Temná energie a nepolapitelný chameleón - ještě víc temnoty z temné strany

NASA/ESA, The Hubble Key Project Team and The High-Z Supernova Search Team.

fig-1

Obrázek 1: Supernova 1994D typu Ia v galaxii NGC 4526 (zářivý malý bod vlevo dole).

Z http://creation.com/dark-energy-and-the-elusive-chameleon-particle přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 8. října 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com.¨¨

(Poznámky Václava Dostála /a jedna Pavla Kábrta/ jsou v hranatých závorkách)

Nemám dost víry na to, abych byl ateista!
N. Geisler a F. Turek

Pokud jste si dosud mysleli, že temná hmota je něco hodně podivného - a je tu teď nový ‘bůh mezer’ v kosmologii — jakýsi další ‘neznámý bůh’, kterého vědci používají, aby ‘hranatý kolík’ vypozorovaných faktů nacpali do ‘kulaté díry’ standardního velkého třesku, pak říkám, že máte dobrý důvod zamyslet se ještě jednou.

Temná energie je dokonce ještě podivnější. Je to údajně nějaká forma ‘antigravitační’ energie, rozpínající vesmír stále větší rychlostí při jeho stárnutí. Temná energie byla vymyšlena z potřeby sladit teorii s pozorovanými daty, která údajně dávají vzdálenost velmi vzdálených galaxií jako funkci jejich rudých posuvů.1 O těchto rudých posuvech se věří, že znamenají rozpínání vesmíru, což je tvrzení, které lze, jak věřím, dostatečnými důvody zpochybnit.2,3,4,5

[Poznámka VD: Špatné pojetí gravitace jakožto přitažlivosti těles (které kritizoval už Newton) a špatné pojetí rudého posuvu jako ukazatele vzdalování galaxií vede k ještě horším závěrům, zejména k existenci temné energie i temné hmoty, což jsou entity, které nikdo nepozoroval a ani nemůže pozorovat.]

Když ovšem dva nezávislé týmy astronomů použily supernovu typu Ia pro způsob určení vzdáleností galaxií nezávisle na jejich rudém posuvu, oba objevily tutéž věc - aby mohli teorii velkého třesku sladit se svými pozorováními, museli k tomu astronomové ještě něco přidat — temnou energii. Už jsem dříve poukázal na to, že jejich metody obsahují skryté uvažování v kruhu, tj. stanov si předem, jakou kosmologii chceš dokazovat, podle toho si vyber takové supernovy, které ve svých analýzách použiješ, a poté tyto supernovy použij pro testování pravdivosti své kosmologie.4

[Poznámka VD: Opravdu „nezávislá“ metoda!]

Temná energie je, jak říkám, jen další faktor-slátanina, protože je to špatná teorie, která měla být zamítnuta už dávno. Můžete se ptát, jaký důkaz mám pro takové tvrzení. Důkazem, že temná energie je faktor-slátanina je to, že ve skutečnosti ve fyzikální laboratoři nic takového neexistuje. Tak, jak se to nyní prezentuje, jde o cosi podivnějšího než je jen fikce; vyžaduje to fyzikální vlastnosti, které fyzika nezná, jak to uvidíme ještě níže. Ačkoliv toto samo není nezbytný základ zamítnutí, musíme si připomenout původ myšlenky — byla navržena jen pro a priori předpoklad pravdivosti kosmologie velkého třesku a historie vesmíru.6

wikipedia.org

fig-2

Obrázek 2: Chameleón.

Temná energie má přesně takové nutné vlastnosti, aby standardní model velkého třesku souhlasil s pozorovanými fakty. Výsledkem je extrémní iluze.

Ať byla hledána kdekoli, nebyla tam nalezena

Existují dva uchazeči o vysvětlení existence temné energie. Buď je to vlastnost vakua prostoru samého a tedy může být popsána univerzální konstantou —kosmologickou konstantou— konstantou dominující celému prostoru a času, nebo je výsledkem nové ‘páté’ síly vesmíru, novým typem energie, zvaným kvintesence. Kvintesence podle teorie nemusí být konstantou dominující prostoru a času. Mohla vzniknout v nějakém čase ve velmi raném vesmíru a později možná zmizí.

