Tak vy tvrdíte, že bláto kdysi samo neožilo? Šup s vámi do vězení!


A JE TO TADY:
evolucionisty a jejich dějepravu musíme chránit zákonem!
Dav totiž miluje evoluční mýtus, jak bláto jedné planety kdysi ožilo a začalo myslet!

Jenže je tu průšvih: narůstající vědecké poznání tento mýtus stále víc ohrožuje. Že jde skutečně o vědecká fakta a ne tlak církví je jasné z toho, že religiozita a vliv církví celosvětově klesá, takže s náboženstvím to nemá nic společného. Stoupenci evolučního mýtu nejsou dnes ohrožováni církví, ale vědou! Proto chtějí svůj mýtus před vědou chránit zákonem: ne před faráři a kazateli, ale před vědci a vědeckými fakty!

TAKŽE POZOR:
přichází doba, kdy každý, kdo si bude myslet nebo dokonce otevřeně tvrdit, že bláto samo od sebe ožít nemohlo, bude po zásluze potrestán, bez ohledu na svoje tituly a vědecké úspěchy!

Pavel Kábrt


piltdownsuperman.com

Útok na biblické stvoření v britských školách pokračuje

Phil Robinson

(Z http://creation.com/attack-on-creation-in-schools přeložil M. T. - 3/2014. Vyšlo na stránkách CMI 9. března 2014.)

Přeložení článku do češtiny stálo 406 Kč.

Děkujeme každému, kdo pomáhá dosvědčovat Boží (biblické) stvoření bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
V. S. a P. K.

CMI často zveřejňuje články týkající se nevyváženosti, se kterou se přistupuje ke kreacionizmu na vládní úrovni, i toho, jak je v některých případech zakazován ve vzdělávací soustavě Spojeného království1, 2, 3, 4. Pouze před několika týdny jsme zveřejnili článek požadující skoncovat se špatnou vědou a diskriminací ve vzdělávacích plánech – Ukončit špatnou vědu a diskriminaci ve vzdělávání. Útoky jsou však i nadále houževnaté a jsou spojeny s takovou dávkou agresivní netolerance, kterou lze těžko strávit; jsou jako obvykle vedeny z pozice samozvaných „hlasů rozumu“.

Na čtyřech nedávných příbězích z britského tisku je patrná cesta, kterou se ofenzíva dále ubírá:

1. Na základní škole v Kirktonholme, East Kilbride, Skotsko, byly ředitelka Alexandra MacKenzieová a její zástupkyně Elizabeth Mockusová přeřazeny na jinou práci během doby, po kterou s nimi má probíhat vyšetřování. Četní rodiče si stěžovali na dvě knihy, které byly jejich dětem dány během školního shromáždění. Jedna odpovídala na otázku „Jak víš, že existuje Bůh?“ a ta druhá se nazývala „Odhalení evolučního mýtu“5, 6.

2. Jeden rodič a také jeden člen skotského parlamentu požádali o vyšetření případu, kdy učitel fyziky Leonard Rogers informoval žáky během diskuze o velkém třesku ve své třídě na škole v Midlothianu, že evoluce není dokázána. Zřejmě také řekl svým žákům, že je křesťanem se silně kreacionistickými názory7.

3. Vzhledem k oběma citovaným novinovým zprávám vyzvala Scottish Secular Society (Skotská společnost volnomyšlenkářů) k zákazu kreacionizmu při vyučování přírodních věd na skotských školách. I když její členové připustili, že plně chápou, že žáci dokážou přijmout fakt, že ne každý člověk akceptuje evoluci, prohlásili na druhé straně, že jediné místo, které má kreacionizmus na skotských školách, je „v rámci diskuzí při vyučování náboženství a při etické výchově“8.

4. Profesorka Alice Robertsová9 volala v interview pro Times Education Supplement (Londýn) po nových zákonech v Británii, které by rozšířily zákaz výuky kreacionizmu nejen na státem financovaných školách, ale i na všech nezávislých školách, což by zahrnulo i soukromě financované křesťanské školy10.

Nad vzrůstající tendencí vyloučit kreacionizmus ze všech vědeckých diskuzí by se měl pohoršit každý racionálně uvažující člověk. Jsou-li důkazy pro evoluci opravdu tak přesvědčivé, pročpak se potom nemůže diskutovat o námitkách? Skutečnost je taková, že ani na nejzákladnější otázky evoluce, jako je původ života, jak mohl proces mutací vytvořit v živých organizmech tak obrovské objemy informací a mnoho dalších, nejsou evolucionisté dokonce ani nablízku nějakých odpovědí!

