Proč nenacházíme fosilie lidí a dinosaurů na jednom místě?

Bodie Hodge

(Z http://www.answersingenesis.org/articles/nab/human-and-dino-fossils-toge... přeložil M. T. - 6/2010)

1. listopadu 2007

Bibličtí kreacionisté věří, že lidé i dinosauři žili v téže době, protože Bůh, dokonalý očitý svědek dějin, řekl, že stvořil člověka i suchozemská zvířata šestého dne (Geneze 1:24-31). Dinosauři jsou suchozemská zvířata, takže je logické, že byli stvořeni šestého dne.

Naopak ti, kdo nevěří doslova textu Geneze jako třeba mnoho lidí bez křesťanské orientace či křesťanů zviklaných, jsou přesvědčeni o tom, že pozemské vrstvy hornin obsahující fosilie představují miliony let dějin Země a že lidé a dinosauři nežili v téže době.

Zastánci teorie staré Země často argumentují tím, že kdyby lidé a dinosauři žili v téže době, pak bychom měli nacházet jejich zkameněliny v týchž vrstvách. Protože zatím nikdo nenašel jednoznačné důkazy lidských ostatků v týchž vrstvách jako dinosaury (v křídových, jurských a triasových), tvrdí zmínění vědci, že lidi a dinosaury oddělují miliony let zemských dějin a že tedy nežili společně. Takže se tito vědci oprávněně ptají: Proč nenacházíme zkameněliny lidí společně s fosiliemi dinosaurů, žili-li v téže době?

Fosilie lidí nalézáme ve vrstvách považovaných většinou kreacionistů za popotopní. Většina jich byla patrně pohřbena po Potopě a po rozptýlení lidí v důsledku zmatení jazyků. Takže je pravda, že fosilie lidí a dinosaurů ve stejné vrstvě ještě čekají na své odhalení; znamená to však, že zastánci teorie dlouhých věků mají pravdu?

Co vlastně ve fosilním záznamu nacházíme?

První otázkou, nad kterou se musíme zamyslet, je, co vlastně ve fosilním záznamu nalézáme.

• ~95% všech fosilií tvoří mořské organizmy z mělčin jako třeba koráli a schránkovci.
• ~95% ze zbývajících 5% jsou řasy a rostliny.
• ~95% ze zbývajících 0.25% jsou bezobratlí včetně hmyzu.
• Zbývajících 0.0125% jsou obratlovci, většinou ryby. (95% zkamenělin suchozemských zvířat tvoří méně než jedna celá kost a 95% fosilií savců pochází z doby ledové po Potopě.) (1)

Fosilií dinosaurů je vlastně ve srovnání s jinými tvory relativně málo. Jelikož byla Potopa katastrofou způsobenou vodou, očekávali bychom, že ve fosilním záznamu budou převládat zkameněliny marinní. A tak tomu opravdu je.

Obratlovců není tolik jako jiných druhů živých organizmů. To vysvětluje shora uvedené poměry nálezů a pomáhá nám pochopit, proč jsou obratlovci včetně dinosaurů v záznamu tak vzácní a dokonce daleko zaostávají za nalézanými organizmy marinními.

Uvedená fakta však stále nevysvětlují, proč nenacházíme v sedimentech vytvořených Potopou fosilie lidí.

Byli předpotopní lidé zcela vyhlazeni?

