Pichlavá záležitost

David Catchpoole

(Z http://creation.com/a-thorny-issue?utm_media=email&utm_source=infobytes&... přeložil Pavel Kábrt – 12/2013)

„Země ti bude prokletá...ponese trní a bodláčí“ (Genesis 3:17-18)

Britské přírodopisné muzeum popisuje tento obrázek zkamenělin takto – „Listy: Rosa hilliaiae Lesquereux z období oligocénu (23–35 milionů let), Colorado, USA. Trny [sic] z: Rosa penelopes Unger z období miocénu (5–23 milionů let), Styria, Rakousko.”

Zkameněliny rostlin s trny jsou problémem pro křesťany, kteří přijímají světský pohled, že země je o mnoho starší než 6,000 let.

Zkameněliny kaktusů v eocénu („datováno“ 35–55 milionů let) (1), zkameněliny růží z miocénu (5–23 miliónů let) a oligocénu (23–35 miliónů let) (2, 3), a k tomu mnoho dalších, jsou všechny „datovány“ podle evoluční perspektivy miliónů let, a tím evolucionisté umisťují tyto zkameněliny dlouho před dobu než existoval člověk – čili dávají trny před člověka. Jenže Bible nás učí, že trny jsou až důsledkem Prokletí – tedy trny jsou až po člověku. Bůh řekl Adamovi:

"Protože jsi uposlechl hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst, nechť je kvůli tobě země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a bodláčí a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."

To znamená, že smrt, dřina, nutnost obdělávání země pro pěstování polních plodin, a také objevení se trnů a bodláčí, to vše je důsledek Adamova hříchu – ve skutečnosti celé Stvoření bylo takto postiženo (a stále ještě je) – Řím 8:19-23 (4). Bible nám tím ukazuje, že ani jeden trn, bodlina, osten či jehlice, které dnes nalézáme ve zkamenělinách, nemohly existovat před Adamovým pádem do hříchu, a proto tyto zkameněliny nemohou být milióny let staré. Pokud by tedy ony evoluční věky miliónů let byly pravdivé, pak by Bible pravdivá nebyla – a křesťané, kteří přijímají ony dlouhé věky bez problémů, by tak byli ponecháni nějak se s touto „pichlavou záležitostí“ vyrovnat.

Trny a dinosauři

Podle evolučního počítání byly zkameněliny trnitých rostlin z devonských vrstev (360–410 miliónů let (5, 6, 7, 8/) uloženy „před věkem dinosaurů“ (65–230 miliónů let před námi), a tím také předtím, než se objevili první lidé.

Podle Bible však tyto devonské trnité rostliny nemohly být pohřbeny a zkamenět dřív, než Adam zhřešil. A zkameněliny dinosaurů, které byly nalezeny ve vrstvách hornin triasu, jury a křídy, tedy ve vrstvách nad devonem, nemohly být pohřbeny dřív než zkamenělé trny. Takže (pro křesťany přijímající Boží neomylné slovo) i dinosauři museli být pohřbeni a zkamenět až po Adamově hříchu.

Bible nám přesně popisuje událost, ve které se to všechno seběhlo - došlo k tomu nějakých 1656 let po Adamově hříchu. (9)

Trny a potopa

Křesťané, kteří věří v Boží neomylné slovo (žádné trny před hříchem), nemohou současně věřit v lidské omylné „slovo“ (trny existující milióny let před lidmi).

Celosvětová potopa Noemových dnů (Genesis 6 – 9) by jistě dramaticky „přeformovala“ zemi. Jak to řekl apoštol Petr, „tehdejší svět byl zničen, byl zatopen vodou“ – 2. Petra 3:6 (10).

Zahrada Eden, ve které žádné trny nebyly, byla kdysi zahlazena (erozí nebo zasypáním či obojím) – a to je též důvod, proč už potom, kdy Noemovi bylo 601 let, tam nemusel stát žádný cherub s planoucím mečem, aby zabraňoval v přístupu ke stromu života (Genesis 3:24).

