Pravidelná kreacionistická příloha časopisu Život v Kristu č. 12/2010

Představujeme vám třetí číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Mytologie a formování světonázoru

Od počátku lidských dějin je hlubší pohled na svět kolem nás považován za znak moudrosti. Moudří lidé (mudrcové) si jak ve starověkém Egyptě, Babylóně či Řecku, tak i dnes více všímají lidí, příležitostí nebo věcí, které ti ostatní přehlížejí jako samozřejmé. Přemýšlejí o nich, aby se poučili a získali nové znalosti či dovednosti. Pokládají si otázky a hledají odpovědi. Z tohoto základu během staletí vyrůstala nejprve lidová moudrost, pak kultura či vzdělanost jednotlivých národů.

Zpočátku vznikala přísloví a pranostiky, předávaly se ústně z generace na generaci. Později byly zapsány a tvořily velmi ceněné bohatství tehdejších kultur. Lidé v nich měli a mnohde dodnes mají vodítko jak pro život, tak např. pro zemědělské úkony – srozumitelnou a dobře zapamatovatelnou formou (i ve verších) uchovávali nabyté zkušenosti.

Vrcholem starobylé „lidové moudrosti“ se ve starověku staly mýty. Shrnovaly poznání obyvatelstva, z nich vycházelo náboženství, jež tvořilo společenský i kulturní základ národa. Mýtus je příběh, vypravování, které má za úkol poskytovat odpovědi na „filosofické“ i „každodenní“ otázky, zprostředkovávat zkušenosti předků, odhalovat tajemství. Známe mýty o původu i konci světa, o vzniku člověka, o nadpřirozených (duchovních) bytostech, o principech a věčných zákonech, které náš svět ovládají, ať již si to připouštíme či nikoliv.

Mytologie ale nejsou jen pohádkové či dávnověké příběhy. Mýty kromě sbírky lidových moudrostí a zkušeností právě obsahují duchovní pozadí běžného života, ukazují na silné okultní pozadí národů, odkrývají nám rituály a modloslužbu kultů za nimiž stáli „bohové“, jimž lidé patřili. Apoštol Pavel píše: „…to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony…“ (1K 10,20) Není podstatné, jak hezky náboženství příp. bohyně moudrosti či lásky a míru na pohled vypadá. Písmo zjevuje podstatu kultu a tou je smrt.

Pozor! Nelze jen mávnout rukou se slovy, že to už je dávno. Stále platí: „Co se člověka zmocní, tím je zotročen.“ (2P 2,19) I my dnes si musíme dávat dobrý pozor – řada mýtů je stále živá a mocnosti v pozadí skrytě a rafinovaně působí. Dnes již sice lidé nepotřebují antické „kulisy“, jsou moderní, ale stále stejně upadají pod moc démonů, kteří jen používají moderní maskování, jako v minulosti a zůstávají v jejich otroctví. Člověk si vůbec nemusí uvědomovat hlubší dosah svých činů, na něž moc v pozadí čeká.

Mytologie je dodnes součástí naší kultury, nacházíme ji nejen v nejrůznějších náboženstvích či vírách, ale i v symbolech, zvycích, výtvarném či filmovém umění nebo ve fantasy literatuře. Také různé tradice, rituály, pořekadla či pověry, jejichž původ a pozadí už třeba ani neznáme, jsou mezi námi dost rozšířeny. Duchovní svět, ač skrytě, nás nenechává na pokoji, pravdou však zůstává, že se lidé v jeho hodnocení různí. Nejde však o to, co si myslíme my, lidé, ale co je pravda. Pokud nosím duchovní symboliku, prohlašuji před duchovním světem určitá vyznání, která přímo ovlivňují můj život. Jestli tomu nevěřím, nebo si myslím, že to je jen dekorace či hra, není vůbec podstatné. Otrávené jídlo se také jeví lákavě, jeho libá vůně má lákat, ale pravdou je, že jeho záměrem je plodit smrt.

Naše skutky, chování vypovídají o tom, čemu opravdu bytostně věříme. Naše rozumová vysvětlení, předsevzetí a filosofické názory či etické postoje náš život jen do jisté míry usměrňují, mohou ale být jen prázdnou proklamací. Občas člověk ví, co je správné, ale „nemůže si pomoct…“ a nežije tak.

