Rozmanitost života vysvětluje jenom BibleZ http://creation.com/diversity-life přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 37(1):40-43 v lednu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.


Chihuahua-great-dane

Obr. 1. Čivava a dánská doga. Oba pocházejí ze stejných dávných předků, kteří vlastnili více informací a více rozmanitosti než kterýkoliv z těchto dvou. Šlechtění čivavy nemůže nikdy vést ke vzniku dánské dogy a stejně tak šlechtěním dánské dogy nemůže nikdy vzniknout čivava. Někteří definují druhy (species) jako populace, které se nemohou vzájemně volně a přirozeně křížit, takže bychom tyto dva psy mohli určit jako samostatné druhy. Avšak všechny informace byly přítomny již v původní ‘smíšené’ populaci—selekce není tvůrčí proces.

Evolucionisti často překrucují biblické kreacionisty, když říkají, že tvrdíme, že se jeden druh (species) nemůže změnit na jiný—tedy že věříme na ‘neměnnost druhů’. A poté uvádějí nepopiratelné důkazy, že se druhy mohou měnit a tvrdí, jak nám ukázali naši neznalost vědeckých faktů. Pochopitelně, že to je nesmysl. Lidé, kteří zakládají svoje chápání přírody na Bibli nevěří na neměnnost druhů (species). Věříme však v ‘neměnnost stvořených druhů1 (kind), což znamená, že se jeden druh (kind) nemůže změnit v jiný. (Viz Genesis 1:11-12, 1:21 a 1:24-25) A tak se mohou pěnkavy změnit na jiný druh (species) pěnkavy, nebo octomilky na jiný druh (species) octomilky; ale pěnkavy se nikdy nezmění na jestřáby a octomilky na vosy. Anebo lidoopi se nikdy nezmění na lidi.

Podle Bible byli všichni suchozemští tvorové dýchající vzduch, kromě těch zachovaných v arše, zničeni celosvětovou potopou2 popsanou v Genesis 6–8. Bůh nařídil Noemovi, aby vzal do archy páry všech druhů (kind) zvířat. Noe nevzal představitele všech druhů (species), ale všechny stvořené druhy (kind). Například byl na palubě pár od druhu (kind) stvořených psů, pár od druhu (kind) stvořených koček a sedm párů od druhů (kind) stvořeného skotu—nejen dva jedinci, neboť se jednalo o ‘čistá’ zvířata (Genesis 7:2). V následujících staletích po celosvětové potopě pak z těchto stvořených druhů (kind) vznikli všichni ti rozliční psovití (vlci, kojoti, šakali atd.), různí kočkovití (lvi, tygři, leopardi atd.) a různý skot (bizoni, jakové, chovný skot atd.). Ale jakým způsobem k tomu došlo?

Variace a selekce

Všechny organizmy mají DNA,3 a ta určuje, v jaký druh daný organizmus vyroste. Takže, změňte DNA a změníte tím uzpůsobení daného organizmu! Zvířata dědí DNA od matky i otce a jejich potomek si nese různé kombinace DNA svých rodičů. To samozřejmě platí i o lidech a vysvětluje to naši různost.

Někteří jsou například vyšší, jiní nižší; někteří mají tmavší pleť, jiní světlejší. Všichni lidé jsou potomky Adama a Evy, jejichž DNA byla taková, že jejich potomci, ačkoliv různí ve mnoha směrech, stále náležejí k jednomu druhu (species)—Homo sapiens. Avšak DNA zvířat zachráněných v arše bude umožňovat větší variabilitu svých potomků, až do takové míry, že různé kombinace mužské a ženské DNA vyprodukovaly v řadě případů různé (ale stále podobné) druhy (species).

Zpráva Genesis uvádí jasně, že Bůh přivedl zvířata do archy4 (Genesis 6:19–20). Bůh vybral samce a samici od každého páru a tím i směs DNA, která bude přenášena na každého z potomků. Okamžitě po potopě mohlo dojít k velmi rychlé speciaci, ke které došlo možná už jen během několika málo generací. Později toto rozrůzňování bylo pomalejší proto, že ‘přežívání nejzdatnějších’ napomáhalo vznikající populaci dávat určitou formu.