Taková devastující celosvětová potopa by zatopila a pohřbila mnoho živočichů a rostlin pod mnoha vrstvami usazenin, které jsou nyní už ztvrdlé na skálu. Proto zkameněliny dinosaurů a zkamenělé trnité rostliny nejsou starší než asi 4500 let – a dají se snadno vysvětlit jako dědictví celosvětové potopy i událostí po ní. Takže dinosauři žili ve stejné době jako člověk – pochopitelně, že byli po páru od každého druhu na lodi spolu s Noemem. Není tedy divu, že máme tolik důkazů o popotopním setkávání dinosaurů s lidmi. (11)

I pro evolucionisty jde o pichlavou záležitost

A stejně jako mají problém křesťané, vyznávající dlouhé věky, s trním před hříchem, mají i evolucionisté svoji palčivou hádanku. Nejde však o to, kdy do světa vešel hřích – ateističtí evolucionisté jakoukoliv existenci hříchu popírají (12).

Evolucionisté ale vyrábějí příběhy, jak vlastně trny (a s nimi spojené části rostlin jako jsou listy) vůbec vznikly. Z jejich pohledu zde probíhají dlouhodobé biologické „závody ve zbrojení“ mezi rostlinami a těmi tvory, které je chtějí sníst – a tudíž se vyvinuly trny.

Co ale to ohromné množství rostlin bez trnů – navíc rostlin, které nemají vůbec žádné obranné mechanizmy, a přežily docela slušně – dokonce i tvrdé ohryzování a spásání? (13) To je přesně ono, co bychom očekávali od biblické zprávy o stvoření světa, který byl původně „velmi dobrý“, kde všichni tvorové (včetně člověka) byli vegetariány a rostliny byly stvořeny pro potravu (Genesis 1:29-30) – vyprojektovány k drcení, klestění, chroupání a žvýkání, hryzání a spásání. (14)

Evoluce trnů je „smolařská“ povídačka

Myšlenka na „závody ve zbrojení“ mezi rostlinami a býložravci ponechává evolucionisty na rozpacích u rostlin jako je třeba trnitý porost Cyanea solanaceae (je to endemit na Havajském souostroví, kde se mu běžně říká ‘popolo’). “Evoluce trnitých struktur u rostlin na oceánských ostrovech, kde nejsou žádní býložraví savci či plazi, je udivující,“ říkají evoluční badatelé, a „ostny Cyaney jsou evoluční záhadou.“ (15) A tak evolucionisti přispěchali s nepodařenou kreativní historkou, že kdysi na souostroví žili místní býložravci, byly to „nelétavé husy a husám podobné kachny, které byly pak během posledních 1600 let Polynésany vyhubeny.“(15)

Evoluční trny před listy?

Velmi podobně i evoluční příběh o prvních trnovitých výčnělcích v období devonu vyžaduje vysokou porci víry.(16, 17, 18, 19) Evoluční příběh pokračuje tvrzením, že tehdy nebyly žádné listy, ale jen jakési úzké výčnělky s velmi malou plochou pro zachycení slunečních paprsků umožňující fotosyntézu /zřejmě tedy bez těch současných, nádherně účinných plochých listů (20), coby rostlinných solárních panelů současnosti/ (21, 22) A tak poté, jak se objevili v devonu suchozemští býložravci, rostliny si začaly vyvíjet trnité struktury jako odstrašující prostředky – tolik evoluční povídačka. No, a za milióny let, se tyto úzké pichlavé výčnělky vyvinuly v listy. (23, 24)

Dnes je ale známo, že jehlice, ostny a trny jsou všechno degenerované části rostliny, nebo jejích pozůstatků – viz níže o růži. Jinými slovy, botanickou mluvou, listy zde musely být první, čili před trny. Vlastně mnohé trny jsou ve skutečnosti modifikovanými listy, do sebe zakroucenými. (25) To se mohlo stát jako snadný důsledek přechodu mezi původně vyrovnanými zkrutnými silami k jejich nerovnováze. Aby tu totiž nejprve byly trny, muselo by pak dojít k velmi podstatnému vzrůstu genetické informace (26) – tedy k procesu, který je stěží, pokud vůbec, dnes pozorován. (27)

Mnohem pravděpodobnější scénář je ten, že devonské bezlisté zkameněliny, s jejich „jehlicím podobným přívěskům“ (21), byly ve skutečnosti listnaté, tehdy žijící rostliny. Až když tyto rostliny byly vytrženy z kořenů a smeteny víry vod zničující celosvětové potopy, listy z rostliny odpadly a poté došlo ke zkamenění.

