Pět ateistických zázraků

(neboli materialisté věří na kouzla)Z http://creation.com/five-atheist-miracles přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 21. dubna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Jak se to mohlo u čerta stát, že si lidstvo nechalo před 150ti lety ukrást celé své dějiny jedním viktoriánským, psychicky nemocným a prolhaným bohoslovcem? Dějiny ověřované společností po tisíciletí, potvrzené pečlivými zápisky mnoha pravdomluvných svědků, dlouhodobým pozorováním přírody, zkušeností i vědou - toto vše lidé zahodili a dovolili partě prolhaných darwinistických darebáků nahradit to neuvěřitelnými báchorkami a nevědeckými nesmysly! Neříká se tomu davové šílenství, když společnost zamění pravdu za lež, historickou vědu za bezbřehou fantazii, Kristův charakter za evolucionistické myšlenkové zvratky o sobeckých genech a ideálech věčného boje o život, kde se adorují nejvýkonnější samci? Žaludek se mi zvedá, když vidím, jaké vylhané hrůzy učí děti na školách o původu světa a smyslu a hodnotě lidského života. Hanba! >
Pavel Kábrt

*******

Ateisté se často vytahují, jak jsou inteligentní, logičtí, vědečtí, racionální atd. Dokonce navrhovali nazývat se ‘lumeny’! Agresivní ‘noví ateisté’, jako jsou Richard Dawkins, Sam Harris a spol. rádi zobrazují ty, kdo věří v nadpřirozeného Tvůrce, jako iracionální, nevědecké, neinteligentní či dokonce ignoranty ‘potřebující pomoc’ (Dawkins). Zábavní průmysl často zesiluje toto vnímání a portrétování ‘náboženských’ lidí (zvláště křesťany a náboženské vůdce především) jako směšné zaostalce (málokdy třeba jako univerzitní profesory).

Sama holá skutečnost je však s tímto vnímáním v naprostém rozporu. Isaac Newton, největší vědecká mysl všech dob, byl věřící křesťan, stejně jako byli jiní zakladatelé moderní vědy. Přehledy bez výjimky jasně ukazují, že lidé se silnou důvěrou v autoritu Bible jsou právě ti nejméně pověrčiví, právě v ostrém protikladu k většině tvrdých ateistů.1 Jeden ateista vyjádřil svůj zármutek nad tím, že právě “někteří nejinteligentnější a nejlépe informovaní lidé”, co znal, byli křesťané.2

Je toho mnohem víc, co by šlo dodat. Ateisté věří, že všechno co existuje, povstalo čistě materiálními procesy— vesmír, život, mysl a morálka. Mají však pro svoji víru nějaký racionální, logický základ?

Oni vlastně věří v zázraky bez jakékoliv rozumné příčiny pro ně. Neboli věří na kouzla, čili na výskyt věcí a dějů bez dostatečné příčiny. To, co se běžně nazývá ‘kouzlo’, je ve skutečnosti iluze. Např. králík se běžně neobjeví jen tak z prázdného klobouku; taková věc musí mít nějaké svoje logické fyzikální vysvětlení, dostatečnou příčinu. Iluze potřebuje iluzionistu. Jevy se nedějí bez příčiny, která je způsobuje. Dokonce malé děti rozumí tomuto zákonu kauzality. Magie a kouzla, kde se věci ‘jen tak samy od sebe přiházejí’, jsou námětem pro pohádky — v běžném životě to nepozorujeme.3

Zde je pět příkladů víry materialistů v kouzla (a existuje jich více) čili víry na zázračné události bez dostatečného vysvětlení nebo dostatečné příčiny těchto událostí.

1. Původ vesmíru

Materialisté (ateisté) se kdysi pokoušeli věřit, že vesmír je věčný, aby se tak zbavili otázky, kde se vzal. Například tuto pozici zaujímal proslulý britský ateista Bertrand Russell. To ovšem není obhajitelné. Už třeba sám pokrok ve vědecké znalosti termodynamiky znamená, že prakticky každý byl přinucen uznat, že vesmír měl nějaký začátek – myšlenka velkého třesku to potvrzuje (myšlenky multivesmírů jen posouvají začátek do vzdálenější minulosti, ale tohoto nepříjemného problému se nezbavují).4

wikipedia.org

isaac-newton

Muž víry a vědy, Sir Isaac Newton.

