Pravidelná kreacionistická příloha časopisu Život v Kristu č. 12/2010

Představujeme vám třetí číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Mytologie a formování světonázoru

Od počátku lidských dějin je hlubší pohled na svět kolem nás považován za znak moudrosti. Moudří lidé (mudrcové) si jak ve starověkém Egyptě, Babylóně či Řecku, tak i dnes více všímají lidí, příležitostí nebo věcí, které ti ostatní přehlížejí jako samozřejmé. Přemýšlejí o nich, aby se poučili a získali nové znalosti či dovednosti. Pokládají si otázky a hledají odpovědi. Z tohoto základu během staletí vyrůstala nejprve lidová moudrost, pak kultura či vzdělanost jednotlivých národů.

Zpočátku vznikala přísloví a pranostiky, předávaly se ústně z generace na generaci. Později byly zapsány a tvořily velmi ceněné bohatství tehdejších kultur. Lidé v nich měli a mnohde dodnes mají vodítko jak pro život, tak např. pro zemědělské úkony – srozumitelnou a dobře zapamatovatelnou formou (i ve verších) uchovávali nabyté zkušenosti.

Vrcholem starobylé „lidové moudrosti“ se ve starověku staly mýty. Shrnovaly poznání obyvatelstva, z nich vycházelo náboženství, jež tvořilo společenský i kulturní základ národa. Mýtus je příběh, vypravování, které má za úkol poskytovat odpovědi na „filosofické“ i „každodenní“ otázky, zprostředkovávat zkušenosti předků, odhalovat tajemství. Známe mýty o původu i konci světa, o vzniku člověka, o nadpřirozených (duchovních) bytostech, o principech a věčných zákonech, které náš svět ovládají, ať již si to připouštíme či nikoliv.

Mytologie ale nejsou jen pohádkové či dávnověké příběhy. Mýty kromě sbírky lidových moudrostí a zkušeností právě obsahují duchovní pozadí běžného života, ukazují na silné okultní pozadí národů, odkrývají nám rituály a modloslužbu kultů za nimiž stáli „bohové“, jimž lidé patřili. Apoštol Pavel píše: „…to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony…“ (1K 10,20) Není podstatné, jak hezky náboženství příp. bohyně moudrosti či lásky a míru na pohled vypadá. Písmo zjevuje podstatu kultu a tou je smrt.

Pozor! Nelze jen mávnout rukou se slovy, že to už je dávno. Stále platí: „Co se člověka zmocní, tím je zotročen.“ (2P 2,19) I my dnes si musíme dávat dobrý pozor – řada mýtů je stále živá a mocnosti v pozadí skrytě a rafinovaně působí. Dnes již sice lidé nepotřebují antické „kulisy“, jsou moderní, ale stále stejně upadají pod moc démonů, kteří jen používají moderní maskování, jako v minulosti a zůstávají v jejich otroctví. Člověk si vůbec nemusí uvědomovat hlubší dosah svých činů, na něž moc v pozadí čeká.

Mytologie je dodnes součástí naší kultury, nacházíme ji nejen v nejrůznějších náboženstvích či vírách, ale i v symbolech, zvycích, výtvarném či filmovém umění nebo ve fantasy literatuře. Také různé tradice, rituály, pořekadla či pověry, jejichž původ a pozadí už třeba ani neznáme, jsou mezi námi dost rozšířeny. Duchovní svět, ač skrytě, nás nenechává na pokoji, pravdou však zůstává, že se lidé v jeho hodnocení různí. Nejde však o to, co si myslíme my, lidé, ale co je pravda. Pokud nosím duchovní symboliku, prohlašuji před duchovním světem určitá vyznání, která přímo ovlivňují můj život. Jestli tomu nevěřím, nebo si myslím, že to je jen dekorace či hra, není vůbec podstatné. Otrávené jídlo se také jeví lákavě, jeho libá vůně má lákat, ale pravdou je, že jeho záměrem je plodit smrt.

Naše skutky, chování vypovídají o tom, čemu opravdu bytostně věříme. Naše rozumová vysvětlení, předsevzetí a filosofické názory či etické postoje náš život jen do jisté míry usměrňují, mohou ale být jen prázdnou proklamací. Občas člověk ví, co je správné, ale „nemůže si pomoct…“ a nežije tak.