Chovatelé pečlivě vybírají určité samce a samice pro křížení, generaci po generaci, aby tak vyprodukovali určité znaky, které chtějí. (Viz obr. 1.) Ve volné přírodě se bude nejlépe dařit samcům a samicím nejlépe přizpůsobeným prostředí, a ti budou produkovat nejvíce potomků a jejich znaky budou generaci od generace dominovat dané skupině. Například medvědi s bílou kožešinou žijící v polárních oblastech budou úspěšnějšími lovci než hnědí medvědi, protože jsou lépe maskováni. Když je toto uplatňováno chovateli, tak se tomu procesu říká ‘umělá selekce’; ve volné přírodě je to proces známý jako ‘přírodní selekce’.

Oba tyto procesy působí tak, jako působí výtvarník pracující na soše.5 Výtvarník odřezává ty kusy materiálu, které tam nechce mít. Podobně umělá selekce a přírodní výběr odstraňují DNA, která produkuje nechtěné znaky a ponechávají jen ty znaky, které chce chovatel mít, nebo ve volné přírodě jsou to znaky, které zvířatům umožňují prosperovat v daném prostředí. A dále ještě, podobně jako u výtvarníka, pokud bude dál a dál odřezávat či odsekávat materiál, vyčerpá nakonec veškerou zásobu, a tak podobně jak umělá tak i přírodní selekce nakonec vyčerpají svoje DNA. Po nějaké době už nelze odstranit žádné znaky a ani chovatel ani příroda už nemohou nadále organizmus změnit. A to je tedy ten důvod, proč i když sebevíce křížíte psy, holuby nebo koně, oni nakonec vždy zůstávají psy, holuby a koňmi.

Programovaná adaptace

Živočichové se také mohou adaptovat na svoje prostředí tak, že vyberou ty části DNA (tj. geny), které budou užity a které využity nebudou. Takže místo aby nechtěné geny odstranili (jak bylo popsáno výše), prostě je jen vypnou. A podobně žádoucí geny mohou být zapnuty.

podarcis-sicular

Fig. 2. Některé ještěrky italské (Podarcis sicular) byly přemístěny z lokality Pod Kopište do lokality Pod Mrčaru kousek od chorvatského pobřeží. Za méně jako 38 let byly pozorovány pozoruhodné změny ve velikostech a tvarech jejich hlav.

V roce 1971 byly některé ještěrky přemístěny z jednoho ostrova na jiný nedaleko pobřeží Chorvatska.6 I když je tam podobné klima, oba ostrovy nabízejí velmi rozdílný druh potravy. Ostrov, ze kterého byly ještěrky přemístěny, poskytuje většinou hmyzí stravu, zatímco nový ostrov nabídl většinou potravu rostlinnou. Za méně jak 38 let svého přemístění na nový ostrov se ještěrky změnily velmi významně. Pozoruhodné změny proběhly na jejich tvarech a velikostech hlav; vědci míní, že ke zvětšení hlav došlo kvůli potřebě zvýšené síly při kousání. Významné změny byly též pozorovány v morfologii jejich vnitřností (vnitřní tvar jejich žaludků). Ve skutečnosti dokonce vyrostl nový svalový záhyb v jejich žaludcích, aby se tak zpomalil průchod potravy pro lepší trávení rostlinné hmoty. A to vše za méně jak 38 let! Tyto rychlé změny zcela jasně nemají vůbec nic společného s Darwinovou teorií evoluce, která vyžaduje, aby se šťastné užitečné mutace nahromadily za dobu stovek tisíců či miliónů let a postupně tak měnily uspořádanost daného tvora.7

To je tedy další způsob, jak mohlo dojít ke speciaci—naprogramovanou změnou poháněnou programem v DNA, který Bůh vložil do svých tvorů při jejich prvním stvoření. Tato změna se spustí proměnami okolí—v tomto případě odlišnou potravou.

Je tohle evoluce?

V žádném případě! Pro darwinistické procesy je naprosto základní potřebou generovat užitečnou, novou DNA. Mikrobi nemají ruce, nohy, srdce nebo mozky, protože nemají DNA obsahující stavební instrukce (genetickou informaci) ke stavbě takových věcí. Kdyby byla Darwinova teorie pravdivá a mikroorganizmy se kdysi změnily na lidi, pak by v přírodě musel existovat proces, který umí generovat DNA s novými stavebními instrukcemi. Pokud vědci nejsou schopni na takovýto proces ukázat, jak probíhá dnes, pak evoluční příběh nemá ve vědě žádné místo.