[Poznámka VD: Jestliže radikálně změníme pohled na „vakuum“ jako na základní energii, pak sloučíme dosavadní dva přístupy do jediného. Tato základní entita, jež se katastrofálně nesprávně nazývá „vakuum“ je současně „pátou esencí“, z níž se mohou vynořovat nám známé entity.]

Největší problém s kosmologickou konstantou je, že teoretické výpočty pro ni převyšují předpověď hustoty energie kosmického vakua o 120 řádů. Takže hodnota kosmologické konstanty určená z kosmologie je menší než teoretický odhad činitelem 10−120. Tento rozpor byl nazván “nejhorší teoretickou předpovědí v historii fyziky!”7 V kosmologii je to známo jako problém kosmologické konstanty.

[Poznámka VD: Předpoklad existence základní entity vede k určení hustoty energie „vakua“ mezi zmíněnými hodnotami („uprostřed“) – místo hodnoty 10108 eV (elektronvoltů) vychází 1045 eV, tj. o 63 řádů méně. Proti hodnotě z kosmologie 10-12 eV je to o 56 řádů více.]

V částicové fyzice jsou síly přenášeny částicemi. Např. elektromagnetická síla je přenášena fotony a silná jaderná síla — která váže protony a neutrony v jádře — je přenášena gluony. Jedním návrhem k podpoře pojmu kvintesence byla hypotéza chameleónské částice, která je vlastním přenašečem síly.

  “Chameleónské částice nesou chameleónskou sílu, a právě jako jejich jmenovci, se tyto částice přizpůsobují svému okolí a skrývají se před odhalením. Ale místo aby měnily barvu, mění hmotnost.”8 (Zdůraznění od autora článku)
  “Teorie pokračuje s tím, že uprostřed zemského prostředí o velké hustotě získávají chameleóny velkou hmotnost a subatomické částice s velkou hmotností se těžce odhalují. Jako důsledek, pátá síla, kterou nesou, by se stávala slabou a měření by byla zcela nemožná. Ale v prázdnějším prostoru chameleóny ztrácejí hmotnost. Základní síla, kterou představují, by tak působila na větší vzdálenosti, a mohla by působit v kosmických měřítcích a ovlivňovat evoluci vesmíru.”8
10477-Obr225zek_3

Obrázek 3: Schéma pokusu na univerzitě v Berkeley k detekci chameleónů. Jestliže existují, mají předpokládaný malý účinek na gravitační přitahování mezi césiovými atomy a hliníkovou koulí. Odkaz 9.

To zní jako mimořádná pohádka. Stejně jako s temnou hmotou, která má vlastnosti nutné pro souhlas teorie s pozorováním, ale zůstává neodhalená, jsou tyto chameleóny navrhovány k témuž a také zůstávají neodhalené. Proto jejich název. Nabírají své vlastnosti (tj. ztrácí svou hmotnost jak je jim libo), aby vzdorovaly odhalení normální experimentální fyzikou. Pro porovnání, gluony mají zanedbatelnou hmotnost (byla naměřena menší než 0,0002 eV/c), ale přidružená silná jaderná síla má velmi krátký dosah. To je opačná vlastnost, než je navrhováno pro chameleóny. Více temnoty z temné strany temného odvětví částicové fyziky vycházející z víry ve velký třesk.

Fyzici Paul Hamilton a Holger Müller postavili malou kulovou vakuovou komoru a provedli velmi obtížný pokus v laboratoři ve snaze detekovat přítomnost chameleónů: čekali, ale vodník nepřišel.9

  “ Neodhalili nic jiného než zemskou gravitaci, která vylučuje chameleóny – indukované síly milionkrát slabší než gravitace. To vylučuje široký rozsah možných energií pro částici.”9

Tyto druhy pokusů se nyní hojně vyskytují v laboratořích s přesnými měřícími technikami, které důvěrně znám. Také jsem při laboratorním pokusu vyhledával nepolapitelné částice temné hmoty, ve skutečnosti ještě lehčí než jsou vlastní kandidáti temné hmoty, jenže tyto druhy pokusů jsou v podstatě nulovými pokusy10 zrozené z potřeby najít prvky kosmologie velkého třesku. Ale všechny tyto pokusy, ať už hledaly temnou hmotu nebo temnou energii, neodhalí nic, což se očekává, jestliže entity z temného odvětví neexistují.