Naše víra (ať v Boha Bible nebo v humanismus, vědu, atheismus či jiný –ismus) zapadá do kontextu některého ze světonázorů. Dnes je rozšířená víra v rozum a vědu, mnozí lidé v rozhovorech přiznávají, že je tento pohled pro ně „pravděpodobnější“ než Bible, kterou považují za sbírku mýtů. Počátek tohoto světonázoru hledejme ve starém Řecku u zrodu filosofie a vědy na přelomu 7. a 6. stol. př.n.l.

Sílící řecké městské státy v té době zakládají po celém středomoří své obchodní kolonie. Význam mateřských měst, jejich moc a bohatství rychle roste. S nárůstem bohatství měst roste též životní úroveň občanů, kteří již nejsou odkázáni na lopotnou zemědělskou či řemeslnou dřinu, ale mohou se věnovat jak cestování, vzdělávání, tak politice či kultuře.

Majetní lidé studují v cizině, poznávají „jiné světy“. Zvyšuje se poptávka po exotickém a luxusním zboží z orientu (Egypt, Babylónie, Persie) i po vzácných umělecky zpracovaných předmětech. Spolu se zbožím a obchodníky se do řeckého podvědomí dostává oblíbené cizokrajné umění i rozličné nauky.

V řeckých městech vedle sebe žijí lidé z nejrůznějších zemí a kulturních prostředí. Ačkoli byl řecký jazyk pro cizince v řeckém prostředí běžným prostředkem komunikace, řecká kultura a autorita řecké mytologie jimi už běžně přijímána nebyla. Je přirozené, že si každý národ ponechá svůj (mytologický) pohled na svět. V konfliktu se tak ocitají (pro Řeky) nové vlivy i názory a domácí mytologický výklad světa, na němž byla postavena jak tradiční rodová společnost, tak i politická soudržnost jednotlivých (samostatných, suverénních) řeckých městských států.

Názorové střety vedly ke vzájemnému zpochybňování mytologických tradic. Nevratně klesala důvěra v Homéra či Hésioda, jejichž díla shrnovala a systematizovala po staletí uznávané mytologické výklady Řeků o původu světa a bohů či o údělu člověka. To mělo dalekosáhlé důsledky. Lidé nebyli zvyklí ptát se: „Je ten příběh pravdivý? Stalo se to tak?“ Zde důvěřovali autoritám. Mistrovství ale dosahovali v otázkách typu: „Proč se to přihodilo? Jaké mělo určité rozhodnutí důsledky?“

Proto se řečtí myslitelé s takovou naléhavostí rozhodli hledat nové odpovědi na palčivé otázky po původu, smyslu a pravidlech života. Proto vynikli ti, kteří upřednostňovali rozum před mytologií (tu buď kritizovali nebo rovnou odmítali). Moderní se stala čistě rozumová úvaha podložená ověřitelnými argumenty. Když se na počátku 6. stol. př. n. l. athénský vládce Peisistratos pokoušel znovu upevnit Homérovu autoritu, již neuspěl. Střízlivá rozumová analýza a vlastní zkoumání přírody a jejího fungování nadobro zvítězila.

Nová společnost měla i nové potřeby, nedalo se vystačit se starobylými postupy primitivního zemědělství. Všeho bylo potřeba více a rychleji. I to je důvodem, proč se záhy ze společného základu filosofie vydělily – matematika, astronomie, lékařství…, proč se rozvíjely přírodní vědy. Podobně jako dnes.

Pokud lidé odmítají Bibli, skrze niž působením Božího Ducha zní Boží slovo, zbudou jim jen dva směry, kterými jít: „Přidržím se svého rozumu a budu žít jen podle toho, co je můj mozek schopen pojmout. Co mé rozumové možnosti přesahuje, na co není „vědecká metoda zkoumání“, buď zavrhnu rovnou (pro jistotu) nebo to budu považovat za racionálně nedoložitelný mýtus.“ Rozum je dobrý sluha, ale špatný pán, který nevzdá čest Bohu ani mu nebude vděčný, ale zavede mysl do marnosti a na scestí, kde se člověk ocitne ve tmě. Tvrdí, že je moudrý, ale upadl do bláznovství. (Viz Ř 1,21–22).

Druhou cestou je: „Doplním svůj rozum o hledání duchovního rozměru, všechny cesty přece vedou k tomu božskému Něčemu.“ Ano, vedou, ale není to Bůh Bible! Pozor, bez setrvání na Bibli není šance ubránit se mistrovským náhražkám Božího plánu v podání těch stejných mocností, které ovládaly staré národy – moderní „mytologií“ je nejen mírumilovné náboženství či východní nauky, ale i kult krásy těla, rostoucího bohatství, všudypřítomné zábavy, pohodlného života v konzumní masové společnosti… ale také víry v sebe sama, v moc lidského rozumu a vědeckou racionalitu.