Evolucionisti tvrdí, že činnost chovatelů a pozorování speciace v přírodě demonstruje pravdivost evoluce.8. Ale tak tomu není. Když dojde ke vzniku nových variet v důsledku umělé nebo přírodní selekce, genetická informace nevzroste, ale poklesne. Noví kříženci a nové druhy (species) mají méně stavebních instrukcí než měli původní tvorové, protože nežádoucí DNA byla odstraněna. Jak mohou být příklady redukce genetické informace důkazem procesu, který ve svých základech vyžaduje vzrůst genetické informace?

Podobně, když se zvířata jako jsou třeba ještěrky, mění pomocí vypínání a zapínání genů, nedochází k žádnému nárůstu genetické informace: k procesu adaptace dochází využíváním již existujících stavebních instrukcí.

Světští lidé vědí, že když přesvědčí ostatní o evoluci, pak si lidé budou myslet, že už víra v nějakého Boha stvořitele není potřebná. A tak pátrají po těch nejlepších argumentech, na které jde jen pomyslet, které by ukazovaly evoluci v tom nejvědečtějším světle. Jaké argumenty to jsou? Neustále přinášejí příklady změn, u kterých není žádný důkaz o vzrůstající genetické informaci nebo jasné příklady ztráty genetické informace. Pokud by měli reálné příklady evoluce, jistě by je uvedli. Skutečnost, že nic takového neuvádí, ukazuje bohatě jasně, že takovéto příklady neexistují.

Produkují mutace nové genetické informace?

Evolucionisté tvrdí, že mutace mohou vygenerovat nové genetické informace.
Dokonce často tvrdí, že takovýto proces pozorovali v akci1. Podívejme se na
některé tyto příklady.

Rezistence na antibiotika

Brzo poté, co lékaři začali své pacienty léčit pomocí antibiotika streptomycin,
některé bakterie se následkem mutací staly na něj rezistentní. Streptomycin
funguje tak, že se naváže na ribozom (což je mechanizmus
uvnitř bakterie produkující proteiny) a zabrání mu ve správné funkci. Byla
pozorována řada mutací, která změnila tvar ribozomu a tím zabránila
streptomycinu, aby se k ribozomu přichytil a narušil tvorbu proteinů. Takže tyto
mutace mají negativní dopad, protože zpomalují práci ribozomu. Ačkoli
tedy bakterie získala rezistenci na streptomycin, bylo to spojeno se ztrátou funkce.
Je důležité pochopit, že redukce tvorby proteinů by bylo pro
bakterii mimo umělé prostředí, vytvořené léčebnými dávkami, nevýhodou.2

Rezistence na pesticidy

Warfarin je lékaři běžně předepisován pacientům trpícím špatnou srážlivostí krve.
Použije-li se ve vyšších dávkách, může být velmi účinným pesticidem3, a byl

používán
proti krysám. Warfarin je tak účinný proti srážlivosti
krve u krys, že krysy zahynou na vnitřní krvácení. Funguje tak, že
zabraňuje způsobu, kterým krysy zpracovávají vitamin K, který je ke srážení
krve nutný. Nicméně během několika málo let některé
krysy získaly rezistenci.
Vytvořila se mutace, která způsobila, že protein pro zpracování
vitaminu K přestal být warfarinem ovlivnitelný.
Znovu tedy, byl to proces ztráty. Nový enzym zpracovává vitamin K velmi
neúčinně až do takové míry, že
krysy potřebují asi desetkrát víc vitaminu K pro
přežití—i když žádný warfarin není nablízku.
Tyto krysy často umírají proto, že nezískají
dostatek vitaminu K ze svojí potravy.
Takže to je asi stěží nějaký zářný příklad
evolučního procesu!4

Rezistence vůči malárii

Někteří lidé získali určitý stupeň imunity vůči malárii. Jsou nositeli mutace, která
způsobuje, že krvinky ovlivněné malárií změní svůj tvar (tvar se změní
na ‘srpkovitý’) a
jsou zničeny ve slezině, což je orgán, který v těle
filtruje krev.5
Evolucionisté z tohoto případu udělali velkou událost,
jasný příklad evoluce. Jenže tato mutace také způsobuje,
že její nositelé jsou mnohem choulostivější vůči řadě dalších nemocí,6 a disponují
rezistencí na malárii, pokud dotyčná osoba
zdědí tuto mutaci jen od jednoho rodiče. Pokud je tato mutace zděděna od obou
rodičů, vznikne v dítěti vážná
nemoc zvaná srpkovitá anemie7, která
je často smrtelná.8
Tak tohle je také velice podivný druh evoluce!
Čím více je lidí, kteří v sobě mají tuto mutaci,
tím více dětí zemře na srpkovou anemii. V praxi
v oblastech ohrožených malárií počet přenašečů s
měřuje k hranici pouhých 18 % populace.9

blood-cells

Obr. 3. Normální a ‘srpkovité’ krvinky.

