Proč vznikla moderní věda?

Pavel Kábrt
Článek napsán 31. října 2010

Se zájmem jsem si přečetl v posledním vydání časopisu Zápas o duši (1) článek „Vznikla by moderní věda bez křesťanství?“ V závěru jsem byl překvapen, že článek napsal můj přítel Jiří Lemer. Jsou v něm vynikající myšlenky, nicméně s jeho stěžejní myšlenkou, že k rozvoji moderní vědy došlo na starém kontinentu (v Evropě) JEN díky židovsko-křesťanskému myšlení, musím polemizovat. Jirka Lemer tento fakt nazývá „nezpochybnitelným“, já si to dovolím zpochybnit velmi jednoduše. Nejprve však několik výborných myšlenek, které ve svém článku uvádí:

Jaká je odpověď na otázku, zda vědu neměli přece už dávno i staří Číňané či Babylóňané, Arabové, Inkové nebo Řekové, kteří objevili řadu pozoruhodných věcí a pěstovali astronomii, matematiku a další dovednosti? Neměli tedy i oni vědu? Ne, neměli vědu v našem slova smyslu, tedy vědu experimentu, ověřování hypotézy, týmové práce úzce specializovaných expertů, metodu indukce, systematické, na sebe navazující bádání. Tento typ vědy patří skutečně až do posledních století naší doby. Technické inovace řecko-římských časů, islámu a imperiální Číny, natož inovace předhistorických dob, neustavují vědu a lze je spíše popsat jako tradiční nauky, dovednosti, poznatky, techniky, řemesla, technologie, techniku nebo prostě znalost. (Citát historika vědy Stanleyho Jaki)

Je nesporné, že novověkou vědu budovali téměř výlučně křesťansky/biblicky orientovaní lidé, často velmi hluboce věřící (např. Isaac Newton a řada dalších). To je v ostrém protikladu k nesmyslům, které o křesťanech rozšiřují materialisté, tedy že vědě bránili. V uvedeném článku je seznam některých jmen křesťanů-vědců-průkopníků, i když nad jménem Charlese Lyella bych napsal velikánský otazník, přestože ho třeba Wikipedie uvádí jako oddaného křesťana. Jeho cílem však bylo osvobodit vědu od Mojžíše (2). Byl to on, kdo inspiroval Darwina a hlavně řadu geologů svými uniformitarianistickými nesmysly; díky četbě Lyellových Základů geologie se Darwin stal nejprve geologickým evolucionistou, vyznávajícím stovky milionů let sedimentací a horotvorných procesů, v rozporu s biblickou potopou – a dnes se stále víc ukazuje i nevěřícím geologům, jak moc se zmýlil a jak nevyhnutelné je vysvětlit řadu geologických útvarů přinejmenším katastroficky, náhlou událostí, když už ne globální potopou, a jak nesmyslné je vysvětlovat to „darwinisticky“, tedy působením dlouhých věků. (3)

Jistě je pravda, že židovsko-křesťanský názor na přírodu a Boha je diametrálně jiný než třeba hinduistický, ve kterém hmotný svět je nejen iluzorní, ale často také nevyzpytatelný či dokonce zlý (májá). Takový hmotný svět nemá ani smysl zkoumat a nějak se jím víc zabývat. Staří myslitelé se zabývali spíše dedukcemi, filozofií a spekulacemi. Jak píše Charles Thaxton v Duši vědy, ve staré předvědecké době byla důležitá autorita toho, kdo něco tvrdil, nikoli ověřování toho, co tvrdil. Experiment pro ně neměl velkou váhu. To platilo i o starých Řecích. Jiří Lemer uvádí humorný příklad s Aristotelem, který vyznával, že žena je méně hodnotná než muž a z toho usoudil, že musí mít i méně zubů. A přestože byl dvakrát ženatý, neobtěžoval se ověřit si svoji hypotézu experimentem a zuby manželce spočítat.

