Radiometrické datování ošidné a sporné

Následují dva články z časopisu Creation a pod nimi je odkaz na video o obrech, toto video není součástí těchto článků.

Radiometrické datování ošidné a sporné

(Přeloženo z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 8, přeložil M. T. – 2, 3/2013, autor neuveden.)

Nestává se často, aby světští vědci připustili, že jeden z jejich nejvíce hýčkaných údajných „důkazů“ miliard let je něco méně než naprosto jistá věc. Ale v článku o novém designu pro přenosný „geochronometr“, možná určený pro použití při letech k dalším planetám, připouští vědecký časopis Nature, že radiometrická data jsou „jedněmi z nejošidnějších, nejchoulostivějších a nejspornějších měření na zemi“. Podtitul je strohý: „Datovací poměry na Měsíci i na Marsu jsou jen dohady“.

Radiometrickým datovacím technikám přisuzují světští vědci velkou váhu a autoritu jako zcela spolehlivému a důvěryhodnému fenoménu, jako by v horninách existovaly zabudované „hodiny“, a všechno, co musíme udělat, by spočívalo v tom, pečlivě v nich číst. Tahle zamilovaná myšlenka (sekularistů) je však založená na (slepé) víře a důkazech v bludném kruhu. Přiznání, že „je to boj dostat ty dlouhé věky“, nevzbuzuje příliš důvěry v takové výsledky. (Viz též creation.com/ dating).

Literatura

Planetary science: The time machine, nature.com, 25 July 2012

Jak učí Bible 6000 let?

Lita Cosnerová

(Přeloženo z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 54, 55, přeložil M. T. – 2, 3/2013.)

Biblické dějiny nám dávají odpověď na otázku stáří země

Mnoho lidí nám píše a ptá se, „Jak víme z Bible, že je země stará 6000 let?“ Vycházíme-li z toho, že chronogenealogie – genealogie, ve kterých je stáří jednoho patriarchy udáno v době narození dalšího v nepřetržitém řetězu (1) – končí krátce po Noemovi; jak se dostaneme od ~ 1600 AM (anno mundi = „rok světa“) k dnešku, kdy se podle našeho názoru píše zhruba rok 6000 AM?

S jakou přesností můžeme určit stáří země?

Přesnost, s jakou můžeme stanovit dobu historických událostí či epoch, je limitována přesností dat, která jsou nám předávána. Stáří, která jsou nám předávána v chronogenealogiích, jsou přesná v tom smyslu, že známe příslušný rok. Tím chci říci, že například víme, že Adamovi bylo 130 let, když zplodil Seta, ale nevíme, zda mu bylo 130 a 3 měsíce či třeba skoro 131. To platí o všech časových údajích. Takže sečteme-li všechny chronogenealogie, víme, že k Potopě došlo roku 1656 plus maximálně necelých 10 let, protože máme 10 časových údajů, ve kterých panuje nejistota menší než jeden rok. Kdyby všechny dochované údaje hovořily o tom, že k dané události došlo těsně před dalším narozením dalšího patriarchy (tedy například že Adamovi bylo 130 a 11 měsíců, když zplodil Seta, Setovi 105 a 11 měsíců, když zplodil Enocha a tak dále), mohli bychom Potopu datovat nejpozději do roku 1665 AM. Tato zanedbatelná nejistota však samozřejmě nemůže být žádnou útěchou lidem, kteří chtějí přidávat k lidským dějinám tisíce let.

Od Potopy k patriarchům

V Genesis 11 nalézáme souvislou chronogenealogii od Sema k Abrahamovi, a na dalším místě v Genesis (2) nalézáme informace, které nám umožňují rozšířit chronologii až po přesídlení Izraele do Egypta v době, kdy bylo Jákobovi 130 let. Když se budeme řídit těmito údaji, odešel Jákob do Egypta roku 642 + méně než 12 let po Potopě, čili 2298 + méně než 22 let AM. Tady chronogenealogie končí, takže do Kristovy doby zbývá skoro 2000 let. Jak postoupíme v časové posloupnosti dál?

