Příběh života tak, jak ho neznáte

Mezinárodní společnost kreacionistů označena za „hrozbu“ pro britské školáky

Dominic Statham

(Z http://creation.com/cmi-in-british-schools přeložil M. T. - 10/2011. Zveřejněno 21. září 2011 na stránkách CMI)

V květnu letošního roku promluvil pracovník pobočky CMI (Mezinárodní společnosti kreacionistů) ve Velké Británii k některým žákům při příležitosti diskusního dne v rámci vyučování náboženství ve škole anglikánské církve v Exeteru. V reakci na to odstartovalo samozvané „Britské středisko pro výuku vědy“ (BCSE) svou kampaň „Kreacionizmus ve školách není vědou“ (CrISIS) podporovanou Národní sekulární společností. V rámci zmíněné kampaně zaslaly uvedené organizace dopis britskému ministru školství spolupodepsaný četnými význačnými vědci a požadující, aby byly podniknuty kroky k zamezení výuky kreacionizmu ve školách, protože nemá žádnou vědeckou hodnotu.

Tento týden se ke zmíněným aktivitám přidala Britská humanistická asociace (BHA), aby pomohla v úsilí umlčet všechny, kdo by se snažili informovat děti o vědeckých omylech evoluční teorie a nabídnout jim alternativní názory na původ vesmíru, života i člověka. Za podpory ještě daleko vlivnější skupiny vědců než byli badatelé přizvaní organizací BCSE odstartovala BHA svou kampaň „Učte evoluci, ne kreacionismus!“. Zaštítěná více než dvaceti členy Královské vědecké společnosti včetně Sira Davida Attenborougha (na horním obrázku) a profesora Richarda Dawkinse volá BHA po „vymahatelné zákonné směrnici, že [kreacionizmus a inteligentní plán] nesmějí být vyučovány coby vědecké teorie v žádné veřejně financované škole.“ (1)

Zoufalé úsilí rozdrtit opozici

Uvedení lidé požadují, aby víra v „evoluci od molekul k člověku“ byla vyučována jako vědecky dokázaná skutečnost, a jsou rozhodnuti odepřít žákům možnost slyšet jakoukoli vědeckou kritiku tohoto názoru. Není tedy pochyb o tom, že pod takovýmto přesvědčovacím tlakem bude určitě jen velmi málo žáků opouštět školu se znalostí faktu, že mezi vědci existuje dosti početná skupina těch, kdo o takto interpretované evoluci pochybují, nebo že mnoho z čelných evolučních vědců připouští, že nemají představu o tom, jak se z neživé hmoty mohly vyvinout živé organizmy. Spoluobjevitel DNA Francis Crick připustil, že „se zdá, že původ života byl takřka zázrak – velmi mnoho podmínek by totiž bylo třeba splnit, aby celá věc fungovala.“ (2) Podobně napsal špičkový evoluční vědec profesor Stuart Kaufman, že „Jestliže vám někdo řekne, že on či ona ví, jak život na zemi před nějakými 3.4 miliardami let začal, pak je to blázen či darebák. Nikdo to totiž neví.“ (3) Oddaný evolucionista a bývalý ředitel projektu lidského genomu Francis Collins napsal, „Žádná současná hypotéza ani zdaleka nevysvětluje, jak…v prebiotickém prostředí, které existovalo na planetě zemi, vznikl život.“ (4)

A skutečně nám vše, co víme o vědě, říká, že běžné chemikálie se samy neuspořádají do živých buněk.

A opravdu, vše, co víme o vědě, nám říká, že běžné chemikálie se nikdy samy neuspořádají do živých buněk. Podle chemických zákonů se biopolymery potřebné pro život spíše rozštěpí, než aby se zorganizovaly ve složitější struktury. Navíc ze zásadních matematických analýz vyplývá, že i kdyby se chemikálie nějakým zázrakem samy poskládaly, je absurdní představit si, že by prostřednictvím neřízených procesů získaly správný tvar (5). Informovaní evolucionisté tohle všechno samozřejmě velmi dobře vědí – přesto však trvají na tom, že „abiogeneze proběhla“ (6). Proč? Protože jsou oddanými stoupenci náboženství scientizmu, víry, že všechno, co kolem sebe vidíme, může být a mělo by být vysvětlitelné pouze přirozenými procesy. Skutečnost, že nepozorujeme žádné přirozené procesy, které by byť vzdáleně byly s to vytvořit život z neživé hmoty, je pro ně irelevantní. Prostě předpokládají, že takové procesy existovat musí či musely existovat v minulosti, protože život tu zkrátka je – a je nemyslitelné, aby nějaký Bůh Stvořitel byl odpovědný za biologický život. Z takových úvah vyplývá, že debata stvoření/evoluce není o vědě: jde o střet dvou světových názorů. Ironií zůstává, že víra ve scientizmus je vyznávána navzdory vědeckým poznatkům.