Ano, v křesťanství nemá hmotný svět ani iluzorní ani zlý charakter. Dokonce je třeba jasně říct, že v křesťanství mají i velkou cenu hmatatelné důkazy. Víra, která spasí člověka, je jejich správnou interpretací. Víra není opřena o vidění důkazů, jejich nahmatání, ale o jejich pochopení, o jejich správnou interpretaci. Ježíš v podobenství o rozsévači říká jasně, že kvalita půdy (lidského srdce) záleží v porozumění, pochopení. Ateista je ten, který nechápe, či chápe špatně pozorovatelnou realitu. Svět pro křesťana není bohem, je Božím stvořením. Navíc Bůh dal člověku přímo příkaz podmanit si zemi, tedy zkoumat jeho stvoření a vyvozovat z nových poznatků závěry pro další život. Vesmírná tělesa nejsou v křesťanství inteligentní bytosti a lidi neporodila matka Země Gája, jak věří evolucionisté, hinduisté a New Age. Nic takového křesťanství neučí. Nejsme děti Země, ale synové Boží, země nám byla dána do správy a za bydliště, není žádným bohem či živým organizmem, máme za úkol si ji podmanit – ovšem bez vztahu k Bohu, opustíme-li jeho rady a zákony, to neznamená nic jiného než ji zničit.

Tyto postoje a řada dalších v judeo-křesťanském pohledu na svět jsou pro vznik moderní vědy jistě velmi nápomocné, ne však dostačující. Důkaz tohoto tvrzení je velmi jednoduchý. Proč by tedy experimentální věda současného typu nevznikla mnohem dříve? – stačil-li k tomu křesťanský či židovský pohled na svět. Vždyť křesťané mají tento postoj k přírodě již 2 tisíce let a židé již 4 tisíce let! Proč tedy nevznikla věda už pět set let před Kristem nebo pět set let po něm? Toto je, dle mého soudu, vážná námitka, kterou se Jiří Lemer ve svém článku nezabývá. Myšlenku, že věda mohla vzniknout jen na judaisticko-křesťanské půdě, už jsem četl mnohokrát a přišel s ní před lety např. i dr. Charles Thaxton ve své knize Duše vědy. Když jsem však svoji námitku Thaxtonovi položil, nedal mi žádnou uspokojivou odpověď, spíše byl zaskočen. Proč se moderní vědecká metoda začala rozvíjet až někdy v 19. století? Proč křesťan Kolumbus neobjevil Ameriku pomocí letadla a GPS? Možná by si zde evolucionisté zamnuli rukama, kdyby ovšem oni sami netvrdili, že lidský mozek se nijak nezměnil už mnoho tisíc let. Čili evoluce v tom prsty nemá. Ale také ne pouze křesťanství či judaismus.

Moje vysvětlení, pro mnohé asi nepřijatelné

Biblické (tj. judeo-křesťanské) myšlení bylo pro vznik moderní vědy podmínkou asi nutnou, jak píše Jiří Lemer, ne však dostačující. Opakuji, že ani židé před Kristem, ani židé či křesťané po Kristu, experimentální vědu nedělali, a to velmi dlouho. Proč? I muslimové mají velmi podobný pohled na Boha, jako má Bible (vždyť z ní Korán čerpá), přesto experimentální vědu nevymysleli ani nepraktikovali. Jiří Lemer se nad muslimy sice zamýšlí, ale jeho vysvětlení je nepřesvědčivé. Konstatuje, že Bůh islámu je příliš svrchovaný, aby byl omezován přírodními zákony a aby mělo smysl je zkoumat. Jenže biblický Jahve je stejně tak svrchovaný jako Alláh a zákony hmoty stejně tak neomezený: vstupuje do řádu světa, jak a kdy se mu zachce, asi jako konstruktér může kdykoli zasáhnout do svého výrobku – vylepšit jej, opravit, pozastavit jeho funkce nebo zničit. Stejně tak i Ježíš.