[Poznámka PK: Poněkud to připomíná jeden vtip: Američtí vědci udělali sondu 200 m hluboko a našli kus drátu, z čehož usoudili, že už před 200 roky existovala na americkém území drátová technologie. Ruští vědci udělali sondu 300 m hlubokou a nenašli nic, z čehož usoudili, že na ruském území už před 300 roky existovala bezdrátová technologie.]

Výzkum zahrnuje pokusy v CERNu v Ženevě a v Národní Fermiho laboratoři urychlovačů v Illinois.

K dnešnímu dni můžeme do seznamu přidat ještě i chameleóna. Buď neexistuje nebo se tak dobře skrývá, že nemůže být odhalen. To je docela vyhovující, že?

Závěr

Temná energie má bizarní vlastnosti, nutné k pohánění expanze vesmíru až do pozdějšího stavu zrychlení. Ale zrychlení expanze je odvozeno čistě jen na základě teoretické shody s pozorovanými daty. Je-li teorie špatná, pak zbytek je nesmysl. A protože teorie nesedí bez temné energie, která je sporná a neověřitelná, pak je sporná a neověřitelná platnost i samotné teorie..

Mohou být tyto podivné entity jako jsou chameleónské částice, které se samy skrývají před detekcí v laboratorních pokusech, avšak jsou potřeba ve vzdálených částech vesmíru, kde se nepřímo zjevují následkem aplikování standardní teorie velkého třesku na pozorovaná data, jen vedlejším produktem chybného paradigmatu?

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématu

Odkazy a poznámky

 1. V rozpínajícím se vesmíru velkého třesku hlavní mírou vzdálenosti (a věku) je rudý posuv světla přicházejícího ze vzdálených galaxií. Podle modelu: Čím je vzdálenost objektu větší, tím je větší rudý posuv a tím dále do minulosti hledíme. To znamená, že objekty s velkým rudým posuvem vidíme v epoše historie vesmíru jako bližší počátku velkého třesku. Z toho vyplývá, že když nezávisle určujeme vzdálenost galaxie z jejího rudého posuvu, můžeme použít vzdálenost (nebo vlastně zářivost) a příslušný rudý posuv k testování našeho modelu. Ale k tomu musíme mít standard světelného zdroje, zdroje, o němž víme, že má tutéž vnitřní zářivost, k získání míry vzdálenosti zkoumané galaxie. K tomuto účelu se vybírají sepernovy typu Ia, protože se věří, že jsou přesně vymodelované a tudíž spadají do třídy supernov, které mají všechny onu vnitřní zářivost (nebo absolutní velikost). Zpět
 2. Hartnett, J.G., Is there definitive evidence for an expanding universe?, creation.com, August 2014; creation.com/expanding-universe. Zpět.
 3. Hartnett, J.G., Is the Universe expanding?, johnhartnett.org, May 26, 2015. Zpět
 4. Hartnett, J.G., Does observational evidence indicate the universe is expanding?—part 1: the case for time dilation, J. Creation 25(3):109–114, December 2011; creation.com/expanding-universe-1. Zpět
 5. Hartnett, J.G., Does observational evidence indicate the universe is expanding?—part 2: the case against expansion, J. Creation 25(3):115–120, December 2011; creation.com/expanding-universe-2. Zpět
 6. Tohle není prázdný, klamavý argument, protože neexistují žádné laboratorní důkazy k podpoře existence temné energie. Model kosmologie velkého třesku tak, jak byl vytvořen, nesouhlasí s pozorovanými daty. Historicky to zavedl Einstein jako kosmologickou konstantu k upevnění svého modelu statického vesmíru, a později to zavrhl a s tím i svoji kosmologii. A opět to bylo zavedeno k upevnění kosmologie, ale jakýkoliv laboratorní důkaz, jak jsem už uvedl, je s tím v rozporu. Takže je temná hmota udržována jako základní vlastnost vesmíru jenom proto, že se věří, že kosmologie velkého třesku je pravdivá. Zpět
 7. Hobson, M.P., Efstathiou, G.P., and Lasenby, A.N., General Relativity: An introduction for physicists, Cambridge University Press, p. 187, 2007. Zpět
 8. Young, M., Is Dark Energy a Chameleon?, Sky and Telescope, August 2015. Zpět
 9. Sanders, R., Experiment attempts to snare a dark energy ‘chameleon’, Berkeley News, August 2015. Zpět
 10. Toto jsou pokusy, které mají nulové výsledky, a kde byla hledána nová fyzika. Jedním příkladem je Michelsonův-Morleyův pokus, testující izotropii rychlosti světla c. Podle Einsteinovy speciální teorie relativity (SR) by takový pokus měl poskytnout přesně nulový rozdíl mezi rychlostmi světla, měřených ve dvou vzájemně kolmých směrech v prostoru. Ale nová fyzika je hledána na hranici mezi SR a kvantovou teorií. Viz Nagel, M., Parker, S.R., Kovalchuck, E.V., Stanwix, P.L., Hartnett, J.G., et al., Direct Terrestrial Test of Lorentz Symmetry in Electrodynamics to 10-18, Nature Communications 6:8174, September 2015 | doi:10.1038/ncomms9174. Zpět
PřílohaVelikost
00805-17.10.2015-temna_energie_a_nepolapitelny_chameleon_-_jeste_vic_temnoty_z_temne_strany-cmi.doc126 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