Jsou hodiny přírodních věd správným místem pro tuto diskuzi?

Debata mezi stvořením a evolucí je příliš často charakterizována jako debata „věda proti náboženství“ nebo „víra proti rozumu“. Avšak Bible je víc než jen pouhá duchovní kniha, a má právo mluvit do této problematiky mnohem víc než kolik si tohoto práva osobuje (pochybný) status evoluce jako vědecké teorie. Bible je knihou líčící dějiny, což má vliv na to, jak chápeme fyzický svět kolem sebe; a zde je mnoho styčných bodů se světem vědy. Evoluce je založena na materialistické filozofii, která se hodně plete do otázek o našem původu, smyslu bytí i odchodu člověka z tohoto světa. Jak to vyjádřil ateista Dr William Provine, „Abych tedy shrnul své názory na to, co nám moderní evoluční biologie říká hlasitě a zřetelně...Neexistují žádní bohové, náš život nemá žádný smysl a žádné síly ho nesměrují k jakémukoliv, předem danému cíli. Neexistuje posmrtný život. Až zemřu, jsem si absolutně jist, že budu mrtvý. Bude to můj konec. Neexistuje žádný trvale daný základ mravnosti, neexistuje žádný vyšší smysl života a stejně tak lidé nemají ani žádnou svobodnou vůli.“11 Jak stvoření tak evoluce se zabývají otázkami, které patří do oblasti historické vědy (spíše než vědy empirické čili experimentální). Rovněž, jak správně podotýká Provine, mají oba směry zcela jistě důsledky pro to, jak žijeme své životy – zde a teď, a pro to, co s námi bude, až zemřeme. Oba světové názory mají své důsledky, a skrývají-li evolucionisté tento fakt pod pláštík údajné úzkostné starostlivosti o kvalitu výuky přírodních věd, s čestným jednáním to má málo společného; spíše to svědčí o jejich zrazování vědecké poctivosti.


Wikipedia.org

Profesorka Alice Robertsová, anatomka, ateistka a „význačná propagátorka“ Britské humanistické asociace. Nejznámější je jako moderátorka televizních pořadů, kde je stále kritičtější vůči těm, kdo nesouhlasí s evolucí.

Profesorka Alice Robertsová ve svém interview dále řekla, „Lidé, kteří věří v kreacionizmus, říkají, že učením evoluce se indoktrinuje věda, ale já s tím prostě nesouhlasím. Věda je o zpochybňování věcí. Je o tom, že učíte lidi říkat, ´Neuvěřím tomu, dokud nebudeme mít velmi jasné důkazy´“12. Ale ona zde zkresluje postoje lidí věřících v biblický kreacionizmus. Nepřirovnáváme učení evoluce k „indoktrinaci lidí vědou“, protože evoluce není věda! Učení evoluce je spíše pokusem lidí, kteří mají materialistický světový názor, vysvětlit náš původ; a činí tak s použitím argumentů, které svou podstatou patří do oblasti historické vědy. Ale je-li tomu opravdu tak, jak si myslí profesorka Robertsová, že věda je o zpochybňování věcí, kterým nevěříme, dokud nemáme jasné důkazy, pak je z jejího volání po nových zákonech k naprostému zákazu kreacionizmu ve školách cítit, že měří dvojím metrem. Neboť jak může být evoluce, kterou Robertsová nazývá vědou, zpochybňována, není-li žákům dovoleno ji zpochybnit či nemohou-li být předloženy důkazy proti evoluci?

Kdyby se skutečně postupovalo nestranně podle výroků Robertsové, znamenalo by to také, že hodiny přírodních věd jsou přesně tím správným místem pro vyváženou diskuzi o modelu stvoření i modelu evoluce, o různých světových názorech, jejich vlivu na naši interpretaci vědeckých dat atd. Obecnější principy křesťanské víry i materializmu/ateizmu by pak samozřejmě bylo vhodnější probírat v hodinách náboženství, ačkoli témata v obou specializacích vlastně nelze striktně oddělit vzhledem ke způsobu, jakým je věda a ideologie neoddělitelně propojena ve všech diskuzích o původu a počátku.

Je třeba, abychom žákům přiblížili zásadní rozdíl mezi hypotézami historické vědy a principy vědy empirické. Je třeba jim vykládat základy filozofie vědy, aby byl opuštěn mýtus neutrality. Pokud se tak nestane, nepochopí zásadní rozdíl mezi názory (které jsou vydávány za fakta) na témata jako třeba neznámý evoluční původ života a fakty, která dokazují třeba existenci a vlastnosti magnetických polí.

