Stvoření člověka

Bible

"On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti - všechno je stvořeno skrze něj a pro něj. A on je přede vším a jím všechno stojí.!" (Kolosenským 1:15-17)

Církevní učitel Basil z Caesareje (+379) jako jeden z prvních začal hlásat, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu napodobením prvotního obrazu Krista. Starozákonní lid, Izrael, ještě nemohl plně odpovědět na případnou otázku: „K jakému obrazu?“. Hříšník nemohl pohlédnout Bohu do tváře a pokud k někomu promluvil, tak vždy zastřeně ať už v hořícím keři či v oblaku. Navíc platilo přikázání: „Nezobrazíš si Boha!“

Pro nás křesťany však není Bůh vzdálený, neviditelný, neuchopitelný, nepopsatelný. On se nám přeci ukázal, můžeme se na něj vždy s důvěrou obracet a je nám stále na blízku. Kdo vidí Ježíše, vidí i samotného Boha. Je přeci psáno: „Kdo mě vidí, vidí Toho, který mě poslal.“ (J 12:45). Vzor pravého neporušeného člověka máme tedy v Kristu Ježíši.

Slovo Boží nám jasně říká, že lidstvo bylo stvořeno: „Tenkrát, když Bůh učinil člověka, učinil je podle své podoby.“ (Gen 5:1) Na tuto skutečnost nepřišli pisatelé Písma svatého vědeckým bádáním, nýbrž je nám náma prostřednictvím zjevení od samotného Boha. Není proto divu, že evěřící většinou tuto teorii popírají a paradoxně věří na náhodu, která sama vědecky neexistuje. Všechno má své příčiny a důsledky.

Stvořitele lze dokázat jen svědecky. "Hospodin stvořil člověka jako muže a ženu." (Gen. 1:27). Není bez zajímavosti, že se rodí přibližně stejný počet žen a mužů. Položme si otázku: „Kdo rozhoduje o pohlaví prvorozenců?“ Bible říká, že na počátku byl svět nádherný, harmonický, plný nejrůznějších tvorů i rostlin. Po pádu Adama a Evy byla Země prokleta a spěje k zániku. Zhoršuje se ekologie, počet živočišných druhů neustále klesá. Ale podle vědců bychom měli spět od buňky k stále vyvinutějším a rozmanitějším formám života. Kde jsou ty nové druhy brouků, ryb či květin?

O stvoření člověka Bohem hovořil několikrát i sám Spasitel (Tim. 2:11-14; 2Kor. 11:3; apod.) Je jedinou osobou, která byla u toho (dokonce se i spolupodílela), když náš Nebeský Otec tvořil. Pokud věříme v Ježíše, tak bychom měli věřit i tomu, co říká. Pravda, často slýchám námitky, že Bible není učebnicí. Ano, to netvrdím, všechno se tam nedozvíte do detailů. Ale to podstatné je nám známo.

První apoštolové vyzývali lid od marností, aby se obrátil k živému Bohu, který stvořil nebe a zemi i moře a všechno, co je v nich (Sk 14:15). Zvěstovali Boží Slovo v moci, aby se stal zázrak, skrze který by lidé uznali, že On je Stvořitel Nebe i Země. Na to dnes možná někdy zapomínáme, že příběh o vyhnání z ráje i o stvoření světa je tak důležitý. Vždyť proto se Kristus narodil, aby z nás sňal pouta prvotního hříchu. Jak může být někdo křesťanem a přitom hájit Darwinovu teorii?

Přál bych si, aby se v Církvi opět oživila úcta ke stvořiteli, abychom si pak společně po kázání mohli prožít něco podobného: „A když to bratři uslyšeli, pozvedli jednomyslně hlas k Bohu a řekli:“Hospodine, ty jsi Bůh, který stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich.“ (Sk 4:24)

Průměr: 3 (1 vote)

Pro nás křesťany však není

Pro nás křesťany však není Bůh 646-563 exam vzdálený, neviditelný, neuchopitelný, nepopsatelný. On se nám přeci ukázal, můžeme se na něj vždy s důvěrou obracet a je nám stále na blízku. Kdo vidí Ježíše, vidí i samotného Boha. Je přeci psáno: „Kdo mě vidí, vidí Toho, který mě poslal.“ (J 12:45). Vzor pravého neporušeného člověka máme tedy v Kristu Ježíši.Slovo Boží nám jasně říká, že lidstvo bylo stvořeno: „Tenkrát, když Bůh učinil člověka, učinil je podle své podoby.“ (Gen 5:1) Na tuto skutečnost nepřišli pisatelé Písma svatého vědeckým bádáním, nýbrž je nám náma prostřednictvím zjevení od samotného Boha. Není proto divu, že evěřící většinou tuto teorii popírají a paradoxně věří na náhodu, která sama vědecky neexistuje. Všechno má své příčiny a cisco training důsledky.Stvořitele lze dokázat jen svědecky. "Hospodin stvořil člověka jako muže a ženu." (Gen. 1:27). Není bez zajímavosti, že se rodí přibližně stejný počet žen a mužů. Položme si otázku: „Kdo rozhoduje o pohlaví prvorozenců?“ Bible říká, že na počátku byl svět nádherný, harmonický, plný nejrůznějších tvorů i rostlin. Po pádu Adama a Evy microsoft exams byla Země prokleta a spěje k zániku. Zhoršuje se ekologie, počet živočišných druhů neustále klesá. Ale podle vědců bychom měli spět od buňky k stále vyvinutějším a rozmanitějším formám života. Kde jsou ty nové druhy brouků, ryb či květin?