Od patriarchů k exodu

Exodus 12:40 říká, že Izrael byl v Egyptě 430 let. To se dobře shoduje s Genesis 15:13, kde Bůh říká Abramovi, že jeho potomci budou v otroctví a budou týráni 400 let (k zotročení nedošlo hned po jejich příchodu do Egypta, nýbrž za nějakou dobu poté, co zemřel Josef, když jejich počet vzrostl natolik, že se stali hrozbou). Takže k exodu došlo roku 2728 + méně než 23 let AM.

Od exodu k době králů

Víme, že Izrael putoval po poušti 40 let, což znamená, že vstoupil do Zaslíbené země roku 2768 + méně než 24 let AM. Zde se však chronologie na chvíli trochu zamlžuje. Je tomu tak proto, že nevíme přesně, jak dlouho obsazení území trvalo, či kolik času přesně uplynulo, než v Izraeli začali vládnout soudci. Je nám řečeno, jak dlouho ten který soudce vládl a jak dlouho trvalo to které období míru, ale některá z oněch období se očividně překrývají, a někteří soudci zjevně vládli jen části Izraele, zatímco jiný soudce vládl jiné části.

Máme však jasné vyjádření v 1. Královské, které nám umožňuje pokračovat ve spolehlivé chronologii. 1. Královská 6:1 říká: „Čtyřista osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu“.

Takže odečteme-li 124 let (vždy po 40 pro putování po poušti, panování Saulovo a Davidovo, a 4 roky jako část panování Šalomounova), dostaneme pro vládu soudců období zhruba 356 let, což se shoduje s daty v knize Soudců, přijmeme-li tezi o několika překrývajících se obdobích). Takže Šalomoun začal stavět chrám roku 3208 + méně než 23 let AM. Všimněte si, že ačkoli je tento bod od naší doby vzdálen tisíce let v historii, nejistota ohledně přesnosti dat činí méně než 25 let!

Od judského království po babylonské zajetí

Sledujeme-li panování králů kmene Juda, aniž bychom brali v potaz jakákoli období současné vlády dvou králů, pak by od postavení chrámu po babylonské zajetí uplynulo 429.5 roku + méně než 21 let. My však víme, že v kmenu Juda docházelo k obdobím současné vlády, což zčásti vyplývá ze srovnání králů z kmene Juda s králi Izraele (3). Spočítáme-li to takto, pak poznáme, že od chrámu po odchod Judy do babylonského zajetí uplynulo ve skutečnosti asi 345 let, že tedy příslušníci kmene Juda přibyli do Babylonu zhruba v roce 3553 AM. V tomto bodu je možné určit, jaké datum by mu odpovídalo v našem dnešním kalendáři – a tak, provedou-li se příslušné opravy zohledňující specifiky různých kalendářů, shoduje se naprostá většina badatelů na roku 586 př. Kr. To by znamenalo, že 1 po Kr. by vycházelo zhruba na rok 4150 AM, plus či minus méně než 50 let, a dnes bychom měli zhruba rok 6150 AM, plus či minus méně než 50 let.

V Bibli je pravdivá historie!

Je jasné, že od samotného prvního verše knihy Genesis je v Bibli patrná snaha podávat pravdivou a přesnou zprávu o tom, jak se Bůh staví k zemi. To znamená, že Bible musí uvádět historicky přesné podrobnosti, a být zároveň přesná i teologicky. To, co věříme o Bohu, je totiž založeno na tvrzeních historické povahy, takže jsou-li biblické dějiny nepřesné, pak musí být taková i teologie! Jedním ze způsobů, jak bibličtí autoři dali najevo, že popisují skutečné události, je zaznamenávání životních dat zúčastněných osob či kvantifikace času, který uplynul od jedné události k druhé.