V Genezi 6:7 i v Genezi 7:23 říká Bůh, že „setře“ člověka s povrchu Země pomocí Potopy. Někteří vykladači v tom vidí záměr zcela vyhladit veškeré stopy po člověku. To však není úplně přesné. Po důkladném studiu došli Fouts a Wise k závěru, že hebrejský výraz hxm (maha), překládaný jako „setřít“ či „zničit“, nemusí nutně znamenat, že po dotyčném nezbude ani stopa. Píší:

Ačkoli se maha správně překládá jako „vyhladit“, „setřít“ či dokonce „zničit“, nelze to chápat tak, že jde o úplné vyhlazení něčeho tak, že po tom nezůstane nic. Pokaždé, když Bible použije maha a můžeme vystopovat osud čehosi vyhlazeného, setřeného či zničeného, jeho další existence sice už nepokračuje, mohou však rozhodně přetrvávat stopy jeho existence dřívější a/nebo stopy samotné katastrofy, při které došlo k zahynutí/vyhlazení. Dokonce ani teologický význam „zahlazení“ hříchu nevylučuje, že po něm nezůstanou stopy (např. důsledky, jizvy, hříšná povaha atd.). (2)

Ve světle těchto zjištění považujeme za možné, že by lidské fosilie z doby Potopy mohly ještě existovat, ale dosud nebyly nalezeny.

Takže měli bychom nalézat lidské fosilie ve vrstvách obsahujících fosilie dinosaurů? Za účelem zodpovězení téhle otázky ve svém dalším výkladu musíme nejprve porozumět tomu, co vlastně ve fosilním záznamu nalézáme, jaká je pravděpodobnost toho, že by lidé podlehli fosilizaci, tomu, co je neobvyklého na jejich rozmístění po světě i tomu, kolik usazenin Potopa zanechala.

Podléhají lidé fosilizaci jako jiní tvorové?

Fosilizace je řídkým úkazem, zejména u lidí, kteří se stále stěhují. Jelikož to trvalo celé týdny, než deště Noemovy Potopy zaplavily celou Zemi, mohlo se mnoho lidí zachránit na člunech, zachytit plovoucích trosek a tak dále. Někteří se mohli uchýlit do vyšších poloh. I když takto nemohli vydržet dlouho a nakonec patrně přece jen zahynuli, nemuseli nutně fosilizovat.

Ve většině případů se mrtvé organizmy rozloží nebo je něco sežere. Prostě zmizí a nic po nich nezbude. Neštěstí, k němuž došlo roku 2004 vinou cunami, se stalo mementem lidstvu, aby si uvědomilo, jakou rychlostí může voda i jiné síly vymazat veškeré stopy po tělech, i když víme, kde hledat. Podle úřadu zvláštního velvyslance Spojených národů pro obnovu po cunami nebylo téměř 43 000 jejich obětí nikdy nalezeno (3).

I když to není časté, přece jen je možné, že lidské tělo fosilizuje. Lidské fosilie vlastně opravdu nalézáme, třeba neandrtálce v popotopních usazeninách. Tak proč nenacházíme lidi v sedimentech předpotopních?

V této souvislosti se objevila hypotéza o tom, že lidská populace byla tehdy relativně malá. Podívejme se, zda se tahle možnost potvrdí.

Bylo předpotopních lidí málo?

Odhady předpotopní populace jsou založeny na velmi skromných informacích, jelikož Geneze 1 neobsahuje mnoho zpráv o velikosti rodin či o tempu růstu populace. Víme, že Noe žil v desáté generaci své linie asi 1650 let po Stvoření. V Genezi také čteme, že děti v Noemově rodu se rodily otcům starým od 65 let do více než 500 let (kdy se Noemovi narodili tři synové).

Kolik generací čítaly ostatní rodové linie? Nevíme. Víme pouze to, že se všichni lidé v linii od Adama po Noema dožívali přes 900 let, nemůžeme si však být jisti tím, že se tohoto věku dožívali i všichni ostatní lidé na planetě. Kolik dětí se na předpotopní Zemi narodilo? Ani o tom nic nevíme. Jaká byla úmrtnost? Prostě nevíme.

Navzdory tomuto nedostatku informací se odhady pohybují mezi několika sty tisíci až 17 miliardami lidí (4). Tyhle odhady se zakládají na různých rychlostech růstu populace a počtech generací. Nezapomeňme však, že Noe žil v desáté generaci od Adama, takže jsou zmíněné odhady asi příliš nadsazené.