Nejen pro KTE

Myslím, že kdyby tu nějaký odborník na logiku četl naše příspěvky, že by se pořádně zasmál.

Víte, jak víme, že na Měsíci nerostou stromy? To je přece jasné, protože tam nefouká vítr. Každý přece pozná, co dělá strom ve větru. Ale na Měsíci není atmosféra, vítr tam tedy nefouká, a proto tam nejsou ani stromy, jinak bychom je jasně ve větru poznali. Hurá, důkaz.

Kábrt napsal, že na Měsíci nejsou ani stromy, ale skoro nic, ve srovnání s vedlejší Zemí - což je z hlediska evolučních, všudypřítomných mechanizmů, podezřelé. Že tam Bůh nic nestvořil je vyjádřením jeho svobodné vůle - prostě nechtěl, a basta. Ale u evoluce přece nemůžeme říct "nechtěla". Ta maká jak zběsilá a žádnou svobodnou vůlí či záměrem nevládne. A že maká všude, vidíme v celém vesmíru, že? A tak Kábrt tím chtěl říct, zda soubor evolučních příhodných podmínek (hmota, energie a čas) jsou pro vznik přírody, jakou nacházíme na Zemi, ne už u jejích sousedů, podmínkou dostatečnou, anebo nedostatečnou. No, a KTE opět potvrdil klasickou evoluční superlogiku takto:

On je evolucionista, Kábrt kreacionista, vyšli oba z podobných podmínek - tak vidíš Kábrte, že podmínky hrají v naší realitě velikou roli! Tak to nezpochybňuj.

Kábrt ale nezpochybňoval důležitost podmínek pro vznikání různých věcí na Zemi či Měsíci, zpochybňoval jen DOSTATEČNOST EVOLUČNÍCH PODMÍNEK pro vznik přírody. To však KTE buď nepochopil, anebo pochopit nechtěl.

Obé je, to mějme my kreacionisté na paměti, vždy stále přítomné v evolučním mozku: Jak nepochopení pravdy, ukazující na stvořitele, tak nechuť k pochopení pravdy, ukazující na stvořitele.
P. K.

Kde se stala chyba?

(Tento komentář vložil KTE, ne Pavel Kabrt, ale musel jsem ho zkopírovat a vložit znovu, protože jeho původní vložení od KTE mělo nějakou chybu a nereagovalo na "odpovědět", hlásilo to, že "komentář neexistuje" - Pavel Kábrt)

Kde se stala chyba?
Napsal uživatel KTE (bez ověření) dne Út, 11/17/2009 - 01:16.

Ono opravdu záleží na podmínkách a kolem sebe můžeme bez ohledu na světonázor shlédnout spoustu příkladů.
Jak je možné, že pan Kábrt je kreacionistou, který věří v boží stvoření podle Genesis ne později než před nějakými deseti tisíci lety, a pan KTE je (zjednodušeně řečeno) ateistou majícím důvěru v evoluční teorii? Přitom oba měli víceméně stejné podmínky - starostlivé rodiče, kyslíkatou atmosféru, ve škole bolševickou ideologii, atd. Neměl bych podle talibanské logiky tohoto článku být také kreacionistou? Kde se stala chyba?

Ať žije logika

Tomas de Torquemada nepozoruje denně, že lidé stoupají k nebi, jako kdysi Ježíš, ale naopak, že předměty padají k zemi jak jablka ze stromu, a tak z toho činí tento vědecký, chladně logický závěr: věřit v Ježíšovo nanebevstoupení je nevědecké, přímo směšné.

Na druhé straně Tomas de Torquemada pozoruje denně, jak z neživé hmoty vzniká život, jak rybám narůstají nožičky, jak slepé organizmy začínají vidět a hluché slyšet, protože se jim tvoří oči a uši, a jak se želvy a krokodýlové v hejnech vznášejí nad krajinou.

A protože má vědecký, precizní typ myšlení, tak z toho logicky usuzuje, že evoluční teorie je věda, a to věda pozorovatelná, zatímco víra v Krista a kreacionismus je pavěda, protože není opřena o každodenní pozorování.

Hurá, sláva, ten nás ale utřel, že?!
P. K.