Můžeme si být jisti tím, že Boží Slovo je přesné ve svých historických podrobnostech jakož i v tom, co nám říká o teologii.

A jak se postavit k rozdílným datům pro stvoření?

Mnoho lidí přišlo s daty pro stvoření, jako např. James Usher (4004 př. Kr.), Johannes Kepler (3992 př. Kr.), Gerhard Hasel (4178 př. Kr.) a Isaac Newton (cca 4000 př. Kr.). K tomu existuje dnes řada různých chronologií, které si navzájem konkurují (ale výsledky jsou více méně ty samé). Tyto chronologie mohou být přesnější než tento můj článek, ale někdy také spoléhají na předpoklady, které vycházejí z určité interpretace textu. Účelem tohoto článku nebylo vybrat jednu z těchto chronologií, ale spíše ukázat, jak nám přímý výklad Písma dává jasnou chronologii, na základě které můžeme věřit, že svět je starý kolem 6000 let, a to bez ohledu na to, kterou z těch různých chronologií si vezmeme za základ.

Odkazy a poznámky

1. Někteří tvrdí, že v chronologiích Genesis 5 a 11 jsou mezery. Důvodem, že tomu tak není, se zabývá Sarfati, J., Biblical chronogenealogies, J. Creation 17(3):14-18, prosinec 2003, creation.com/chronogenealogies.

2. Genesis 5 popisuje dobu od Adama k Noemovi a jeho synům. Genesis 11:10n popisuje dobu od Sema k Abramovi; Genesis 21:5 udává, že když bylo Abrahamovi 100 let, narodil se mu Izák; Genesis 25:26 uvádí, že Izákovi bylo 60, když se narodili Jákob a Ezau; a Genesis 47:9 říká, že Jákobovi bylo 130, když odešel do Egypta.

3. Více detailních informací o námitkách kolem výkladů chronologie králů Izraele a Judy doporučuji Kaiser W., A History of Israel: From the Bronze Age Through the Jewish Wars (Broadville & Holman: Nashville, TN, 1998), str. 292-300.

Zde je odkaz, který není součástí časopisu Creation ani předchozích článků, jde o video o obrech a nálezech jejich pozůstatků.

http://www.tv7.cz/?vid=3491

PřílohaVelikost
00593-15.9.2013-radiometricke_datovani_osidne_a_sporne-creation_2.doc45 KB
Průměr: 3 (12 votes)

KLM

Na Marsu byl dříve zjištěn metan, Couriosity však přítomnost metanu v marsovské atmosféře nepotvrdila. Mohl bys nám vysvětlit, která že doktrína se na základě toho má sesypat?

Jsme spaseni v naději

Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Odp: Skúšal

ste už prírodné látky? Napríklad odvar koreňa rulíku zlomocného v mlieku.

Obrázek uživatele KLM

metan na Marsu

na Marsu schází metan ,tam kde by být měl není ,pomalu se začíná zesipovat další doktrína co jak bylo a bude

KLM

Obrázek uživatele KLM

ale Šribere

Stopy tvůrčí inteligence vidět nejsou, je vidět cesta nejmenšího odporu

Kde asi bere SLEPÁ evoluce cestu nejmenšího odporu když ji k tomu nezaujímají ani přírodní zákony?

KLM

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

To sice můžeš, ale ty šutry za to nemůžou

Ne ty šutry, ale ta srovnání a závěr, který je z nich vyvozován...

Prostě existují a svědčí proti evoluci.

Ano, fosilie existují, ne, nesvědčí proti evoluci...

Chápu že se nad tím vztekáš, ale to je tak vše, co s tím naděláš

Pak chápeš špatně, jelikož se nevztekám a ani se vztekat nemůžu. Krom toho, i kdybych mohl, tak není důvod. Obrázky, na kterém je fosilie a recentní organismus, který se vizuálně podobá fosilii, nejsou nic, kvůli čemu by se měl člověk vztekat. Buď je to k smíchu, nebo na facepalm...