Zdá se nepravděpodobné, že by před Potopou žily stovky milionů lidí. Však také byl-li svět tak zkažený, že ho Bůh odsoudil k záhubě Potopou, pak se lidé patrně také flagrantně proviňovali proti Božímu příkazu být plodní a naplnit Zemi. Navíc nám Bible říká, že na Zemi vládlo násilí, takže úmrtnost byla zřejmě mimořádně vysoká.

Z toho, co jsme konstatovali, vyplývá, že lidská populace v předpotopním světě možná čítala jen stovky tisíc osob. I když vyjdeme z velkorysého předpokladu 200 milionů lidí žijících v době Potopy, vychází nám pouze něco přes jednoho zkamenělého člověka na tři krychlové kilometry sedimentu uloženého Potopou!

Byli lidé soustředěni v izolovaných oblastech s velkou hustotou osídlení, které jsme ještě neobjevili?

Dnes mají lidé tendenci shlukovat se do skupin ve městech, na vesnicích i ve velkoměstech. Zřejmě tak ani Země před potopou nebyla rovnoměrně osídlena. O prvním velkém městě je zmínka v Genezi 4:17, dlouho před Potopou. Víme, že dnes žije většina populace v prostoru do 160 km od pobřeží. V jedné zprávě se píše: „Již skoro dvě třetiny lidstva – nějakých 3,6 miliardy lidí – se tísní podél pobřeží nebo žijí do 150 kilometrů od něho.“ (5)

Právě uvedená fakta svědčí jednoznačně o tom, že předpotopní civilizace patrně nebyly rovnoměrně rozmístěny po zeměkouli. A pokud tedy nesídlil člověk roztroušeně, pak byly možná shluky lidských sídel pohřbeny na místech, která ještě nebyla objevena.

Fosilizace je nejen vzácným jevem, je také obtížné případné fosilie najít. Představte si jen, kolik sedimentů Potopa zanechala, a srovnejte toto kvantum s velikostí oblastí, kde zatím proběhly vykopávky.

Ze studií Johna Woodmorappeho vyplývá, že existuje zhruba 700 miliónů km krychlových sedimentů z Potopy (6). John Morris odhaduje jednu a půl miliardy krychlových kilometrů sedimentů uložených Potopou (7). Toto druhé číslo bude asi příliš vysoké, protože celkový objem vody na Zemi je Americkým geologickým ústavem odhadován na zhruba jednu miliardu, tři sta osmdesát milionů krychlových km (Cool. I tak však zůstává spousta sedimentů, které bychom měli prohledat. Jestliže nám tedy zbývá prostudovat ještě tolik usazenin, pak není divu, že jsme ještě nenašli žádné zkamenělé lidi.

Malý počet tehdy žijících lidí a velké množství sedimentů jsou dva hlavní důvody toho, proč jsme nenašli lidské zkameněliny v předpotopních sedimentech. Důvodem pak může být i prostý fakt, že jsme ještě nenarazili na sediment z místa, kde lidé žili a byli pohřbeni.

Přemýšlejte – chtěli byste žít po boku dinosaurů?

Často si lidé myslí, že nenacházíme-li lidské kosti spolu s dinosauřími, pak to svědčí o tom, že tyto dva druhy nežily v téže době. Ve skutečnosti víme jistě jen to, že nebyli společně pohřbeni. Velmi snadno se může stát, že nějací tvorové žijí na Zemi v téže době, aniž se byť jednou setkají. Setkali jste se někdy v přírodě s tygrem či s pandou? Pouhý fakt, že se zvířata nevyskytnou na témže místě ještě neznamená, že nežijí v tom samém světě a v téže době.

