Proč není přijatelné tvrzení, že Bůh tvořil skrze evoluci?

Mgr. Marta Marková
7. 5. 2012

Mnoho křesťanů a následně i církví postupně přijalo názor, že evoluce je dostatečně vědecky dokázána, a že tedy je potřeba dát ji do souladu s vírou křesťana a nějak vyřešit její rozpor s Písmem sv. Když odhlédneme od přírodovědecké stránky otázek evoluce, neboť kromě vědců evolucionistů je též nezanedbatelný počet vědců kreacionistů, a tedy evoluci nelze jednoznačně považovat za vědecky dokázanou, neboť shoda v této otázce zdaleka nepanuje, budeme se zabývat problémem spíše z hlediska teologie a víry.

1) Co říká Bible?

Pokud se podíváme do Bible samotné, nalezneme jako hlavní text, hovořící o počátku světa a života hned na začátku knihu Genesis, která ve svých prvních třech kapitolách popisuje původ světa, života, člověka i hříchu a smrti. Text nenaznačuje, že by se mělo jednat o mýtické vyprávění o věcech, které se ve skutečnosti nestaly tak, jak jsou napsány. Považovat Bohem inspirovaný text Bible za jakési mýtické vyprávění je velmi nebezpečné, neboť kdo určí, které biblické texty jsou mýtické a které ne? Sám čtenář? To by to pěkně skončilo… Samozřejmě, že pisatel textu Gn 3 nemá v úmyslu popsat dění dnešním vědeckým způsobem; to očekávat od starověkého pisatele nemůžeme a ani to nebylo jeho záměrem. Pisatel však velmi srozumitelně popisuje stvoření světa všemohoucím Bohem a ani na okamžik nás nenechává na pochybách, že tento Bůh tvořil mocí svého slova. Bůh řekl, a stalo se. A stalo se to po krocích jasně ukončených (po dnech), nikoliv v kontinuálně jdoucích změnách. Ba co víc, pisatel nás ubezpečuje, že Bůh stvořil vše dobré a že v jím učiněném světě nebylo místa pro smrt. Toto je velice důležitá skutečnost, ke které se ještě opakovaně vrátíme. Do Božího stvoření patří také člověk, jako vrchol tvoření živých bytostí na zemi, patří sem též žena, jako bytost stvořená pro vztah s mužem, patří sem také Boží odpočinutí na konci tvoření. A až poté přichází smrt, jako důsledek selhání člověka.

Závěr: Bible neuvádí ani náznakem, že by Bůh tvořil pomocí evoluce, naopak sděluje, že Bůh tvořil svým slovem, a to v průběhu 6‐ti časových úseků – dnů.

2) Problém smrti

Jedním z hlavních problémů, spočívajících v názoru, že Bůh tvořil pomocí evoluce, je otázka smrti. Pro evoluci je smrt základní podmínkou, neboť bez smrti není evoluce. Evoluce předkládá teorii, že z nižších forem života se kontinuálně v dalších generacích vytvářely nové a nové, respektive lepší s dokonalejší formy, zatímco ty původní, nebo ty, u kterých se něco ve vývoji nepovedlo, vymíraly. Např. savci se mohli vyvinout jen díky tomu, že miliony a 2 miliony jiných, nižších forem života, vymřelo a v každé generaci předalo té další něco nového a lepšího. A nyní se podívejme na problém vymírání. Kdyby totiž Bůh použil ke stvoření současného světa evoluci, pak bychom museli přijmou fakt, že Bůh je tvůrcem smrti, skrze kterou tvořil vyšší živočichy. Bůh tedy není všemohoucím Bohem, který stvoří vše hotové a dobré, jak praví Bible, ale Bohem, který jednak neumí nebo nechce stvořit svět rovnou, ale který (a to zejména), je původcem smrti. A jsme u zásadního bodu: „Milující“ Bůh, je stvořitelem smrti, skrze kterou evolucí tvořil svět. Takže veškeré to utrpení miliard zvířat a miliard lidí v okamžiku a před jejich smrtí je záměrem Božím, neboť tak záměrně postupoval při tvorbě světa. Veškerý zánik života, každá smrt milované bytosti je důsledkem smrti, kterou Bůh sám vytvořil. To je pro biblickou zvěst nepřijatelné a je v naprostém rozporu s výpovědí Bible o Bohu.

