Pichlavá záležitost

David Catchpoole

(Z http://creation.com/a-thorny-issue?utm_media=email&utm_source=infobytes&... přeložil Pavel Kábrt – 12/2013)

„Země ti bude prokletá...ponese trní a bodláčí“ (Genesis 3:17-18)

Britské přírodopisné muzeum popisuje tento obrázek zkamenělin takto – „Listy: Rosa hilliaiae Lesquereux z období oligocénu (23–35 milionů let), Colorado, USA. Trny [sic] z: Rosa penelopes Unger z období miocénu (5–23 milionů let), Styria, Rakousko.”

Zkameněliny rostlin s trny jsou problémem pro křesťany, kteří přijímají světský pohled, že země je o mnoho starší než 6,000 let.

Zkameněliny kaktusů v eocénu („datováno“ 35–55 milionů let) (1), zkameněliny růží z miocénu (5–23 miliónů let) a oligocénu (23–35 miliónů let) (2, 3), a k tomu mnoho dalších, jsou všechny „datovány“ podle evoluční perspektivy miliónů let, a tím evolucionisté umisťují tyto zkameněliny dlouho před dobu než existoval člověk – čili dávají trny před člověka. Jenže Bible nás učí, že trny jsou až důsledkem Prokletí – tedy trny jsou až po člověku. Bůh řekl Adamovi:

"Protože jsi uposlechl hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst, nechť je kvůli tobě země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a bodláčí a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."

To znamená, že smrt, dřina, nutnost obdělávání země pro pěstování polních plodin, a také objevení se trnů a bodláčí, to vše je důsledek Adamova hříchu – ve skutečnosti celé Stvoření bylo takto postiženo (a stále ještě je) – Řím 8:19-23 (4). Bible nám tím ukazuje, že ani jeden trn, bodlina, osten či jehlice, které dnes nalézáme ve zkamenělinách, nemohly existovat před Adamovým pádem do hříchu, a proto tyto zkameněliny nemohou být milióny let staré. Pokud by tedy ony evoluční věky miliónů let byly pravdivé, pak by Bible pravdivá nebyla – a křesťané, kteří přijímají ony dlouhé věky bez problémů, by tak byli ponecháni nějak se s touto „pichlavou záležitostí“ vyrovnat.

Trny a dinosauři

Podle evolučního počítání byly zkameněliny trnitých rostlin z devonských vrstev (360–410 miliónů let (5, 6, 7, 8/) uloženy „před věkem dinosaurů“ (65–230 miliónů let před námi), a tím také předtím, než se objevili první lidé.

Podle Bible však tyto devonské trnité rostliny nemohly být pohřbeny a zkamenět dřív, než Adam zhřešil. A zkameněliny dinosaurů, které byly nalezeny ve vrstvách hornin triasu, jury a křídy, tedy ve vrstvách nad devonem, nemohly být pohřbeny dřív než zkamenělé trny. Takže (pro křesťany přijímající Boží neomylné slovo) i dinosauři museli být pohřbeni a zkamenět až po Adamově hříchu.

Bible nám přesně popisuje událost, ve které se to všechno seběhlo - došlo k tomu nějakých 1656 let po Adamově hříchu. (9)

Trny a potopa

Křesťané, kteří věří v Boží neomylné slovo (žádné trny před hříchem), nemohou současně věřit v lidské omylné „slovo“ (trny existující milióny let před lidmi).

Celosvětová potopa Noemových dnů (Genesis 6 – 9) by jistě dramaticky „přeformovala“ zemi. Jak to řekl apoštol Petr, „tehdejší svět byl zničen, byl zatopen vodou“ – 2. Petra 3:6 (10).

Zahrada Eden, ve které žádné trny nebyly, byla kdysi zahlazena (erozí nebo zasypáním či obojím) – a to je též důvod, proč už potom, kdy Noemovi bylo 601 let, tam nemusel stát žádný cherub s planoucím mečem, aby zabraňoval v přístupu ke stromu života (Genesis 3:24).