Zářným příkladem jsou lalokoploutvé ryby. Jejich fosilie nalézáme v marinních sedimentech pod dinosaury i v dalších marinních vrstvách zhruba stejného stáří jako vrstvy s dinosaury (9). Kdysi se vědci domnívali, že lalokoploutví vymřeli asi před 70 miliony let, protože jejich fosilie nenacházíme v žádné vyšší vrstvě. Roku 1938 však vědci nalezli v Indickém oceánu tyhle ryby živé (10). Zřejmě tedy byli lalokoploutví pohřbeni spolu s dalšími obyvateli moří během Potopy – tak, jak bychom očekávali. Na příkladu lalokoploutvých ryb je patrné, že zvířata nejsou nutně pohřbena na témž místě jako jiná zvířata z odlišných biotopů. Proto rovněž nenacházíme lidské kosti na týchž místech jako fosilie lalokoploutvých, i když dnes žijeme s těmito rybami společně, a v některých částech světa si je lidé dávají k obědu.

Latimérie není jediným příkladem. Nacházíme jich spoustu včetně organizmů suchozemských. Takovým populárním příkladem je borovice Wollemi fosilizovaná v jurských sedimentech starých údajně 150 milionů let (11). Současně se však dnes vyskytuje i živá. Další velkou žijící fosilií je jinan dvoulaločný, který údajně prožíval období největšího rozmachu před 240 miliony let, dříve než dinosauři (12). A přece nenacházíme jinany ve vrstvách s dinosaury či popotopními lidmi, i když existují dodnes. Seznam „žijících zkamenělin“ by byl ještě dlouhý. To, že zvířata a rostliny nejsou pohřbeny společně, ještě neznamená, že nežili v téže době.

Z toho, co víme o lidech, lze vlastně předpokládat, že lidé patrně nechtěli žít na týchž místech jako dinosauři. Takže už zbývá jen otázka, co se stalo s biotopy, kde lidé žili.

Co říci na závěr?

Pokud by se někdy našly lidské i dinosauří kosti v týchž vrstvách, šlo by o ohromující zprávu jak pro kreacionisty, tak pro evolucionisty. Ty, kdo zastávají biblické pojetí dějin, by to nepřekvapilo; váhali by jen mezi několika logickými vysvětleními tohoto faktu, jako je třeba možnost, že se lidské tlupy zatoulaly na území dinosaurů za sportem či při hledání potravy nebo že Potopa prostě spláchla a pohřbila lidi a dinosaury dohromady.

Naopak evolucionisté věřící v to, že geologické vrstvy představují miliony let času, by měli co dělat, aby podobný jev vysvětlili. V pojetí staré Země není údajně člověk tak starý jako dinosauři. Můžeme si však být jisti, že zmíněný nález by nehnul s jejich výchozími premisami – prostě by se pokusili vymyslet hypotézu, která by odpovídala jejich předpojatému pojetí dějin. Mohli by například uvažovat o možnosti, že předmětné fosilie voda znovu odnesla a uložila jinam.

Takže celá debata není ve své podstatě věcná – nejde o to, kde leží lidské zkameněliny a kde dinosauří. Nemáme vlastně žádné očité svědectví někoho, kdo viděl lidi a dinosaury žít společně. Jsme tudíž nuceni onu historii rekonstruovat na základě svých dnešních předpokladů o čase a dějinách jakož i svých nečetných nálezů fosilií v horninách.

Jako bibličtí kreacionisté nepožadujeme, aby se lidské a dinosauří zkameněliny našly v týchž vrstvách. To, zda se tam najdou či ne, neovlivní biblické pojetí dějin.

Proč nenalézáme lidské a dinosauří zkameněliny pohromadě.jpg

Předmětem sporů mezi kreacionisty a evolucionisty je ve skutečnosti nejspolehlivější zdroj informací o dějinách. Začneme Biblí, o které Bůh říká, že je pravdivá v každé podrobnosti včetně svých historických pasáží, nebo začneme proměnlivými teoriemi nedokonalého člověka? Bůh říká křesťanům, aby kráčeli s vírou a že „bez víry není možné zalíbit se Bohu“ (Židům 11:6). Nejde však o víru slepou. Bůh naplnil svět jasnými důkazy potvrzujícími pravdivost Jeho Slova i oprávněnost křesťanské víry. Samotný fosilní záznam je neuvěřitelným svědectvím pravdivosti Božího Slova a Božího rozhodnutí „vyhladit“ všechna suchozemská, na vzduchu závislá zvířata, i lidi, globální katastrofou.