Pro botaniky, technicky řečeno, růže nemají trny, ale ostny, kdežto katusy mají trny, a citrusy mají „pravé trny“. Trny jsou větve, u kterých nedošlo k růstu. (Kolce jsou trny vzniklé ze stonku – pozn. př.) Trny mohou být též přeměněné listy (pevně srolované či nedostatečně vyrostlé), mohou to být mutované části listů či zbytky listových bází poté, co listy odpadly. Na rozdíl od trnů či kolcí, ostny nemají cévní tkáň (jsou to prostě jen „přerostlíci“ vnější rostlinné vrstvy), a to je důvod, proč lze ostny snadněji odlomit nebo proč odpadnou s vnější vrstvou poté, kdy stonek odumře. (To je asi také důvod, proč trn miocénní růže, která je zobrazena nahoře, zkameněl izolovaně.)

Podle tradice byla „koruna“, kterou římští vojáci upletli a vložili Ježíši na hlavu, zatímco se mu posmívali, vytvořena z rostliny Ziziphus spina-christi, které se lidově říká Cicimek Kristovo trní.

Výraz z Genesis 3:18 „trní a bodláčí“ zahrnuje dnes všechny rostliny, které mají bolestivé bodavé struktury. Ostny na stvolech bodláků, listech a květinách, mohou zcela jistě způsobit bolest – to je asi důvod, proč je mají Skotové ve svém národním znaku. Podle legendy jeden bosý Nor šlápl jedné noci na bodlák a jeho výkřik bolesti varoval Skoty před blížící se norskou armádou.

Kreacionistická odpověď: trny a pád

Křesťané, kteří přijímají dlouhé věky nebo evoluci, vysvětlovali problém neexistujících trnů před hříchem, takto:

„Mladozemští kreacionisté často poukazují na to, že trny a ostny byly stvořeny Bohem až v této chvíli (dle Genesis 3:17-18). To by ale znamenalo, že Bůh tvořil ještě i POTÉ, co již odpočinul po stvoření světa.“

To je jistě důležitá myšlenka k uvážení. Zvláště když Exodus 20:8-11 a Genesis 2:1-3 ukazuje jasně, že po šestém dnu stvořitelského týdne už nebylo stvořeno nic nového. Stvoření bylo dokončeno. (Je to ironie, protože právě tento postoj vytváří problém křesťanům, kteří přijímají dlouho věky a věří v evoluci s tím, že ji lze „pozorovat“ ještě dnes. Pokud ale lze evoluci pozorovat ještě dnes, znamená to, že stvoření stále ještě není dokončeno, tím pádem se ani nenachází v období po kletbě (28), a potom...o čem je vlastně Ježíšova výkupní oběť na kříži – Jan 19:30?)

Odpovědí je pozorování, že trny, ostny a trnité útvary jsou degenerovanými strukturami – zmutované listy nebo části listů, které se patřičně nerozvinuly; jsou to listové báze, které nevyrostly v listy, nebo pozůstatky odpadlých listů, případně jde o důsledek nedostatečného růstu větve. Je zcela snadné představit si dokonalý svět, který kdysi existoval, bez těchto píchajících výrůstků, ale v současném světě jsou mutace a další biologická selhání velmi rozšířeným jevem – jevem vzrůstajícím. To je v souladu s tím, jak svět po pádu a v prokletí popisuje apoštol Pavel v Římanům 8:19-22: jako svět ležící v „sevření úpadku“ (29).

Trny a kříž

Jen opakuji, že křesťané, kteří přijímají světskou interpretaci geologických vrstev milióny let starých se zkamenělinami, které jsou v nich uvězněny, čelí problému trnů (a bolesti, smrti a utrpení) před hříchem.

