti stále stejný. Tím pádem je nižší množství 14C ve vzorku interpretováno jako výsledek delšího rozpadu čili vyššího stáří, jenže ve skutečnosti šlo jen o nižší množství, se kterým rozpad začal. Na druhé straně jakýkoliv nález 14C ve vzorcích, u kterých se předpokládá stáří v miliónech let, je pro uniformitarianisty extrémně problematický.

V rozporu s tvrzením, že radiouhlík představuje “značné problémy pro zastánce mladé země”, CMI ve své knize Achillovy paty evoluce věnovala celou kapitolu podrobnému rozboru, jakým je 14C enormním problémem ne pro kreacionisty, ale pro evolucionisty.

Aby mohli v roce 2003 vědci v USA pracovat s 14C obsaženém v uhlí, získali několik vzorků Ministerstva energetiky a pečlivě je uložili do banky uhelných vzorků. Uhelné vzorky byly testovány a byl v nich indikován 14C, což ukazuje, že tyto vzorky uhlí nejsou staré milióny let. Pro evolucionisty je to velmi problematické stejně jako pro každého, kdo chce vyučovat, že je Země stará milióny let. Aby paradigma miliónů let mohlo být zachováno, někteří přišli s tím, že vzorky uhlí byly kontaminovány na místě migrujícím uhlíkem 14, který se z atmosféry dostal do uhelné sloje, dvojitým záchytem tepelných neutronů, produkovaných rozpadem uranu v okolních horninách, nebo kontaminací moderním uhlíkem během testovací procedury. Avšak jediné důkazy, které pro takovou kontaminaci poskytli, bylo poukázání na to, že tato data nezapadají do jejich paradigma “miliónů let”. A je-li tato metoda takto náchylná ke kontaminaci, pak je asi stěží tak důvěryhodná, jak se tvrdí, což by pak byla ještě slabší námitka proti datování uváděnému v pravdivém záznamu Písma.

Avšak jak jste sám zmínil, ten samý projekt RATE také naměřil radiouhlík nejen v uhlí, ale také v diamantech. Diamanty tvořené primárně uhlíkem s velmi pevnou a nahuštěnou krystalovou mřížkou jsou velmi obtížně prostupné vůči kontaminaci. Když ale byly tyto diamanty testovány, tak v nich opět nacházíme 14C—což je pro evolucionisty vysoce problematické—protože uniformitariánská geologie umisťuje stáří diamantů někam od 1 do 3 miliard let. Někteří evolucionisté, kteří si jsou vědomi, že u diamantů toto nemohou svést na kontaminaci na místě se tohoto problému zbavují možností kontaminace moderním uhlíkem během testovací procedury. Ale ještě jednou, kde jsou důkazy o takové kontaminaci? Opět se to jeví jako nic jiného než jen příhodná snaha, jak ignorovat fakta, která nezapadají do uniformitariánského světového názoru. Obvinění z “kontaminace moderním uhlíkem” je ještě nepravděpodobnější, když uvážíme, jak jsou moderní laboratoře vybaveny sofistikovanými postupy, které mají zajistit, že výsledky nebyly ovlivněny kontaminací moderním uhlíkem. Dr. Baumgardner provedl experiment se šesti říčními diamanty z Namibie, jedním z jižní Afriky, jedním z Guiney, západní Afrika, a čtyřmi diamanty ze dvou různých dolů v Botswaně, střední části jižní Afriky. Tím pádem nelze přisoudit v diamantech nalezenému 14C jednorázovou experimentální chybu nebo vlastnímu chemismu vzorku. Nálezy nemohou být přičítány kontaminaci moderním uhlíkem už ani proto, protože dr. Baumgardner kvantifikoval i množství moderního uhlíku testováním všech 12ti diamantů.