happymax88

Odpověď posílám mailem (jako jeho přílohu).

Obrázek uživatele happymax88

Václav Dostál

I.problém
Po dosazení a přepočtu dostávám odlišné hodnoty.

Je li λ=2.43*10^-12 tak Γ=3.579574871E+22 a ne 4.09367E+35 což je rozdíl 17 řádu
Pro hodnotu 4,09367.10^35 musí být λ=1.3213490*10^-15 což je rozdíl 3 řádu

Kde je chyba?

Proč zrovna vlnová délka protonu?

Dle wiki je Comptonova vlnová délka 2.43*10^-12
https://cs.wikipedia.org/wiki/Compton%C5%AFv_jev

II. problém

Vezmu li v úvahu vlnovou délku
λ=1.3213490*10^-15
tak dostanu
Γ=4,09367.10^35 což je cool ale
vezmu li v potaz např pohyb země kolem slunce 30 km/s
tak Dopplerovým jevem dostanu λ=1.3212167802E-15
od původní λ se liší jen o 1.3221975985E-19
což není moc ale když tu λ nacpu do rovnice a přepočítám tak se stane se zajímavá věc.
Rozdíl Γ před planetou a za planetou je.... teď se chytněte stolu...
Pořádně se držte...
Já sem radši hodím celý výpis z programu: (přesnost je 22 míst)

c=299792458 ; /*rychlost světla*/
v=-30000; /*rychlost planety*/
hplanck=6.6260693 E-34; /*Planckova konstanta*/
pir=3.1415926535897932384626433832795; /*pí*/
lambdaz =1.3213490*10^-15; /*základní vlnová délka*/
lambdan=sqrt((1+v/c)/(1-v/c))*lambdaz;/*lambda Dopplerův jev*/
deltalambda =lambdaz-lambdan; /*delta lambda*/
gamaz =2*pir*hplanck*c /lambdaz^4; /*výpočet pro základní gama*/
gaman =2*pir*hplanck*c /lambdan ^4;/* výpočet pro nová gama*/
deltagama =gaman -gamaz ; /* výpočet pro delta gama*/

__________________________________________________________
základní vlnová délka lambdaz = 1.321349 E-15
nová lambda, Dopplerův jev = 1.3212167802 4014588232 7 E-15
__________________________________________________________
rozdíl lambda deltalambda = 1.3221975985 4117673468 E-19
__________________________________________________________
výpočet pro základní gama = 4.0943633734 9343411318 2 E+35
výpočet pro nová gama = 4.0960025806 8232716969 7 E+35
__________________________________________________________
výpočet pro delta gama = 1.6392071888 9305651486 4 E+32
__________________________________________________________

kde je chyba?