Odkazy

1. A. Snelling, Where are all the human fossils? Creation 14(1):28–33, December, 1991; J. Morris, The Young Earth, Master Books, Green Forest, Arkansas, 2002, 71.
2. D. Fouts and K. Wise, Blotting out and breaking up: miscellaneous Hebrew studies in geocatastrophism, Proceedings of the Fourth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, 1998, 219.
3. The Human Toll, www.tsunamispecialenvoy.org/country/humantoll.asp. Back
4. T. Pickett, Population of the Pre-Flood World, www.ldolphin.org/pickett.html; H. Morris, Biblical Cosmology and Modern Science, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1970, 77–78; Morris, The Young Earth, 71.
5. D. Hinrichsen, Coasts in Crisis, www.aaas.org/international/ehn/fisheries/hinrichs.htm.
6. J. Woodmorappe, Studies in Flood Geology, Institute for Creation Research, El Cajon, California, 1999, 59. This number actually comes from A.B. Ronov, The earth’s sedimentary shell, International Geology Review 24(11):1321–1339, 1982.
7. Morris, The Young Earth, 71.
8. Where is the earth’s water located? U.S. Geological Survey, ga.water.usgs.gov/edu/ earthwherewater.html.
9. L. Dicks, The creatures time forgot, New Scientist, 164(2209): 36–39, October 23, 1999.
10. R. Driver, Sea monsters . . . more than a legend? Creation 19(4):38–42, September 1997.
11. www.answersingenesis.org/docs2/4416livingfossil_tree12-25-2000.asp.
12. www.pbs.org/wgbh/nova/fish/other.html

PřílohaVelikost
Proč nenacházíme fosilie lidí a dinosaurů na jednom místě.doc703.5 KB
Průměr: 3 (4 votes)

reply this topic

Following my own analysis, billions of people on our planet receive the home loans from various banks. Thence, there's great possibilities to get a term loan in every country.

Dodatek :-)

Ještě jsem si vzpomněl na jeden citát už nevím odkud.

Podstatou křesťanství není naše láska k Bohu, ale Boží láska k nám.

Re: Prosektor, Mefik

Prosektor: "co pro to svědčí? nic. dá se to nějak ověřit? ne. tak proč se tím mám zabývat?"

Odpovím jedním dialogem mezi 2 fyziky ze seriálu Big Bang Theory: Smile

Leonard: "Alespoň jsem nemusel stvořit 26 dimenzí, jenom aby mi seděly rovnice."
Sheldon: "Já je nestvořil. Ony existují."
Leonard: "V jakém vesmíru?"
Sheldon: "Ve všech... o to jde."

Takže asi tak... I částicoví fyzikové spekulují o tom, jak to ve skutečnosti je a jde vidět, že čím víc více poznávají vesmír na mikro i makroskopické úrovni, tím více je záhadnější Smile

Prosektor: "nevadí, ale kdyby se smířili se světem jaký je, tak jim bude lépe, je to perfektní očista mysli od bludů :-)"
A napadlo vás, že věřícím je lépe, když se smíří se světem takým jaký ho vnímají svýma očima? A tím myslím opravdu lépe... Proč je chcete "vyléčit" a ublížit jim? Kriticky uvažující věřící není o nic víc "mimo" než kriticky uvažující nevěřící...

Prosektor: "bezpředmětná otázka, bůh neexistuje. já ve skutečnosti existuju, lze to zjistit pohledem, pohmatem i poslechem."