Jedním z prominentních vůdců kampaně vedené BHA je neurovědec z Oxfordské univerzity profesor Colin Blakemore, kterého cituje BHA na svých webových stránkách:

„Důkazy o evoluci jako základu života na zemi jsou naprosto přesvědčivé a vidíme je všude kolem sebe – od výsledků šlechtění domácích i hospodářských zvířat až po proměnlivost chřipkových virů.“

Pro evoluci od mikroba k člověku by byly nutné mutace, které přinášejí nové informace i funkce – a to v nesmírném množství. Zaráží však nápadná nepřítomnost takových změn.

V současnosti nám veškeré zkušenosti z terénu říkají jasně, že ať už vyšlechtíme jakékoli množství psů, skotu, drůbeže a koní, zůstanou psi stále psy, skot zůstane skotem, drůbež zůstane drůbeží a koně zůstanou koňmi. Navíc, kdykoli studujeme změny, o kterých se tvrdí, že demonstrují evoluci chřipkových virů, bakterií odolných vůči antibiotikům či hmyzu odolného vůči pesticidům, nejsme s to najít jakýkoli důkaz o nových vlastnostech či strukturách, které jsou postulovány v teorii evoluce od mikroba k člověku. U těchto „příkladů evoluce“ neustále zjišťujeme, že byly zapříčiněny buď využitím již stávající genetické informace nebo naopak její ztrátou a následně s tím spojenou ztrátou funkce. Pro evoluci od mikroba k člověku by však byly třeba mutace, které přidávají informaci i funkce – a to v ohromné míře. A právě tyto změny nápadně chybí.

Prolhanost médií

Bohužel, téměř všechny zprávy v médiích o zmíněných současných pokusech „vymazat ze světa“ kreacionizmus jsou stejně zavádějící jako výroky vědců podporujících BHA a její apoštoly sekularizmu. Podle listu Guardian „cestují hlasatelé idejí Mezinárodní společnosti kreacionistů po Velké Británii, vydávají se za vědce a své kreacionistické názory za vědu, a navštívili již mnoho škol.“ (7) Ve skutečnosti probíhá většina našich přednášek v církvích a školy navštěvujeme jenom občas. Když už přece jen ve školách přednášíme, pak poté, co nás tam pozvali nebo co někdo z místních důvěryhodných občanů, nikdy žádný aktivista CMI, takovou přednášku inicioval. Navíc přednášíme jen velmi vzácně v hodinách exaktních věd. Noviny také napsaly, že „nikdo ze Společnosti kreacionistů nám nechtěl odpovědět na naše dotazy.“ Avšak pozvání k vyjádření pro noviny jsme dostali e-mailem v sobotu ve 20:15 večer spolu se sdělením, že svůj článek musíme odevzdat nazítří v neděli v poledne, takže asi nikoho nepřekvapí, že jsme zmíněnou uzávěrku nestihli; tímto článkem tak nyní své stanovisko sdělujeme v této formě.

Na své webové stránce BHA hrdě cituje novinářku Ariane Sherinovou: „Všechny děti by měly mít právo vyrůstat ve světě, kde se mohou vyptávat, pochybovat, svobodně myslet a činit si vlastní závěry o tom, čemu věří.“ Ironií je, že přesně tomuhle se BHA a její spojenci snaží tak usilovně zabránit.

Nejnovější tažení BHA bude mít patrně mnohem vážnější dopady než kampaně BCSE a CrISIS. V dobách, jako je tahle, obzvlášť oceňujeme podporu a modlitby křesťanů.