O co tedy vlastně jde?

Co je tedy tak strašně chybného na biblickém stvoření, že o vědeckých aspektech s ním spojených by se nemělo hovořit v hodinách přírodních věd? A co je tak zvláštního na evoluci, že by v žádném případě neměla být napadána? Proč se asi tyto „hlasy rozumu“ staví proti tomu, aby byly oba modely a jejich argumenty předkládány a zkoumány bok po boku? (všimněte si stanoviska CMI k Vyučování stvoření ve školách). Zcela jistě by ten slabší a nelogický model všichni hned poznali, ne? Jenže ti, kdo zakazují kreacionizmus, vědí naprosto bezpečně, že by evoluční model v debatě ztroskotal; materiální fakta by jeho obhájce donutila kapitulovat. Bránění takové otevřené diskuzi tedy vlastně omezuje schopnost naučit žáky, jak hodnotit světové názory a jak se zapojovat do debaty. Avšak skutečným problémem, který je nasnadě, není to, jak jsou materiální fakta interpretována, nýbrž spíše důsledky této interpretace. Některé lidi by to mohlo přivést ke zvažování jiné alternativy, Speciálního stvoření Bohem - a tomu se musí zabránit za každou cenu, stůj co stůj!

Zatímco evoluční ideologie umožňuje lidem žít, jak se jim zlíbí, bez perspektivy posmrtného života či odpovědnosti vůči Stvořiteli, biblické stvoření jednoznačně zahrnuje fakt Stvořitele, pravdu Bible, fakt lidské vzpoury, význam Ježíše Krista (Stvořitele a Spasitele) i realitu budoucího soudu. Žalm 24:1 říká, že „Boží je země se vším, co je na ní, širý svět i ti, kdo sídlí na něm.“ Je tomu tak proto, že Bůh je Stvořitel, který stanovil zákony a pravidla, a jako Stvořiteli mu patříme a zodpovídáme se mu za svůj život. Biblická zpráva o stvoření učí o původu člověka, o tom, že všichni pocházíme z Adama a že Adam neposlechl Boha v zahradě Eden, což zatížilo všechno lidstvo smrtí a hříchem (Genesis 3; Římanům 5:12). Avšak Bůh nás neopustil, nýbrž odstartoval skvělý plán spásy, který byl naplněn v jeho synu Ježíši Kristu, který byl zmučen pro naši nepravost (Izajáš 53:5) a usmířil Boží spravedlivý hněv a rozhořčení vůči nám (1 Petrova 2:24; 2 Korintským 5:21; 1 Janova 2:2). Jako úžasný důsledek těchto věcí budou mít všichni, kdo věří v Ježíše, věčný život s ním, ale ti, kdo odmítají Krista, budou čelit věčnému trestu v pekle (viz Jan 3:18; Matouš 25:46). Toto jsou závažné důsledky, pravdivé důsledky, které přivádějí člověka k vystřízlivění. Více o této dobré zprávě lze nalézt zde.

Útoky proti biblickému stvoření budou bezpochyby pokračovat v Británii i po celém světě, nadále budou lidé propouštěni ze zaměstnání, přeřazováni na podřadnější práce či jinak umlčováni, světští evolucionisté budou iniciovat různá vyšetřování a hlas biblického kreacionizmu bude umlčován vzhledem k tomu, jaké nároky na člověka klade následování evangelia. Mnozí lidé, kteří nechtějí nést důsledky toho, že evoluční argumenty jsou vyvraceny, jsou nervózní z faktu, který z toho plyne: že existuje spravedlivý Stvořitel a Soudce pro lidské bytosti. Jako kdysi, budou i nadále existovat lidé, kteří křičí: „´Nedívejte se´, a těm, kdo mají dar vidění: ´Neukazujte nám, co je správné! Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte!´“ (Izajáš 30:10, 11).

Odkazy a poznámky:

1. See Evidence for Creation now banned from UK religious education classes.
2. See Heavy weights move to ban creation.
3. See Dawkins gloats over boost to evolutionary dogma in schools.
4. See Creation in schools hits the headlines.
5. Kirktonholme Primary heads removed over religious row, 13 September 2013;
see www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-24077924, accessed 10 February 2014.
6. Creationist Row: Headteachers removed from school, 13 September 2013;
see www.scotsman.com/news/education/creationist-row-headteachers-removed-fro...
3091562, accessed 28 February 2014.
7. Calls for probe into creationist physics teacher, 28 September 2013;
see www.heraldscotland.com/news/home-news/calls-for-probe-into-creationist-p...
teacher.22287215, accessed 10 February 2014.
8. Guidance call for creationism lessons in Scottish schools, 2 October 2013; see www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-24371575, accessed 10 February 2014; Secular society calls for a ban on creationism in schools, 2 October; see www.heraldscotland.com/news/education/secular-society-calls-for-a-ban-on..., accessed 10 February 2014.
9. Professor Alice Roberts is currently the president of the Association for Science Education and
Professor of Public Engagement in Science at the University of Birmingham.
10. Science-Creationism: a ‘very real threat’ in schools, 6 February 2014;
see www.tes.co.uk/article.aspx?storyCode=6392583, accessed 10 February 2014.
11. Darwinism: Science or Naturalistic Philosophy? A debate between William B. Provine and Phillip E.
Johnson at Stanford University, April 30, 1994. Full text can be viewed
at: http://www.arn.org/docs/orpages/or161/161main.htm. The quotation can also be sourced
at Evolution = atheism, no purpose.
12. Odkaz 9

PřílohaVelikost
00651-1.4.2014-tak_vy_tvrdite_ze_blato_kdysi_samo_neozilo-sup_s_vami_do_vezeni.doc343 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Samain

Jura

Ad: kilové děti.
Za svým názorem si samsebou stojím. I za tím, že není jiný důvod, nazývat v diskusi psa pejorativním názvem než urazit, nebo naštvat spoludiskutujícího.
To ovšem neznamená, že budu za drahé peníze vypiplávat životaneschopného jedince jakéhokoli druhu.
Jestli se moje názory někomu nelíbí, je to jeho problém.
Já osobně nemám žádný mindrák, nepotřebuju být za každou cenu populární,
proto taky nepotřebuju další identitu, pod kterou bych prezentovala nepopulární názory, nebo sokonce sprosté nadávky .
Komu se moje. Názory nelíbí, může o nich polemizovat, může s nimi nesouhlasif, ale go je asi tak vše, co s tím může dělat. Tongue

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Eva

Re: Páteční kafe

Juro,

falešných proroků bylo, je a bude....ale jen ti praví dokázali měnit dějiny. Ježíš, jeho učedníci, jeho Marie, která byla jeho nejvěrnějším učedníkem a následně apoštolem apoštolů...líbí se mi, jak s příchodem dilema "byl Ježíš ženatý?" ustupuje do pozadí dilema "byl Ježíš?"
Četla jsem zajímavou knžku, kde se autor zaobírá skutečností, že rabbi starých izraelitů nemohl být svobodný. Rabbi musel být ženatý, musel mít rodinu. Jiný společenský statut vylučoval volbu rabínem.
Církev se žen vždy bála. A nejen církev...

ad nedonošené děti - to jsi napsal moc hezky. Kilový nedonošenec má docela slušné šance na přežití ve zdraví. Zvláště holčičky jsou bojovnice. Nemůžu nevzpomenout raritu - jednovaječná trojčata, holčičky narozené předčasně, cca kolem kila. Dneska jsou z nich nádherné sedmileté slečny, šikulky, lištičky bystroušky.
Nedokážu si představit, jak sdělit rodičům - péče o vašeho nedonošence by stála majlant, je "lepší TO nechat přírodě". A už vůbec nedokážu domyslet, jak to "ponechání přírodě" prakticky provést a dokonat.
Nikde není záruky, že donošené dítě se bude vyvíjet zdravě a stejně tak není jisté, že nedonošenec se bude vyvíjet patologicky. Život se opravdu penězi poměřovat nedá....a kdo je tím soudcem a kdo stanoví kritéria? Je docela tristní, že za nazvání čokla čoklem jsem byla ocejchovaná coby HNUSNÁ", a ten samý útlocitný "člověk" následně napíše tak suverénní "názor" z pozice "toho, který není velmi hloupý".
Jo jo....není to jednoduché...

Pěkný víkend i Tobě....Smile....

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Páteční kafe

Ahoj Evo,

stále považuji identitu JK za nejistou. Jméno Ježíš bylo dost obvyklé. Falešných proroků bylo vždy dost. Bylo by s podivem, kdyby mezi nimi nebylo několik Ježíšů. Mezi údajným narozením Ježíše a Ježíšem mesiášem je časová propast cca 30 let, o kterých nejsou žádné informace. Nelze tedy tyto dvě legendy spolehlivě spojovat. Možná jde o dvě různé osoby. Existence Ježíše mesiáše není spolehlivě doložena z jiných zdrojů. Jde jen o indicie. Jsou nějaké zmínky o nějakém potížistovi jmenném Ježíš. Takže nějaká zpráva o nějakém Ježíši, který byl ženatý, mi nepřipadá zajímavá.
Co se týče biblického Ježíše, bylo by mi sympatické, kdyby byl ženatý. Mohlo by to změnit vztah církve k ženám. Připadá mi paradoxní, že ženy bývají zbožnější a přitom se k nim církev chová jako k méně hodnotným. V církvi obvykle vládne mužský šovinismus vůči ženám.