Taková devastující celosvětová potopa by zatopila a pohřbila mnoho živočichů a rostlin pod mnoha vrstvami usazenin, které jsou nyní už ztvrdlé na skálu. Proto zkameněliny dinosaurů a zkamenělé trnité rostliny nejsou starší než asi 4500 let – a dají se snadno vysvětlit jako dědictví celosvětové potopy i událostí po ní. Takže dinosauři žili ve stejné době jako člověk – pochopitelně, že byli po páru od každého druhu na lodi spolu s Noemem. Není tedy divu, že máme tolik důkazů o popotopním setkávání dinosaurů s lidmi. (11)

I pro evolucionisty jde o pichlavou záležitost

A stejně jako mají problém křesťané, vyznávající dlouhé věky, s trním před hříchem, mají i evolucionisté svoji palčivou hádanku. Nejde však o to, kdy do světa vešel hřích – ateističtí evolucionisté jakoukoliv existenci hříchu popírají (12).

Evolucionisté ale vyrábějí příběhy, jak vlastně trny (a s nimi spojené části rostlin jako jsou listy) vůbec vznikly. Z jejich pohledu zde probíhají dlouhodobé biologické „závody ve zbrojení“ mezi rostlinami a těmi tvory, které je chtějí sníst – a tudíž se vyvinuly trny.

Co ale to ohromné množství rostlin bez trnů – navíc rostlin, které nemají vůbec žádné obranné mechanizmy, a přežily docela slušně – dokonce i tvrdé ohryzování a spásání? (13) To je přesně ono, co bychom očekávali od biblické zprávy o stvoření světa, který byl původně „velmi dobrý“, kde všichni tvorové (včetně člověka) byli vegetariány a rostliny byly stvořeny pro potravu (Genesis 1:29-30) – vyprojektovány k drcení, klestění, chroupání a žvýkání, hryzání a spásání. (14)

Evoluce trnů je „smolařská“ povídačka

Myšlenka na „závody ve zbrojení“ mezi rostlinami a býložravci ponechává evolucionisty na rozpacích u rostlin jako je třeba trnitý porost Cyanea solanaceae (je to endemit na Havajském souostroví, kde se mu běžně říká ‘popolo’). “Evoluce trnitých struktur u rostlin na oceánských ostrovech, kde nejsou žádní býložraví savci či plazi, je udivující,“ říkají evoluční badatelé, a „ostny Cyaney jsou evoluční záhadou.“ (15) A tak evolucionisti přispěchali s nepodařenou kreativní historkou, že kdysi na souostroví žili místní býložravci, byly to „nelétavé husy a husám podobné kachny, které byly pak během posledních 1600 let Polynésany vyhubeny.“(15)

Evoluční trny před listy?

Velmi podobně i evoluční příběh o prvních trnovitých výčnělcích v období devonu vyžaduje vysokou porci víry.(16, 17, 18, 19) Evoluční příběh pokračuje tvrzením, že tehdy nebyly žádné listy, ale jen jakési úzké výčnělky s velmi malou plochou pro zachycení slunečních paprsků umožňující fotosyntézu /zřejmě tedy bez těch současných, nádherně účinných plochých listů (20), coby rostlinných solárních panelů současnosti/ (21, 22) A tak poté, jak se objevili v devonu suchozemští býložravci, rostliny si začaly vyvíjet trnité struktury jako odstrašující prostředky – tolik evoluční povídačka. No, a za milióny let, se tyto úzké pichlavé výčnělky vyvinuly v listy. (23, 24)