V článku Diamonds: A creationist’s best friend [Diamanty: nejlepší přátelé kreacionistů], dr. Sarfati vyvrací některé běžné námitky, předkládané uniformitarianisty, ve snaze ubránit jejich hledisko. Dr. Sarfati například ukazuje, že lidé (kteří také samozřejmě svoje články vkládají na protikreační web Talk.Origins) odvolávající se na záření pozadí v detektoru coby zdroje kontaminace, nemají dokonce ani povědomí o tom, že pomocí měřiče AMS se neměří radiace, ale počítají se atomy. Tak či onak poměr 14C/12C v Baumgardnerových diamantech byl hodně nad tím, co by se dalo vysvětlovat poukazem na laboratorní pozadí purifikovaného přírodního plynu.

Jiní, více informovaní uniformitarianisté, přišli s tím, že se 14C vytvořil záchytem neutronů z nečistot 14N v diamantech. To však nemůže být únosným vysvětlením existence radiokarbonu v diamantech, protože i v nejlepším případě a při nejlepší scénáři normálního rozpadu by se takto mohla vytvořit méně jak jedna desetitisícina naměřeného množství. A je to ještě horší. Kdyby toto bylo skutečným vysvětlením, musel by ve vzorku existovat nezávislý důkaz o vysokých korelacích koeficientů 14C s jeho procentuálním obsahem dusíku. Jenže to by učinilo tuto metodu měření téměř nepoužitelnou.

Závěrem, radiokarbon zůstává i nadále jednou z Achillových pat evoluce. Údaje nalezené v diamantech nemohou být odvysvětleny poukazem na namátkový chemický obsah vzorku nebo jiné formy kontaminace během procesu měření.

Doufám, že jsem Vám pomohl,
Joel Tay

********************************************************

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

PřílohaVelikost
985-17.11.2016-uhlik-14_v_diamantech-vyvraceni_talk.origins.doc58.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Anonymous Two

Re: kapitulace

S poměrem 14C/12C po Potopě je to jako s dopadajícím elektromagnetickým zářením v šest tisíc let mladém vesmíru - nastrojil to Hospodin podobně jako velikou rybu na Jonáše

+

Rekapitulace

(1) Máme fosilní paliva a kosti dinosaurů, o kterých kreacionisté tvrdí, že je pohřbila biblická potopa před několika tisíciletími.

(2) Zmíněné materiály obvykle obsahují uhlík 14C, jehož množství však vzorek od vzorku kolísá minimálně v rozmezí čtyř (dekadických) řádů (nižší koncentrace 14C jsou pro nás neměřitelné).

Pokud vezmeme bod (1) jako předpoklad, zamysleme se ještě jednou, jak mohla vzniknout situace popisovaná v bodě (2).

Hypotézy mohou být dvojího typu:

(a) V době před potopou byl podíl 14C/12C na různých místech Země různý.
14C se vytváří v atmosféře působením kosmického záření a z CO2 se prostřednictvím fotosyntézy dostává do těl živočichů a rostlin, kde se ukládá po dobu alespoň několika desetiletí. I kdybychom navrhli, že na různých místech Země byla před potopou různá intenzita kosmického záření, museli bychom ještě vysvětlit, proč tehdy nedocházelo k počasí, které vzdušné masy velmi účinně promíchává (dnes je podíl 14C/12C v atmosféře na různých místech Země prakticky stejný).

Protože věda nezná mechanismus, který by bránil větrům a bouřím neustále míchat s atmosférou, můžeme hypotézu typu (a) zamítnout.

(b) V době před potopou byl podíl 14C/12C na různých místech Země víceméně stejný, jak to známe z dnešní doby.

V tomto případě musíme vysvětlit, proč se dnes detekovaný podíl 14C/12C ve fosilních materiálech pohřbených potopou vzorek od vzorku tolik liší.

(b1) Na různých místech na Zemi mohl být různý poločas rozpadu 14C. Bohužel věda nezná žádný fyzikální mechanismus, který by něco takového mohl způsobovat. Pokud zmíněný mechanismus někdo přičaroval, dostáváme se do oblasti náboženství, daleko za hranice, co je ve vědě přípustné.

(b2) Na různých místech na Zemi mohl být 14C z fosilních vzorků nějakým mechanismem postupně odplavován. Bohužel ani zde neznáme mechanismus, který by k podobnému efektu vedl. Jak obtížné je separovat izotopy téhož prvku se ukazuje například při výrobě těžké vody nebo obohacování uranu.