Genetik Dr. John Sanford z Cornellovy univerzity k tomu poznamenal:

“Musí být chápáno, že vědci mají
velmi citlivý a rozsáhlý systém, jak rozpoznat mutace vytvářející informace a
většina genetiků tohle velmi
pilně sleduje po celou dobu. ... A přesto nejsem pořád přesvědčen, že by
existoval jediný, krystalicky čistý příklad
známé mutace, která by zcela jednoznačně vytvořila informaci.”10

V CMI netvrdíme, že by nikdy nemohlo
dojít k mutacím zvyšujícím informace.11 Jenže kdyby byla
evoluce pravdou, musely by v minulosti takových
mutací proběhnout nespočetné miliardy. Proč tedy nepozorujeme všude
kolem nás dnes, jak k nim
dochází?

Odkazy a poznámky

 1. Wieland, C., The evolution train’s a’comin’, Creation 24(2):16–19,
  March 2002; creation.com/train.
 2. Spetner, L., Not by Chance!
  Shattering the modern theory of evolution
  , Judaica Press, pp. 139–144,
  1998.
 3. Catchpoole, D., Pesticide resistance is not
  evidence of evolution
  , August 2009; creation.com/pesticide.
 4. More, E., Rats! Another case of sickle cell anemia,
  Creation 17(2):44–45,
  March 1995; creation.com/warfarin.
 5. Wieland, C., One Human Family: the Bible,
  science, race and culture
  , Creation Book
  Publishers, pp. 138–139, 2011.
 6. Tsarus, G., et a., Complications
  associated with the sickle cell trait: a brief
  narrative review, Am. J. Med.122(6):507–512, 2009.
 7. Konotey-Ahulu, F., Sickle-cell anemia does not prove
  evolution!
  Creation 16(2):40–41, March 1994; creation.com/sickle.
 8. Pokud jsou oba rodiče přenašeči (heterozygotní),
  pak bude 25 % pravděpodobnost, že i dítě bude tuto
  nemoc mít.
 9. Maximální frekvence v nedávné globální studii
  byla 18 %: Piel, F.B.,et al. Globální
  rozšíření genu srpkovité anemie a geografické
  potvrzení malarické hypotézy, Nat. Commun.
  1:104, 2010;
  doi: 10.1038/ncomms1104; ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3060623/.
 10. Sanford, J., Genetic Entropy and the Mystery
  of the Genome
  , Ivan Press, New York, p. 17, 2005.
 11. Carter, R.,
  Can mutations create new information?
  J. Creation 25(2):92–98,
  August 2011; creation.com/new-info.

Podobné články v angličtině

Odkazy a poznámky

 1. See creation.com/speciation. Zpět .
 2. See creation.com/cab10. Zpět .
 3. Gitt, W., Dazzling design in miniature: DNA information storage, Creation 20(1):6, December 1997; creation.com/dna. Zpět .
 4. See creation.com/cab13. Zpět .
 5. An analogy used by Richard Dawkins. See Dawkins, R., The Greatest Show on Earth, Transworld, London, p. 37, 2009. Zpět .
 6. Herrel, A. et al., Rapid large-scale evolutionary divergence in morphology and performance associated with exploitation of a different dietary resource, PNAS 105(12): 4792–4795, 2008. Zpět .
 7. See creation.com/termites-lizards, October 2012. Zpět .
 8. Walker, T., Don’t fall for the bait and switch, Creation 29(4):38–39, September 2007; creation.com/baitandswitch. Zpět.
PřílohaVelikost
951-5._6._2016-rozmanitost_zivota_vysvetluje_jenom_bible.doc288 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Moc v klidu bych nebyl.....

Když to tu vidím tak jsem v klidu a dávám evoluční teorii maximálně dva roky

- když má někdo velkou víru - to je pak těžké něco měnit. V.S.

Re: Rozmanitost života vysvětluje jenom Bible

daj aj jeden budes in, ano je na smiech ta ET, lebo nic ine ani u tych, co jej rozumeju len prostrednictvom nestudovania, neporozumenia, nepoznania, nic ine neostava len ten smiech cez slzy.