Re: Václav Dostál

Tzv. genál Γ(ν) nemá nic společného s gama či beta funkcí. Je to veličina, která vyjadřuje "tvůrčí napětí kosmonu". Její jednotkou je tedy Pascal. Při volbě Comptonovy vlnové délky protonu za základní vlnovou délku (za vlnovou délku kosmonu) vychází 4,09367.10^35 Pa. Je to číselně rovno hustotě energie kosmonu (4,09367.10^35 J/m^3). Jeví se to děsivě moc, ale je to méně než (řádově) 10^112 J/m^3.
Nejprve uvádím Γ bez indexu a posléze s indexem ν. Tento index má naznačovat závislost na frekvenci kosmonu. Čili na volbě jeho vlnové délky. Volil jsem Comptonovu vlnovou délku protonu.
Jsem přesvědčený, že (pro hustotu energie vakua) je řád 112 příliš mnoho a řád -23 příliš málo. Na případnou otázku, která hodnota z těchto dvou je ta "pravá" tedy odpovídám: ani jedna z nich, ale řádová hodnota 35 bude ta správná. To je ovšem jen mé přesvědčení, které bude na potvrzení (nebo vyvrácení) čekat.

Obrázek uživatele happymax88

Re: Václav Dostál

Ohledně základního náčrtu. Chci se zeptat na jednotky.
Γ(ν)-napětí neboli genál. V jakých jednotkách se to počítá?
Předpokládám že energie a eV , nebo j nebo něco jiného?
a co v tam mám dosadit Hz?
Γ- tím myslíte inverzní beta funkci nebo něco jiného?
Wiki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gama_funkce
a
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beta_funkce

Obrázek uživatele vitas

Re: Vitas - Dostál - Kábrt

Zdravím Pavla Kábrta,

Leč, nechci mu křivdit, ale mám pocit, že s jinou devizou zde na těchto stránkách zatím neoperuje, ale možná moje hodnocení přehlédlo nějaké starší jeho komentáře na "profesionální" úrovni.

Potěšilo mě, že mě vidíte alespoň jednu devizu. Jinak jsem opravdu programátor toho času na mateřské dovolené. Že bych argumentoval s zubními vrtačkami si vážně nevzpomínám.

... , tak se hluboce omlouvám a srdečně Vitase zdravím.

Nic se nestalo, a s pozdravem

vitas
@;;

Re: happymax88

Za mail velmi děkuji: je to velká změna v postoji nějakého oponenta vůči mně. Zatím jsem se setkával s odsudky. Na rozdíl od toho je Váš postoj konstruktivní.
Strunovou teorií jsem se zabýval jen okrajově. Hodně mi o ní řekla kniha Lee Smolina "Fyzika v potížích" - a proto jsem se do ní dále nepouštěl. Také jste dobře formuloval můj spíše podvědomý poznatek: "že je to z podstaty té pomůcky experimentálně neoveřitelna teorie." Nicméně si Vážím "posouvání matematiky", i když nemá experimentáýlní dopad pro fyziku. Booleova algebra byla před lety také zdánlivě k ničemu praktickému - a ejhle: bez ní bychom si dnes nepsali ani na tomto webu!
Další odpověd vizte v mailu - který připravuji.

Díval jsem se na Vaše odkazy (How religion works,Budu kreacionista) a zatím bych něco podotkl k tomu prvnímu: Tak pracuje falešná víra! Víra v Boha Tvůrce - Zachránce - Inspirátora je proti mamonářství. Každý člověk něčemu věří, záleží však čemu a komu a také záleží jak žije (co dělá, jak se chová)!

Obrázek uživatele happymax88

Re: happymax88

Odpověď jsem Vám zaslal mailem. jenom malá drobnost. Struna nemá vždy nulovou tloušťkou to je jen aproximace,aby se problémem dál uchopit matematicki. Predstavujeme si ji jako energetickou linku ktera prochází napříč 10 rozměry. Ma li struna dost energie vytváří brány které se vznaseji v 11 rozměrném multivesmiru.
Problém srtun nespočívá v singularitach, ty ona krásně eliminuje, problem je v tom že je to z podstaty té pomůcky experimentálně neoveřitelna teorie. Bez ohledů na to zda li je to teorie pravdivá či ne pomaha nám posouvat matematiku a zejména topologii mílovými kroky v před.

pokud se v dnešní době objevuje pokrok v matematice tak to většinou pochází od strunovych teoretiku.