Tak co je potom mytologií? Bible nebo vědecké světonázory?

PřílohaVelikost
str. 27.pdf3.51 MB
str. 28.pdf1.92 MB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

To Censurion

Vědecké pravdy jsou v podstatě pouhé hypotézy a domněnky.
Něco teď pozorujeme a pak vyslovíme hypotézu, že by to mělo trvat miliardy let.
My známe poločasy rozpadu radioaktivních látek. Pak změříme nesmírně malá množství radioizotopů v zirkonu a na základě toho se domníváme, že daná hornina je stará miliardy let.
To jsou skutečně pouhé vědecké teorie a hypotézy, které se každých pár desítek let dost podstatně mění. Se skutečnou pravdou to ale nemá nic společného.

Pavlovi

Já tobě tvojí víru taky neberu, nicméně je založena na neprokazatelnosti. V podstatě cokoliv, co by se normálně mohlo brát jako důkaz, můžete jednoduše zavrhnout tím, že to bůh předělal slovem. Pokud budu tvrdit, že muj barák byl červený a dokazovat to fotkama, pak vy řeknete, že byl žlutý, ale bůh předělal fotky. Těžko pak můžu obhájit pravdu.

Proto by se ve školách mělo učit to, co je doložitelné důkazy - tím, co vidíme kolem sebe. Pokud k nám letí světlo z hvězd vzdálených miliony let, jaký je logický závěr? Že tyto hvězdy už před tou dobou existovaly, nebo že bůh při stvoření vesmíru stvořil i alternativní minulost hvězd tak, aby to vypadalo, že jsou tak staré?
Zaprvé - Takto by si různí lidé mohli vymyslet cokoliv a prosazovat to jako pravdu, která se má učit ve školách
Zadruhé - pokud váš bůh chtěl, aby vesmír vypadal starý, tak proč vy to popíráte?
Zatřetí - pokud bůh stvořil vesmíru alternativní minulost, pak tedy ta minulost vlastně existuje, tedy vesmír je starý několik miliard let...

To Censurion

Pavle, ti "chytřejší" z kreacionistů přeci jen usoudili, že "mladý svět" (v rámci několika tisíciletí) je přeci jen jednoduše vyvratitelný a na takto směšně mladém věku netrvají. Já se vás tedy ptám, dokážete nějak obhájit mladý věk Země, nebo přeci jen dáte na přímé důkazy (zmíněné meandry, krápníky, dendrochronologie) a uznáte, že svět je přeci jen starší?

Já jsem naprosto přesvědčený, že náš vesmír, naše Země a všechno tvorstvo vzniko před 6000 lety během šesti dní (po 24 hod.). To, že to většina lidí nechápe ještě neznamená, že to není pravda. Meandry v Grand Canyonu vznikly v procesu proměny světa po celosvětové potopě (před 4300 lety). Je třeba si uvědomit, že Bůh kompletně přebudoval celý svět (potopení pevniny v Tichém a Atlantském oceánu, vyzdvižení hor atd.). Bůh nepotřebuje miliardy let, jemu stačí říct jediné slovo a všechno se stane podle jeho vůle.
Pokud tomu nevěříš, to je tvoje věc, já ti to neberu.

Mladozemním

Mladozemních kreacionistů se musím znovu (asi tak po desáté) ptát, jak mohly v Grand canyonu vzniknout meandry během krátké doby. Pokud nechcete odpovědět, vadit mi to nebude. Jen prosím řekněte "nevím". Budu to brát tak, že svět je přeci jen o něco starší, než tvrdíte. Svět se tím
pro vás snad nezhroutí...

Pavle, ti "chytřejší" z kreacionistů přeci jen usoudili, že "mladý svět" (v rámci několika tisíciletí) je přeci jen jednoduše vyvratitelný a na takto směšně mladém věku netrvají. Já se vás tedy ptám, dokážete nějak obhájit mladý věk Země, nebo přeci jen dáte na přímé důkazy (zmíněné meandry, krápníky, dendrochronologie) a uznáte, že svět je přeci jen starší?

pro Host

Přeji pěkný den,

Hoste, Hoste - zase to zbytečně dramatizujete a hledáte si nesmyslné výmluvy, abyste se vyhnul tomu, že to křesťanská církev vraždila a ne ateisté.

