Prezentace webu "kreacionismus.cz" pro učitele

Informace pro učitele
Téma: kreacionismus
Webové stránky: www.kreacionismus.cz

1. Kreacionismem se nazývá alternativní přírodovědecký pohled na původ a vznik našeho světa, především na vznik živých organizmů, v protikladu k vysvětlení evolučnímu. Hlavní přírodovědecké argumenty proti teorii Charlese Darwina a současnému neodarwinismu jsou velmi stručně tyto:

a/ Víra v samovolnou (dávnou) přeměnu neživé hmoty v živou buňku, která je v současnosti prezentována jako vědecká představa a vyučována na školách, je z hlediska současných poznatků (o chemii, biochemii a informatice) zcela protivědecká. Poslední výzkumy vědy jen potvrdily, že stále platí: buňka vzniká z buňky, gen z genu a život ze života (Jaroslav Flegr: Evoluční biologie, str. 201)

b/ Informace, která dnes ve všem živém řídí vznik fenotypu, a která všeobecně vždy předchází vzniku jakékoliv specifické složitosti soustavy prvků, nevzniká nikdy, dle dosavadních znalostí i zkušeností, samovolně (náhodně). Informaci také nelze odvodit z jejího nosiče (např. z biochemického uspořádání chromozomů), je zcela autonomním fenoménem bez kauzálního vztahu ke hmotě, je nedeterminovaným předpisem, vyjádřeným (v živých organizmech) sekvencí nukleotidů (tripletů). Volba nosiče informace je zcela svobodná (stejná informace může být ve hmotě nakódována nekonečně libovolnými způsoby, což využívá i člověk ve svých moderních technologiích).

c/ Nahodilé změny v již existující genetické informaci (např. vlivem mutací) nepodléhají bezprostřední selekci a nelze od nich očekávat (a laboratorní testy na rychle se množících organizmech to jednoznačně potvrzují) vznik další nové, dosud neexistující informace/programu, tedy jakýsi „vývoj informace“. V živých soustavách proto nedochází a z principu ani nemůže docházet k samovolnému nárůstu specifické složitosti a vzniku nových orgánů během dlouhých časových úseků, jak požaduje evoluční teorie. Informace se pouze dědí (kopíruje), ale nepodléhá evoluci. Odchylky ve fenotypových projevech (vlastnostech) po sobě jdoucích generací jsou jen variabilitami mendelovského typu v daných, zcela nepřekročitelných hranicích (genomu/genofondu dané populace), případně degenerativními změnami; tyto odchylky nemají evoluční charakter (např. rezistence na antibiotika), nikam se nevyvíjejí a při hlubší analýze jsou vždy pro organizmus (např. bakterii) ztrátové, přestože jí pomohou třeba přežít (stane se necitlivou na dané antibiotikum). Proto ani cílenými pokusy na rychle se množících organizmech v laboratořích celého světa, prováděnými už déle jak sto let, nedochází k žádné evoluci!

d/ Zkamenělý záznam v sedimentárních vrstvách (fosilie) naprosto jednoznačně, už od Darwinových dob až dosud, vzdoruje evoluční představě vývoje od jednobuněčných organizmů k metazoa (mnoho upřímných evolucionistů to přiznalo a přiznává), a snahy interpretovat zkameněliny z pohledu evoluce dodnes selhávají (z hlediska statistiky je totiž neúnosné, aby ve vrstvách chyběly miliardy miliard přechodných forem, zatímco diferencovaná stádia (např. jednobuněční, houby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci atd.) se nacházela ve fosilním záznamu ve velké četnosti.

2. Počet kreacionistických organizací a přírodovědců, kteří dnes oponují evoluční teorii a darwinismu, ve světě stále narůstá. Viz: http://www.dissentfromdarwin.org/. Evoluční komunita to vnímá s velkou nervozitou a brání se nikoli vědeckými argumenty, ale mocenskými – zabraňuje šíření kreacionismu všemi možnými prostředky.