Co se týče nedonošených dětí jsem přesvědčen, že medicína nesmí rezignovat na snahu zachránit a uzdravit bez výjimky každého. Nesmí se stát soudcem nad lidskými životy a zdravím. To, do jaké míry dokáže zachraňovat a uzdravovat, je už věcí její vyspělosti. Do nedávna například nedokázala zachraňovat nedonošence, kteří neměli ještě dostatečně vyvinuté plíce. Dnes mají i tito nedonošenci šanci díky novým metodám, které by se nevyvinuly, kdybychom rezignovali na snahy je zachránit.

Kdo z těch, kteří tvrdí, že bychom měli nechat takové děti přírodě (eufemismus pro nechat je zemřít), by byl ochoten stát se soudcem, který bude soudit, kdo bude žít a kdo ne? I ten, kdo by stanovil přesná kriteria, by byl de facto takovým soudcem.

Přeji Ti krásnou slunnou jarní sobotu a neděli.

Smile

Obrázek uživatele Eva

Páteční kafe

Ahoj Juro,

přeju pěkný večer. Z dnešní nabídky komentářů jsem se pozastavila nad dvěma: Ježíš měl prý manželku, a předčasně narozené nedonošené kilové děti by se prý měly tzv. ponechat přírodě. Tak ti nevím.....ta první info je báječná, z té druhé mě mrazí...a to kafe mi ani nechutná při pomyšlení nad realizací té myšlenky.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Ondra

desatero

Ondra
Napsal uživatel desatero (neověřeno) dne Pá, 04/04/2014 - 15:02.

Dobře, pokusím se ti vysvětlit, co mám v tom příspěvku na mysli když píšu Pravda, a to absolutní, a když píšu pravda, ve smyslu co je člověkem za pravdu považováno. Pravda s velkým P, je skutečnost, nezávislá na našem přesvědčení. Pokud je Všemohoucí Pravda, nezáleží na tom, zdali v něj někdo věří či nevěří, On tou Pravdou tak nebo tak zůstane. Pokud Písmo píše o tom, že se něco někde stalo, že někdo něco udělal, a bude to ta Pravda, pak to zůstane tou Pravdou, ať už tomu někdo věří či nikoliv, ať už to někdo bude schopen prokázat či toho schopen nebude. To co tedy není tou Pravdou, může být pravdou jen v tom smyslu, že je to nějakým člověkem či lidmi za pravdu považováno.

Hmmm...

Problémy:

1) V Bibli se používá alegorie či podobenství. Resp. církve např. u alegorií interpretují tak, že to či to je alegorie. Nicméně toto už je subjektivní přístup. Zase se dostáváme k tomu, že je to víra, jestli budu věřit tomuto, že to alegorie je či ne = skutečnost.

2) Na křesťanské půdě není výkladový konsenzus Bible. Už toto něco značí. Trochu se to i vztahuje k bodu 1.

A já jsem snad psal, že člověk nemůže věřit čemu chce? A že si tu svou víru nemůže všelijak zdůvodňovat?

Nepsal, to vím. To z mé strany ani nebylo tak myšleno.

Zeptám se i tebe ještě jednou na to, co má společného původ smrti podle ET s původem smrti podle Genesis? Pokud by bylo obojí a sleduj pozorně tou Pravdou, to znamená skutečnou Pravdou, která by nebyla závislá na našem přesvědčení, jak lze sloučit tyto dvě Pravdy dohromady? Jsi si vůbec vědom toho, že by mezi těmito dvěma Pravdami byl závažný neřešitelný rozpor?

Částečně se odpověď nachází výše (bod 1 a 2). Plus k tomu doplním následující. Já opravdu nejsem všeználek, abych mohl na všechno z Bible brilantně a kvalitně odpovědět. To je nesmysl. A ten, kdo si myslí, že to umí a ví jak na to, se mýlí. On tomu VĚŘÍ. To je rozdíl.
Já přiznávám, že prostě nevím, jak jsou v Bibli některé pasáže konkrétně myšleny. Proto taky jak jsem uvedl, tak se zajímám o nebiblické zdroj. Ten kdo chce vidět někde rozpory, ten je tam prostě uvidí. Jo, jiná situace by byla, pokud by nějakým způsobem byl křesťanský výklad napříč všemi církvemi/denominacemi konzistentní. To už by bylo zajímavé. Ale to je jenom kdyby... To bych mohl na něco změnit názor - to by se klidně mohlo stát. Nicméně to nemá cenu teďka řešit.

