Rychlá skála

Neočekávaná aplikace receptu na tvrdou skálu

Z http://creation.com/rapid-rock přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 24(2):38-39 v březnu 2002. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Grand Canyon

Wikimedia Commons/Tobias Alt

Většina lidí má dojem, že k tomu, aby se vytvořila sedimentární hornina, je třeba miliónů let. Je to spojeno s představami, které nám dává kultura současné doby. Kvůli tomuto dojmu mnoho lidi zavrhuje Bibli a její tvrzení popisující stvoření během šesti rotací Země asi před 6 000 roky.

Jenže někteří australští vědci vyvinuli nový revoluční chemický proces, který nezpevněný volný sediment promění v horninu během dní.1,2 Tento objev nevyužívá nějaké cizí, syntetické materiály, ale napodobuje přírodní procesy. Pro některé to může být obtížné k uvěření, ale je tomu tak. V rozporu s běžným dojmem, aby vznikla sedimentární hornina /skála/, nejsou potřeba žádné milióny let. Jediné, co je potřeba, jsou správné podmínky.

Co to je sedimentární hornina?

Sedimentární hornina (skála), jako třeba pískovec, je složena ze zrn tmelených k sobě pojivem. Tato zrna mohou být úlomky jiných hornin, nebo minerálů jako je třeba křemen či vápenec. 3 Úlomky mohou být nepatrné, něco jako bláto, nebo větší, jako je písek, oblázky či dokonce balvany. Hornina může být tvořena částicemi o podobné velikosti (‘dobře uspořádanými’) nebo být směsí různých velikostí (‘ne moc uspořádanými’). Technické označení pro tyto části se nazývá klastická částice a horninám se říká klastické horniny.

S výjimkou jemně zrněných hornin typu jílovec, klastické horniny jsou obvykle porézní. Prostory nebo póry mezi zrny mohou obsahovat kapaliny jako je voda, které se mohou uvnitř horniny pohybovat. V podzemí je též takto uchovávána ropa, plyn nebo voda.

V přírodních horninách může k sobě zrna pojit mnoho minerálů. Běžná pojiva obsahují vápenec, křemen nebo železité minerály. Různá pojiva vytváří horniny o rozličné síle a rozličných barev. Například železité horniny vytvářejí červené skály.

Někdy je sediment velmi dobře stmelen, kdy vznikne tvrdá jednolitá skála, jejíž hornina je ceněna stavbaři pro stavební materiál, jako je například Hawkesbury Sandstone nedaleko Sydney. Někdy je pojivo nerovnoměrné a kvalita horniny se různí—na některých místech je tvrdá, na jiných drolivá. Občas je pojivo soustředěno do malých kapes a tvoří konkrece neobvyklých tvarů.

Když je hornina stmelena jen málo, inženýři zjistí, že základy takové budovy klesají a podloží se hroutí. Běžný způsob, jak posílit základy, je zvýšit podíl pojiva v hornině. Na to přišel nový výzkum kolem rychlého vzniku horniny a jak to funguje.

Chemické řešení

Nový objev je lehce využitelný k využití. Je pouze potřeba rozptýlit dva roztoky do porézního písku, zeminy nebo horniny. Roztok na bázi vody pronikne do materiálu a nahradí dosavadní tekutinu v porézním materiálu. Nebo je možné vstříknout roztoky do materiálu. Protože mají roztoky dobrou roztékavost, něco jako voda, sediment je rychle saturován. Nejsou toxické, takže nepředstavují žádné riziko pro zdraví či životní prostředí.

Jakmile se dostanou dovnitř pórů, chemikálie reagují s výsledkem vzniku krystalů vápníku na povrchu každého zrna sedimentu. Vápník stmelí zrna k sobě a dá sedimentární hornině potřebnou pevnost. Rychlost reakce může být řízena od jednoho do sedmi dnů, aby tak došlo k míře proniknutí do sedimentu dle žádané potřeby.

Protože pojivo pokrývá pouze povrch zrn, prostory mezi zrny zůstávají otevřeny. Tím pádem poréznost horniny je snížena jen trochu a proudění vody není bráněno. To pak znamená, že roztok může být aplikován několikrát na ten samý sediment a může i nadále pronikat mezi póry a přidávat další pojivo. Sediment tak může být přeměněn na téměř pevnou horninu, ve které jsou póry téměř vyplněny, což ale vyžaduje mnohonásobné aplikace a trvá to několik měsíců. Obyčejná voda nezměkčí vápenec, takže pojivové vazby mohou zůstat pevné bez omezení. 2

Řada různých použití

Objev rychlé skály má mnohá praktická využití, včetně posílení slabých základů budov, zpevnění náspů a tunelů. Jedním z prvních projektů byla oprava tunelu v Západní Austrálii; ten tunel byl nebezpečný a pro veřejnost uzavřený. Po pouhých třech aplikacích byl tunel zesílen a tato metoda ušetřila mnoho peněz.