Velký třesk se pokouší vysvětlit počátek vesmíru. Ale z čeho počátek pocházel a co jej nutilo začít? Nemohl přece začít svůj počátek ze zdroje hmoty či energie, tedy z téhož druhu jako je náš vesmír, protože hmota/energie by byla předmětem týchž fyzikálních zákonů a tudíž by se rozpadla a musela by mít také svůj počátek, a tak pořád hlouběji a hlouběji zpět v čase. [Připomíná to ono známé "a kdo stvořil Boha a kdo stvořil toho, který stvořil Boha atd?" - pozn. PK]

Takže vesmír musel vzniknout z čeho? Z ničeho! Nic se stalo vším bez jakékoliv příčiny. Kouzlo, zázrak, magie!

“Vesmír vybuchl do něčeho z absolutně ničeho — z nuly, z nicoty. A jak se zvětšoval, stával se více zaplněným látkou, která pocházela z absolutní nicoty. Jak je to možné? Ptá se Allan Guth. Jeho teorie inflace pomáhá vysvětlit všechno.”

Tak takhle to prohlašovala titulní stránka časopisu Discover v dubnu 2002.

Fyzik Lawrence Krauss, jeden z hlasitých ‘nových ateistů’, se pokusil vysvětlit, jak všechno vzešlo z ničeho a dokonce o tom napsal knihu.5 Ovšem jeho ‘nic’ je ‘kvantové vakuum’, které ale ničím vlastně vůbec není. Ve skutečnosti jakési hmotně energetické kvantum má tentýž problém jako mají ony věčné vesmíry; nemohlo mít v minulosti věčné trvání, takže jejich teoretizování se dá aplikovat jen a pouze na to, až co existuje po samotné existenci vesmíru (tedy něčeho).6 A jsme zpátky v bodě nula!

Materialisté nemají vůbec žádné vysvětlení pro původ vesmíru kromě ‘stalo se to, což je prokázáno tím, že tu jsme!’ Je to kouzlo: stejně jako králík z klobouku, to samé mají materialisté s vesmírem, zde je to ovšem poněkud přerostlý ‘králík’! ‘ Prostě věci se tak samy od sebe stávají!’

Existují ještě další aspekty velkého třesku, tedy modelu upřednostňovaného ‘hlavním proudem vědců’, aspekty rovněž pořádně zázračné. ‘Standardní model’ má období prudkého rozpínání, zvaného ‘inflace’ (které vymyslel, jak je uvedeno výše, Allan Guth). Neexistuje známá příčina tohoto domnělého rozpínání, není známa příčina jejího zastavení a neexistuje žádný fyzikální mechanismus pro mimořádně prudkou expanzi (o mnoho řádů rychlejší než rychlost světla). Ovšem tyto tři spojené zázraky se stát musely, jinak by velký třesk nefungoval z důvodu ‘problému horizontu’. Takže je třeba ještě více kouzel a zázraků!

[Poznámka Václava Dostála: Rozpínání superhustého počátečního vesmíru se zaměňuje s rozpínáním geometrického prostoru, který se nesmí z nějaké fyzikální entity skládat, geometrický prostor je myšlený čili fiktivní. Fikce nemá žádnou hmotnost a/nebo energii. Zatímco prázdný (geometrický) prostor se může rozpínat libovolnou rychlostí, uvažovaný reálný počáteční vesmír s obrovskou hmotností by se mohl rozpínat rychlostí menší než světlo. Hmotnost (i maličká) při rychlosti světla dosahuje nekonečné velikosti. Jestliže je rychlost větší, pak se ta hmotnost zvětší nad nekonečno! To je absurdní!]

“Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi ”(Genesis 1:1). To není ani kouzlo ani zázrak, protože Bůh, který je věčný a všemocný, je dostatečnou příčinou vesmíru. A On může existovat věčně (a tudíž nemá žádný počátek), protože je nehmotné podstaty (Bůh je duch, jak říká Bible na mnoha místech).

2. Původ hvězd

Podle teorie velkého třesku, ‘hlavního želízka v ohni’ pro vysvětlení původu hvězd, musely existovat dvě fáze vzniku hvězd. Fáze 1 obsahuje tvorbu vodíkových/heliových hvězd (které se nazývají hvězdy populace III7). Zde je první problém: Jak přimějete v prudce se rozpínajícím vesmíru plyny, aby se začaly navzájem shlukovat a vytvářet kritickou hmotnost tak, aby se zvyšovala gravitace dostatečná pro přitahování dalšího množství plynu a tím růstu hvězdy? Plyny nesměřují ke spojování, rozptylují se, obzláště když je přítomno velké množství energie (tepla).8 A rozptylují se pěkně rychle! Kosmologové vynalezli ‘temnou hmotu’, což je neviditelná nedetekovatelná ‘látka’, která tu jen tak prostě je proto, aby vygenerovala velké množství gravitační přitažlivosti tam, kde je to potřeba. Takže ještě více kouzel a zázraků!9

iStockphoto

stars

Bible nám říká, že Bůh vytvořil hvězdy čtvrtého dne stvořitelského týdne.

Ovšem existuje nespočetně hvězd —jako je třeba naše Slunce— které nejsou jen vodíkové a heliové, ale obsahují těžší prvky. Zde vstupuje fáze 2. Explodující hvězdy (supernovy) z fáze 1 vyprodukovaly dostatečný tlak ke vzájemnému stlačení vodíku a helia, aby tak vznikly nové hvězdy se všemi těmi těžšími prvky (jež astronomové nazývají ‘kovy’), včetně prvků, z nichž jsme vytvořeni my sami. Tyto hvězdy se nazývají hvězdy populace I a II.

A zde máme zase jiný problém: Když hvězdy explodují s hmotou letící velkou rychlostí všemi směry, jak se vytvoří všechny ty nové prvky? Zde by se měly prvky stlačovat k sobě a ne se rozlétnout pryč do prostoru. Částice, které do sebe narážejí, se zase spíše odrazí než aby postupně srůstaly. Většina hypotéz počítá s mnoha supernovami fáze 1 v těsném sousedství, takže se hodně materiálu srazilo a vytvořilo protohvězdu s dostatečnou gravitací, překonávající tendenci se vzdalovat, čímž měla být přitažena další hmota a tak měla narůst normální hvězda. Ovšem supernovy nejsou běžné události, a ještě navíc, aby se jich vytvořila spousta najednou a v těsné blízkosti. Takže tento scénář vyžaduje obrovské množství velmi nepravděpodobných událostí, aby tak byla vysvětlena existence velkého počtu těžších hvězd.

A tohle je o to zázračnější a kouzelnější - protože se to děje bez kouzelníka.

Bůh udělal Slunce a hvězdy čtvrtého dne tvůrčího týdne. A opět: toto není magie, kouzlo, zázrak či pověra, protože Bůh je schopen dělat takové věci.

[Poznámka VD: Na rozdíl od „standardu“, kdy všechno vzniklo z nicoty bez příčiny, zde existuje (absolutně) první příčina]

[Poznámka VD: V celém standardním výkladu vzniku hvězd figuruje gravitace jakožto přitažlivost „hmoty“ = látky. Každá látka se skládá z atomů. Která část atomu je nosičem gravitační přitažlivosti? Protony nebo neutrony nebo elektrony nebo všechny tři? Nebo dokonce prázdnota mezi jádrem a obíhajícími elektrony?? Představa gravitační přitažlivosti vyrostla ze zjednodušeného výkladu magnetismu: magnetické póly přitahují kousíčky (feromagnetické) látky. Ale, jak už tvrdil I. Newton, tělesa (a ovšem také částice) se vzájemně na dálku nepřitahují! Místo toho funguje jev obdobný Casimirovu jevu: tělesa jsou k sobě přitlačována – „vakuem“!]