Závěr: Myšlenka, že Bůh tvořil evolucí znamená, za záměrně vytvořil smrt, aby jejím prostřednictvím se vyvíjely lepší formy života. Tato myšlenka je pro biblickou zvěst a pro upřímného křesťana nepřijatelná a je v zásadním rozporu s Písmem sv.

3) Kam zmizel hřích?

Jak jsme ukázali, pokud přijmeme myšlenku, že Bůh tvořil pomocí evoluce, pak je také on původcem smrti. V tomto okamžiku se zcela vytrácí pojem hřích. Bible ale hovoří v Gn 3 o tom, že hřích se dostal do světa s neposlušností člověka a až následkem toho byla smrt. Chápání smrtelnosti člověka je pro Bibli jasné, neboť je důsledkem selhání člověka, ke kterému ho navedla bytost, nazvaná had (posléze nazývaná v Bibli satan nebo ďábel). Hřích je jedním ze základních témat Písma sv. a jestliže ho učiníme zbytečným, pak zcela ztratíme smysl biblického poselství, hovořícího o hříchu a spáse. A pokud není smrt důsledkem hříchu, pak samozřejmě není ani důsledkem satanova působení a satan pak zřejmě ani neexistuje… Problémem však je, že pak by i sám Ježíš Kristus zřejmě lhal, neboť tvrdil, že přišel člověka zachránit (spasit) z hříchu a lhali i apoštolové, když tvrdili totéž a když varovali před ďáblem a jeho působením. Nebo je tady pak ještě jedna možnost, že i hřích byl stvořen Bohem…? Ale to snad nikdo věřící nemyslí vážně…

Závěr: Pokud Bůh tvořil pomocí evoluce, pak je zcela zbytečné hovořit o hříchu, který tím pádem neexistuje. Opět se však dostáváme do přímého rozporu s Biblí, která považuje hřích za základní otázku a příčinu smrti.

4) Není potřeba spásy, není potřeba vykoupení v Kristu

Když budeme v úvahách pokračovat, dojdeme k tomu, že uvěříme‐li, že Bůh tvořil pomocí evoluce, pak musíme přijmout také to, že smrt stvořil Bůh, a pak neexistuje hřích ani vina člověka či satana, existuje jen vina Boží, který je původcem utrpení a smrti. Celý Boží plán 3
spasení člověka, jako tvora, který zhřešil, plán, který je hlavním poselstvím Boha člověku, zjeveným v Písmu svatém, je tedy vlastně zbytečný. Neboť není viny člověka, není hříchu, není třeba spasení. Celý Nový zákon, hovořící o spáse člověka skrze oběť Ježíše Krista, Syna Božího pak ztrácí pravdivost a jakoukoliv hodnotu. Když toto věřícímu evolucionistovi povíme, bude se bránit, že to tak není. Ale jeho větší víra v teorii evoluce než v Boží slovo žel k těmto závěrům vede. Apoštol Pavel napsal: Římanům 6:23 ‐ Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Buď se mýlí apoštol Pavel a s ním i celé Písmo, nebo se mýlí křesťan, věřící ve stvoření skrze evoluci.

Závěr: Pokud neexistuje hřích, neboť Bůh je tvůrcem smrti, pak je zbytečná jakákoliv spása. Není třeba oběti Ježíše Krista a tím pádem vlastně není ze smrti žádného vysvobození. Pak ale nemá cenu se vůbec zabývat Kristovou obětí a vše, co vykonal bylo zbytečné.

5) Vina Boží

Ze všeho, co jsme uvedli, vyplývá, že za smrt a utrpení s ní spojené nese vinu jen jedna bytost, a to Bůh sám. On ji stvořil a on ji použil ke svému záměru vytvořit svět. On je zodpovědný za všechny hrůzy světa. On není mocným Bohem, který vyřkne slovo a věci se dějí (jak nám ho představuje Bible), ale kruťasem, který místo hotového výrobku udělal jen jeho prvotní součástku a pak nechal miliony výrobků zničit, aby někde na konci byl člověk, žel ale nedokonalý, neboť od počátku stvořený jako smrtelný.