Dnes je ale známo, že jehlice, ostny a trny jsou všechno degenerované části rostliny, nebo jejích pozůstatků – viz níže o růži. Jinými slovy, botanickou mluvou, listy zde musely být první, čili před trny. Vlastně mnohé trny jsou ve skutečnosti modifikovanými listy, do sebe zakroucenými. (25) To se mohlo stát jako snadný důsledek přechodu mezi původně vyrovnanými zkrutnými silami k jejich nerovnováze. Aby tu totiž nejprve byly trny, muselo by pak dojít k velmi podstatnému vzrůstu genetické informace (26) – tedy k procesu, který je stěží, pokud vůbec, dnes pozorován. (27)

Mnohem pravděpodobnější scénář je ten, že devonské bezlisté zkameněliny, s jejich „jehlicím podobným přívěskům“ (21), byly ve skutečnosti listnaté, tehdy žijící rostliny. Až když tyto rostliny byly vytrženy z kořenů a smeteny víry vod zničující celosvětové potopy, listy z rostliny odpadly a poté došlo ke zkamenění.

Pro botaniky, technicky řečeno, růže nemají trny, ale ostny, kdežto katusy mají trny, a citrusy mají „pravé trny“. Trny jsou větve, u kterých nedošlo k růstu. (Kolce jsou trny vzniklé ze stonku – pozn. př.) Trny mohou být též přeměněné listy (pevně srolované či nedostatečně vyrostlé), mohou to být mutované části listů či zbytky listových bází poté, co listy odpadly. Na rozdíl od trnů či kolcí, ostny nemají cévní tkáň (jsou to prostě jen „přerostlíci“ vnější rostlinné vrstvy), a to je důvod, proč lze ostny snadněji odlomit nebo proč odpadnou s vnější vrstvou poté, kdy stonek odumře. (To je asi také důvod, proč trn miocénní růže, která je zobrazena nahoře, zkameněl izolovaně.)

Podle tradice byla „koruna“, kterou římští vojáci upletli a vložili Ježíši na hlavu, zatímco se mu posmívali, vytvořena z rostliny Ziziphus spina-christi, které se lidově říká Cicimek Kristovo trní.

Výraz z Genesis 3:18 „trní a bodláčí“ zahrnuje dnes všechny rostliny, které mají bolestivé bodavé struktury. Ostny na stvolech bodláků, listech a květinách, mohou zcela jistě způsobit bolest – to je asi důvod, proč je mají Skotové ve svém národním znaku. Podle legendy jeden bosý Nor šlápl jedné noci na bodlák a jeho výkřik bolesti varoval Skoty před blížící se norskou armádou.

Kreacionistická odpověď: trny a pád

Křesťané, kteří přijímají dlouhé věky nebo evoluci, vysvětlovali problém neexistujících trnů před hříchem, takto:

„Mladozemští kreacionisté často poukazují na to, že trny a ostny byly stvořeny Bohem až v této chvíli (dle Genesis 3:17-18). To by ale znamenalo, že Bůh tvořil ještě i POTÉ, co již odpočinul po stvoření světa.“

To je jistě důležitá myšlenka k uvážení. Zvláště když Exodus 20:8-11 a Genesis 2:1-3 ukazuje jasně, že po šestém dnu stvořitelského týdne už nebylo stvořeno nic nového. Stvoření bylo dokončeno. (Je to ironie, protože právě tento postoj vytváří problém křesťanům, kteří přijímají dlouho věky a věří v evoluci s tím, že ji lze „pozorovat“ ještě dnes. Pokud ale lze evoluci pozorovat ještě dnes, znamená to, že stvoření stále ještě není dokončeno, tím pádem se ani nenachází v období po kletbě (28), a potom...o čem je vlastně Ježíšova výkupní oběť na kříži – Jan 19:30?)

Odpovědí je pozorování, že trny, ostny a trnité útvary jsou degenerovanými strukturami – zmutované listy nebo části listů, které se patřičně nerozvinuly; jsou to listové báze, které nevyrostly v listy, nebo pozůstatky odpadlých listů, případně jde o důsledek nedostatečného růstu větve. Je zcela snadné představit si dokonalý svět, který kdysi existoval, bez těchto píchajících výrůstků, ale v současném světě jsou mutace a další biologická selhání velmi rozšířeným jevem – jevem vzrůstajícím. To je v souladu s tím, jak svět po pádu a v prokletí popisuje apoštol Pavel v Římanům 8:19-22: jako svět ležící v „sevření úpadku“ (29).