Komentáře čtenářů:

Liviu V., Kanada, 20. září 2011

Děláte velmi záslužnou práci. Jen do toho. Postoj, který zaujala BHA, je typický pro člověka, který prohrál bitvu ve sféře zdravého rozumu. A tak se přesunuli na jiné pole, kde platí zásada „kdo zařve silněji.“ Nevzdávejte to, bratři, válku už přece vyhrál Všemocný Kristus. Tihle lidé vědí, jaká je pravda (nejsou naivními evolucionisty jako velká většina ostatních), ale rouhají se Duchu Svatému tím, že ho popírají. Nevidíte podobnost mezi tím, co činí, a slovy kněží v prvním století, „Co s těmi lidmi máme udělat? Neboť fakt, že skrze ně se konají velké věci, je jasný všem obyvatelům Jeruzaléma, a my to nemůžeme popřít.“

Philip M., Austrálie, 21. září 2011

Takže BCSE říká, že „kreacionizmus ve škole není vědou.“ Proč bychom to měli považovat za problém? BCSE má absolutně pravdu. Stvoření není věda. Je to historie.

Totéž lze říci o evoluci. Evoluce také není vědou. I ona je historií (což vyplývá ze souvislostí). Nevznikla první biologická buňka v důsledku jedné náhodné historické události (a okolností), a pak přišla další a další a další? To není vědecká teorie. To je historický scénář, stejně jako celá evoluce.

Mezi předměty, které se ve škole vyučují, patří mezi jiným předmět zvaný „přírodní vědy“, a další předmět zvaný „dějepis“. Stvoření stejně jako evoluce spadají do posledně jmenované kategorie. Liší se mezi sebou tím, že dějiny stvoření jsou založeny na historické zprávě. Dějiny evoluce takový fundament postrádají. Což znamená, že vyjmeme-li celý problém stvoření-evoluce z oblasti přírodních věd a umístíme-li ho tam, kam správně patří (tj. do dějepisu), nebudou mít evolucionisté o co se v dějinách opřít. Nebudou se moci opřít ani o vědecký fundament, protože z hlediska logiky a filozofie nelze aktuální dějiny odvodit z vědy. Aktuální dějiny lze odvodit pouze a jedině z historických záznamů nebo si je vyfantazírovat – v případě evoluce pomocí ateistické představivosti. Ve světle toho, co jsem právě napsal, je logicky nemožné prezentovat „evoluci od molekul k člověku“ jako vědecky dokázanou historickou pravdu.

Myslím, že je nesprávné pokoušet se vymyslet přímé propojení mezi vědou a náboženstvím/filozofií/světonázorem. Mezi těmito dvěma sférami neexistuje přímé propojení. Komunikace mezi vědou a náboženstvím může probíhat pouze nepřímo, s dějepisem jako prostředníkem. Věda je založena na názoru, který má člověk na dějiny. A je to právě tenhle názor, který je opět založen na náboženství/filozofii/světonázoru.

Stvoření nám poskytuje historický rámec. Evoluce je protikladným historickým rámcem. Věda se pak snaží o to, aby mohli kreacionista i evolucionista každý po svém umístit vědecká data do jednoho z těchto historických rámců (každý z nich tvrdí, že to jeho pojetí je tím, které se do rámce nejlépe hodí), a když tak činí, dát vědecká data do historického kontextu a historickému rámci vědeckou platnost (určit, do jaké míry je postulovaný rámec správný).

A tyhle dva historické rámce jsou zase založeny na náboženství. Historický rámec Stvoření je vlastně historickým záznamem založeným na Bibli (konkrétně jejích úvodních partií). Historický rámec evoluce je založen na ateizmu (a není založen na žádném historickém záznamu).

Proč mít strach z toho, že tihle přední vědci volají po „vymahatelné zákonné směrnici o tom, že [kreacionizmus a inteligentní plán] nesmí být vydávány za vědecké teorie v žádné škole financované z veřejných prostředků.“ Doufám, že stvoření nikdy nebylo a nikdy nebude vydáváno za vědeckou teorii. Doufám, že je prezentováno pouze a výhradně jako historický fakt. A zajímavé je, že tihle vědci nezakazují přednášení stvoření jako historického faktu.

Vědci si mohou osobovat právo říkat, co se může a co se nemůže přednášet v hodinách exaktních věd. Nemohou si však (coby vědci) myslet, že mají právo určovat, co se může a co nemůže přednášet v hodinách dějepisu.