3. Původ života

Profesor astrobiologie Paul Davies řekl,

“Jak hloupé atomy napsaly samy od sebe svůj vlastní software … ? Tak to nikdo neví … neexistuje žádný známý fyzikální zákon schopný tvorby informace z ničeho. ”10

Nejen, že musí být vysvětlen kód DNA (jak může vzniknout kódovací úložný systém bez inteligentního projektu?), ale také musí být vysvětlen původ onoho neuvěřitelného zařízení, které tuto informaci čte a tvoří z ní složky života.

Dřívější tvrdohlavý anglický ateistický filozof Antony Flew opustil ateismus/materialismus pro rostoucí důkazy takového inteligentního projektu v živých organizmech. Řekl,

Photo from researchintelligentdesign.org

antony-flew

Tvrdohlavý ateista, který změnil svoje názory, Antony Flew.

“Teď se mi to jeví tak, že více jak padesátiletý výzkum DNA poskytuje materiály pro nový a mimořádně silný argument ve prospěch existence projektu v přírodě.”11

Tento výzkum

“ukázal tak neuvěřitelně složitý způsob uspořádanosti, která je nutná k vytvoření (života), že při tom musela být inteligence”.12

To znamená, že pouze existence neuvěřitelně inteligentního projektanta může vysvětlit informační systémy v živých organizmech.

Velmi známý americký ateistický filozof Thomas Nagel řekl,

“Pokud vím, tak chybí dostatečně věrohodný argument, že příběh [kosmické evoluce] má nezanedbatelnou pravděpodobnost, aby byl pravdivý. Existují dvě otázky. Zaprvé, při dané znalosti chemických základů pro biologii a genetiku, jaká je pravděpodobnost, že sebereplikující životní formy mohly vejít do existence spontánně na rané Zemi, jedině činností fyzikálních a chemických zákonů?”13 (Rozbor jeho druhé otázky viz níže.)

Vědecká znalost života roste každým dnem a vyhlídky naturalistického (materialistického/ateistického) vysvětlení jeho původu ustupují do nedohledna. Původ života je další zázrak.14 ‘Prostě se to tak stalo?’ Takže další porce kouzel a zázraků.

Původ života požaduje superinteligentní příčinu, jakou odhaluje Bible v Bohu Tvůrci.

4. Původ rozmanitosti života (Projekt? Jaký projekt?)

Původ života je pro materialisty jenom začátkem problémů. Další materialistický biolog, Richard Dawkins, strávil svůj život popíráním, že živé věci vykazují nadpřirozený design. Ve své knize, ‘která ho proslavila’, napsal,

“Biologie je studiem složitých věcí, které mají vzhled, jako by byly navrženy účelně.”15

Rozmanitost života je obrovský problém. Jak se mikrob změnil na všechny ty živé věci na Zemi, od škvora ke slonovi, od roztoče po mangový les? Po téměř sto let je nám předkládáno, že mutace a přírodní výběr, mechanizmy ‘neodarwinismu’ čili tzv. ‘moderní syntézy’, vysvětlují tuto rozmanitost života. Jenže naše nové znalosti živých organizmů ukazují, že toto vysvětlení je zcela nepoužitelné.

V červnu 2008 se na základě pozvání setkalo 16 velmi významných evolucionistů v Altenbergu v Rakousku. Přijeli proto, že si uvědomili, že mutace a přírodní výběr nevysvětlují rozmanitost života, a shromáždili se proto, aby prodiskutovali tuto krizi evoluční biologie. Jediným společným závěrem bylo, že existuje velký problém, krize evoluční biologie.16

Thomas Nagel to řekl takto (jde o pokračování výše uvedeného citátu):

“Druhá otázka je o zdrojích variací v evolučních procesech, které byly uvedeny v chod poté, co začal život: jaká existuje pravděpodobnost, že v dostupném geologickém čase poté, co se objevily na zemi první formy života, se jako výsledek fyzikálních nahodilých okolností objevily sekvence života schopných genetických mutací, dostatečných umožnit přírodní výběr k produkci všech těch skutečně existujících současných organizmů?”17