Trny a kříž

Jen opakuji, že křesťané, kteří přijímají světskou interpretaci geologických vrstev milióny let starých se zkamenělinami, které jsou v nich uvězněny, čelí problému trnů (a bolesti, smrti a utrpení) před hříchem.

Jestliže však přijmeme pravdivý (biblický) postoj k trnům, pak nám Ježíšova smrt na kříži vyvstane s ještě větší ostrostí. Na své hlavě on nesl důsledek první lidské rebelie proti stvořiteli. Nebýt Adamova hříchu, Římané by neměli z čeho uplést trnovou „korunu“, aby ji pak se vší drsností nasadili na Ježíšovu hlavu. (Jan 19:2-5). A tak korunován trny, touto bolestivou vzpomínkou na důsledky prvního Adamova hříchu, Ježíš, „poslední Adam“ (1. Korintským 15:45), vzal na sebe kletbu (Galatským 3:13) – a proto každý, kdo v něho věří, je od této kletby osvobozen pro věčnost (Jan 3:16; Zjevení 21:1-4, 22:3). Tam už nebude smrt, nebude tam ani další bolest, nebude tam prokletí a nebudou tam trny – chvalme za to Pána.

Odkazy a poznámky

1. Chaney, R., A fossil cactus from the Eocene of Utah, American Journal of Botany 31(8/:507–528, 1944.
2. Becker, H., The fossil record of the genus Rosa, Bulletin of the Torrey Botanical Club 90(2):99–110, 1963.
3. DeVore, M. and Pigg, K., A brief review of the fossil history of the family Rosaceae with a focus on the Eocene Okanogan Highlands of eastern Washington State, USA, and British Columbia, Canada, Plant Systematics and Evolution 266(1–2):45–57, 2007.
4. Smith, H.B., Cosmic and universal death from Adam’s fall: an exegesis of Romans 8:19 23a, J. Creation 21(1):75–85, 2007; creation.com/romans8.
5. Rayner, R., New finds of Drepanophycus spinaeformis Göppert from the Lower Devonian of Scotland, Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 75:353–363, 1984.
6. Rayner, R., New observations of Sawdonia ornata from Scotland, Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 74:79–83, 1983.
7. Kasper, A., Andrews, H. and Forbes, W., New fertile species of Psilophyton from the Devonian of Maine, American Journal of Botany 61(4):339–359, 1974.
8. Banks, H., Reclassification of Psilophyta, Taxon 24(4):401–413, 1975.
9. See creation.com/ussher-calc.
10. New American Standard Bible, 1995.
11. See e.g. The Year the Water Dragon roared , pp. 12–14 this issue. Also creation.com/coexist.
12. Je to opravdu pozoruhodné: v době, kdy se stále zvyšuje počet mladých lidí, kteří nemají ponětí o tom, co znamená slovo hřích, bylo toto slovo odstraněno z Oxfordského slovníku pro mladé lidi. See: Sin huh?, Creation 31(3):7, 2009; creation.com/focus-313#sin.
13. A tak někteří kreativní evolucionisté přispěchali s teorií, že jedním z obranných mechanizmů, které rostliny vyvinuly proti býložravcům, je tolerance na býložravost !
14. For more on this see: Christmas in the Year of Darwin The 2009 RI Christmas Lectures trumpet the supposed 300-million-year evolutionary arms race between plants and herbivores, creation.com/darwin-year-christmas, 25 December 2009.
15. Givnish, T., Sytsma, K., Smith, J., and Hahn, W., Thorn-like prickles and heterophylly in Cyanea: Adaptations to extinct avian browsers on Hawaii? Proceedings of the National Academy of Sciences USA 91:2810–2814, 1994.
16. Stewart, W., Paleobotany and the evolution of plants, Cambridge University Press, 1983.
17. Kenrick, P. and Davis, P., Fossil plants, Natural History Museum, London, 2004.
18. Gensel, P. and Edwards, D., Plants invade the land—Evolutionary and environmental perspectives, Columbia University Press, New York, 2001.
19. Thomas, B. and Spicer, R., The evolution and palaeobiology of land plants, Croom Helm Ltd, London, 1987.
20. Skutečnost, že listy jsou ploché a orientují se na slunce, ukazuje mocně na plán – plochost je výsledkem jemné vyváženosti mezi dvěma proti sobě stojícími zkrutnými silami. See: Catchpoole, D., Flat leaves a curly problem, J. Creation 19(1):8, 2006; creation.com/flatleaf.
21. Kenrick, P., Turning over a new leaf, Nature 410(6826):309–310, 2001.
22. Gensel, P., A new Lower Devonian plant and the early evolution of leaves, Nature 309(5971):785–787, 2001.
23. Gosline, A., How plants evolved big broad leaves, New Scientist 183(2455):10, 10 July 2004.
24. Ačkoliv jsou evolucionisté obvykle šťastni z dlouhých věků, zde si však díky nim sami vytvořili hádanku: „Mezera /40ti miliónů let/ mezi nejranějšími zkamenělinami cévnatých rostlin a příchod megafyl je udivující.“ – odkaz 21. A dále: „Tato dlouhá prodleva v tomto relativně jednoduchém evolučním vývoji je překvapující.../a/ zůstává záhadou“. Beerling, D., Osborne, C. and Chaloner, W., Evolution of leaf-form in land plants linked to atmospheric CO2 decline in the Late Palaeozoic era, Nature 410(6826):352–354, 2001.
25. Wieland, C. and Sarfati, J., interview with zoologist Dr Walter Veith, Creation 22(1):36–38, 1999; creation.com/professing-creation.
26. I.e. to go from leafless spiny plants to plants with leaves.
27. See also Time no friend of evolution on pp. 30–31 this issue. Also creation.com/nylon.
28. Cf. Genesis 3:17–19; Romans 8:19–22.
29. Je třeba poznamenat, že degenerací nemohou být vysvětleny všechny obranné-útočné struktury, které nyní pozorujeme v tomto světě po pádu. See creation.com/cab6.