Nemohu tvrdit, že moje vysvětlení je zcela vyčerpávající a stoprocentně správné. Určitě bude pro mnohé kontroverzní, nepřijatelné a asi i směšné. Je třeba též předeslat, že dějiny řídí Bůh a jednoduše v jeho plánu nebyl vznik moderních technologií dřív než k tomu došlo – zřejmě to časově souvisí i se závěrem lidských dějin. Pokud se však pokusím vystopovat pozorovatelné příčiny, vysvětlil bych vznik moderní přírodovědy takto:

Byly k tomu třeba nejméně dvě věci:

1. křesťanské kulturní prostředí, jak ukázal Jiří Lemer, ale paradoxně k tomu ještě i
2. odklon od křesťanství, úpadek. Věda, podle mého názoru, mohla vznikat až poté, kdy se začaly rozpadat tradiční křesťanské hodnoty, např. rodinné vztahy; souvisí to s úpadkem církve a zpochybněním Bible jako pravdivé knihy. Nic z toho se nestalo ani Arabům, ani Indům, ani Číňanům, ani Japoncům, ale jen křesťanům. Vědu dělali zpočátku výlučně muži. A co udělá křesťanský muž, když přestane věřit Bibli, která byla po staletí základem názorů na život ve společnosti, kde žije? Najde si náhradní víru, něco prospěšného, „praktičtějšího“ a „také dobrého“. A co udělá slušný muž, když se mu rozpadají rodinné vztahy? Nastěhuje si do dílny či pracovny kanape (ateista Edison) a experimentuje. Ať je křesťan či nevěřící, chce-li dělat něco užitečného a zajímavého, pak se věda nabízí na prvním místě, hned vedle sociální práce.

Je po všech stránkách lákavé zavřít se do pracovny, dílny, laboratoře, a bádat, vymýšlet, koumat, počítat, měřit, experimentovat a kutit. Připomínám, že mluvím o počátcích vědy někdy po období osvícenství, nikoli o současných vědcích. Aby mne někdo neobvinil, že vědce definuji jako člověka, kterému se rozpadají životní hodnoty a stěhuje si do laboratoře postel.

Mužům se otevřela velmi lákavá nabídka, jakési náhradní „manželství“ s vědou či náhradní náboženství – muž ze své podstaty k tomu nemá daleko. Bylo to i praktické, protože vynálezy usnadňovaly život, někdy i život zachraňovaly (často ho ovšem také braly), a muž byl za to chválen a obdivován (i ženami), byl hrdinou. Zpočátku (před osvícenstvím) věda zahrnovala spíše jen dílčí pozorování, výpočty či objevy (něco, co Jiří Lemer nazývá nauky, dovednosti, poznatky, techniky – ne věda) – systematická věda, která spojitě a dlouhodobě ověřuje hypotézu pomocí experimentu, tedy to, co nazýváme moderní vědou či základním výzkumem, začala fakticky až v 19./20. století. Předcházející období bylo jen přípravnou půdou.

Zavládlo všeobecné (zcela mylné) mínění, že vědecké objevy přinesou na svět ztracený ráj a děláním vědy vlastně člověk věřící slouží Bohu a nevěřící dobru a lidstvu (věřící si mohl myslet, že plní Boží příkaz „podmaňte si zemi“), což člověku velmi lahodí a je to příjemnější než následovat Krista! Je to velká příležitost pro křesťana i ateistu, jak se realizovat! Je to však odklon od Krista – ten žádnou vědu nevelebí a je dalek názoru, že když lidi zbavíme těžké či nepříjemné práce, naučíme je ovládat hmotu a rozumět jejím zákonitostem, dáme jim dostatek jídla, pěkné bydlení, lékařskou péči, elektřinu, telefon či auto, budou také hodní, spravedliví, láskyplní, nebudou krást či vraždit a budou mít k sobě blízko. Tyto naivní názory vyznával např. průkopník letectví Alberto Santos-Dumont /1873-1932/, který věřil, že až budou lidé létat, budou se mít víc rádi, protože se budou snadno usmiřovat – prostě k sobě rychle přiletí a usmíří se. Poté, kdy uviděl z letadel shazovat bomby, pochopil, jak byl naivní, cítil se spoluvinen a spáchal sebevraždu. Ale nejen on, mnoho aktérů moderní vědy mělo a dosud ještě má stejný názor, že věda přinese lidstvu jen blaho, štěstí a mír a je užitečnějším přínosem společnosti než třeba šíření křesťanství. Mám za to, že i Albert Einstein si tímto naivním názorem na jedinečnou prospěšnost vědy prošel a opustil jej.