Jestliže však přijmeme pravdivý (biblický) postoj k trnům, pak nám Ježíšova smrt na kříži vyvstane s ještě větší ostrostí. Na své hlavě on nesl důsledek první lidské rebelie proti stvořiteli. Nebýt Adamova hříchu, Římané by neměli z čeho uplést trnovou „korunu“, aby ji pak se vší drsností nasadili na Ježíšovu hlavu. (Jan 19:2-5). A tak korunován trny, touto bolestivou vzpomínkou na důsledky prvního Adamova hříchu, Ježíš, „poslední Adam“ (1. Korintským 15:45), vzal na sebe kletbu (Galatským 3:13) – a proto každý, kdo v něho věří, je od této kletby osvobozen pro věčnost (Jan 3:16; Zjevení 21:1-4, 22:3). Tam už nebude smrt, nebude tam ani další bolest, nebude tam prokletí a nebudou tam trny – chvalme za to Pána.

Odkazy a poznámky

1. Chaney, R., A fossil cactus from the Eocene of Utah, American Journal of Botany 31(8/:507–528, 1944.
2. Becker, H., The fossil record of the genus Rosa, Bulletin of the Torrey Botanical Club 90(2):99–110, 1963.
3. DeVore, M. and Pigg, K., A brief review of the fossil history of the family Rosaceae with a focus on the Eocene Okanogan Highlands of eastern Washington State, USA, and British Columbia, Canada, Plant Systematics and Evolution 266(1–2):45–57, 2007.
4. Smith, H.B., Cosmic and universal death from Adam’s fall: an exegesis of Romans 8:19 23a, J. Creation 21(1):75–85, 2007; creation.com/romans8.
5. Rayner, R., New finds of Drepanophycus spinaeformis Göppert from the Lower Devonian of Scotland, Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 75:353–363, 1984.
6. Rayner, R., New observations of Sawdonia ornata from Scotland, Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 74:79–83, 1983.
7. Kasper, A., Andrews, H. and Forbes, W., New fertile species of Psilophyton from the Devonian of Maine, American Journal of Botany 61(4):339–359, 1974.
8. Banks, H., Reclassification of Psilophyta, Taxon 24(4):401–413, 1975.
9. See creation.com/ussher-calc.
10. New American Standard Bible, 1995.
11. See e.g. The Year the Water Dragon roared , pp. 12–14 this issue. Also creation.com/coexist.
12. Je to opravdu pozoruhodné: v době, kdy se stále zvyšuje počet mladých lidí, kteří nemají ponětí o tom, co znamená slovo hřích, bylo toto slovo odstraněno z Oxfordského slovníku pro mladé lidi. See: Sin huh?, Creation 31(3):7, 2009; creation.com/focus-313#sin.
13. A tak někteří kreativní evolucionisté přispěchali s teorií, že jedním z obranných mechanizmů, které rostliny vyvinuly proti býložravcům, je tolerance na býložravost !
14. For more on this see: Christmas in the Year of Darwin The 2009 RI Christmas Lectures trumpet the supposed 300-million-year evolutionary arms race between plants and herbivores, creation.com/darwin-year-christmas, 25 December 2009.
15. Givnish, T., Sytsma, K., Smith, J., and Hahn, W., Thorn-like prickles and heterophylly in Cyanea: Adaptations to extinct avian browsers on Hawaii? Proceedings of the National Academy of Sciences USA 91:2810–2814, 1994.
16. Stewart, W., Paleobotany and the evolution of plants, Cambridge University Press, 1983.
17. Kenrick, P. and Davis, P., Fossil plants, Natural History Museum, London, 2004.
18. Gensel, P. and Edwards, D., Plants invade the land—Evolutionary and environmental perspectives, Columbia University Press, New York, 2001.
19. Thomas, B. and Spicer, R., The evolution and palaeobiology of land plants, Croom Helm Ltd, London, 1987.
20. Skutečnost, že listy jsou ploché a orientují se na slunce, ukazuje mocně na plán – plochost je výsledkem jemné vyváženosti mezi dvěma proti sobě stojícími zkrutnými silami. See: Catchpoole, D., Flat leaves a curly problem, J. Creation 19(1):8, 2006; creation.com/flatleaf.
21. Kenrick, P., Turning over a new leaf, Nature 410(6826):309–310, 2001.
22. Gensel, P., A new Lower Devonian plant and the early evolution of leaves, Nature 309(5971):785–787, 2001.
23. Gosline, A., How plants evolved big broad leaves, New Scientist 183(2455):10, 10 July 2004.
24. Ačkoliv jsou evolucionisté obvykle šťastni z dlouhých věků, zde si však díky nim sami vytvořili hádanku: „Mezera /40ti miliónů let/ mezi nejranějšími zkamenělinami cévnatých rostlin a příchod megafyl je udivující.“ – odkaz 21. A dále: „Tato dlouhá prodleva v tomto relativně jednoduchém evolučním vývoji je překvapující.../a/ zůstává záhadou“. Beerling, D., Osborne, C. and Chaloner, W., Evolution of leaf-form in land plants linked to atmospheric CO2 decline in the Late Palaeozoic era, Nature 410(6826):352–354, 2001.
25. Wieland, C. and Sarfati, J., interview with zoologist Dr Walter Veith, Creation 22(1):36–38, 1999; creation.com/professing-creation.
26. I.e. to go from leafless spiny plants to plants with leaves.
27. See also Time no friend of evolution on pp. 30–31 this issue. Also creation.com/nylon.
28. Cf. Genesis 3:17–19; Romans 8:19–22.
29. Je třeba poznamenat, že degenerací nemohou být vysvětleny všechny obranné-útočné struktury, které nyní pozorujeme v tomto světě po pádu. See creation.com/cab6.