PřílohaVelikost
00606-5.12.2013-pichlava_zalezitost.doc680 KB
Průměr: 3 (4 votes)

Pacak Georgovi

… takže mám bez obav věřit odborníkům, jako jsi bez pochyby ty, a odhodit všechny pochybnosti?

Jedni tvrdí, že k vzniku života bylo potřeba miliard let, jiný (Dove): stačilo deset tisíc let. Jdi se svou přezíravostí k šípku, anebo se mi pokus vysvětlit, jak se zub přeměnil v kosti lebky (tvrdí Neil Shubin) a postup tohoto vývoje proselektoval přirozený výběr.

Také by bylo vhodné vysvětlit, jak se ploutve měnily v nohy, nohy v křídla, to znamená nejenom to konstatovat, ale ukázat, jak to proběhlo (Modeloval to již někdo?).

Úžasný názor jsem četl od kteréhosi spisovatele: Usilovným máváním předních končetin se tyto, mutacemi jak jinak, proměnily v křídla. Bylo to tak? Pokud ano, prosím důkaz, vaše vědecká excelence, neb se opovažuji tomu nevěřit.

Ověřoval někdo modelováním, jestli tiktaalika dokázaly jeho ploutve-nohy unést? Proměna jednobuněčných ve vícebuněčné podle Shubina je věda nebo výmysl? To, co doposud znám, stačí k tomu, abych pochyboval o možnostech mutací (viz Behe o možnostech mutace). Když jsem se o tom tady zmínil, jediná reakce byla, že Behe je fabulátor (a zřejmě horší vědec než ty, dodávám). Vskutku skvělý argument!