Nejsem soudce, a ani jim nebudu. Ale doufám že rozum člověku dokáže pomáhat v tom, aby věcem rozuměl tak, že mu budou dávat i rozumný smysl, a pokud mu rozumný smysl dávat nebudou, tak aby se to slepou vírou nesnažil přebít, protože tohle by jistě cesta k poznání Pravdy nebyla.

Vlastní rozum je potřeba používat. Absence vlastního/zdravého rozumu může dle mého názoru vést k náboženskému fanatismu, který tady prezentuje např. Hrabě.

AD: Slepá víra.

To byste musel nejpreve napsat (dokázat), která víra není slepá. Jinak to jsou pouze subjektivní názory, které mě v tomto ohledu nic nedají.

U mnoha případů je očividné, že se popisuje skutečná událost, čin, místo, osoba, a aby to člověk nedokázal poznat, musel by mít zatemněnou mysl. Zda-li věříš tomu, že se to skutečně stalo, je věc druhá.

Výborně, takže bych Vás poprosil o Váš názor k JASNÉ interpretaci:

Matouš 5:29 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

Matouš 5:30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

Co tím Ježíš myslel je z textu patrné. Nebo si myslíte, že je to alegorie?

V rámci víry člověk přistupuje k většině věcem kolem sebe, ať si toho je či není vědom.

Víru náboženskou nebo "nenáboženskou" je potřeba odlišovat. Náboženskou víru Vám asi nebudu definovat, to je snad jasné. Nicméně "nenáboženská" víra může být dle mého názoru toto: Když poletím letadlem, tak budu věřit v bezpečný dolet bez nehody. Je to víra? Ano, je. Věřím, že letadlo nespadne. Nicméně tento typ víry je podložen dobrou bezpečnostní leteckého provozu a statistikami, které to dokládají. (Letecká doprava patří k nejbezpečněšjím pokud vím) U náboženské víry tyto kritéria použít nemůžeme.

Já psal hlavně o tom, že je nerozumné věřit tomu, aby byly Pravdou dvě navzájem si rozporující věci.

Točíme se v kruhu. To je stále Vás přístup, který ale obsahuje problémy typu bod 1 a 2 výše. Rozpory tam můžete vidět. To pak musíte ignorovat další věci, tudíž i Vy budete mít rozpory.

Ano z mojí pozice je to subjektivní názor, ovšem není v rozporu s rozumem, a to je v danou chvíli podstatné. Možná by nebylo na škodu kdybys se konkrétně vyjádřil k tomu, na co jsem narážel, a neodvolával se na věci, o kterých jsem se nebavil, a které tu ty sám přidáváš, třeba bys si potom uvědomil něco, o čem tu píšu.

Smile Já bych řekl, že v rozporu s rozumem je - tedy, pokud jste kreacionista. V příštím komentáři (pokud budete chtít) Vám klidně napíšu příklady, u kterých Vám ukážu ty rozpory...

Možná by nebylo na škodu kdybys se konkrétně vyjádřil k tomu, na co jsem narážel ,

A to jsem neudělal? Pokud ne, tak co to bylo?

Re: Jiří

Jistě upravením slov se význam posune, tak aby vyhovoval herezi protestantismu. Mimochodem říká se "Slovo Boží". Iracionální a antiintelektuální teologie "Sola Scriptura" totiž přehlíží jeden důležitý fakt. Co je Slovo Boží, co jsou písma a jak je interpretovat? Samotná Bible vzniká z církve a tudíž na církvi záleží.

desatero

Jak ses zmínil o tom stroji času, inu skutečně ho nemáme. Takže minulost častěji spíše jen odhadujeme než určujeme, a odhadování jak známo není spolehlivé prokazování.

Ja s tim nemam problem, ale bylo by dobre nemit s timto problem i pokud jde o udalosti popisovane v Bibli. Tzn. pokud reknes "verim tomu, ze se tohle a tohle stalo", tak fajn - muzes tomu verit nakonec i pokud z poznatku archeologie, biblistiky atd. plyne, ze se to s mnohem vetsi pravdepodobnosti nestalo, nez stalo.
Pokud reknes neco jako "muselo se to tak stat, neb je to tak v Bibli", tak uz jakakoliv rozumna debata proste neni mozna, protoze to se pak dostavame k te bile kouli a cerne krychli...