Podzemní dráha v Londýně testovala tuto metodu pro potřebu stabilizace některých násepů. Výsledkem byla velká výhoda možnosti stabilizace daných materiálů přímo na místě. I historické památníky mohou být touto metodou zachovány.

471-Rychl225_sk225la

Chemické sloučeniny proniknou prostory v pórech a reagují tak, že na povrchu zrn vytvoří krystaly vápníku. Když se stmelí pojivem, sediment je tvrdou skálou. Tento proces napodobuje, jak se sedimentární horniny tvoří v přírodě.

Opakovaná aplikace vyústí v další tvoření vápenatého pojiva kolem zrn. Způsob, jakým se na daném místě vysráží vápník (CIPS) napodobuje přírodní krystalizaci kolem částic, což zlepšuje stabilitu.

‘Tohle neříkejte kreacionistům’

Jedním z neočekávaných aspektů tohoto výzkumu je to, že to dramaticky ukazuje na skutečnost, že skály nepotřebují ke svému vzniku milióny let. Pro jednoho z objevitelů této metody to byl skutečný šok.

Když CMI v Austrálii poprvé o tomto objevu slyšela, napsali jsme doktorovi Ed Kucharskému, aby nám poskytl více detailů. Nedostali jsme však žádnou odpověď a tak jsme usoudili, že buď už na tomto projektu nepracuje nebo jsme použili špatnou emailovou adresu.

Představte si naše překvapení, když jsme se pak dočetli v článku publikovaném v UK o tomto procesu, kde byla o dr. Kucharském zpráva, že řekl: ‘Obdrželi jsme nějaké dotazy, které byly dost podivné. Když jsem si je prohlížel, uvědomil jsem si, že jsou od skupiny kreacionistů, kteří se snaží zpochybnit evoluční teorii Charlese Darwina. Nereagoval jsem na to. ’4 Je zřejmé, že to byly naše dotazy.

CMI má snahu rozptýlit populární špatné představy lidí, které brání zvážit Boha stvořitele z Bible. Jednou takovou nepravdivou představou je, že zemské skály a horniny se musely tvořit milióny let. Toto tvrzení je nepravdivé. Nový výzkum velmi přesvědčivě ukazuje, že se za správných podmínek mohou horniny vytvářet velmi rychle.

Klíčem je celosvětová potopa. Během této katastrofy vody potopy, proudící přes celou zemi, nanesly ohromné množství sedimentů. A ty samé vody potopy rozpustily chemikálie, které velmi rychle stmelily sedimenty v horninu. Objev australských vědců velmi mocně demonstruje, jak se mohly sedimentární horniny velmi snadno vytvořit během 6 000 let popsaných v Bibli.

Odkazy a poznámky

  1. Kucharski, E., Price, G., Li, H. and Joer, H.A., Laboratory evaluation of CIPS cemented calcareous and silica sands, Proceedings of the 7th Australia New Zealand Conference on Geomechanics, South Australia, pp. 102–107, 1996. Zpět.
  2. Kucharski, E., Price, G., Li, H. and Joer, H., Engineering properties of sands cemented using the calcite in situ precipitation system (CIPS), Exploration and Mining Research News 7:12–14, January 1997. Zpět.
  3. Vápenecové (CaCO3) krystaly mají rozlišitelný tvar hranolů a dají se škrábat nožem. Křemen (SiO2) je tvrdší než nůž. Korály a lastury jsou z vápence, stejně jako většina krápníků v jeskyních. Vápenec je běžně bezbarvý nebo bílý, může být ale také žlutý, růžový, hnědý nebo zelený. Zpět.
  4. Thompson, P., Scientists’ spray has proven rock steady, Construction News 6737:36, 11 October 2001. Zpět.


PřílohaVelikost
1016-24.4.2017-rychla_skala.doc128.5 KB
Průměr: 4 (1 vote)

Re: Rychlá skála - Treviso

Nemohla první nanesená vrstva čekat stovky tisíc let na tu poslední v měkkém stavu, to je nereálné.

A kam chvátá?