Tomu všemu, protože nerozumím zcela mechanizmu mutací, mám nekriticky věřit? Pokud důkazy nejsou, tak mne neobviňuj z ignorantsví.

Pacák

Hrabe

Ovšem jak z bakterií vznikne mravenec, včela či šnek, to už evolucionista pochopitelně ukázat neumí.

Pochopitelne ze ne, kdyz dle ET se nic takoveho dit nema. To, ze polemizujes se svoji zcestnou predstavou o ET a ne s tim co ET skutecne tvrdi... a nikdo, ani tady howto, se nemuze uz ted vymlouvat, ze jsem to nikam nenapsal, aby nebylo mozne s tim polemizovat... protoze napsal... a kdo z kreacionistu s tim polemizuje...? "Prekvapive" nikdo - polemizujete i nadale s vlastnimi fantaziemi...

Re: Pacák

:Cool Ale to je jen takové zaklínadlo ve snaze diskvalifikovat oponentovu způsobilost. Ale přesně stejné používají věřící vůči nevěřícím = vy nemůžete Bibli rozumět, nemáte správné pochopení, nemáte Božího ducha. Myslím, že jde jen o různou variaci téhož lidského sklonu a projevu.

To jsem také dost často používal a možná že ještě někdy použiji. Smile

No, snad, doufám, pokud to použiji, pak to bude dobře. Anonym mě k tomu v jedné chvíli doslova dokopal, kaňour jeden, ale to se holt stane, jo jo Vlastíku, musíš si dát příště pozor. Smile V.S.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

1. Pacák

Omlouvám se, ale když už jsme v tom představování zdejšího obludária, napíšu ještě tři stěžejní příspěvky.

George je typický zapálený evolucionista, který zaměňuje procesy pozorované za procesy nepozorované. Tak jak běžně evolucionisté vymývají mozek široké veřejnosti.

Fígl spočívá v tom, že bakterie se změní velmi nepatrně na tu samou bakterii. Například s nerezistentní na antibiotika na rezistentní na antibiotika. Ale v podstatě je to pořád bakterie. Tento proces je následně zveličen do možnosti, že když nám vznikají takto "nové" bakterie, tak tím pádem vzniklo všechno....

Ovšem jak z bakterií vznikne mravenec, včela či šnek, to už evolucionista pochopitelně ukázat neumí. V případě Georgeho, zbytek zajistí jeho autosugestivní schopnosti, takže jeho rozhorlení, jak si dovolujeme nevidět to, co vidí on, je zcela pochopitelné.....

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

George

Máš tu několik naléhavých vzkazů od Death - o tři články níže v posledních komentářích. Poslal jsem ti to i na mail ..

Howto

Člověk nemusí být mladokreacionista, ale ani heretik uznávající dlouhé evoluční věky. Tedy alespoň já to tak nemám. To, že na základě různého použití slova YOM v biblickém textu odmítám tezi doslovných 24.hodinových dnů ještě neznamená, že uznávám dlouhé evoluční věky, nebo, že to dělám kvůli tomu.

Pro Howto

Raději bych, aby každý zastával to, čemu věří. Kdo by chtěl, ať klidně věří tomu, že dny jsou "neurčitá" časová období.

Podle mě však tato víra nemá smysl. Prostě pro mě nemá smysl.

Kdo chce, ať klidně ještě jakoby před tím prvním dnem věří tomu, že to bylo delší než jeden den. Od kdy můžeme říci přesně, že začal první den? Když před tímto dnem "byla věčnost?", chápete, jak těžko se zde určuje ten termín - od začátku prvního dne? Přesto tento začátek prvního dne existoval, neboť Bůh počal čas svým slovem. Jestliže to pro Něj není problém, proč bych tomu nemusel věřit? Pro mě osobně to ani není nutné nějak prokazovat, toto zrovna ne. Jak také chtít nějak prokázat ten okamžik, kdy nebyl čas a kdy najednou byl. Ani evolucionisté nejsou schopni se nějak rozumně zamýšlet nad tím, jak zhodnotit počátek velkého třesku. Pokud toho oni nejsou schopni, pak jak já mohu být schopen se nějak rozumně zamýšlet nad tím, že někdy začal čas plynout v prvním dni. Také to nejde. Přesto tomu mohu věřit.