Moderní experimentální věda tedy vznikla, dle mého názoru, jako náhražka náboženského způsobu života, zvláště v důsledku rozpadu vztahů, odklonu od církve a podkopání pravdivosti Bible. Křesťanské kulturní prostředí bylo pro její vznik důležité, jak ve svém článku ukazuje Jiří Lemer, přestože někteří vědci v tomto prostředí byli ateisté či agnostici. Nebylo však dostačující. Judaismus či křesťanství samy o sobě nestačily: muselo paradoxně dojít k jejich korozi, odklonu od Bible a církve a Kristova odkazu. Jak už jsem napsal, tato situace nepostihla ani hinduisty, buddhisty či muslimy, ani Peršany, Číňany či Řeky, ani Indiány, Indy či Japonce, a nepostihlo to ani židy či křesťany do období osvícenství – proto věda nevznikla jinde a dřív, než došlo ke korozi křesťanské společnosti, nejen v Evropě. Semeno, které nezemře, nepřinese užitek, řekl Ježíš. Pamatujme však, že nahradit křesťanství vědou nereprezentuje smrt dobrého semene, ale jeho shnití, z čehož žádný život nepramení, jen eventuální hnojivo pro život jiný!

Odkazy:

(1) ZOD 106, říjen 2010, str. 3-7, http://www.reformace.cz nebo http://zod.reformace.cz – Zde uvedené poslední vydáni tohoto časopisu na webu ještě není, je jen v tištěné podobě.
(2) http://creation.com/charles-Lyell-free-science-from-moses
(3) Darwin se „geologicky“ zmýlil např. v Argentině, při studiu koryta řeky Santa Cruz v dubnu 1834, viz http://www.icr.org/article/darwins-first-wrong-turn).

PřílohaVelikost
Proč vznikla moderní věda.doc58.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Doktrína

Předávám k posouzení direktiva Allana Dullese, ředitele CIA a šéfa poltické rozvědky USA, takzvaná „Doktrína boje proti Rusku a jeho satelitům“, vypracovaná už po roce 1945.
Dodávám, že se tento "produkt" ujal ve všech zemích světa, neboť podhoubí hříchu je ve spojené nádobě s hloupostí ateismu. Někde se ujal už mnohem dříve než bylo publikováno v následující zprávě:

„Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.
Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak ?

Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.

V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejniší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.
Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a beszásadovost. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů –to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.
Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.
Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto budeme postupovat.

Díky za vysvětlení. Zde mi

Díky za vysvětlení. Zde mi šlo pouze o to, zda se ještě tyto časové údaje vyskytují i v literatuře po vydání knihy Vesmír od Grygara (1979), abych tu neoperoval třeba něčím, co už je překonané nebo se pro jistotu neuvádí.
V puvodnim komentari jsem psal, ze ty cisilka nejsou to podstatne, zkuste to pochopit.

Tedy lze konstatovat, že výše zmíněná kniha je v souladu s tím, co se nyní o velkém třesku učí.
Nevim, necetl jsem ji. Nepovazuji to za nutne. Ale za tricet se jiste lecos upresnilo. Treba stari vesmiru.

Ale asi není moc vědecká, když J.G. se opírá o estetická kritéria ve vědě.
Toto Vam uz vysvetloval stoura.

Když jsem psal totéž, jen

Když jsem psal totéž, jen méně odborně a proto povrchněji tak to zase nebylo dost dobré. I tak si nemyslím, že tam jsou nějaké složitosti. Vesměs se jedná o obecně známé skutečnosti a jeden jednoduchý pokus uskutečnitelný třeba cestou na nákup.

Obrázek uživatele Nosotonda

Indian

Díky za vysvětlení. Zde mi šlo pouze o to, zda se ještě tyto časové údaje vyskytují i v literatuře po vydání knihy Vesmír od Grygara (1979), abych tu neoperoval třeba něčím, co už je překonané nebo se pro jistotu neuvádí. Tedy lze konstatovat, že výše zmíněná kniha je v souladu s tím, co se nyní o velkém třesku učí. Ale asi není moc vědecká, když J.G. se opírá o estetická kritéria ve vědě. A této "ikoně" vědy se bohužel klaní mnozí křesťané, včetně kléru!