Nu a jak na potvoru, ty co máte se vůbec nezměnily

To není pravda. To, že se fosilie na první pohled něčemu podobá, neznamená, že je to jedno a to samé...

To je ale smůla, viď

Ano, to je, ale pro tebe a tvého muslimského bratra...

To je ale náhodička.

To není náhodička, to je konvergence...

Na pozorování veliké rozmanitosti v přírodě nepotřebuji odborníka.

Na rozeznávání anatomie však ano...

Jako na potvoru, žijí podobní tvorové i dnes.

To není jako na potvoru, ale úplně normální. Proč mají velryby podobný tvar těla jako ryby? Nebude to tím, že je takový tvar výhodný pro život ve vodě?

To je ale pech! Viď..... ?

Ne. Hledáš problém tam, kde není. Je to vlastně docela legrační...

Když budeš mít 1000 korun a nic více. Můžeš si nekonečně lámat hlavu, že si za ně koupíš televizi za 10 000 korun. Dokonce tomu můžeš i věřit! Protože akceptuješ přeci jen to co máš.....

Ještě jednou a srozumitelněji. Z toho, že chtít TV za 10 tisíc pořídit za 1 tisíc, je marné, fakt nechápu, jak z akceptování prokazatelně existujícího plyne nutná snaha všechno za každou cenu vysvětlit...

Na rozdíl od evoluce....

Evoluce vidět je, jen to chce vědět, co to znamená...

Odmítat akceptovat stopy tvůrčí inteligence v přírodě je neefektivní...

Stopy tvůrčí inteligence vidět nejsou, je vidět cesta nejmenšího odporu...

Evoluce je zcela nereálná

Zcela nereálně věci nejdou pozorovat a experimentálně testovat...

a ty jí věříš

Já nevěřím evoluci, já jsem přesvědčen, že evoluce probíhá...

Nic jiného ti nezbývá, když to musí být hmatatelné.

Samozřejmě, že zbývá, ale evoluce je logicky nejúspornější řešení...

Pokud se dá dedukovat z toho co pozorujeme...

Co z toho, co pozorujeme, svědčí pro Boha?

Evoluce nechává zdechnout vše chromé, nemocné a poškozené.

Evoluce je vývoj. Jak může vývoj nechat někoho zdechnout? Nechat zdechnout můžu já tebe, ale ne proces chromého...

Láska a tolerance Šribíku!!! Na tu nesmíš zapomenout

Nejsem schopen lásky a tolerance znamená snášení. To, že něco snášíš, neznamená, že ti to nepřijde otravné...

A pokud přesto, pak musíš umět odpouštět. Nezapomeň, že tak jak ty odpustíš svým viníkům, odpustí nakonec i Bůh tobě...

Já neodpouštím svým viníkům, koncept odpuštění ani viny nechápu...

Máš mou plnou důvěru.

Takže neznáš...

Nejedná se o žádný omyl, nýbrž o motor evoluce.

Naturalistický omyl je to, co nám neustále podsouváš, tedy že jsou podle nás přírodní procesy, smrt a utrpení správné. Akceptovat, že něco je, neznamená, že to považujeme za dobré, ani že se nám to líbí a už vůbec ne, že to uctíváme...

Teističtí evolucionisté riskují, že až se vrátí Kristus, tak jim řekne, že si na vzkříšení a novou zemi a nové nebe, mají počkat miliardy let.

Nemyslím, že Kristus by byl takový zmetek jako ty, ani kdyby byla kreace fakt...

Věřit sic mohou, ale je to jen útěcha, která nevyplývá z racionality.

Pro tvoji víru platí totéž...

Uznáváš a adoruješ evoluční síly!

Tím, že za to napíšeš vykřičník, ani tím, že to budeš dokola opakovat, se to pravdou nestane. Je neadoruji nic...

A to neustále.

A jak se to konkrétně projevuje?