PřílohaVelikost
00606-5.12.2013-pichlava_zalezitost.doc680 KB
Průměr: 3 (4 votes)

Pacák

Já sám nejsem mladokreacionista a proto podle Hraběte blázen - on rád sklouzává k zjednodušeným hodnocením. Sám mám v lecčems také blízko tomu co předkládá Howto. Jak už jsem psal - neodmítám z principu cokoli z ET, nedémonizuju ji. Nesouhlasím pouze s makroevolucí ale jinak dle mého ET popisuje i mnohé funkční mechanismy. Ale někteří tmáři zde jakmile uslyší slovo evoluce, tak se div ne hned nekřižují. Už jsem ti psal, že v rámci mikroevoluční variability, plasticity a přizpůsobivosti v rámci "druhu" jistě nutně muselo docházet k určitým změnám a úpravám - nemám s tím problém.

Velice často se objevuje připomínka: Nechápete evoluční teorii, máte příliš málo znalostí.

Ale to je jen takové zaklínadlo ve snaze diskvalifikovat oponentovu způsobilost. Ale přesně stejné používají věřící vůči nevěřícím = vy nemůžete Bibli rozumět, nemáte správné pochopení, nemáte Božího ducha. Myslím, že jde jen o různou variaci téhož lidského sklonu a projevu.

Co se týče mutací, tak to je stará již mnohokrát zde řešená věc a je fakt, že naprostá většina mutací je negativních, degenerativních atd. Ale evolucionisté to obcházejí miliony let s tím, že za takovou dobu se nějaká ta pozitivní mutace musela přece objevit a ty, že se musely sčítat. Jak už jsem ti psal - klíčové pro pochopení toho v čem má a v čem nemá ET pravdu, je odlišení holých faktů od interpretací. Psal jsem ti :

Pacák

Napsal uživatel Trituruss (neověřeno) dne Pá, 12/06/2013 - 11:11.

Jako bych stál nohama na každé z jedné strany propasti, která se rozevírá. Musím si vybrat, nebo do propasti spadnu.

Ano to znám. Takový stav je nejenže trvale neudržitelný, ale i nepříjemný. Normální poctivý člověk nemůže trvale žít ve vnitřní "schizofrenii". To může brát člověku klid a pohodu a vyčerpávat to.