(b3) Původní poměr 14C/12C byl velmi nízký a vzorky jsou různou měrou znečištěny nepůvodním materiálem. Což jde velmi snadno. Říká se tomu kontaminace.

Závěr

Aby kreacionisté zachránili potopu, měli by ve svém vlastním zájmu kontaminaci připustit. Bez kontaminace totiž fakt různého poměru 14C/12C ve fosilních materiálech bezpečně ukazuje, že tyto materiály jsou různě staré a nemohly tedy vzniknout při rok trvající biblické potopě. Pak ale jakákoli kreacionistická argumentace odmítající kontaminaci fosilních vzorků nepůvodním uhlíkem 14C je nekonzistentní a tudíž nicnedokazující. A když může být kontaminováno uhlí, proč by nemohly být kontaminovány také diamanty?

Obrázek uživatele JHK

RE: - Telesto.

Na druhou stranu mladozemský kreacionismus je přímo postaven na lži. Bez lží a povodů, na kterých stojí by se zhroutil jak domeček z karet. Jak už jsem psal mnohokrát, kreacionismus bez lži by neexistoval...

- není Telesto. Na rozdíl od evoluční teorie..., kde jsou tyto lži, ať vědomé, či nevědomé - velmi dobře doloženy. V.S.

Záhadolog

Odpovědět na otázku různého "stáří" údajně potopních artefaktů neumíš. A neumíš to ani přiznat.

Hlavně a především nemám nejmenší zájem s Vámi diskutovat, berte to jako osobní výhru a jasný důkaz pro evoluci. Neumíš, neumíš a hlavně nechceš. PK

VD

Ohledně poptávky po novějších článcích k tématu 14C ve fosilních vzorcích jsem poněkud na rozpacích. K čemu kreacionista potřebuje novější informace?

Už před cca 200 lety mnohým vědcům připadalo, že geologická historie Země je příliš složitá, aby ji bylo lze vysvětlit jedinou globální celosvětovou potopou. Od té doby se díky "novějším informacím" na poli vědeckých objevů ukazovalo stále přesvědčivěji, že během lidské historie se žádná celosvětová potopa podle biblického mýtu nekonala. Dnes to víme s pravděpodobností hraničící s jistotou. Potopa nebyla. Nechtěli byste v touze po "nejnovějších informacích" nejprve dohnat ta dvě století v geologii, paleontologii, kosmologii, fyzice a biologii?

Proč vykazují dle kreacionistů stejně staré (potopou vytvořené) fosilní vzorky při měření radiouhlíkovou metodou různé "stáří"?

PK

Takže vysvětlení, proč vykazují stejně staré (potopou vytvořené) fosilní vzorky při měření radiouhlíkovou metodou různé "stáří", spočívá v tom, že evolučníci jsou lháři? Je-li tohle výsledkem padesáti let usilovného "hledání pravdy", nezbývá než "hledače pravdy" politovat. Rochnit se v kreacionistické propagandě ano, nastudovat trochu elementární fyziky ne? Kdo chce seriózně diskutovat, jak se v souvislosti s radiouhlíkovou metodou projevuje či neprojevuje kontaminace, měl by o kontaminaci a jejích účincích aspoň něco vědět.

Pavle Kábrte, ohledně uhlíku 14C umíš jen papouškovat lži podvodníků z RATE. Odpovědět na otázku různého "stáří" údajně potopních artefaktů neumíš. A neumíš to ani přiznat.

Telesto

Já uvedl fakta, Vy ani jeden. Na bezcený komentář nemá cenu odpovídat. PK

Obrázek uživatele Telesto

Pavlovi

Zloděj křičí chyťte zloděje. Je hezké, jak neustále obviňujete evolucionisty ze lži a při tom vytahujete neustále dokola ty samé případy - často mnoho desítek let staré. Ono vám nic ani nezbývá než ulpívat na několika případech pochybení a neustále je dokola opakovat. Protože nic nového ani nemáte...