Sice jsem si to neověřil, ale myslím si, že když řekne v rozhovoru evolucionista „Ale kreace není vědou“, zavřeme mu určitě ústa, odpovíme-li „Máte pravdu, stvoření není vědou, jsou to dějiny“ a „Genesis není zamýšlena jako vědecká zpráva, jde o zprávu historickou“. To jsou odpovědi, které nečekají, a o kterých nikdy nepřemýšleli. Proč? Protože se vždycky učili, že stvoření je náboženství, a že celý diskutovaný problém musí spadat do jedné ze dvou kategorií – vědy nebo náboženství. Nikdy nepomysleli na to, že existuje ještě kategorie třetí – dějepis. Takže řeknete-li jim, že „Ani evoluce není vědou, i ona je historií“ (jak vyplývá z jejích souvislostí), ticho bude ještě hlubší. Zdá se, že přemístíme-li celý problém z oblasti věd do oblasti dějepisu, propůjčí mu to zcela odlišnou perspektivu, a snadněji se potom evolucionistům dokazuje, že vlastní jádro pudla je střet světonázorů.

Patrick D., Jižní Afrika, 21. září 2011

Radujte se z toho, že jste pronásledováni…kreacionistické hnutí tím jen zesílí a Pán nám zajistí nové perspektivy. Nepřítele zachvátí zmatek, avšak ti, kdo hledají Pána, obnoví svou sílu. Bůh vám žehnej, chlapci.

Robert N., Austrálie, 21. září 2011

Tohle je směšné. Koukl jsem se na jejich [BHA] webovou stránku pod záhlaví „naše hodnoty“:

Každým svým krokem se snažíme naplňovat svůj hodnotový žebříček tím, že:
Se v diskuzích budeme chovat racionálně, inteligentně a vždy budeme přihlížet k důkazní situaci
Budeme respektovat důstojnost každého člověka a chovat se k němu přátelsky a s úctou
Budeme respektovat a propagovat svobodu, demokracii, lidská práva a vládu zákona;
Budeme vstřícní, budeme spolupracovat s lidmi odlišných vyznání pro dobro celku;
Budeme oslavovat sílu člověka a jeho díla, pokroku a lidského potenciálu.

Tedy, jak můžete tvrdit, že spolupracujete s lidmi odlišných vyznání a podporujete svobodu, když se snažíte zabránit lidem v poznání jiných náboženství a zakazujete jim věřit? Promiňte, ale vypadá to, že se Británie rychle řítí do propasti – není divu, že mládež dělá výtržnosti - neexistuje-li Bůh (který ovšem existuje), co na tom, co kdo bude vyvádět?

Rudi J., Dánsko, 21. září 2011

Evoluce by neměla být přednášena na školách, jelikož to není věda.

Asaph H., Singapur, 21. září 2011

Samozřejmě, jelikož evolucionisté nemohou porazit kreacionisty ve férové debatě, uchylují se k takovýmhle praktikám. Řekl bych, že jednají v souladu se svým evolucionistickým světonázorem: udělám všechno pro to, abych přežil, svědomí a mravnost jsou druhořadé. Zdá se, že jen proto, aby přežili, jsou ochotni zblbnout studenty a zničit intelektuální svobodu.

Victor B., Austrálie, 21. září 2011

Je od BHA opravdu neupřímné citovat, že „Všechny děti by měly mít možnost vyrůstat ve světě, kde se mohou ptát, pochybovat, svobodně myslet a činit si vlastní závěry o tom, co je zajímá“, když právě tahle práva popírá tím, že prosazuje všude jen „evoluci“. Modlím se za to, aby příznivci a rádobypříznivci BHA rozpoznali ironii a pochybnost svých snah a zamysleli se nad sebou.

Rich G., Austrálie, 21. září 2011

Řešení je prosté. Učte evoluci tak, jak by se učit měla. Se všemi jejími slabinami. Evoluce má více problémů než silných stránek, i když se na ni podíváte z hlediska upřímné přírodovědy. To postačí k tomu, abyste vypěstovali ve studentech kritické myšlení.

Jim H., Velká Británie, 21. září 2011

Výborně jste s těmi kritiky zametli. Bojujeme přece za inteligenci i za duše svých dětí. Děláte výbornou práci a modlíme se za vás. Sestavil jsem pro naši evangelizaci leták zpochybňující evoluci. Ať Pán i nadále žehná vašim snahám.