Jak můžete vědět, že existujete a Bůh ne, když nevíte čím tvořeny a co jsou zač ty částice, ze kterých jste sám složen? Vašimi slovy, jste jen nedokonalá chemická reakce mezi molekulami, jejichž princip ani důvod existence sám neznáte. Jak z toho chcete sám od sebe vyvozovat nějaké závěry?

Prosektor: "já to vím moc dobře. ale pochybovat o všem jako vy... asi bych se zbláznil ;-)"

Myslím, že já už ani tak nepochybuji... ale vy se možná bojíte klást otázky, protože máte strach z toho co byste mohl zjistit a co by to pro váš život znamenalo Wink

Mefik: "Já bych odpověděl ještě trochu jinak než Prosektor: my (nebo alespoň určitě já) rozhodně NEVYLUČUJI že existuje něco neviditelného a neměřitelného. *** Jiná otázka by mohla být, zda připouštím existenci NADPŘIROZENÝCH jevů - a zde bych se v prvé řadě ptal po SMYSLU takové otázky. Slovu nadpřirozený totiž po pravdě řečeno nerozumím. IMHO totiž nelze vyloučit existenci deistického Boha *** A na závěr, myslím že s velmi vysokou mírou jistoty lze vyloučit existenci teistického, a tedy i křesťanského Boha. Opravdu, Bůh kterému záleží na člověku, který naslouchá jeho motlitbám ,..., bůh který po lidech žádá aby ho uctívali jako starověkého monarchu,..., - myslím že zde lze prohlásit, že jeho existence není o nic pravděpodobnější, než existence vodníků, víl a rusalek."

Co je to "nadpřirozené" tedy "super-naturální"... toť otázka. Já bych to definoval jako to, co nelze poznat a vnímat pomocí našich smyslů a nástrojů. Bůh je věčným a nepopsatelným Tajemstvím, takže tuto definici splňuje. Můžeme na něj usuzovat jen podle toho, jak se projevuje ve svém stvoření - tedy přirozeně/naturálně. O tom co je uvnitř něj můžeme pouze spekulovat, ale za našeho života se určitě ani vzdáleně nepřiblížíme. Je to jako s "teorií všeho" - shrnout celý vesmír do pár jednoduchých rovnic myslím, že ze stejného důvodu nepůjde. Také jsem dřív tvrdil že nepopírám deistického Boha a toho teistického jsem nechápal. Jenže s deistickým nelze mít vztah, protože ho považujeme za neosobní sílu, tudíž za něco co nejspíš není Bohem ale nějakou energií apod... A proč chtít vztah? Pokud v evoluci/stvoření směřujeme k nějakému obrazu, jsme osobou a naše osoba je jen nedokonalým obrazem Boží osoby - tj. pokud existuje Bůh, tak musí být osobu, abychom mohli být jeho obrazem. Jenže osoba je vymezena tím, že má s někým vztah, ale pokud vesmír začal existovat někdy, tak by to znamenalo, že Bůh byl "někdy" sám... což nedává smysl, protože by nemohl být s někým ve vztahu, tudíž být osobou. Tímto postupem přijdete na to, že musí existovat ještě další osoby v Bohu a že existuje nějaký Syn a nějaký Duch... Smile

Dodatek

Existence více vesmíru.Opět jeden z pokusů materialistů ve vědě vysvětlit obdivuhodné nastavení vesmíru.Jinak Boha neberu jako něco nadpřirozeného,ale úplně přirozeného a součást našeho bytí.A na závěr,tento Bůh je zcela jistě takový jak jej popisuje Bible -křesťanský.Proč?Protože jen v Bibli vše do sebe logicky zapadá.Nový zákon je logickým pokračováním Starého zákona.Bůh-otec.Takže Bohu stejně,jako otci není jedno jak se potomci chovají.Všechny má přesto stejně rád.Viz.podobenství o ztraceném synovi.I člověk jako otec nebo matka chtějí od svých dětí přirozenou autoritu a úctu.Že to ve všech rodinách není ,a že jsou špatní rodičové,anebo děti je věc jiná,já zde ,ale popisuji většinový stav.