Pomyslete si třeba na údajný původ lidí z něčeho podobného šimpanzům za šest miliónů evolučních let. Moderní srovnání genomů vykazuje tak obrovské rozdíly (nejméně 20 %), že je tento názor prostě neudržitelný byť za nerealistických předpokladů ve prospěch evoluce.18 Dokonce tento názor nebyl udržitelný ani tehdy, když se ještě chybně vytrubovalo, že genetický rozdíl mezi šimpanzem a člověkem je pouhé 1 %.19

Materialisté nemají dostačující vysvětlení (příčinu) rozmanitosti života. Mají pouze deprimující přemíru zázraků, ne jen jeden. Každý základní druh života je zázrak.

Genesis 1 nám říká, že Bůh, všemocný, vševědoucí tvůrce, udělal mnoho druhů života, aby se rozmnožily “podle svého druhu”. Toto je dostatečná příčina, ale dokonce i popis povahy živých věcí, které se rozmnožují shodně se svým druhem; to bylo potvrzeno každou zdokumentovanou reprodukční událostí (včetně miliard lidí), a také fosilním záznamem, kde chybí přechodné druhy, 20 a ‘živé fosílie’ dokazují konzistenci tohoto tvrzení ‘podle svého druhu’ u tisíců druhů.21

5. Původ mysli a morálky

Původ mysli a morálky z energie a atomů byl dlouho problémem pro materialisty. Je to hlavní téma knihy filozofa Thomase Nagela Mysl a kosmos, na kterou jsme již odkazovali.

Fíkový strom produkuje fíky, ne jablka. To se jeví jako obvyklé. Podobně fyzika a chemie produkují fyzikální a chemické výsledky. Jenže mysl a morálka nejsou předmětem fyziky nebo chemie. Nicméně zcela jistě tvorové, kteří jsou fyzikální a chemičtí, mají mysl a morálku, ale jak tyto nemateriální věci mohly vzniknout z materiálu? To je vážný problém pro materialismus a ateista Nagel to otevřeně připouští ke krajní mrzutosti jeho ateistických kolegů.22

Známý a zdráhavý konvertita z ateismu ke křesťanství C. S. Lewis to všechno vysvětlil, když napsal:

“Jestliže sluneční soustava vznikla náhodnou srážkou, pak výskyt organického života na jedné její planetě byl také náhoda, a celá evoluce člověka byla také náhodná. Je-li tomu tak, pak všechny naše současné myšlenky jsou pouhé náhody — náhodné produkty pohybu atomů. A to odpovídá myšlenkám materialistů i astronomů, stejně jakýchkoli jiných lidí. Ale pokud jejich myšlenky— tj. o materialismu a o astronomii — jsou pouze náhodné produkty – proč bychom jim měli věřit jako pravdivým? Nevidím žádný důvod pro víru, že jedna náhoda mi může dát pravdivé vysvětlení jiných náhod. Je to stejné jako očekávat, že náhodný tvar kaluže mléka, který vznikl převrhnutím nádoby, poskytne správné vysvětlení, jak tato nádoba s mlékem vznikla a proč byla převržena.”23

Ateista nemá dostatečnou příčinu při výkladu existence mysli a morálky. Došlo prostě ke kouzlům a zázrakům!

[Poznámka VD: Myšlenka, jak vířící elektrony (či jiné částice) vymýšlejí, že se nemá krást, je absurdní.]

Proč se zdánlivě inteligentní lidé uchylují k víře v kouzla a zázraky—k nezapříčiněným událostem—a ještě v tolika případech? Tím, že odmítli víru v Boha, sami sebe umístili do iracionálního filozofického těsného koutu. Římanům 1:21 v Bibli říká, že když lidé začnou popírat, že existuje Bůh stvořitel, skončí v ‘jalovém a neplodném přemýšlení’. V tomto článku jsme uvedli mnoho takových situací. Richard Lewontin uznal, že když (Boha odstraníme z celkového obrazu světa), “Vezmeme vědu za takový konec, ve kterém se dostáváme do naprosté absurdnosti v jejích závěrech … ” (ovšem je třeba si uvědomit, že Lewontin zaměňuje ‘vědu’ za materialismus).24

Jak se tedy z toho dostat?