Navíc nic z toho co dokola omíláte nemá zásadní vliv na evoluční teorii tak jak ji známe.

Na druhou stranu mladozemský kreacionismus je přímo postaven na lži. Bez lží a povodů, na kterých stojí by se zhroutil jak domeček z karet. Jak už jsem psal mnohokrát, kreacionismus bez lži by neexistoval...

Takže místo věcných argumentů vám nezbývá než očerňovat oponenty, zavírat oči před fakty a trvat si na svých lžích, které dle hesla Goebbelse se staly pro vás patrně již pravdou...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Telesto

Václavovi

Jistě znáte novější články a tak žádám o jejich adresu. Například by se tam mohlo vyskytnout potvrzení o zlepšení analýzy poměru 14C/C, předpokládaném v článku z r. 2002 že BUDE minus 18tého řádu.

Jsem rád, že se zajímáte o detaily. Musím vás ale zklamat, vývoj v tomto ohledu nikterak nepokročil. Ani totiž není třeba. Současné metody jsou natolik přesné, že se pohybují za hranicí kontaminace, kterou nelze eliminovat. Takže stále nejmodernější stroje jsou schopny detekovat 1E-18. To myslím odpovídá stáří nějakých 75-80 tisíc let, což je ale teoretický limit. Z praktického hlediska je limitní tak 50-55 tisíc let, protože tam už vstupuje kontaminace, které se nelze vyhnout...

Takže i kdyby se zlepšil limit na 1E-20 nebo 1E-22, tak nám to nic nepomůže, protože praktický limit bude stále 50-55 tisíc. Často však laboratoře garantují ještě nižší stáří - do 40-45 tisíc let.

Pro nové články doporučuji server www.sciencedirect.com a hledat "in-situ 14C". Článků zabývajících se právě vznikem 14C in situ v horninách je celá řada.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Záhadolog, Telesto

Jak často opakuji: diskutuje-li kreacionista s evolucionisty, vždy musí mít kreacionista neustále na paměti, že diskutuje s lháři a lidmi nečestnými, kteří nemají žádnou úctu k pravdě.

Je to diskuze s typy lidí, kteří desítky let lhali, že mají zkamenělé důkazy o původu člověka ze zvířat (Piltdownský člověk, Nebraský člověk atd.), desítky let lhali a stále lžou, že 98 % lidského genomu tvoří nefunkční odpad, desítky let lhali a stále lžou, že šimpanz má 99 % genomu stejného jako člověk, desítky let lhali, že v lidském těle je velké množství zbytečných, zakrnělých orgánů, které nejsou k ničemu (a tím evoluční lékaři zmrzačili a zabili spoustu lidí) a nyní lžou, že uhlík C14 není žádnou pohromou pro evoluční datování, ač se ho významné množství nalézá prakticky ve všech fosilních palivech, kostech dinosaurů či diamantech.

Budete věřit organizaci či sektě pseudovědců/mytologů, kteří Vám 150 let jen lžou a lžou? Budete s ní vést vážný rozhovor o tématech?

Všechny výsledky byly v intervalu od 22000 do 39000 let (dinosauří kosti dle výzkumu AGU a AOGS)

po pouhých 250 000 letech by ve vzorcích neměl být uhlík žádný

32 miliónů let staré ... dřevo prokázalo radiokarbonové stáří pouhých 41260 let

Vysoce přesné analýzy dřeva pomocí AMS vykázaly průměrný obsah radioaktivního uhlíku 0.588±0.069 procenta moderního uhlíku (po odečtení laboratorní „korekce pozadí“ 0.077 procent moderního uhlíku). To se rovná údajnému nekalibrovanému radiokarbonovému stáří 41260±540 let před současností

Evolucionista, darwinista, ateista nemá žádné zábrany lhát. Ten, kdo věří v Krista a jeho slovo Bibli má mnoho zábran lhát a mnoho důvodů i motivů k čestnému přístupu k faktům. Proto já věřím kreacionistickým vědcům, ne těm evolucionistickým prolhancům. PK

Customize This