Steve B., Nový Zéland, 21. září 2011

Děkuji vám za zprávu o některých z oněch bitev za pravdu. Není to žádná novinka, ale je velmi smutné o tom zase slyšet, stále dokola. Právě jsem prostudoval devátou kapitolu Janova evangelia, která je působivou lekcí svrchované milosti našeho Pána a úmyslné slepoty lidí. Zdá se, že tihle britští vědci a pedagogové jsou tak vědomě slepí jako farizeové a právě tak zavržení.
Děkuji vám za službu pro Boží lid.

Dale B., Austrálie, 22. září 2011

Jak říká o podobných lidech Chuck Missler M Eng, „Tvrdí, že jsou liberální a tolerantní. Ale být liberální znamená být otevřený, a to oni nejsou. A tolerantní jsou jedině v tom případě, že s nimi souhlasíte.“
Dlouho před norimberským tribunálem tu byly norimberské rasové zákony. Jeden byl přirozeným důsledkem druhého.

Tony B., Spojené státy, 22. září 2011

ICR napsal v článku z roku 2007 toto: „Evoluce je jedinou ‚vědeckou teorií‘, která potřebuje zákony k tomu, aby ji chránily!“ Podle mého názoru je tohle fašistické tažení za „potlačením pravdy cestou hříchu“ ze strany takzvaných skupin „obhájců vědy“ [čti: protagonistů evolucionistické indoktrinace] jenom svědectvím o pokračujícím úpadku evoluce. Kdyby to nebylo provázeno indoktrinací školních dětí, kdyby to nepodporovala důvěryhodná média i vědecký establishment, který „by dokonce rád odstranil Boha ze všech svých úvah“, a který tudíž „vyměnil pravdu za báchorky“, evoluce od mikrobů k člověku by nemohla přežít. Oni to vědí, a to, co teď vidíme, je jejich pokus provést to, co pravá věda nesvede: totiž vyloučit myšlenku speciálního stvoření ze seriózního uvažování o našem původu.

Ian D., Velká Británie, 24. září 2011

Odpovídám na váš článek jako vědec a jako člověk, který má tu čest exaktní vědu vyučovat.

Vřele souhlasím s názory Philipa M.: kterákoli „teorie počátků“ je zásadně historií, nikoli přírodní vědou. Tedy abych byl přesný, prehistorie, protože tehdy neexistoval člověk, který by zaznamenal události Stvoření. Pokládám Philipův přístup za doušek čerstvého vzduchu.

Mnohokrát jsem diskutoval se svými studenty. Dnešní Britové jsou velmi antiteisticky naladěni; předpokládá se, že věda evoluci „dokázala“, a že ten, kdo se dále drží víry ve Stvořitele, by měl být považován za intelektuálně méněcenného a v zásadě pověrčivého. Jelikož jsem profesí chemik, baví mě zejména zaobírat se scénáři o „původu života“. Jak říkáte, abiogeneze cestou náhodných chemických reakcí je velmi zcestná hypotéza, a snadno dokážeme její neudržitelnost jednoduchou aplikací termodynamických zákonů (vytvoření jakéhokoli reálného polymeru, který by měl schopnost se dále množit, vyžaduje velkou redukci entropie. Druhý termodynamický zákon to neumožňuje). Takové diskuze umožňují žákům přehodnocovat své postoje, a proto jen houšť!

Ještě bych přidal pár specifických poznámek k celému problému. Evoluce je do značné míry založena na přírodním výběru, což je vlastně rozumný předpoklad. Jde totiž o rekonstrukci vývoje života založenou na fosilním záznamu, který je historií. Moderní využívání genetických informací k rekonstrukci evolučních rodokmenů spadá také do téhle kategorie. Darwinova myšlenka o tom, že živé organizmy jsou buď „primitivní“ (bakterie) nebo „rozvinuté“ (obratlovci atd.) se zdá překonaná. Je tomu tak proto, že dnes už chápeme cosi o nesmírné složitosti všech živých buněk, od bakterií po mozkové buňky.

Vcelku bych tedy byl pro to, aby se ve školách mohla učit jak evoluce tak stvoření. Ale ne jako vědy – jako historie.