Naše víra (ať v Boha Bible nebo v humanismus, vědu, atheismus či jiný –ismus) zapadá do kontextu některého ze světonázorů. Dnes je rozšířená víra v rozum a vědu, mnozí lidé v rozhovorech přiznávají, že je tento pohled pro ně „pravděpodobnější“ než Bible, kterou považují za sbírku mýtů. Počátek tohoto světonázoru hledejme ve starém Řecku u zrodu filosofie a vědy na přelomu 7. a 6. stol. př.n.l.

Sílící řecké městské státy v té době zakládají po celém středomoří své obchodní kolonie. Význam mateřských měst, jejich moc a bohatství rychle roste. S nárůstem bohatství měst roste též životní úroveň občanů, kteří již nejsou odkázáni na lopotnou zemědělskou či řemeslnou dřinu, ale mohou se věnovat jak cestování, vzdělávání, tak politice či kultuře.

Majetní lidé studují v cizině, poznávají „jiné světy“. Zvyšuje se poptávka po exotickém a luxusním zboží z orientu (Egypt, Babylónie, Persie) i po vzácných umělecky zpracovaných předmětech. Spolu se zbožím a obchodníky se do řeckého podvědomí dostává oblíbené cizokrajné umění i rozličné nauky.

V řeckých městech vedle sebe žijí lidé z nejrůznějších zemí a kulturních prostředí. Ačkoli byl řecký jazyk pro cizince v řeckém prostředí běžným prostředkem komunikace, řecká kultura a autorita řecké mytologie jimi už běžně přijímána nebyla. Je přirozené, že si každý národ ponechá svůj (mytologický) pohled na svět. V konfliktu se tak ocitají (pro Řeky) nové vlivy i názory a domácí mytologický výklad světa, na němž byla postavena jak tradiční rodová společnost, tak i politická soudržnost jednotlivých (samostatných, suverénních) řeckých městských států.

Názorové střety vedly ke vzájemnému zpochybňování mytologických tradic. Nevratně klesala důvěra v Homéra či Hésioda, jejichž díla shrnovala a systematizovala po staletí uznávané mytologické výklady Řeků o původu světa a bohů či o údělu člověka. To mělo dalekosáhlé důsledky. Lidé nebyli zvyklí ptát se: „Je ten příběh pravdivý? Stalo se to tak?“ Zde důvěřovali autoritám. Mistrovství ale dosahovali v otázkách typu: „Proč se to přihodilo? Jaké mělo určité rozhodnutí důsledky?“

Proto se řečtí myslitelé s takovou naléhavostí rozhodli hledat nové odpovědi na palčivé otázky po původu, smyslu a pravidlech života. Proto vynikli ti, kteří upřednostňovali rozum před mytologií (tu buď kritizovali nebo rovnou odmítali). Moderní se stala čistě rozumová úvaha podložená ověřitelnými argumenty. Když se na počátku 6. stol. př. n. l. athénský vládce Peisistratos pokoušel znovu upevnit Homérovu autoritu, již neuspěl. Střízlivá rozumová analýza a vlastní zkoumání přírody a jejího fungování nadobro zvítězila.

Nová společnost měla i nové potřeby, nedalo se vystačit se starobylými postupy primitivního zemědělství. Všeho bylo potřeba více a rychleji. I to je důvodem, proč se záhy ze společného základu filosofie vydělily – matematika, astronomie, lékařství…, proč se rozvíjely přírodní vědy. Podobně jako dnes.

Pokud lidé odmítají Bibli, skrze niž působením Božího Ducha zní Boží slovo, zbudou jim jen dva směry, kterými jít: „Přidržím se svého rozumu a budu žít jen podle toho, co je můj mozek schopen pojmout. Co mé rozumové možnosti přesahuje, na co není „vědecká metoda zkoumání“, buď zavrhnu rovnou (pro jistotu) nebo to budu považovat za racionálně nedoložitelný mýtus.“ Rozum je dobrý sluha, ale špatný pán, který nevzdá čest Bohu ani mu nebude vděčný, ale zavede mysl do marnosti a na scestí, kde se člověk ocitne ve tmě. Tvrdí, že je moudrý, ale upadl do bláznovství. (Viz Ř 1,21–22).