Jejich přítomnost považuješ za své původce. Proto je uctíváš jako svého životadárce...!

Považovat něco za původce znamená uctívat to? Moji rodiče jsou moji původci, znamená to, že je zbožně uctívám?

Jen si to možná neuvědomuješ.

Ty si možná neuvědomuješ, co to adorace znamená a jak se to liší od akceptování. Chápu, že oboje jsou to cizí slova začínající na "a", takže se ti to může plést, ale věz, že je mezi jejich významem podstatný rozdíl...

Jsi zapálený evolucionista, takže adoruješ.

Ty jsi blbec, takže meleš nesmysly...

Šribíku prosímtě nemachruj. Až tak to není nutné.

Co je na tom za machrování?

Stačilo zkrátka napsat, že jsi se vožral.

Ty zřejmě nechápeš, že u mě to funguje jinak...

To se stává i v lepších rodinách, není třeba to balit do výše uvedených frází!

Nějak si nejsem vědom, že by ten komentář byl určený tobě. A vzhledem k tomu, že se jednalo o experiment, nevidím důvod, proč k tomu tak nepřistupovat...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Když už je řeč o alkoholovém opojení, tak před sedmi dny jsem na sobě provedl experiment, při kterém jsem díky kombinaci uvolnění se a konzumaci alkoholu dosáhl stavu, kdy jsem měl rozmazané vidění, setrvat v klidu bylo nemožné a vnímání času a teploty bylo změněno. Bylo to zajímavé, ale cíle experimentu se mi dosáhnout nepodařilo...

Šribíku prosímtě nemachruj. Až tak to není nutné.

Stačilo zkrátka napsat, že jsi se vožral. Laughing out loud

To se stává i v lepších rodinách, není třeba to balit do výše uvedených frází!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Nikoliv, já neignoruji žádné, nýbrž všechny označuji za výsledek tuposti...

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud To sice můžeš, ale ty šutry za to nemůžou. Prostě existují a svědčí proti evoluci. Chápu že se nad tím vztekáš, ale to je tak vše, co s tím naděláš.... Big smile

Není žádné pravidlo, podle kterého více času = větší změny, některé organismy se tedy mění méně než jiné,

Nu a jak na potvoru, ty co máte se vůbec nezměnily. A ty co nemáte u nich fantazírujete jak se z prabreberky vyvinul slon.... To je ale smůla, viď.... Big smile Wink

To, že i dnes existují nepříbuzní tvorové, kteří se podobají, ti nijak nevadí.

A to dokonce nezávisle na sobě se vyvinuli do podobnosti. To je ale náhodička. A víra v počet takových to náhodiček, vaše evoluční věrouka vyžaduje přehršel.

Stejně jako fakt, že tobě to možná přijde stejné, ale odborníkovi už nikoliv...

Na pozorování veliké rozmanitosti v přírodě nepotřebuji odborníka. Žel pro vás, kteří chcete vidět evoluci, musíte počítat i se sebemenšími změnami! Neb nic jiného nemáte. Takže když bude mít brouček o mikrometr delší jedno tykadlo než ten samý druhý brouček, můžete křičet HURÁ EVOLUCE!!! Stejně tak by se daly spočítat chlupy tvé a mé kočky. Pokud jich některá z nich bude mít o jeden víc, bude to zřejmě další tebou tak toužebně vyhledávaný rozdíl. Kočka s větším počtem chlupů by mohla být "evolučně dál"..... Big smile Big smile Big smile

On je nevykopal, on se jen na ně koukl, přišli mu podobné s něčím, co žije dnes, a to podle něj dokazuje, že evoluce neprobíhá...

Jako na potvoru, žijí podobní tvorové i dnes. To je ale pech! Viď..... ?Big smile

Jak přesně je v tom ta nutnost?

Když budeš mít 1000 korun a nic více. Můžeš si nekonečně lámat hlavu, že si za ně koupíš televizi za 10 000 korun. Dokonce tomu můžeš i věřit! Protože akceptuješ přeci jen to co máš.....