Závěr: Bible nám představuje Boha jako milující bytost, nikoliv jako viníka veškerého utrpení a autora smrti.

6) Problém vztahu a hodnoty lidské bytosti

Podle Bible Bůh stvořil člověka, aby s ním mohl mít také vzájemný vztah. Tento vztah, hříchem narušený, přišel překlenout a obnovit sám Syn Boží. Kdyby ale Bůh tvořil pomocí evoluce, pak by netvořil kvůli vztahu. Neboť kolik milionů let by musel čekat, než se z první buňky vyvine člověk, kterého by mohl milovat a který by mohl milovat jeho? A s tím souvisí otázka hodnoty lidské bytosti. Jestliže nás Bůh stvořil s láskou jako bytosti, které ho mají také milovat, pak nás stvořil s nejvyšším úmyslem a máme v jeho očích velkou hodnotu, neboť po našem pádu do hříchu a smrti za nás on sám jde položit život. Aby s námi po vzkříšení mohl dál nekonečně dlouho být. Toto vše ale padá, kdyby tvořil pomocí evoluce.

Závěr: Bůh stvořil člověka z lásky a chtěl s ním mít osobní vztah. Těžko si představit, že to udělal tak, aby musel miliony let čekat na hotového člověka, a to za situace, že je všemohoucí a stačí mu jen lusknout prsty..

Přemýšlet bychom mohli dál. Popřením jedné biblické skutečnosti se nám začne rozpadat mnoho dalších v Bibli uvedených faktů. Jsou pouze dvě možnosti a křesťan se musí pro jednu z nich rozhodnout, pokud nechce, aby jeho víra stála na vratkých, lidmi vymyšlených teoriích. Totiž buď postavit svoji víru skutečně na Bibli, nebo se nechat oslepit moderními a časově pomíjejícími názory.

Skutečně můžeme být Bohu vděčni, že stvořil svět celý hotový a dokonalý, tak jak je v Písmu popsáno a že k tomu nepoužil lidmi vymyšlený evoluční postup. Často zapomínáme, že lidská věda může zkoumat jen lidem dostupné jevy a to, co je za oponou dimenzí našeho lidského světa zkoumat nemůže. Jenže Bůh právě v jiných dimenzích přebývá a odtamtud tento svět stvořil a řídí. Proto je nám mnoho věcí nepochopitelných. Ostatně je to věcí víry. Buď uvěřím Bohu a Bibli, což ale nejde empiricky a tedy vědecky dokázat, neboť mnoho věcí je mimo náš svět. Nebo uvěřím evoluci, kterou též ale nelze empiricky a tedy vědecky dokázat, neboť hovoří o věcech dávno minulých a v současnosti empiricky neověřitelných. Buď je předmětem víry Bůh, nebo člověk. Křesťane, vyber si…

PřílohaVelikost
00514-19.5.2012-proc_neni_prijatelne_tvrzeni_ze_buh_tvoril_skrze_evoluci.doc45 KB
Průměr: 4.2 (13 votes)

vedeli ste že

ADAM v hebrejcine znamená clovek......EVA v hebrejcine nie je zena ale zivot.....keby sme sa pozerali na prvý hriech v rajskej zahrade "týmito očami", dá to na vec celkom iný a zrozumiteľnejší pohľad a 1 hriech a evolucia by sa nevylučovali.......
had-diabol-zlo zviedol evu-život adama-človeka na hriech Boh vyhnal život a človeka z raja atd atd..... hned príbeh Adama a Evy dáva zmysel......Ježiš prišiel vykúpiť život človeka z hriechu
......dúfam že vam alegoria niečo hovori

zajímavý text

Závěr: Bible neuvádí ani náznakem, že by Bůh tvořil pomocí evolu

Ehm... jak dlouhý den máte na mysli? Den, který používáme my, byl stvořen až čtvrtého dne (světla na obloze nebeské k odměření časů, dnů a let... To je, myslím, dost silný náznak, že nemuselo jít o den podle GMT. Navíc, Všemohoucí si může udělat den tak dlouhý, jak potřebuje.