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Nosotonda

Indian

Okopíroval jsem si váš příspěvek. Vzhledem k jeho odbornosti si netroufám odpovědět hned. A navíc bych se nechtěl ukvapit, jako už několikrát.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

pro Pavel

Přeji pěkný den,

Vaše: "Takže se ukazuje, že touha někoho ovládat i za cenu vraždění, se vyskytuje u všech lidí v průběhu celých dějin." - Bohužel, je to tak a záminky jsou doopravdy různé.

Vaše: "To, že se lidé vyvražďují, spočívá v jejich narušené psychice." - Není to tak jednoduché, jak píšete. Ve vyhrocených situacích se (bohužel) stávají vrahy i lidé bez narušené psychiky. Protože pokud ne, tak zemřou. A samozřejmě nejen to, jenže na složité rozbory tohoto, zde není prostor.

Vaše: "Takže Bůh není příčina vraždění, ale špatné lidské vlastnosti." - To je samozřejmě pravda, protože žádný "bůh" neexistuje. Protože toto však někteří lidé neuznávají a myslí si, že "bůh" třeba popsaný v bibli je pravda, tak je potřeba, je upozornit na to, že věří v "někoho", kdo sám provádí a nařizuje vraždění "odlišných" lidí, což oni svým uctívaním "tohoto" schvalují a proto se tak chovají nemorálně.

Vaše: "Je hezké, že se tak zajímáte o církve a náboženství a hledáte v nich násilí." - Smrt na to nevidí nic hezkého. Dělám to jen proto, že je potřeba některým lidem vysvětlit, že pod záminkou vymyšlených "bohů" se v organizovaných náboženstvích děly a dějí strašné věci a že to tedy není správná cesta.

Vaše: "Bylo by dobré se zajímat např. o Čínu - propojení komunizmu s orientální krutostí a byznysem." - Již jsem zde několikrát všem psala, že neokomunismus, neofašismus a islamismus řeším také, ale samozřejmě jinde. No, asi jste chyběl. Nicméně Smrt musí přiznat, že Čína je mimo mou sféru vlivu, což za prvé - souvisí s pro mne zatím neznámým jazykem, za druhé - není možné stihnout vše a zvláště nenávistný islamismus třeba vytěžuje skoro 80% procent mé kapacity a za třetí - to má na starosti má jiná spřízněná inteligence.
Informace od ní jsou velmi smutné a tak samozřejmě souhlasím s tím, že se v Číně dějí strašné věci a slova jako svoboda, morálka, demokracie, ženská práva či právo obecně apod. jsou tam, na státní úrovni, zcela neznámou věcí.
To však rozhodně neznamená, že by všichni tamní lidé byli zlí. Je velmi nutné pečlivě odlišovat mezi státní a brutálně prosazovanou mocí a obyčejnými lidmi.

Váš popis zacházení s "vesnickými dívkami" je (bohužel) ještě dost slušný na to, co se tam se ženami někde opravdu děje.

Historie Číny je často skutečně děsivou procházkou zlem a tak by Vám, jako zcela jistě inteligentnímu člověku, mohlo už dojít, že desítky milionů mrtvých v její historii, kdy jich ještě ani zdaleka nebylo tolik a kdy o nějakém komunismu či ateismu neměl tento stát ani potuchy a nebo desítky milionů mrtvých v nedávné historii, jsou opravdu "výsledkem" něčeho úplně jiného, než toho, čím se státní aparát zaštiťuje.

Vaše: "Myslím, že takovéto režimy jsou mnohem horší než křesťanské státy. Také záleží, kdo stojí v čele, jestli je to fanatik nebo moudrý člověk." - Pokud byste to chtěl porovnávat optikou "současnost", tak se Vám může zdát, že máte pravdu, ale pokud byste se oprostil od svého nekritického pohledu na své náboženství, tak byste viděl, že to vůbec není zásluhou křesťanství, ale naopak zásluhou demokratické sekularizace, která tyto "křesťanské" státy zasáhla (různou silou) a která svou vzrůstající mocí znemožnila církvím vykonávat státní a soudní moc dle "boží vůle".