Druhou cestou je: „Doplním svůj rozum o hledání duchovního rozměru, všechny cesty přece vedou k tomu božskému Něčemu.“ Ano, vedou, ale není to Bůh Bible! Pozor, bez setrvání na Bibli není šance ubránit se mistrovským náhražkám Božího plánu v podání těch stejných mocností, které ovládaly staré národy – moderní „mytologií“ je nejen mírumilovné náboženství či východní nauky, ale i kult krásy těla, rostoucího bohatství, všudypřítomné zábavy, pohodlného života v konzumní masové společnosti… ale také víry v sebe sama, v moc lidského rozumu a vědeckou racionalitu.

Tak co je potom mytologií? Bible nebo vědecké světonázory?

PřílohaVelikost
str. 27.pdf3.51 MB
str. 28.pdf1.92 MB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Pavlovi

Pavle, vy, díky bohu, nerozhodujete o tom, co je a co není empirické, vědecké, ověřitelné a ověřené atd.
To, že tvrdíte, že například stáří hornin není prokazatelné, pramení čistě jen a pouze z vaší neznalosti. Jsou dvě možnosti...buď podle Kábrta a dalších budete trvat na stokrát vyvrácených nepravdách, papouškovat lži, nebo začnete fakta zjišťovat a studovat a pak poznáte pravdu.
Pokud patříte mezi mladozemní kreacionisty, můžu vám na několika příkladech jasně ukázat, proč naše Země není mladá 6000 let, ale mnohem déle. Pokud máte zájem alespoň o některá fakta, tak mi prosím napiště na censored@seznam.cz.
Nehodlám tu totiž opakovat znovu to, co si tu už všichni přečetli a co okomentovali jiní a lépe.
Můžeme to rozebrat v klidu bez neustálého odbočování.
Třeba pak poznáte, že vaše víra nemusí být v protikladu se stářím Země ani s evolucí. Ostatně, pokud vím, je takový postoj i katolické církve.

Pro DEATH

Diky, snad si ji tady v CR uhajime!

Tenhle film situ a v USA pekne zachycuje:

http://www.csfd.cz/film/225445-jesus-camp/

ke stazeni mj.

http://www.uloz.to/1082801/jesus-camp-2006-xvid-screener-avi

Just say no!

To Censurion

Veškeré kreacionistické aktivity mají za cíl jediné - protlačit kreace mezi lidi - do škol. Což nic jiného, než vnucování víry, není.

Opravdu nevěřím, že v našem státě něco takového hrozí.
Spíše je zajímavé, jak se ve školách prosazuje tzv. "správný" vědecký názor - čili osobní víra vědců, která s vědeckými fakty nemá nic společného.
Empiričtí vědci si nemohou moc vymýšlet, protože by to museli pomocí rovnic a pokusů dokázat.
Pokud ale někdo zkoumá přírodu a vymýšlí si miliony let, tak to empiricky nejde dokázat. Stejně tak, jako nejde dokázat Bůh. Jenže vědci vymyslí hypotézu, kterou postaví na roveň prokázané skutečnosti - alespoň se tak tváří.
Tohle je ale už špatné.
Pokud já hovořím o Bohu, tak to je moje osobní víra.
Pokud ale řeknu, že "věda" něco dokázala (např. evoluci) a proto je to pravda, tak jde o manipulaci s vědou.

pro Pavel

Přeji pěkný den,

Vaše: "Jinak si myslím, že v dnešní době a zejména v ČR, církev nikoho násilím nenutí věřit v Boha." - To, že v ČR nemůže církev nikoho nutit násilím k víře, však není žádná její zásluha, ale jen důsledek její bezmocnosti. Naštěstí. Kdyby tomu bylo jinak, tak bychom velmi rychle zjistili, co to ta křesťanská "svoboda" opravdu znamená.

