Roklina Glen Helen v Austrálii

Jak vznikla?Z http://creation.com/glen-helen-gorge-australia přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 7. dubna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

glen-helen-gorge

Vodní soutěska /průlomové údolí/ skrz Glen Helen Gorge.

Proč teče řeka Finke v Usedlosti Glen Helen přímo skrz horský hřeben a vytváří tak vodní soutěsku nazývanou Glen Helen Gorge [Soutěska v roklině Helen]? Geologové to nazývají průlomové údolí. Ve Střední Austrálii [nyní patří administrativně k Severní Austrálii] teče řeka Finke přes všechny krystalické hřebeny McDonnell Ranges a vodní soutěsky jsou tam běžné. Ve skutečnosti jsou vodní soutěsky celosvětovým jevem; máme jich na zemi více jak 1 000.1 (Viz Do rivers erode through mountains?)

Okraje nejméně tří horských hřebenů, kterými protéká řeka Finke, byly evolučními geology ‘datovány’ na nějakých 400 miliónů let. Tohle je za hranicí veškeré možné víry - jak by mohly procesy eroze trvat tak dlouho? Když si vezmeme standardní evoluční geologii, tak by například odstranění celého kontinentu erozí trvalo maximálně asi tak 17 miliónů let (Viz Eroding ages: if our continents were old they would no longer be here).

Kdyby se řeka Finke zařezávala do krajiny pomalu a po dlouhé věky, tekla by kolem svojí překážky, místo skrz ni.

Nikdo nikdy nepozoroval, jak se utváří vodní průlomové údolí, tedy soutěska, takže snahy tyto neobvyklé geologické útvary vysvětlit jsou jen dohady. Jedno z populárních vysvětlení geologie dlouhých věků je, že řeka vznikla už předtím na rovném terénu. Poté, jak se oblast pomalu zvedala, řeka si stejně tak pomalu vyřezávala svoje koryto zvedající se horninou právě tou správnou rychlostí, a tak se vytvořila soutěska. Jak ale mohlo být dosaženo tak jemné souhry mezi zvedáním terénu a erozivním působením řeky? Vyzvednutí horského hřebenu by přehradilo řece cestu, a my bychom na tom místě museli pozorovat vznik doprovodných jezerních usazenin a míst, kde by byla řeka odkloněna. Málokdy se něco takového najde.

gorge-cliffs

Stěna skalního útesu naproti letovisku Glen Helen Lodge (viz text v článku). Klikněte si pro zvětšení.

Katastrofální Potopa popsaná v knize Genesis v Bibli velice snadno vysvětluje celosvětový jev vodních průlomových údolí. Po Potopě dosáhly vody svého vrcholu a celá země byla pokryta vodou; poté začala klesat oceánská dna. Během asi sedmi měsíců vody Potopy ustupovaly z kontinentů a eroze tvořila nejprve plochý povrch. Tyto obrovské ploché náhorní plošiny můžeme dnes vidět na všech kontinentech. Vyšší části horských pásem těchto náhorních plošin pak vystoupily nad povrch a vymezily tak vodním tokům koryta mezi nimi. Krychlové kilometry vody, které se vyzdvižením horstev rozdělily na různé vodní plochy, musely protékat úzkými průrvami skrz skalní hradby, které se vytvořily při formování horských pásem. Tyto mohutné vodní proudy představovaly právě tu erozivní sílu (kterou současné toky neposkytují), která vyryla vodní průlomová údolí či soutěsky v horských pásmech a skrz ně a zformovala říční toky tak, jak je dnes nalézáme. V místech, kde tyto soutěsky nebyly vyryty dostatečně hluboko, aby umožnily vodě protékat, nalézáme suchá neboli ‘větrná průlomová údolí’.