Myslím, že tady už nebudu chtít nějak dokazovat druhým křesťanům, že prostě první dny byly dny a ne miliardy let. Nad tím se už zamýšleli jiní a na nic kloudného nepřišli. Zatím z toho vždy vyšlo něco, co nemělo hlavu ani patu. A nemyslím si, že by zrovna byli nějak hloupí, právě naopak.

Ano, spíše bych si přál, aby se tady křesťané neuráželi, ať už jsou jakéhokoli vyznání. Mnohem víc bych přijal, kdyby ten, kdo by řekl svůj názor, také dokázal v klidu vyslechnout názor druhého, říci svůj nesouhlas, v klidu v pokoji a popřípadě vysvětlit, proč s tím názorem nemůže souhlasit, neboli jaké důvody jsou pro jeho nesouhlas podstatné a na jakých zakládá svoje pochybnosti. A ne se tady častovat nadávkami, ať si to nazýváme jakkoli, křesťan by měl vycítit velmi dobře, kdy je to nadávka, kdy je to pomluva atd. K tomu myslím máme dost citu. A když to nejde udělat rozumně na této diskuzi, je k tomu příležitost soukromě na mailu. Proč tady dávat ateistům takovou úžasnou možnost k tomu, aby se nám tady smáli?, jak se nemůžeme snést? Nevidím důvod. Já sám jsem toto využil s panem Kábrtem, on mi v klidu vysvětlil proč a já jsem to přijal, vím proč a tak se k tomu mohu alespoň nějak postavit. A mohu to jen nějak postupem času vnímat a zamýšlet se nad tím. Soukromý rozhovor totiž je něco jiného, než se tady dohadovat před očima nevěřících. Apoštol Pavel přece na to poukazoval, když říkal, že to je již naše prohra, když se soudíme před nevěřícími. Znamená to, že nejsme schopni se dohodnout jako ti, kteří patří Kristu. Toto je třeba si znovu a znovu uvědomovat, proč to takhle ap. Pavel formuloval.

Tím nechci říkat, že se nějakých jadrných výrazů lze zcela vyvarovat. Naprosto ne. Každý máme nějaký svůj pohled na to, co je zrovna v tu chvíli dobré říci, někdy i holt trochu jadrně a někdy i tvrdě. Každý se musí v tomto zamyslet a být připraven naslouchat hlasu Ducha Svatého.

Nu, tak nějak zhruba. V.S.

Je totiž velmi pravděpodobné, že pokud tomu tak bude a ten, kdo sem nahlédne, a zjistí, že se tady opravdu lidé zamýšlí nad těmi otázkami, jako věřící, pak podle mě nebude mít problém také přispět svým pohledem. Svým názorem, který může diskuzi posunout tím správným směrem. Ale jak diskutovat tam, kde se lidé neustále hádají? Možná jednou, dvakrát a pokud někdo zjistí, že se nic neděje, pak zřejmě odejde. Pravda, v mém případě to je srdeční záležitost, proto se tak dlouho držím, jinak bych asi také odpadl. Zrovna ve Vašem případě Howto jsou Vaše příspěvky, tedy spíše byly, sice asi někdy pro evolucionisty uhozené, ale pro mě to bylo přínosné, neboť jsem vnímal, že se nad tím zamýšlíte, přemýšlíte. I když jen jako skoro laik. Teď už vím, že my jsme v podstatě skoro všichni laici. To, co nás odlišuje od evolucionistů je pokorné srdce a tichost před Bohem, který všecho stvořil a Kristem, jeho Synem, který za nás položil vlastní život, abychom jej mohli následovat. Toto zdejší ateisté nemají, ani neví, jak cenné to je. Pro ně je to bezcenné, ale pro nás je to to nejcennější, co člověk může mít. Tiché a pokorné srdce. Neboť to je před Bohem převzácné.