Dominic Stratham odpovídá:

Jako kreacionisté věřící v Bibli souhlasíme s vámi v tom, že fosilie v horninách zaznamenávají historii – ale nikoli v řádu milionů let. Náš názor je, že většina fosilií byla uložena během roční potopy zaznamenané v Genesis 7 a 8. Zbytek, svrchní vrstvy, byly uloženy později během lokálních katastrof. (Viz http://creation.com/noahs-flood-questions-and-answers.) Zatímco přírodní výběr pozorujeme, a tvoří proto součást vědy, je bezmocný vyprodukovat velké změny anatomie, a je odpovědný jen za malé změny v organizmech, což například umožňuje rostlinám a zvířatům přizpůsobit se svému prostředí. (Viz http://creation.com/natural-selection-questions-and-answers).

Greg S., Austrálie, 27. září 2011

.
Tyhle organizace připomínají stále více nacistickou stranu. Touží zejména po úplné likvidaci křesťanství a kdokoli, kdo nevěří v evoluci, je podle Dawkinse stupidní a podle jeho názoru méněcenný. Chtějí nás prostě všechny přetvořit do nového pořádku…čtvrté říše.

Owen H., Velká Británie, 27. září 2011

Myslím si, že je opravdu smutné, že náruživí ateisté a sekularisté snášejí argumenty proti výuce inteligentního plánu na školách. Myslím, že to svědčí o nedostatku sebedůvěry u evolucionistů, nejsou-li ochotni jít do otevřené diskuze s věřícími. Je to druh fašizmu vyžadovat, aby se důkazy, které má druhá strana v debatě evoluce versus stvoření, vůbec nesměly zmiňovat.

Podobné články

Secular Humanists seek to ban origins debate in the UK education system
Atheist spat
‘Useful idiot’—who, me?
A high view of Scripture?

Odkazy

1. See evolutionnotcreationism.org.uk and evolutionnotcreationism.org.uk/position-statement.
2. Crick, F., Life Itself: Its origin and nature, Simon and Schuster, New York, 1981, p. 88.
3. Kauffman, S., At home in the universe, Oxford University Press, 1995, p. 31.

4. Collins, F., The language of God, Free Press, 2006, p. 90.
5. That is, the necessary sequence of molecules (nucleotides or amino acids) required to give rise to something biologically useful.
6. Abiogenesis is the emergence of living organisms from non-living matter.
7. Butt, R., Scientists demand tougher guidelines on teaching creationism in schools, The Guardian, 19 September 2011; www.guardian.co.uk/education/2011/sep/19/scientists-demand-guidelines-cr....

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

DVD Life`s Story - Príbeh života

DVD Life Story - Príbeh života můžete zakoupit se slovenským dabingem i u nás v Čechách na této adrese:
www.PoutnikovaCetba.cz

Ondra

Už jsem na to trochu koukala...jen zběžně.
Může to být jistě zajímavé, neříkám, že ne,ale po pravdě - já se tímhle pitváním biblických událostí nezabývám.
Spíš mě zajímá hlubinná psychologie textů.
Obecně - různé "zaručené" senzační objevy a konspirační teorie - to není moje parketa, v tomhle ohledu jsem dost velký skeptik.

Třeba toto:
Utopená Faraónova armáda

Potvrzení skutečné trasy exodu prokázali potápěči, kteří našli v Akabském zálivu pozůstatky kostí a dvoukolových vozů inkrustovaných v korálech

Ale tam se nenašla žádná utopená faraonova armáda, ani se neprokázala skutečná trasa exodu. Všechno, co se dá vyčíst z článku je, že se v té lokalitě našlo pár kol od vozů a několik kostí z koňů a lidí. To je vše. Nic to nepotvrzuje, ani nevyvrací. Ať už tam exodus proběhl nebo ne - nic to nemění na příběhu a jeho síle sdělení.

Myslím si, že tohle pátrání po senzacích odvádí pozornost od podstaty a brání přístupu tomu nejdůležitějšímu - totiž kultivování ducha.

Obrázek uživatele Ondra.

Evě

Ahoj Ondro, víš, já se v těch církvích vůbec nevyznám, ani to nijak nemíním studovat,není to pro mě důležité, je mi to tak nějak jedno...spíš mě zajímají obsahy textů, které mě osloví, takříkajíc promluví z duše.