Ondra

Pavle, zubař je Čulis. Štoura, pokud si dobře pamatuji, tak kdysi psal, že je programátor.

Moc děkuji, Ondro, že jsi mi v tom udělal pořádek. Zdraví PK

happymax88

Poněvadž mi PK dal svolení použít zdejší diskuzi k debatě s Vámi, kopíruji svůj mail:

Vážený pane!
Nemyslím si, že by PK měl na svých stránkách zřídit „nějaké vlákno kde to budeme moci řešit“, což by mělo (pravděpodobně) sloužit jen nám dvěma. Mailování, kromě už mnou uvedených výhod, má ještě další přednosti: do mailu můžete přímo okopírovat část mého textu včetně vzorců nebo i můj obrázek. Také tam můžete snadno vkládat své návrhy matematických výrazů. Dále si můžete ukládat jednotlivé dopisy a tak získat lepší přehlednost. U některých slov nebo výrazů si můžete udělat nějaké zvýraznění jiným písmem (např. barevně) nebo komentář.

Omlouvám se za velké přehlédnutí, když jste mne upozorňoval na překlep ve vzorci. Všiml jsem si jen formy zápisu a přehlédl jsem přehození veličin. Vzorec má skutečně znít
mí = hc/lambda
V úvodním odstavci „Koncepční idea vakuocentrismu“ (ve druhém odstavci) jej uvádím správně.
Takže uznávám Vaši námitku: „Upřímně pokud se do toho pustíme, budete muset mě v některých věcech respektovat a pokud řeknu, že něco je 100% tak a jsem si absolutně jistý tak to budete muset skousnout.
Opravdu, můj náčrt teorie „nestojí na tomto chybném předpokladu“, vlastně překlepu! Nejsem (však) přesvědčen, že by se celý následující postup musel přepočítávat. Hned pod vzorcem je věta: „Vztah (1.2) sám nestačí pro zachycení významu hmoty, jejího rozprostranění a pohybu v obraze kosmonu.“ Proto následuje přechod na jiný základ, a sice na vztah pro energii harmonického oscilátoru.

kosmon chápu jako základní jednotku, která nemá žádné vyšší kvantové stavy.
To není problém, řekl bych, že problém bude s jeho spojitými nižšími stavy (budu moci z něj odebrat nekonečně malé množství energie.“

Myslím, že mohu tvrdit, že kosmon jakožto základní foton (kvantum základního pole) nemůžeme dále dělit na nějaké menší části, které bychom z něj mohli nějak odebírat. A ještě navíc nekonečně malé. S tou nekonečností byste měl pravdu, že je to nepřípustné – ovšem jen v případě, kdyby ze základního fotonu bylo možno nějaká menší kvanta z něj odebírat něco do něj přidávat. Takže neplatí: „že vyšší energetické hladiny kosmonu můžeme krásně ošetřit vhodnou modulaci a rozbitím jedné entity na 2.
Poznámka: Pojem „modulace“ jsem používal ve vlnovém pojetí (jak minule, tak už ve své práci). Rozuměl bych tomu tedy ve smyslu: AM, FM a digitální modulace (nosné) vlny.
Volba modelu (!) kosmonu jako válce je podle mého soudu vhodná. To se ukáže v následující kapitole „Topologie prostoru a genetika částic“. Proti struně má výhodu, že to je prostorový útvar. Struna sice odstraňuje svízel s bodovou částicí, ale jelikož má nulovou tloušťku, nastane Vámi zmíněný problém s nekonečnem z druhé strany.

Jeví, se, že (na rozdíl od jiných, kteří to pouze proklamují) mi opravdu chcete pomoct. To vyplývá už z citované věty: „…pokud se do toho pustíme…“ Věřím, že se nemýlím.

Obrázek uživatele Ondra

Pavlovi

Pavle, zubař je Čulis. Štoura, pokud si dobře pamatuji, tak kdysi psal, že je programátor.

Customize This