Na druhou stranu to já vidím tak : křesťan nemá biblický důvod popírat z ET naprosto vše, pouze makroevoluci. Jinak ET popisuje i fungující mechanismy, takže bych to nehrotil do nějaké křeče, jako někteří zde přítomní, kteří se zažehnávají jen při zaslechnutí slůvka evoluce. V rámci mikroevolučních změn variability a plasticity evoluce - tedy jistý vývoj a přizpůsobení se evidentně probíhá.

U ET je nutné rozlišit to, co jsou holá fakta, nebo jak vědci říkají tvrdá data a co už je interpretace. Myslím, že v rámci ET v otázce makroevoluce je poměr tvrdých dat ku interpretacím takový, že převažují interpretace. Mnohé publikace působí na laika zavádějícím způsobem, když interpretace vydávají za fakta, či jimi fakta nahrazují. V tom, je ET opravdu dobrá, že dokáže nahradit faktické mezery v teorii interpretacemi. Tak v podstatě dokáže vysvětlit cokoli. Ale ono nejde o vysvětlení jak to mohlo proběhnout, ale o otázku, jestli to tak opravdu reálně proběhlo a to je rozdíl. Kdyby jste z takové knihy vyházel všechny interpretace co nahrazují prokazatelná fakta a zůstala vám jen ta tvrdá data, tak zase tak moc listů z té knihy nezbude. Odlišit to, ale není jednoduché. Chce to vědomostní základ a stále srovnávat a bádat co o tom řekli či napsali jiní, jestli o tom panuje konsensus a jeví se to jednoznačně nebo ne. To vám poskytne určitý nadhled na věc.

Tak přeju, aby jste to rozhodnutí byl schopen učinit.

PS: případně mohu poradit, ale nechtěl bych to řešit zde, spíš přes mail.

Já zde věci týkající se evoluce řešil léta, ale už neřeším. Nevidím v tom už smysl - stále se to opakuje. Ale kdybys o tom chtěl mluvit, rád pomohu, ale raději soukromě - tady by to komentoval kdejaký samozvaný rozumbrada a mě se to zde nechce znovu a znovu řešit..

Vlasta

Právě proto je velmi dobré poslouchat někoho, kdo ví, co je dobré pro člověka. Bůh jím zajisté je. Bůh Izraele.

Já vím sám, co je pro mne dobré, k tomu nepotřebuji žádnou chiméru. A už vůbec ne boha Izraele, neboť nejsem Izraelec.

Psal Anonyme, psal, jen o tom ještě nevíte.

Nepsal, Vlasto. Bible více než tisíc let stará a já jsem přece jen o něco mladší. Do toho mě neuvrtáš.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Avšak já mám čisté svědomí, neb zde diskutuji déle než vy

Jako dobytek jsi se začal chovat hned, jak si zde začal diskutovat. Fakt, že máš čisté svědomí, svědčí o tom, že svědomí není zase takové terno, za jaké ho vydáváte...

Ten člověk je očividně blázen

Očividně. Ovšem viděno tvýma očima. A tvé oči se dost často mýlí. Nech to laskavě na posouzení Pacákovi...

avšak vždy s ohledem na informaci, kterou jsem vám, v bratrské náklonosti, právě poskytl

Jsi dost nespolehlivý zdroj...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele howto

Unáhledný mladokreacionismus ???

Milí bratři, nedělme kreacionismus na mlado a staro. O tom to není. Domnívám se, že uznávání evolučních dlouhých věků ze strany křesťanů je stejná hereze jako vydávání pár tisíc let starého světa za neochvějnou pravdu. Buďme raději pokorní a nechme Bohu prostor. Vždyť na věčnosti vše mohlo být úplně jinak než si to vůbec dokážeme představit. Uznávám Boží všemohoucnost a věřím, že Hospodin je schopen hory vyvýšit a údolí ponížit v okamžení a nemusí čekat dlouhé věky, ale zároveň může čekat věčnost. Lidský věk je jen jakýmsi mžikem v časovém horizontu věčnosti a je jakousi drzostí pasovat Boha do našich timeingových plánovacích kalendářů.