Tobě bych pro takové všeobecné znalosti doporučil v rámci volného času prostudovat tyto stránky: b-a-n.cz

Nebudeš toho litovat... To jsou takové, sice, nenápadné stránky, ale stojí to za to.

Ondra

ad - Ještě jsem to nečetl celý, ale snad se už chápeme...

Ahoj Ondro, víš, já se v těch církvích vůbec nevyznám, ani to nijak nemíním studovat,není to pro mě důležité, je mi to tak nějak jedno...spíš mě zajímají obsahy textů, které mě osloví, takříkajíc promluví z duše.

To, co jsem Ti poslala, mi daroval člověk, který mě hodně naučil a trochu otevřel oči. No a protože jsem zadarmo dostala, zadarmo dávám dál: -)
Ty jsi tu někde psal, že UŽ NEVĚŘÍŠ, že duše existuje /žije/ mimo tělo. Proto jsem reagovala tou otázkou, že nevím, kde jsi to vzal, resp. na základě čeho jsi tu ideu přijal, že duše je samostatná, samostatné existence schopná entita.
Tak až si to přelouskáš, dej vědět, těším se Smile

Obrázek uživatele Ondra.

Eva

ahoj,

Trochu a priori podezíravý přístup, nemyslíš? Toho jsem si vůbec nikdy nevšimla, když jsem ten text pročítala...

to jsme se do toho trochu zamotali. Já to co jsem psal o adventistech, jsem myslel v dobrém. Já znám jednoho adventistu. A z toho co mi říkal, za tím v hlavních bodech týkající se Bible, jsem neviděl rozpor.

Pokud to nemá v Bibli oporu, tak to zcela logicky nemůže žádný solidní autor v textu tvrdit.A nevím, odkud jsi to Ty vzal, že duše je jakási izolovaná složka živé bytosti, která po smrti "žije" dál...

Já netvrdím, že adventisté tvrdí, že duše přežívá po smrti. Právě naopak.

Nezaměňuj formu za obsah, přečti si to a dej vědět, zajímá mě to, co řekneš, OK?

Ještě jsem to nečetl celý, ale snad se už chápeme...

Stoura - re nikdy

Snad...nevím, jestli tomu rozumím, snažím se to přežvýkat...možná časem, až se setkám s nějakým kontextem. Odložme to.

Obrázek uživatele Stoura

to Eva - nikdy

ad No...do téhle roviny "nikdy" bych to nestavěla. Je to názor, že některá tvrzení se nedají ani vyvrátit, ani prokázat. Ovšem - zítra může být všechno jinak, to co je teď v pochybnostech, zítra může být jistota. Věci se mění a jsou v pohybu.

Nejsem si jist, jestli chápete, co ta věta tvrdí. Ona se nevyjadřuje k žádné konkrétní otázce. Jen tvrdí, že i když odpovíte na nějakou další otázku a do odpovědi zahrnete i nekonečně mnoho všech důsledků té odpovědi, stále se najdou další nezodpovězené otázky (jejichž rozhodnutí nebude nijak souviset s odpověďmi na předchozí otázky).

Stoura re věty o neúplnosti

ad - Pokud agnosticismus pojmete jako ideu "nikdy nemůžeme poznat všechno",

No...do téhle roviny "nikdy" bych to nestavěla. Je to názor, že některá tvrzení se nedají ani vyvrátit, ani prokázat. Ovšem - zítra může být všechno jinak, to co je teď v pochybnostech, zítra může být jistota. Věci se mění a jsou v pohybu.
Ale to už je možná jen slovíčkaření, osobně si myslím, že jistá tajemství nás budou provázet stále.

Obrázek uživatele Stoura

to Eva> věty o neúplnosti

Dodal jsem to jen pro doplnění. Pokud agnosticismus pojmete jako ideu "nikdy nemůžeme poznat všechno", tak věty o neúplnosti dávají pro takovou ideu exaktní důkaz.

Stoura - věty o neúplnosti

Koukala jsem na ten odkaz - jednak tomu nerozumím a pak jsem nepochopila kontext, proč zmiňujete Gödelovy věty v souvislostí s agnosticismem, když sám říkáte, že to jde mimo sebe? Něco mi uniklo?

Customize This