3. Jak už z výše uvedeného plyne, argumenty proti evoluční teorii jsou přírodovědecké a ne náboženské povahy, jak se snaží darwinisté a zastánci evoluce propagovat. Protože je ve vědě evoluční teorie dosud většinovým názorem, daří se jejím zastáncům vyvíjet tlak na média a školství, aby kreacionistické argumenty nebyly dostupné. Zabraňují kreačním vědcům publikovat v prestižních časopisech a často úspěšně usilují o jejich vědeckou likvidaci. Jeden z nejpopulárnějších dokumentárních filmů roku 2008 v USA tuto situaci dokládá na mnoha konkrétních případech (Expelled: No Intelligence Allowed - http://www.expelledthemovie.com/).

4. Učitel biologie nebo jiného souvisejícího předmětu má zhruba tři možnosti:

a/ Neúmyslně (třeba z pohodlnosti) přírodovědecká fakta proti teorii evoluce a pro kreacionismus neuvádět, učit jen darwinismus dle školních osnov, a sám se už více v této oblasti nevzdělávat. V důsledku toho samozřejmě neumožní svým studentům, aby se dozvěděli odlišné argumenty a mohli o nich přemýšlet a svobodně si tvořit vlastní názor.

b/
Úmyslně svým studentům zatajit existenci odlišných názorů na původ organizmů (např. s odůvodněním, že jim nechce komplikovat život a působit zmatek v hlavě), případně zmíní kreacionismus jen okrajově, jako určitou kuriozitu ve vědeckém světě, a snaží se ho spíše bagatelizovat či zesměšnit (prezentuje kreacionismus jako náboženský, nevědecký výklad vzniku života a druhů, v protikladu k evoluční teorii, což je velmi časté).

c/
Vysvětlit fundovaně kreacionismus a jeho argumenty jako druhou, zcela rovnocennou přírodovědeckou alternativu vzniku života a druhů na naší planetě, aby tak studenti měli větší přehled, učili se svobodně přemýšlet a mohli si objektivně zvolit, která teorie se jim jeví jako pravděpodobnější a lépe podložená přírodovědeckými argumenty. Doporučujeme tuto třetí alternativu (c/) jako demokratickou a vědě prospěšnou. Vyžaduje však vyšší nároky na učitele, který by se měl s kreačními argumenty dostatečně obeznámit. I k tomu mají přispět naše webové stránky kreacionismus.cz.

5. Na uvedených stránkách je možno se objektivně s kreacionismem seznámit: s jeho argumenty v různých vědeckých oborech, s dalšími podobnými webovými stránkami v jiných jazycích i osobnostmi tohoto vědeckého hnutí. Myslíme si, že bojkotovat tyto skutečnosti nemůže prospět ani rozvoji kritického myšlení mladého člověka, ani vědě či společnosti jako celku. Na Metodickém portálu www.rvp.cz už článek o kreacionismu existuje: http://www.rvp.cz/clanek/398. Naše stránky chtějí tyto informace podstatně rozšířit a prohloubit.

6. Závěr: obě teorie, evoluční i kreační, jsou lidským pohledem na minulost naší země a z hlediska metodologie vědy i vědecké erudice svých zastánců jsou zcela rovnocenné. V žádném případě nejde o spor vědy s náboženstvím či vědy a Bible, jak už bylo řečeno; jde o spor vědců s vědci, která teorie (přesněji hypotéza) o našem původu je z hlediska současného vědeckého poznání pravdě podobnější a realističtější, která z obou teorií je více podložena operační (experimentální) vědou a nálezy z terénu. Obě teorie by měly být součástí vyučování biologie a souvisejících předmětů – dokud jedna z nich nebude v budoucnu definitivně vyvrácena. Při prezentaci kreační teorie v přírodovědeckých školních předmětech není nutné (a možná ani žádoucí) zmiňovat se o Bohu nebo Bibli, tak, jak to např. dělá jedna skupina vědeckých kreacionistů, známá pod termínem Inteligentní plán (ID – Intelligent Design). Prostý závěr těchto vědců je tento: na počátku musela být informace či inteligence, která je při současných poznatcích jediným adekvátním vysvětlením složitosti živých organizmů. Evoluční mechanizmy (mutace, selekce, pohlavní výběr atd.) jsou z hlediska moderní vědy pro vysvětlení vzniku živých forem na naší zemi nedostačující. Evoluční rovnice pro vznik druhů „hmota+energie+nahodilé změny v dlouhých časových intervalech=současná rozmanitost života na planetě“ je v rozporu s moderními poznatky přírodovědy. Chybí zde jeden podstatný člen, a tím je informace.