Ked ale das rovnocennu vedecku teoriu, ktora bude zaroven sediet s vyskummami inych vedeckych odvetvi, ked bude sediet sratigrafia,chronologia, molekularna biologia, ekologicke niky atd...potom naozaj bude ET nie na smiech ale len nahradena inou vedeckou teoriou.
Ale vedu nemoze nehradzat pseudoveda a tou sa tu komentarmi jej vyznavacov len tak hemzi.

Preto vedz na smiech je tu uplne nieco ine, ale kedze rozumies ET podobne ako kvantovej fyzike(ktoru ale nekritizujes), lebo nenarusa pravdivy popis sveta z pseudovedeckej brozurky, preto je ti na smiech len to, co narusa tvoju indoktrinaciu.

Re: Rozmanitost života vysvětluje jenom Bible

Drazí ateisté když čtu ty vaše bláboly tady tak se směji až se za břich popadám. Krásně napsaný článek, diskuze z vaší strany je na bodu 0. Jen urážet bez argumentů. Nejlepší je ten s tím přeškrtnutým křížem. Argumentačně uroveň 2. třída ZŠ. Když to tu vidím tak jsem v klidu a dávám evoluční teorii maximálně dva roky Smile

Obrázek uživatele Anonymous Two

Re: Rozmanitost života vysvětluje jenom Bible

Ponechám stranou tu celkovou pavědeckost představy, že biologické druhy někdo vymyslel, zhotovil v určitém počtu exemplářů, naprogramoval. V tomto článku jsou ale i jiné pozoruhodné pavědecké představy a pojmy, například rozdělení takto zhotovených živočichů na takzvané čisté a nečisté Smile

+

Re: Rozmanitost života vysvětluje jenom Bible

Dá se použít termín adaptace na prostředí.
Něco podobného je i aklimatizace.

U člověka to můžeme znát také pouhým přizpůsobením se těla klimatickým podmínkám když se z tropů dostaneme na sibiř.. Nejdříve klepeme zuby a po nějaké době zotužíme.
Znají to i astronauti. Při snížené gravitaci se jim tělo začne měnit. Říká se taktéž když člověk oslepne tak se mu alespoň zbystří sluch. Tělo prostě reaguje na změny, mění tělo, přizpůsobuje se.

Dá se tím vysvětlit úplná odlišnost třeba Austrálie?

Prosba

Prosím, diskutujte zde jen k obsahu článku. Děkuji. Některé komentáře, které se vůbec netýkaly výše uvedeného článku, jsem vymazal. Děkuji za pochopení. PK

Vlasta

Nemají k tomu co říci....... V.S.

Báchorka viktoriánského pomateného prolhaného bohoslovce, jak ryby vylezly z moře na souš a narostly jim nožičky a krk a plíce, není vhodná ani do pohádek, natož do údajné vědy. Evoluční prolhané sektě už bije umíráček. V Praze, milý Vlastiku, jak jsem se dnes dozvěděl, chodilo na Votočkovy přednášky kolem 50ti lidí, což je báječné. Můj kamarád byl nadšen, byl tam čtyřikrát. Zdraví PK (toto patří spíše na obecnou diskuzi)

Obrázek uživatele Alexander

Milovaný rafael

To nie je tým. Za toto by ťa zablokovali aj na všeobecných fórach. Vieš - ono - musíš si zvyknúť, že vo svete v ktorom žiješ anarchia nebýva tolerovaná. (V nejakom utopickom svete založenom na ateistickej báchorke budiž, ale v reálnom svete nie.) Wink

Obrázek uživatele Alexander

Milovaný rafael

Koleduješ si o zablokovanie. Na svete neexistuje nekonečne veľa IP adries, ktorými by si mohol sústavne vliezať oknom či záchodovou rúrou. Nezabudni: zablokovať sa dajú všetky postupne, s ktorými prídeš. Wink

Obrázek uživatele Trojica je podvod

Alexander

Kedysi bolo tiež prekvapením, že za rozmanitosťou sveta stojí len niekoľko málo elementárnych častíc, ktoré sú všade rovnaké. Je to síce udivujúce, ale je to tak. (A tie sú vytvorené podľa rovnakého plánu, teda jedným tvorcom.)

Polyteizmus je v rozpore s Occamovou britvou.

Customize This