Vždyť stačí bydlet v USA mimo velká města a brzy zjistíte, jak vypadá "nenucení" křesťanů k víře, ale o tom už jsem tady jednou psala - Barevné seznamy lokalit, kdo ke komu patří, kolikrát kdo chodí do kostela, jak je aktivní apod. a pokud patříte k těm nesprávným, neaktivním či "ach považte ta hrůza" dokonce k nevěřícím, tak následuje sousedská a evangelizační šikana a také šikana Vašich dětí, protože děti "těch správných" jsou doma dostatečně nábožensky poučeny, že ty nesprávné děti sousedů musí "dobrovolně pochopit", to co je "křesťansky správné" a pokud to nepochopí, tak musí být, jak je psáno v bibli, vyloučeny ze stáda, protože "kdo není s nimi, ten je proti nim".

Přeji všem lidem v ČR, aby o tu svojí svobodu víry či nevíry, nikdy nepřišli.

to umpa-lumpa

ty jsi cerstve zuverivsi, tudiz mas v hlave "chemii", takze s tebou a virou, to je jako bavit se s cerstve zamilovanym clovekem o zenskych

V Boha už věřím 45 let, tak opravdu nevím, jak to s tou chemií v hlavě vlastně je.

Pavlovi

Veškeré kreacionistické aktivity mají za cíl jediné - protlačit kreace mezi lidi - do škol. Což nic jiného, než vnucování víry, není.

dobre uz nebudu

"vtipny", ale uprimny... ty jsi cerstve zuverivsi, tudiz mas v hlave "chemii", takze s tebou a virou, to je jako bavit se s cerstve zamilovanym clovekem o zenskych. Ten te sve take promine, ze ma misto nosu chobot. Za par let uvidis sam.

To Censurion

Já nikomu svou víru nevnucuji. Pokud to takto vnímáte, tak to je opravdu nepochopení. Každý si může věřit čemu chce. Já pouze prezentuji svou zkušenost s vírou. Pokud se Vám to nelíbí, tak o nic nejde.
Zajímavé je, jak každý člověk něčemu věří včetně ateistů.
Já si myslím, že víra k člověku prostě patří. Pokud ovšem nevěřím v Boha, tak mohu uvěřit kdejakému léčiteli nebo okultistovi. Před tím nás právě Bible důrazně varuje.
To si ale musí rozhodnout každý člověk sám včetně všech důsledků, které to má.
Jinak si myslím, že v dnešní době a zejména v ČR, církev nikoho násilím nenutí věřit v Boha. Spíše je zajímavé, jak se stát dnes snaží ve školách prosazovat agresivní sexuální výchovu v duchu likvidace "vyčpělé" křesťanské morálky.
Všechno v duchu - nevaž se, odvaž se a hlavně co nejvíce si užij, bez ohledu na cokoliv.

Obrázek uživatele Ondra

umpa

mluvis o Vatikanu?

víte moc dobře o čem jsem mluvil.....Ale já zapoměl Vás tyto "vtipné" komentáře baví - klidně si pokračujte.

Pavlovi

To, že vy v něco věříte, znamená, že v to mají věřit povině všichni?
Mě přijde, že cokoliv si nemumíte představit a vysvětlit, dáváte za důkaz existence vašeho boha. Tak zaprvé - to, že vy něco nevíte, neznamená, že to neví nikdo na světě. Zadruhé - proč je to důkaz křesťanského boha, a ne třeba existence "Matrixu", nějakého jiného boha,mimozemšťanů nebo třeba celé plejády bohů?

Vše vychází totiž z toho, že berete Bibli jako prokázanou pravdu, kdežto ostatní náboženské texty (i v rámci vlastní víry) pravdivé nejsou. Jenže důkaz pravdivosti bible neexistuje, tudíž s ní přeci nemůžeme vůbec operovat ve vědě!

Kreacionisté se pořád diví, že je nikdo nebere vážně, že jim odmítají otiskovat články atakdále atakdále. Dávají to za vinu nějakému světovému darwinistickému a ateistickému spiknutí, aniž by se byď jen na chvilku zamysleli, jestli nemůže být chyba u nich. Jestli by náhodou vážně nestálo za to, si ten blbej původ druhů přečíst, na nepochopené pasáže se zeptat někoho, kdo jim rozumí, a vůbec si zjišťovat informace z důvěryhodných zdrojů... To je na vás ale asi moc, proto vám nezbyde nic jiného, než dále osočovat "normální" lidi z podvodů, lží a neznalosti, přitom sám se vyžívat ve všech třech...

Customize This