Pokud to pak porovnáte optikou "historickou", tak to pro křesťanské státy, kde vládly teokratické režimy vůbec nedopadá dobře, a to stejně tak, jako pro jiné teokratické režimy s jinými "bohy".

Doufám, že jste tedy již pochopil, že stejně tak jako vymyšlený "bůh", tak i ateismus, mohou být zneužity kýmkoli.

Nicméně, zatímco Váš vymyšlený "bůh" už ze své původní podstaty přímo vyzývá k vraždění odlišných (bible), tak prvotní a vrozený ateismus nic takového nedělá. Proto si ho kupříkladu kvazinaboženský komunismus musel brutálně přetvořit, protože ve své původní nenásilné podobě mu samozřejmě, oproti jiné nepřátelské víře, nemohl vyhovovat.

Pro Smrtku

Takže se ukazuje, že touha někoho ovládat i za cenu vraždění, se vyskytuje u všech lidí v průběhu celých dějin.
Člověk si vždycky najde nějaký důvod k tomu, aby mohl druhé manipulovat nebo likvidovat. Tento důvod může být bůh nebo např. "světový mír" atd.
To, že se lidé vyvražďují, spočívá v jejich narušené psychice. Vždyť podle bible Kain zabil svého bratra Abela.
Takže Bůh není příčina vraždění, ale špatné lidské vlastnosti.

Je hezké, že se tak zajímáte o církve a náboženství a hledáte v nich násilí. Bylo by dobré se zajímat např. o Čínu - propojení komunizmu s orientální krutostí a byznysem. Do práce tam sváží mladé vesnické dívky, které pak v otřesných podmínkách musí pracovat 16 hod denně. Někdy přespávají přímo v závodě. Po jejich psychickém zhroucení a vyčerpání je odvezou zase na venkov a nechají je svému osudu. To jak zachází s politickými vězni nemá ani cenu psát. Všichni to vědí, ale žádný stát nezačne Čínu kritizovat, protože by přišel o byznys.

Myslím, že takovéto režimy jsou mnohem horší než křesťanské státy. Také záleží, kdo stojí v čele, jestli je to fanatik nebo moudrý člověk.

Obrázek uživatele Ondra

DEATH333

Jen - nepřehlédl jste i mojí odpověď pro Vás ze dne 15.1. v 05:01?

Odpovím v průběhu týdne.

pro Ondra

Přeji pěkný den,

Vaše: "Já jsem toto psal na jeho komentář, který jsem rovněž vložil, aby Death věděl, na co mu budu odpovídat." - Já to samozřejmě pochopila a děkuji, že jste Pavla upozornil na jeho omyl. Ohledně Vaší odpovědi. Klidně si dejte načas, protože není kam spěchat, zvláště pokud je člověku špatně, neboť zdraví je přednější. Jen - nepřehlédl jste i mojí odpověď pro Vás ze dne 15.1. v 05:01?

pro Pavel

Přeji pěkný den,

Vaše: "Takže Smrtka je muž a ne žena." - Teda, jak jste mohl vydedukovat z toho, když Ondra píše, že je "nakřáplej" to, že jsem podle Vás muž? To teda nepochopím. No, ale přiznávám, že jsem jen obyčejná Smrt a tak pochopit někoho jako jste Vy, se mi samozřejmě nikdy nemůže podařit.

Vaše: "Pokud odstraníme ze života "vraždícího" Boha, tak nám zbyde (vědecký) ateizmus." - A opět další, kdo si tu plete pojmy (ateismus) s dojmy (komunismus, nacismus). Samozřejmě se mýlíte, a to nejen v tomto, ale to není nijak překvapivé, protože zastánce vraždícího "boha" si nemůže a ani nechce připustit, že ateismus není to, zač ho pokládá a že prostě existuje skutečnost, která daleko předčí jeho bludné náboženské fanstasmagorie.

Customize This