V pořádku, tak se přesvědčuj.

Stalo se a deje se. Presvedcil jsem se napriklad o tom, ze biologicka evoluce prokazatelne "funguje", s nejvetsi pravdepodobnosti stejne tak "fungovala" i driv a "fungovat" bude i nadale. A ze nejake jednorazove stvoreni vsech druhu ala kreacionisticka predstava jest nesmyslem, o cemz se ostatne presvedcil napr. uz i velky odpurce evoluce Cuvier.

Pro tebe zajímavá otázka, pro mě těžko zodpověditelná. Člověk který se označí jako kreacionista může být případ od případu trochu jiný...

Ano, pisu-li "kreacionista", minim tim exoty kteri diskutuji na tomto webu, jinak receno biblicke kreacionisty mlade Zeme. Nikoliv treba "vedecke kreaiconisty", kteri me sveho casu presvedcovali o tom, ze "vedecky kreacionismus" prece vznik novych druhu uznava, vetsina evolucnich pojmu je mu vlastnich atd.

U člověka žijícího s Bohem není rozhodující, jestli se jeho víra ztotožňuje s nějakým oficiálním učením nějaké církve, ale s tím zdali se jeho život shoduje se Slovem Boha.

Jen jestli to nema byt spis zase "se Slovem Boha, jak ja ho chapu". Z nekterych tvych prispevku skoro i tento pocit mam. Nicmene pokud je tedy podstatne, aby se zivot vericiho shodoval se Slovem Boha, nevidim duvod proc by krestan musel odmitat vedecke poznani a nemohl k Pismu pristupovat tak, jak ja jsem uvedl.

Ono kdyz to ted vezmu ciste subjektivne, tak co se toho zivota tyce, mnozi kreacioniste mi pripadaji i jako mnohem "horsi krestane", nez verici se kterymi se stykam ja. I kdyz ja to samozrejme nemuzu dost dobre posoudit, treba z hlediska Boha vubec nesejde na tom, zda nejaky krestan ma rasisticke ci antisemitske nazory nebo v diskusich bezne napada a urazi ostatni nebo je proste jen arogantni, namysleny a chybi mu jakakoliv pokora.

Vyjadřovat se může každý k čemu chce, rozhodující bude, co na to každému řekne Bohovo Slovo.

No to se uvidi. Tedy za predpokladu, ze ten Buh vubec existuje.

Podpis také V.S.

U člověka žijícího s Bohem není rozhodující, jestli se jeho víra ztotožňuje s nějakým oficiálním učením nějaké církve, ale s tím zdali se jeho život shoduje se Slovem Boha.

Mohl bych se klidně podepsat pod celý příspěvek, aniž jsem ho v podstatě ještě dočetl. Ale věřím tomu, že bude ve stejném duchu, jako i to, co jsem již přečetl. Neboť všechno, co jsem zatím četl nebylo zatím v rozporu s tím, jak přemýšlím a jak se na Bibli dívám. V.S.

Jiří

Z hlediska toho o cem se tu bavime by to melo byt podstatne nejen pro me.

No pro mě je podstatné poznávat Pravdu, vše co jsi zmínil není jejím zaručeným prokazovatelem, ale jen jakési lidské způsoby, pokusy se k té Pravdě z dob minulých aspoň nějak přiblížit, ovšem nutno dodat že nezřídka bez záruky pravosti, nejsou to tak docela exaktní vědy. Jak ses zmínil o tom stroji času, inu skutečně ho nemáme. Takže minulost častěji spíše jen odhadujeme než určujeme, a odhadování jak známo není spolehlivé prokazování.

Ja "neverim" nicemu co se tady tech temat tyce. Jsem skeptik, potrebuju se presvedcovat sam.

V pořádku, tak se přesvědčuj.

Pokud me jednou neco opravdu zajima, jsem ochoten do toho investovat nemalo casu i penez.

Já zase nedělám věci polovičatě.

Nemyslim si, ze existuje Pravda (pokud tim minis "absolutni pravdu").

No já kdybych si myslel že Pravda o které zde píšu není, tak bych se jí ani nesnažil poznat, chyběla by mi totiž nezbytná motivace, hnací síla. Proč hledat něco o čem si myslím, či jsem dokonce přesvědčený že to neexistuje?!

Nabizi se vsak pomerne zajimava otazka, kdo je pro kreacionisty vlastne autoritou v teologickych otazkach?