Hrabě

Ten člověk je očividně blázen.

Prosím tě, zase hodnotíš něco o čemž nemáš ani páru. Tak definuj odborně diagnosticky co znamená pojem blázen..
Já mám diagnozu neurotik trpící středně silnou až těžkou formou deprese kříženou s obsedantně kompulsivní neurozou. Samozřejmě, že ve dnech, kdy nejsem v pohodě, jako jsou tyto zimní dny se to také do nějaké míry odráží na mé podrážděnosti v reakcích, protože prostě nemám tolik energie a z toho plynoucí trpělivosti a tak mě vytáčí, když musím reagovat na nesmysly a ne jen na to podstatné.

Jestli ti to stačí k tomu, abys někoho dehonestoval pejorativním označením blázen a utahoval si z nemocného člověka, pak seš vážně frajer a velký mačo. A k tomu nemám co dodat, to nechť posoudí každý sám. Až prožiješ to co já, pak ti bude docela jedno, jestli tě nějaký břídil nazve bláznem .. ale je dost trapné zneužívat postižení druhých a vysmívat se mu. To totiž spíš vypovídá něco o tobě, než o mě..

Pacak

Velice často se objevuje připomínka: Nechápete evoluční teorii, máte příliš málo znalostí. To sice může být pravda, ale k tomu abych věděl že 1+1 není 5, nemusím znát diferenciální počet. Dá se určit, jaká míra znalostí mi umožní udělat si, sice hrubozrný, ale v principu správný obraz o světě?

Tohle jsou hrozne blaboly - sorry za formulaci, asi bych to umel nejak diplomaticky "zaobalit", ale nechce se mi... pokazde, kdyz ctu neco podobneho, rikam si, jestli to autor mysli fakt vazne nebo si dela legraci. Me by proste nikdy nenapadlo jit do jaderne elektrarny a zacit je tam poucovat, jak maji spravne delat svoji praci, kdyz o tom vubec nic nevim - fajn, vim ze "1 + 1 neni 5", tedy ze v jaderne elektrarne se nejspis neziskava energie spalovanim fosilnich paliv (priklad), ale co dal?

Podle me jde o dost zbabely zpusob, jak se snazit sam sebe presvedcit o tom, ze na neco proste nemam (abych o tom mohl diskutovat, zvlast ne na nejake "vyssi urovni"), ale vlastne to nicemu nevadi, protoze... ve stejnem duchu pokracujes i nadale, kdy pises o "spravnem obrazu o svete" - well, ale me osobne v teto debate vubec nezajima nejaky "spravny obraz sveta". Co me zajima je biologicka evoluce. A u te proste neni o cem filosofovat, ta "funguje" a muze se o tom presvedcit kazdy clovek s odpovidajicim stupnem vzdelani, samozrejme za predpokladu, ze sam sam chce (nebrani se tomu poznani z nejakeho duvodu), jak do omrzeni opakuju.

Nechapes mutace... jasne ze nechapes, nic moc o tom nevis... presto pises, ze je to na samostatnou diskusi.. s kym jako? S nekym, kdo neovlada ani zaklady? Na jakou "diskusi"?

howto

Byl bych velice nerad, kdyby se kreacionismus začal nějak dělit a vůbec už bych si nepřál různice.

Ale no tak. Různice mezi vámi, křesťanskými pánbíčkáři, jsou přeci naprosto běžné. Myslím, že můžeš být spokojen aspoň s tím, že neteče krev, jak bývá při vašich různicích rovněž naprosto běžné. Tedy aspoň zatím neteče...

Customize This