Re: Sedaha

Já bych odpověděl ještě trochu jinak než Prosektor: my (nebo alespoň určitě já) rozhodně NEVYLUČUJI že existuje něco neviditelného a neměřitelného.

Například pokud existuje něco mimo náš vesmír, a veškeré naše v principu možné interakce jsou omezeny jen na náš Vesmír, pak samozřejmě všechno co je mimo je pro nás neviditelné a neměřitelné. Otázka je, nakolik se tím dá seriózně zabývat, nicméně spekulace o tom mohou být docela zábavné. Existenci takových jiných Vesmírů dokonce připouštím s dost vysokou jistotou - zdá se mi rozhodně pravděpodobnější, že "něco tam venku" spíš existuje než že ne.

Určitě připouštím i existenci DNES neměřitelných a nezjistitelných entit i v NAŠEM Vesmíru - temná hmota je jen jedním z příkladů (dalším by mohl být třeba Higgsův Bosson).

Jiná otázka by mohla být, zda připouštím existenci NADPŘIROZENÝCH jevů - a zde bych se v prvé řadě ptal po SMYSLU takové otázky. Slovu nadpřirozený totiž po pravdě řečeno nerozumím. IMHO totiž nelze vyloučit existenci deistického Boha (pravděpodobnost jeho existence ale shledávám dosti nízkou), ovšem POKUD existuje, pak rozhodně není nadpřirozený!!!

A na závěr, myslím že s velmi vysokou mírou jistoty lze vyloučit existenci teistického, a tedy i křesťanského Boha. Opravdu, Bůh kterému záleží na člověku, který naslouchá jeho motlitbám, Bůh jehož dílem je nekonzistentní a vnitřně sporný slepenec starověkých náboženských textů jménem Bible, bůh který po lidech žádá aby ho uctívali jako starověkého monarchu, a aby v něj bez důkazů věřili, a tuto víru bez důkazů shledává nějakou zvláštní hodnotou - myslím že zde lze prohlásit, že jeho existence není o nic pravděpodobnější, než existence vodníků, víl a rusalek.

sedahovi

"Za to vaše jistota je obdivuhodná, na to že připouštíte jen existenci viditelného a měřitelného. "
je to tak. nemám ani jeden náznak či důkaz, že k vysvětlení podstaty života a světa potřebuju něco neviditelné, nadpřirozené. prostě to nepotřebuju a je mi moc dobře Smile.

"Co když je to všechno jen projekce, každičká částice a kvantum energie, promítané ne vesmírné "plátno"? "
co pro to svědčí? nic. dá se to nějak ověřit? ne. tak proč se tím mám zabývat?

"Odkud berete jistotu, že za příčinou vesmíru a jeho zákonů není nic?"
protože to odpovídá reálnému pozorování světa

"Proč vám tolik vadí lidé, kteří připouštějí i něco více?"
nevadí, ale kdyby se smířili se světem jaký je, tak jim bude lépe, je to perfektní očista mysli od bludů Smile

"Jak můžete vědět, jakým způsobem Bůh zasahuje do dění světa, jestli porušuje svoje vlastní zákony nebo ne, když nevíte vůbec nic o tom, co je za vším dokonce ani jestli ve skutečnosti vůbec existujete vy sám nebo jste jen přelud?"
bezpředmětná otázka, bůh neexistuje. já ve skutečnosti existuju, lze to zjistit pohledem, pohmatem i poslechem.

"Jak si můžete v tomto případě být jistý, že smyslem života je pouhé množení se?"
odstraníte-li množení, lidstvo vyhyne. odstraníte-li jakýkoliv jiný "smysl života", tak se nic nestane a homo sapiens bude žít dá.