Evoluční tlučhubové

Možná by nám ještě evoluční tlučhubové mohli sdělit svoje služební tajemství, kde dnes vznikají takové formace, jako je třeba Grand Canyon nebo Alpský masiv. Keců místo jasné odpovědi asi bude dost, anebo mlčení. PK

Rychlá skála - Treviso

Dejme tomu, že pískovec může za určitých vzácných v článku vůbec nespecifikovaný podmínek vzniknout rychle. Problém je, že takové vrstvy by neprocházely vrásněním. Praskaly by.

To je právě velký důkaz pro kreaci, proti miliónům let. Totiž mnoho pevných vrstev je stočených, ale nepopraskaných, čili evidentně musely se stočit ještě v měkké stavu. Později teprve všechny ztvrdly najednou. Nemohla první nanesená vrstva čekat stovky tisíc let na tu poslední v měkkém stavu, to je nereálné. Stejně jako je nereálné, aby později změkly tlakem a zkroutily se - to by se poznalo z krystalové struktury. Evoši jsou zoufalí. Geologie nepodporuje jejich mýtus o miliónech let, nyní ani chemie. PK

Obrázek uživatele Šriber

.....

Pokud může něco vzniknout rychle, tak to vždy vzniká rychle, jinak než rychle to vzniknout nemůže, tudíž je Země mladá. Jedna ze základních mladozemských pouček...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Shrnutí článku ve třech větách

Kreacionisté něco tvrdí. Jejich tvrzení údajně dokládá vědecký výzkum. Avšak autor toho výzkumu, který z logiky věci ví o dané problematice více než kdokoli jiný, jejich tvrzení odmítá.

Re: Rychlá skála

Dejme tomu, že pískovec může za určitých vzácných v článku vůbec nespecifikovaný podmínek vzniknout rychle. Problém je, že takové vrstvy by neprocházely vrásněním. Praskali by.

"Drobnost"

Pan Pazdera jen z článku nepochopil tu "drobnost", že jde o přírodní procesy, které v laboratoři pouze zopakovali a k tomu objevili nové aspekty tmelení sedimentů do hornin, a tím dokázali, že konsolidované tvrdé horniny nepotřebují žádné evolucionistické vybásněné milióny let ke stmelení sedimentů - a sami tím byli zaskočeni - Pazdera zaskončen ani překvapen není, protože smysl článku je prostý a pochopitelný, ovšem jen pro darwinismem nenasycené a neztmelené mozky. V nich už nejsou volné póry pro jinou pravdu než podává evoluční mýtus, jiné informace do těchto mozků neproniknou. PK

Re: Typická reakce

Pan Kucharski (se spolupracovníky!!!) tento proces neobjevil. Publikoval pouze novou metodu jejího průmyslového využití. Proč by si tedy měl oči či uši zacpávat? Předpokládám, že jen neměl chuť nechat se zatáhnout do nesmyslných diskuzí - což naprosto chápu. Nepochybně má na práci důležitější věci.

Mimochodem: sycení pískovce roztokem vodního skla za účelem zpevnění je známo dlouhá staletí.

Re: Pazdera.

1/ Milý mistře Dostále, budete se divit, ale informace o tom, že přírodní "beton" existuje pro mne není novinkou.

Nevím však, proč by tato skutečnost měla mít vliv na potenciální kreacionistickou argumentaci ve stylu tohoto článku. Tzn.: Věc A může vzniknout velmi rychle, takže z toho plyne, že všechny věci A na světě vznikly velmi rychle a zároveň není možné, aby vznikaly pomaleji.

2/ Někdo tady říkal, že "injektáž" byla provedena při stvoření světa? Kdo? Čtěte pozorněji.
Kreacionisté tady tvrdí, že klastické horniny (mimochodem s velice různým chemickým složením tmelu) vznikly jednorázově, těsně po potopě tím, že lokálně na některých místech (někde zase nikoli) byly prosyceny vysoce nasycenými vodními roztoky silikátů, uhličitanů atp.

Toť velký úkol pro Institute for Creation Research (ICR). Zjistit, kde se tady po potopě vzaly ty úžasné roztoky - podobné koncentrovaným přípravkům ke zpevnění nesoudržných hornin, které nyní vyrábíme v chemických továrnách.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Typická reakce

Kucharskeho. Člověk by si řekl, že by si to lidé mohli dát dohromady a tam, kde evoluční ideologie ještě má nějaké pozice, které se falešně jeví tak, že vyvrací stvoření a tím potvrzují evoluci, jsou i na těchto místech objevovány možnosti, do té doby netušené, a tak by klidně mohly být jedna a jedna dvě.

Předtím si ovšem i samotní objevitelé těchto procesů raději zacpou uši a oči.

Ach jo...

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This