Pro tebe zajímavá otázka, pro mě těžko zodpověditelná. Člověk který se označí jako kreacionista může být případ od případu trochu jiný, stejně tak člověk který se označí jako křesťan, evolucionista atd. Stejně označený člověk není zárukou stejných názorů na všechno.

Ve sve knizce jsem mj. zminoval i dokument Dar Pisma svateho, kteri vypracovali anglicti biskupove a ve kterem se o prvnich 11. kapitolach knihy Genesis pise, ze ze nelze brat jako "historicka fakta" neb obsahuji maximalne "stopy historie". Pak by samozrejme bylo mozne zminit, jaky postoj k doslovnemu cteni Pisma, potazmo primo k ET, zaujali nekteri papezove.

Doslovné čtení asi není synonymum pro doSlovného chápání Bohova Slova. Doslovně číst Písmo může i malé dítě, ale doslovně rozumět Bohovu Slovu uměl zde na zemi asi jenom Jeden.

Domnival jsem se, ze dle tradice je papez "zastupce" JK na Zemi a zastupce sv. Petra, tedy v techto otazkach predstavuje jakousi autoritu?

Ty jsi Petr, a na této skále chci vystavět svůj sbor a brány hádu jej nepřemohou.

Ježíš se ptal: Co říkají lidé, kdo že je Syn člověka? Odpovídali: Někteří říkají, že Jan Křtitel, jiní Elijáš, ještě jiní Jeremjáš nebo jeden z proroků. Pak se otázal jich: Ale co říkáte vy kdo jsem? Šimon Petr odpověděl a řekl: Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. A toto je ta SKÁLA, na které Syn člověka staví svůj sbor, porozuměl jsi co je tím míněno? Víra v Krista, pevná a jistá jako skála, taková jakou Petr v danou chvíli projevil. Takže Kristus staví svůj sbor na pevné a jisté víře v Něj, nikoliv na konkrétním člověku.

Chci ti dát klíče nebeského království, a cokoli bys svázal na zemi, bude tím, co je svázáno v nebesích, a cokoli bys rozvázal na zemi, bude tím, co je rozvázáno v nebesích.

Takže každý kdo má tuto víru v Krista, pevnou jako skála, má podle tohoto otevřenou cestu do nebeského království.

Dál to pokračuje:

Potom ostře přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že on je Kristus. Od té doby Ježíš Kristus začal ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a vytrpět mnoho od starších mužů a předních kněží a znalců Zákona a být zabit a třetí den vzbuzen. Petr ho tudíž vzal stranou a začal ho přísně napomínat a říkal: Buď k sobě laskavý, Pane; tento osud tě vůbec nepotká. Ale on se obrátil zády a řekl Petrovi: Kliď se za mne, Satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože nemyslíš myšlením Božím, ale lidským.

Toto řekl stejnému Petrovi, kterému nedlouho před tím sdělil, co jsem výše uvedl. Takže Petr nebyl ani ta skála a nebyl ani ten Satan. Skála je pevná víra, kterou Petr v jistou chvíli projevil, a Satan bylo v tomto případě lidské myšlení, kterým se ten samý Petr nechal zase v jinou chvíli unést. Skála ani Satan není konkrétní člověk, a dokonce to není ani nějaká konkrétní církev či sbor.

Napriklad v tomto clanku kardinal Vlk uvadi, ze:

...Ortodoxní kreacionisté soudí, že Země je velmi mladá, byla stvořena v šesti dnech, člověk spolu s ostatními organismy byl přímo a v současné podobě stvořen Bohem a Geneze je více méně popisem událostí, deníkovým záznamem o tom, co se stalo. Umírnění kreacionisté připouštějí určité náznaky evoluce. S těmito názorovými proudy se oficiální učení církve neztotožňuje...

U člověka žijícího s Bohem není rozhodující, jestli se jeho víra ztotožňuje s nějakým oficiálním učením nějaké církve, ale s tím zdali se jeho život shoduje se Slovem Boha.

Cirkev, resp. jeji uceni, tedy predpokladam take nebude mit s onou tebou zminovanou "Pravdou" co delat, respektive neni povolana se k tomu vyjadrovat?

Vyjadřovat se může každý k čemu chce, rozhodující bude, co na to každému řekne Bohovo Slovo.

Myslim, ze odpovedel.

Takže se odpovědi asi nedočkám.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

desatero

No já nevyžaduji aby se někdo z tvých známých se mnou bavil, ale pokud se chceš ve svých názorech neustále odvolávat na nějaké své známé, pro mě teda neznámé, pak by skutečně bylo vhodnější nebavit se ani tak s tebou, ale spíše s tvými známými.

ANO! Big smile Big smile Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This