Jestlipak víte, že Boží 7. den stále trvá a dalším dnem bude den soudu? Ježíš přijde přece brzy. Jak vidno Bible nebere Boží čas tak strikně jako my lidé.

Bratři, raději se ve vzájemné lásce poučujme a hledejme pravdu Boží v Jeho Slovu obsaženém v Bibli neukvapeně, ale rozjímejme nad ním a hledejme v něm hlubší smysl. Byl bych velice nerad, kdyby se kreacionismus začal nějak dělit a vůbec už bych si nepřál různice. Tento web si váží všech, kteří uctívají Stvořitele.

Obrázek uživatele Foton

Re: Pichlavá záležitost

.

Evolucionisté ale vyrábějí příběhy, jak vlastně trny (a s nimi spojené části rostlin jako jsou listy) vůbec vznikly. Z jejich pohledu zde probíhají dlouhodobé biologické „závody ve zbrojení“ mezi rostlinami a těmi tvory, které je chtějí sníst – a tudíž se vyvinuly trny. Co ale to ohromné množství rostlin bez trnů – navíc rostlin, které nemají vůbec žádné obranné mechanizmy, a přežily docela slušně – dokonce i tvrdé ohryzování a spásání? (13)

Tento problém sa netýka len rastlín s tŕňami, ale celej fauny a flóry.

Napríklad:

http://referaty.aktuality.sk/vytlac-referat-4088
"Veľké mačkovité šelmy - levy, tigre, gepardy a leopardy patria medzi najobávanejších lovcov saván. ......... Lovia cez deň, ale i v noci. Na lov sa organizujú do skupín (levice), ale väčšinou lovia samostatne. Chytajú iba živú korisť. Ako potrava im slúžia gazely, antilopy, zebry, pakone, svine bradavičnaté, zajace, vtáky, trúfnu si i na byvolov a žirafy. Na korisť zväčša striehnu v úkryte a zmocňujú sa jej náhlym útokom z bezprostrednej blízkosti. Korisť usmrcujú dlhými špicatými očnými zubami."

Gazely sú z citovanej koristi najrýchlejšie. Mali by teda vyhrať závody v utekaní pred predátormi. Čo tam teda ešte strašia okrem gaziel tie antilopy, zebry, pakone, svine bradavičnaté a zajace? To za milióny rokov neboli vyhubené? Smile
....Ak teda najrýchlejší NEvyhráva, a prírodný výber je takto neúčinný, museli dakde zostať i potomkovia VÄČŠINY prechodných foriem počas evolučnej histórie Kenozoika. -Kde teda sú? Shock

Člověk zajisté dost často hořce lituje

toho, co udělal. Avšak to, že toho má litovat pozná skoro vždy většinou až tehdy, když už to udělal. Právě proto je velmi dobré poslouchat někoho, kdo ví, co je dobré pro člověka. Bůh jím zajisté je. Bůh Izraele. V.S.

Psal Anonyme, psal, jen o tom ještě nevíte.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Pacák

Chápu, že jste idealista. Rovněž jsem schopen pochopit i křesťanskou lásku k vašemu bližnímu. Avšak já mám čisté svědomí, neb zde diskutuji déle než vy a za svými slovy si stojím, tudíž nemusím brát "žádnou zpátečku". Ten člověk je očividně blázen. Prosím, jednejte s ním s láskou a křesťanskou pokorou, avšak vždy s ohledem na informaci, kterou jsem vám, v bratrské náklonosti, právě poskytl.

Nevezmete-li mé varování vážně, jsem si téměř jist, že jednou budete hořce litovat..... Puzzled

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele howto

CAPTCHA

Ahoj Honzo,

stačí se jen zaregistrovat a pak se captcha nemusí vyplňovat, odkaz zde http://kreacionismus.cz/user

Re: Pacák odpověď Triturussovi

Děkuji za opětné vložení. Po přečtení se pokusím na jednotlivé body odpovědět.

P. s.: Pro další diskutujcí: Hodnocení inteligence bych nechal psychologům.

Jdi do háje, captho!

Vlasta

Psal. V.S.

Ne, Vlasto, bibli jsem opravdu nepsal...

Customize This