Jedete-li od západu podél Larapinta Drive směrem ke Glen Helen a uděláte si chvilku, abyste si prohlédli tvar krajiny, můžete si představit, jak vody pokrývají vrcholky horských pásem. Není obtížné udělat si ve své mysli obrázek, jak jsou spodní oblasti touto vodou zaplněné, a ta si hledá průnik horskou oblastí do níže položených oceánských vodních ploch na jihu. Skalní hradba v Glen Helen, kterou řeka Finke nyní protéká poté, co si ustupující vody Potopy prořízly tuto soutěsku, je masivní přesmyk Heavitree Quartzite. Také řeka Todd protéká průlomovým údolím v Heavitree Quartzite v Alice Springs. Rovněž tak 300 m hluboký Ormiston Gorge je průlomovým údolím.2

Přímo naproti venkovnímu letovisku, Usedlosti v Glen Helen, je téměř kolmý útesový odkryv u paty Heavitree Quartzite.3 Tento křemenný útvar je silně polámán v důsledku ohromných sil, které doprovázely příkrovové zlomy formující útes (viz fotografie). Povšimněte si relativně malého množství úlomků a valounů (nazývaných suť) u pat útesů. Pokud by byly útesy staré milióny let, jak nám to namlouvají evoluční geologové, musely by tu být rozsáhlé svahy pokryté sutí úlomků a valounů u pat těchto útesů. Absence těchto sutin ukazuje, že jsou tyto útesy mladé, potvrzující tak teprve nedávné vyhloubení těchto soutěsek ustupujícími vodami Potopy.

Když jednou porozumíme tomu, jak Noemova Potopa dává smysl krajině, změní to způsob, kterým se díváme na náš svět. A mnoha lidem to dá nové ocenění důvěryhodnosti Bible a pobídne je to, aby znovu promysleli její poselství.

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématu


Noemova Potopa: Klíč k porozumění věku Země (1. část)
(Creation Magazine LIVE! 1-15)


Noemova Potopa: Klíč k porozumění věku Země (2. část)
(Creation Magazine LIVE! 1-16)

Odkazy a poznámky

  1. Oard, M.J., Water Gaps in the Alaska Range, CRSQ 44(3):180–192; 2008.
  2. Walker, T., Ormiston Gorge, Central Australia, biblicalgeology.net, accessed 2 June 2015.
  3. Walker, T., A Biblical Geological Model, 3rd ICC Proceedings, CSF, pp. 581–592, 1994.
PřílohaVelikost
936-7.4.2016-roklina_glen_helen_v_australii-popup_clanku_pro_cmi_ve_wasp.doc128 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Další připomínka k obsahu článku: Nikdo? Jen dohady?

Nikdo nikdy nepozoroval, jak se utváří vodní průlomové údolí, tedy soutěska, takže snahy tyto neobvyklé geologické útvary vysvětlit jsou jen dohady.

S tím bych přece jen opatrně zapolemizoval. Je sice pouze možné, že to pozoroval Noé nebo někdo z jeho nejbližších, ale je naprosto jisté, že to pozoroval Hospodin Bůh. To, že Mojžíš nezdokumentoval Boží Potopu za časů Noé až do těchto detailů, rozhodně neznamená, že následujucí vysvětlení je pouhým dohadem. Naopak. Je zde dobře založená teorie, kterou za pouhý dohad může považovat pouze velmi předpojatý člověk, protože:

Katastrofální Potopa popsaná v knize Genesis v Bibli velice snadno vysvětluje celosvětový jev vodních průlomových údolí.

Upozornění

Prosím, odejděte s komentáři, které se nevyjadřují k obsahu článku, do obecné diskuze. Jinak je budu mazat. Děkuji. PK

Kábrt

Celosvětová potopa Noema je jednou z nejlépe zdokumentovaných ... vedle druhé takové události, kterou je samotné stvoření.

Jen škoda, že si tohle nikdo jiný kromě hrstky šílených kreacionistů nemyslí, viďte?

Milovaný anonym

Vše je řádně zdokumentováno v první knize Mojžíšově, někdy nazývané Genesis, jejíž obsah nadiktoval Mojžíšovi slovo od slova očitý svědek a hlavní aktér těchto historických událostí, Hospodin Bůh.