"Když nevíte proč vlastně existujete... kdo jste a kam směřujete."
já to vím moc dobře. ale pochybovat o všem jako vy... asi bych se zbláznil Wink

Obrázek uživatele Ondra

ještě Prosektorovi

lidi, co nechtějí nebo nemůžou mít děti: asi to vyzní nelidsky, ale v principu neohrozí celkovou populaci vymřením, protože jich je málo. můžou ale prospět populaci např. péčí o potomstvo (adopce)

Ok, to je v pořádku.

dohady a spekulace: všiml jste si, že takto argumentujete na všechno? nejistotu vidíte úplně všude kolem sebe. kde se bere ráno chleba v obchodě? asi za to může pekař, ale přece jen jsou to spekulace, dohady a není to stoprocentní, třeba se tam jen přes noc zhmotnila tma

No zase není pravda, že to argumentuji na všechno. Příklad s tím chlebem není zrovna na místě Smile "Vznik člověka" (jeden z mých uvedených příkladů) je jiná kapitola...

Prosektor

"dohady a spekulace: všiml jste si, že takto argumentujete na všechno? nejistotu vidíte úplně všude kolem sebe."

Za to vaše jistota je obdivuhodná, na to že připouštíte jen existenci viditelného a měřitelného. Co když je to všechno jen projekce, každičká částice a kvantum energie, promítané ne vesmírné "plátno"? Odkud berete jistotu, že za příčinou vesmíru a jeho zákonů není nic? Proč vám tolik vadí lidé, kteří připouštějí i něco více? Jak můžete vědět, jakým způsobem Bůh zasahuje do dění světa, jestli porušuje svoje vlastní zákony nebo ne, když nevíte vůbec nic o tom, co je za vším dokonce ani jestli ve skutečnosti vůbec existujete vy sám nebo jste jen přelud? Jak si můžete v tomto případě být jistý, že smyslem života je pouhé množení se? Když nevíte proč vlastně existujete... kdo jste a kam směřujete.

re re

dohady a spekulace: všiml jste si, že takto argumentujete na všechno? nejistotu vidíte úplně všude kolem sebe. kde se bere ráno chleba v obchodě? asi za to může pekař, ale přece jen jsou to spekulace, dohady a není to stoprocentní, třeba se tam jen přes noc zhmotnila tma Smile

kudlanka: krásný příklad, jde vidět, že samečkovi jde jen o splnění POSLÁNÍ, smrt je zde nepodstatná Wink

lidi, co nechtějí nebo nemůžou mít děti: asi to vyzní nelidsky, ale v principu neohrozí celkovou populaci vymřením, protože jich je málo. můžou ale prospět populaci např. péčí o potomstvo (adopce)

Obrázek uživatele Ondra

RE: poslání je fakt jen jedno a

Tak za prvé my nevíme na sto pro proč jsme na světě. To jsou jenom dohady a spekulace. Vždyť ani nevíme na sto pro, jestli jsme byli stvořeni nebo vznikli evolučně...a to, že poslání jenom jedno je spekulace. Mně to přijde taky logické to co jste napsal...ale musim Vás upozornit na to, že to říkáte jako "hotovou" věc...Je to snad někde napsané, že poslání je to či to? Myslíte si, že když se zeptáte všech lidí, že Vám do každý řekne ten stejný názor na to poslání - v tomto případě viz. co jste uvedl. Určitě ne. Proto to co jste uvedl (a s čím já také hodně souhlasim) je pouze subjektivní názor.

Vám připadá, že je to na světě všude stejné? I pro všechny organismy? Uvedu (možná trochu podivný) příklad. Taková Kudlanka nábožná při "aktu" (rozmnožování) se samečkem... zrovna "v tom nejlepším" mu ukousne hlavu. Smile

Ne, poslání není jenom jedno a nemusí to být vysloveně "zanechání potomků".

Co byste řekl lidem, kteří nechtějí mít děti? Že mají život bez poslání?

Já asi nad tím moc filosofuji Smile

Customize This