Gravitace je neviditelná...

Její působení na hmotu a lidi je však viditelné. Na rozdíl od evoluce....

Dříve se nedali vysvětlit nemoci jinak než nadpřirozeně. Zaplácnout nevědomost nadpřirozenem je neefektivní...

Nemoci se dají vysvětlit za pomocí inteligence a stejně tak, za pomocí intelegence přijít na způsob, jak nemoci léčit. Odmítat akceptovat stopy tvůrčí inteligence v přírodě je neefektivní...

Krom toho nevěřím věcem, které jsou zcela nereálné, ale věcem, které považuješ za zcela nereálné...

Evoluce je zcela nereálná a ty jí věříš. Nic jiného ti nezbývá, když to musí být hmatatelné. Pak idea, myšlenká, plán, jsou sic také v lidském světě skutečné, ale nejsou hmatatelné. Odmítání těchto nehmotných součástí našeho světa, tě vede k víře v nemožné!

Pokud...

Pokud se dá dedukovat z toho co pozorujeme...

Evoluce nenechává zdechnout vůbec nic...

Evoluce nechává zdechnout vše chromé, nemocné a poškozené.

Netoužím, natož v koutku duše, když nemám duši. Představa věčnosti mě děsí a čistě z praktického hlediska lidi, se kterými bych chtěl trávit čas, v nebi nejsou či se tam nedostanou, ale naopak bych tam trčel s lidmi, které shledávám otravnými...

Láska a tolerance Šribíku!!! Na tu nesmíš zapomenout. Žádný tvůj bližní by ti neměl být otravný. A pokud přesto, pak musíš umět odpouštět. Nezapomeň, že tak jak ty odpustíš svým viníkům, odpustí nakonec i Bůh tobě... Smile

Vím o případech, kdy byli psychopati věřící. Ve všech případech to dopadlo špatně. Znáš ty jeden jediný případ, kdy tomu bylo naopak?

Máš mou plnou důvěru.

Baví tě pořád používat naturalistický omyl?

Nejedná se o žádný omyl, nýbrž o motor evoluce.

Evolučníků věřících je dost možná víc než evolučníků ateistů

Teističtí evolucionisté riskují, že až se vrátí Kristus, tak jim řekne, že si na vzkříšení a novou zemi a nové nebe, mají počkat miliardy let..... Big smile

A evoluční logika není neúprosná, nýbrž neexistující...

a to nepočítám fakt, že i ateisti můžou věřit v posmrtný život.

No není divu. Když evoluční logika je neúprosná! Věřit sic mohou, ale je to jen útěcha, která nevyplývá z racionality.

Já neuctívám evoluční síly a smrt, ani neznám nikoho, kdo by tak činil. Co kdybys přednesl důkaz, že vůbec někdo takový existuje?

Uznáváš a adoruješ evoluční síly! A to neustále. Jejich přítomnost považuješ za své původce. Proto je uctíváš jako svého životadárce...!

Má adorace evolučních sil nevyplývá ze smíření, jelikož neexistuje...

samozřejmě že existuje. Jen si to možná neuvědomuješ.

2. Předtím jsi psal, že nejdřív je adorace, pak smíření.

No a tvrdím snad něco jiného...?

Došli jsme k tomu, že z tvé adorace evolučních sil vyplývá smíření se se smrtí a nikoli naopak, jak jsi to předtím tvrdil.

Vše při starém. Nejdřív adorace a pak smíření. Wink

3. Netvrdil jsem, že u mě adorace předcházela smíření, jelikož celou dobu trvám na tom, že nic neadoruji...

Jsi zapálený evolucionista, takže adoruješ.

Crazy

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

George

Ne. Zkoušel jsem jednotlivé složky zvlášť, ale míchat je nikoliv...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sriber

Speedball uz jsi taky zkousel? Tongue

Customize This