A jestli nevíš, kdo to je Hospodin, tedy věz, že si ho pan Kábrt může zavolat ku pomoci, budeš-li ho soužit:

2. Samuelova 22,7-18

V soužení jsem vzýval Hospodina, ke svému Bohu jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Zachvěla se země, roztřásla se, nebesa v základech se hnula, chvěla se před jeho plamenným hněvem. Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno. Na cheruba usedl a letěl, ukázal se na perutích větru. Temno učinil stánkem kolem sebe, vířící vodstvo, mračna prachu. Před jeho jasem vzplálo hořící uhlí. Hospodin zaburácel z nebe, Nejvyšší vydal svůj hlas. Vyslal šípy a rozehnal je, blesky je uvedl v zmatek. Tu se objevila koryta moře, základy světa se obnažily, když Hospodin zaútočil, když zadul svým hněvivým dechem. Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli

Jenže vzhledem k tomu, že si pan Kábrt plete Hospodina Boha s Noem, je těžké říci předem, koho by vlastně volal.

Kábrt

Celosvětová potopa Noema je jednou z nejlépe zdokumentovaných ... vedle druhé takové události, kterou je samotné stvoření.

Prosil bych o nějaký dokument z časů celosvětové "Noemovy potopy" a další dokument z časů stvoření světa vaší modlou. Děkuji.

Re: technická poznámka

Uznávám svůj omyl, pane Kábrte. Mýlil jsem se v předpokladu, že pochopíte rozdíl mezi schopnostmi tvora a Stvořitele způsobit biblickou Potopu, rozpoznat tedy biblický rozdíl mezi tvorem a Stvořitelem a v důsledku toho rozdíl mezi rouhavě bezbožnou formulací "Noemova Potopa" a zbožnou formulací "Boží Potopa za dnů Noé".

Noemova může být například biblická archa, biblická Potopa nikoliv.

Omlouvám se Vám však za svůj omyl, protože musím uznat, že na těchto stránkách rouhavá formulace vadit nemusí, je-li rozdíl mezi tvorem a Stvořitelem pod rozlišovací schopností biblických kreacionistův.

Jarek

Jsem přesvědčen, že pan Kábrt podstatu mé prosby pochopí, rouhavou formulaci "Noemova Potopa" zruší a nahradí ji zbožnou formulací, například "Potopa za dnů Noé" nebo "Boží Potopa".

Co si o tom mám jako ateista myslet?

Ateista=nemyslící tupec. Neví někdo, proč bych se měl řídit radami nemyslícího tupce? Snad abych se stal jemu podobný? Tak takové ambice zatím nemám. PK

Re: technická poznámka

Route 66: éééééééééééééééééééééééééééé

Jsem přesvědčen, že pan Kábrt podstatu mé prosby pochopí, rouhavou formulaci "Noemova Potopa" zruší a nahradí ji zbožnou formulací, například "Potopa za dnů Noé" nebo "Boží Potopa".

Obrázek uživatele Route 66

Re: technická poznámka

éééééééééééééééééééééééééééé

heh, to, co jsi pozil synku, musi byt veru strasne....
brrrrr

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

technická poznámka

Rouhavý článek: Když jednou porozumíme tomu, jak Noemova Potopa dává smysl krajině, změní to způsob, kterým se díváme na náš svět.

V bibli se o žádné Noemově Potopě (Noah’s Flood) nepíše a věřím, že žádný slušný kreacionista by nedopustil, aby se takto měnil způsob, kterým se díváme na svět. Upírat biblickou Potopu Hospodinu a přivlastnit ji velikášsky člověku je babylonsky zpychlé rouhání, z pera kreacionisty obzvláště závažné. Taková bezbožná formulace, byť snad jen z trestuhodné nedbalosti jako freudovské prořeknutí se, nedává smysl ani krajině, ani kreacionismu nárokujícímu si přívlastek biblický. Něco tak neuvěřitelné blasfemického si zkažené tvorstvo nedovolilo snad ani za dnů Noé a nemělo by se to připouštět ani na těchto recesistických stránkách.

Pane Kábrte, když už takové články přebíráte, proč je překládáte doslovně bez eliminace tak bezprecedentních urážek Boha? Co si o tom mám jako ateista myslet?

Prosím vás o laskavou nápravu podle níže uvedeného návrhu:

Text "Noemova Potopa" se zrušuje a nahrazuje se textem "Potopa za dnů Noé". Děkuji.

Customize This