To, že Vy tvrdíte, že to není pravda, nestačí, protože kdybyste si opravdu prostudoval tento proces, tak byste věděl, že rozsudek vynesli s rukou na bibli a ve jménu "boha".

A já jsem psala, že tam byly i jiné důvody, tak to zas nepřekrucujte a kdybych to měla popsat podle Vás "dostatečně", tak by to bylo na celou knihu, a to moc dobře víte. Jenže já hlavně popisovala ten důležitý základ, a to ten, že vraždili křesťané a ne ateisté. Nesouhlasíte s tím snad?

Vaše: "No klasický proces typu 50 let v bolševickém Československu." - To souhlasím, protože soudila stejná verbež, jen jedni pod křížem a druzí pod hvězdou.

pro Host

Přeji pěkný den,

Vaše: "Že Ježíš Kristus je snad nejdoloženější postavou starověku,to je jasně prokázáno." - Jasně, věřící si stále dokolečka píšou svou pohádku o spasiteli, které věří a tak si někteří myslí, že to stačí jako důkaz. Už jsem tu několikrát psala, že o J.K. není žádný důkaz a Vy jste mi samozřejmě už několikrát napsal, že to není pravda a že určitě je. Jen jste nějak nedodal ty důkazy. Ááá - vlastně jo - jako důkaz, že J.K. skutečně byl jste předložil bibli a to, že je to v bibli opravdu pravda, jste dokazoval tím, že je to v bibli napsáno.

Tak si to opakujte pořád dokola - pravdou se to sice nikdy nestane, ale alespoň se budete mít k čemu modlit. To, že je to náboženský výmysl Vám přeci nemusí vadit, vždyť tvořící "bůh" byl také vymyšlen.

A se Švýcarskou ministryní spravedlnosti jako ateistkou, se samozřejmě opět pletete. Proč si to jen opravdu nezjistíte, než začnete vypouštět tyto nesmysly? Vždyť to není nic těžkého.
To je, ale samozřejmě jen dalším důkazem toho, jak u všeho, co se Vám nelíbí a co považujete za "zlo" viz. Vaše: "zvěrský návrh může podat jen ateistka" - automaticky předpokládáte, že to spáchali ateisté. To o Vás ledacos vypovídá a Smrt na to poukazuje pořád. Vy si prostě nejste schopen připustit, že "zlo" je úplně někde jinde než v ateismu.

Jenže, co by Smrt chtěla od náboženského zaslepence.

Takže - ještě jednou - opravdu nečiníte správně, tak už si to uvědomte, začněte konečně správně rozlišovat, ať už se přes to můžeme přehoupnout a můžeme začít řešit třeba desítky milionů mrtvých v bibli.

Bene,bene Death

a opět odpovídáš blbě a nedostatečně.Podle Bible Husa nesoudili.To by si soudci ani neškrtli.Soudili ho hlavně za jeho názory na církevní rituály za rozšiřování ideí Vicklefa,za ten rozvrat v Čechách,který mu hodili na krk.No klasický proces typu 50 let v bolševickém Československu.

pro Host

Přeji pěkný den,

došlo Vám doufám, že Jana Husa zabili věřící a žádní ateisté či evolučníci? Takže to, že nějak morálně zklamala ta Vaše: "plejáda učených a mnohdy i čestných mužů Evropy" není pro Smrt nic překvapivého, neboť soudili Husa podle bible.

Jasně, Smrt ví, že to bylo složitější a byla v tom i politika, ale tak jako tak - to byl opět zločin křesťanské církve.

Že Ježíš Kristus

je snad nejdoloženější postavou starověku,to je jasně prokázáno.To že Death mudruje,že tomu tak není na vci nic nemění.Švýcarskou ministryní spravedlnosti ano mám za ateistu,neb takový zvěrský návrh může podat jen ateistka.Naštěstí Švýcarsko má ještě přímou demokracii a velmi moudré občany,kteří ještě umí v referendech hájit svobodu a ráz normální společnosti.

A stejné chyby ,jakou udělal koncil v kause Hus

se dopuštějí lidé dodnes.Většina vždy bude chtít ukřičet menšinu.Proto tvrdím,že v ve sporu evoluce versus kreace nejde o hledání pravdy,ale jedná se o to ,že většina nechce připustit ,že by se mohla mýlit.V podstatě by mohlo dojít k průlomu a ohrožení určitých politických a ekonomických elit.Z těchto důvodů se budou stále objevovat nové evoluční hypotézy,ale pro Boha nebude místa.Proto je zde kritisována a odmítnutá i teorie ID.

Customize This