Pokud si někdo z tohoto přírodovědeckého závěru odvodí, že musí existovat Bůh, je to jeho osobní filozofický závěr, který však např. učitel biologie nemusí při svém výkladu činit. Fakta tímto směrem sice ukazují, ale finální závěr by měl být svobodným rozhodnutím každého jednotlivce bez učitelova vlivu v hodinách přírodovědy.

Stránky www.kreacionismus.cz mají ambici zprostředkovat hledajícímu člověku, ať už učitelům, vědcům či laikům, obě roviny současného kreacionismu: jak neutrální přírodovědecká fakta a argumenty proti teorii evoluce, tak i jejich implicitní důsledky, ukazující na nutnou existence Boha (stvořitele), pravdivost Bible a možnost jiného životního postoje než jakým jsou materialismus či ateismus.

Pavel Kábrt
20. 3. 2009

PřílohaVelikost
Prezentace webu pro učitele.doc51.5 KB
Průměr: 2.6 (7 votes)

PastaMen :-)

Jasně, že pohled protistrany je VŽDY pobuřující a zcela špatný...škoda, takové mínění neprošlo evolucí, spíše se ustanovilo na stále stejném stopni...podivné :-DDD

RE: Nudle

I když do jisté míry chápu Vaše stanovisko, chtěl bych Vás požádat, abyste se zdržel takových komentářů. Osobně jsem vyrůstal v prostředí, kde byla evoluce jedinou přijímánou a zároveň známou teorií. A za možnost se více dozvědět o kreaci jsem velice vděčný. Výsměch v debatě zásadně neuznávám, i kdyby šlo o debatu sebe více kontroverzní. Vzhledem k počtu zastánců kreace, bych se být Vámi tuto myšlenku rozhodně nesnažil bagatelizovat. Ať jsem zastáncem kreace, nebo evoluce, od debaty na poli vědy bych čekal větší objektivnost. To už pouze k úctě ke vědě. Závěrem, bych se chtěl zeptat, zda si uvědomujete, že tímto teorii kreace ještě více posilujete? Věda v zásadě musí být vždy podrobena kritice. Pokud neobstojí, neobstojí, ale proto je to věda. Vyhýbání se dialogu a prozkoumání důkazů svědčí pouze o nejistotě. Proto pokud chcete prokázat vědě službu, přizpívejte racionálně, nebo vůbec. Děkuji.

Domnívám se, že mimo teorii

Domnívám se, že mimo teorii darwinistickou a kreacionistickou by měla být plně respektována a na všech školách vyučována i teorie o Létajícím Špagetovém Monstru. Všichni jsme Jeho dětmi a Svaté Knihy (Starý a Nový Pastament) nám podávají jasné důkazy o stvoření světa i o důvodech, proč je spor mezi darwinisty a kreacionisty zcela bezpředmětný. Je to právě Jeho Nudlovitost,která záměrně při Stvoření vytvořila falešné fosilní důkazy a jen v kompetenci Jeho Špagetové Monstrozity rádobyvědecké měření stáří (zejména metodou uhlíhu C-14) měnit svým nudlovitým chapadlem. Jen je třeba respektovat přání Jeho Špagetovosti, aby školní předmět Pastafariánství (resp. Špagetový Monsterismus) byl vyučován ve správném oblečení (to jest s úplnými pirátskými insigniemi). Rádi vyškolíme příslušné učitele a věřte mi, že teorie o trpaslících, pirátech, pivní sopce a továrně na striptérky zaujme žáky více, než nezáživný darwinismus či kreacionismus.
S pozdravem Pastafarián Ing. Ryšavý Vladimír (Ladys.R@seznam.cz)

Customize This