Gravitace existuje, denné to

Gravitace existuje, denné to pozureme. Jak ale vystoupi Jošua na nebesa, to měl v pr...li raketu? Nikdy jsem nepozoroval, že by něco těžšího než vzduch samovolně létalo, pokud to "nedostane" energii zvenčí. Jak tedy ten Jošua "vystoupal" Smile).

Fanatičnost

v Bibli není, ale dost se tam mluví o lži, farizejství. Přeberte si to, jak chcete.

Obrázek uživatele Telesto

Zajímavé pozorovací schopnosti...

Tele102 máte zajímavé pozorovací schopnosti. Respektive z těch vašich zkušeností vyvozujete naprosto zajímavé závěry!

"Tak já například celý život pozoruji, že předměty padají ze stolu na zem. Vyhodnocuji to tak (navíc mě ve škole také naučili něco o gravitaci včetně vzorečků), že pokud bude svět světem, ty předměty ze stolu budou padat stále."

Já zase například celý život pozoruji, že voda v moři se jen tak nerozestoupí. Pozoruji, že žádný tvor jako je člověk neumí chodit po vodě. Pozoruji, že Země se nikdy co pamatuji nezastavila. Ano... ve škole nás učili něco o gravitaci. To je fakt. Proto v ni věřím, protože věřím vědě...

Jenže pokud patříte mezi ty šťastné kreacionisty, tak pravděpodobně věříte, že Ježíš chodil po vodě, rudé moře se rozestoupilo a že se i Země zastavila. To vše Newtonovy zákony nejen že nepodporuje, ale přímo vylučuje. Tudíž logickým vyústěním je to, že někdo s hmotou hýbe - univerzální shazovač. Jak jednoduché...

"Celý život, včetně celé historie lidstva, nikdo nikde nepozoroval vznik života z neživé hmoty. Vyhodnocuji to tak, že život nevzniká z neživé hmoty náhodně, a tím tuplem ne na základě vždy platných zákonitostí."

Zajímavý závěr. Já by bych ho vyhodnotil tak, že život dnes ani v nedávné minulosti nevzniká. Vyhodnotil bych to tak, že složitý život, který můžeme pozorovat běžně okem prostě nevzniká ani za přispění inteligence.

Ano... každý máme jiné pozorovací a vyhodnocovací schopnosti...

Navíc bych chtěl zdůraznit jednu věc. To vaše srovnání není až tak fér. Jde o to, že u gravitace používáte princip, co vidím to platí (zjednodušeně). Jenže u vzniku života používáte princip, co NEvidím to NEplatí. Což je negace...

A ještě jeden dodatek mě napadl. Vašimi slovy: "Celý život, včetně celé historie lidstva, nikdo nikde nepozoroval STVOŘENÍ života z neživé hmoty. Vyhodnocuji to tak, že život STVOŘIT z neživé hmoty POMOCÍ INTELIGENCE, a tím tuplem ne na základě vždy platných zákonitostí. Nevím, co vás na tom zaráží."

Takto by to šlo také...

A ještě jeden pokus. Nehmotnou inteligenci nikdy nikdo neviděl a nepozoroval. Žádný nehmotný objekt není schopen vytvořit cokoliv. Proto z toho vyvozuji, že nehmotná inteligence není schopna vytvořit cokoliv...

Myslím si, že už chápete, že tudy cesta nevede... nemyslíte?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Bohumile,

mohl byste mi uvést místo v Bibli, které říká, že fanatičnost je těžký hřích?

Pro Telesto2

"Žádnou takovou vždy platnou a neměnnou závislost, která vede ke vzniku života z neživé hmoty ani její náznak nikde nepozorujeme. Ani pozorovat nebudeme. Jen mě zaráží vaše přesvědčení o tom, že to pozorovat nikdy nebudeme."

Telesto, každý máme nějaké pozorovací a vyhodnocovací schopnosti. Tak já například celý život pozoruji, že předměty padají ze stolu na zem. Vyhodnocuji to tak (navíc mě ve škole také naučili něco o gravitaci včetně vzorečků), že pokud bude svět světem, ty předměty ze stolu budou padat stále. A nevěřím, že nastane doba, kdy předmět shozený ze stolu zůstane viset ve vzduchu. Je to silné přesvědčení ale nijak mě nezaráží. Doufám, že ani vás ne.

S tím zákonem, který by popisoval vznik života z neživé hmoty to vidím stejně jako s tou "negravitací". Celý život, včetně celé historie lidstva, nikdo nikde nepozoroval vznik života z neživé hmoty. Vyhodnocuji to tak, že život nevzniká z neživé hmoty náhodně, a tím tuplem ne na základě vždy platných zákonitostí. Nevím, co vás na tom zaráží.

Přednáška P. Steigera

Bůh je sice jen jeden, ale zřejmě má více tváří. Mně se jeví jinak. Z přednášky P. Steigera jsem neměl dobrý pocit a působil na mě fanaticky a věřím, že mu to Bůh promine, neboť fanatičnost je těžký hřích.

S úctou

Bohumil

Customize This