Honza

Znam pomerne dost vericich, kteri zastavaji nazor, ze Pismo samozrejme inspirovane je, nicmene nikde neni receno, ze tato inspirace je doslovna. Napr. neomylnost evangelia se rozhodne nemusi vztahovat i na nejaka "vedecka fakta", ktera nejsou vubec podstatna.
Jiny (pro zmenu katolicky) teolog prednasel neco o tom, ze Pismo je neomylne v tom co se tyka nasi spasy, nicmene v ostatnich vecech je historicky a kulturne podminene.
Nazory na inspirovanost napric cirkvemi se vseobecne vzato lisi, v ruznych tradicich je to vykladano ruzne. Co se tyce 2. Timoteovi 3:16, tak tento vers je zapotrebi chapat v kontextu konfliktu mezi lidmi, kteri si prali rozchod s judaismem + zavrzeni SZ (napr. Markion) a temi, kteri minimalne cast zidovske tradice chteli zachovat.

Co se tyce tzv. apokryfu a NZ kanonu, tak apokryfy byly "omezenym lokalnim fenomenem" - nebyly cteny pri bohosluzbach atd. Mylenka, ze nejak "soutezily" s NZ spisy v kanonicite a teprve rozhodnutim nejake autority byly vyrazeny tedy prilis neodpovida tomu jak to nejspis skutecne bylo. Uplne jinak je to ovsem v pripade jistych spisu Apostolskych otcu, kde uz jsou tyto otazky na miste.

Btw trochu sem patral po nejakych dokladech (nebiblickych) toho, ze autori by uz ve sve dobe sami o sobe tvrdili, ze jsou inspirovani Duchem Svatym. Ale nic moc jsem nenasel. Dokladu o tom co si samotni autori Pisma mysleli o sve praci tak nejak moc neni, kanonicky status byl podle vseho jejich spisum pripsan az pomerne dlouho po jejich smrti (v pripade NZ, SZ je jeste slozitejsi). Teoreticky by to tedy mohlo byt i tak, ze samotni autori si nic takoveho vubec nemysleli, coz by bylo pomerne vtipne zjisteni. Tongue

Četl jsem jen konec diskuze,

Četl jsem jen konec diskuze, tak se omlouvám, jestli už se to tu náhodou řešilo.
Nebudu se hádat o tom, kam vede ten postup úvah, mnohdy s ním souhlasím. Ale nezdá se mi nevyslovený předpoklad, ze kterého ty úvahy vychází, a sice, že co říká Bible, je pravda. Takže se chci zeptat, skutečně je všechno, co Bible říká, pravda? A co ty kusy, co se do oficiální Bible neprobojovaly? Vždyť i to jsou texty inspirované bohem (ostatně jako ledacos jiného). A pokud není pravda všechno, kdo určí, které biblické texty jsou mýtické a které ne? Sám čtenář? To by to pěkně skončilo…

Zfetovaní idioti

,členi drogových kartelů celého světa,jako např mexických mafiánů či japonské Yakuzy se povětšinou rekrutují BZE z part poflakujících se drzých výrostů,toliko k Tvé otázce.

Host

Obrázek uživatele Šriber

BZE

To naprosto chápu. Ale tak už to na světě bývá...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sriber

Je ale samozřejmě jasné, že zvěrstva nacistů se s prohřešky západních spojenců nedají srovnávat, že to byl Hitler, kdo válku začal... mně spíš vadí ta účast Sovětského Svazu

Obrázek uživatele Šriber

BZE

A Angličané s Američany bombardovali města...
Norimberský proces nebyl spravedlivý soud, ale rozsudek vítězů nad poraženými...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sriber

Norimberské procesy byly z mého pohledu pěkně podivné, protože SSSR, který si v srpnu 1939 rozdělil s nacisty sféry vlivu ve východní Evropě, následně napadl Polsko a zmasakroval na desetitisíce příslušníků armády, inteligence apod., v zimě téhož roku napadl Finsko (a byl vyloučen ze Společnosti národů), výslovně souhlasil s nacistickým postupem na Norsko, anektoval k sobě pobaltské republiky tak tento stát pak vinil Německo ze zločinů, k nimž sám neměl daleko (o systém gulagů a represích raději ani nemluvím...) Prostě dějiny jsou plné paradoxů Smile a norimberské procesy měly ke spravedlnosti daleko

Customize This