Bůh učinil člověka “ke svému obrazu”, tvora s myslí a morálkou (Genesis 1:27). Jako takoví, jsme schopni přemýšlet o Bohu a ‘poznávat’ ho. To je ten nejpodstatnější důvod naší existence. Izaiáš 1:18 zaznamenává Boží řeč lidu Izraele, kteří se od něj odvrátili: „Pojďte, jednejme spolu, praví Pán. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

“Pojďte, jednejme spolu, praví Pán. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.”

Snaha žít život tak, jakoby Bůh neexistoval, je nejzazší vzpourou (hříchem) a také neuvěřitelnou hloupostí. Dobrou zprávou je, že Bůh je permanentně odpouštějící každému, kdo uzná svůj omyl a začne jej hledat:

“Dotazujte se na Pána, dokud je možno jej najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Pánu, on se nad ním slituje; k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.” (Izaiáš 55:6-7).

Ježíš Kristus přišel do tohoto světa, aby odpuštění udělal možným; viz Good news! [Dobrá zpráva!]

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématu

  Je ateismus náboženstvím? 7 kritérií odhalujících náboženství

  Od ateisty ke kreacionistovi

  Čemu musí všichni ateisté věřit?

Odkazy a poznámky

 1. Batten, D., Superstition vs Christianity, Creation 29(1):6, 2006; creation.com/superstition-vs-christianity. [Proč vznikla moderní věda?; Kreacionistický přínos vědě],
 2. “I hope there is no God!”, Thomas Nagel quote; creation.com.
 3. Toto je ‘černá magie’, kdy je satan dostatečnou příčinou událostí; například faraonovi kouzelníci v Egyptě hodili na zem svoje hole a ty se staly hady.
 4. Grossman, L., Death of eternal cosmos: From the cosmic egg to the infinite multiverses every model of the universe has a beginning, New Scientist 213(2847):6–7, January 2012. Abychom to takto mohli říct, musíme předpokládat, že se ty samé zákony uplatňovaly už na počátku a že se druhý zákon uplatňuje na celý vesmír (což je v souladu se všemi pozorovatelnými důkazy). Nejde o nic jiného než o jednotu v přírodě v čase a prostoru, což je základní zákon přírodovědy. Paul Davies řekl, že “zákony [fyziky], které by dovolovaly, aby se vesmír stvořil sám od sebe, by byly ještě víc šokující než nějaký kosmický kouzelník.” Viz, The singularity—a ‘Dark’ beginning.
 5. Reynolds, D.W., Godless universe untenable: A review of A Universe from Nothing: Why There is Something Rather Than Nothing by Lawrence M. Krauss, J. Creation 27(1):30–35, 2013; creation.com/krauss-review.
 6. See, Hartnett, J., The singularity—a ‘Dark’ beginning, July 2014; creation.com/dark-beginning.
 7. See, Hartnett, J., Have Population III stars finally been discovered?, 2016; creation.com/population-iii-stars.
 8. Bernitt, R., Stellar evolution and the problem of the ‘first’ stars, J. Creation 16(1):12-14, April 2002; creation.com/first-stars.
 9. Hartnett, J.G., Stars just don’t form naturally: ‘Dark matter’ the ‘god of the gaps’ is needed, September 2015; creation.com/stars-dont-form-naturally.
 10. Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, September 1999. Return to text
 11. Habermas, G., Moje pouť od ateismu k teismu: výjimečné interview s bývalým britským ateistou profesorem Antony Flewem, Philosophia Christi, Winter 2005; illustramedia.com.
 12. Známý ateista nyní věří v Boha: Jeden z vůdčích světových ateistů nyní věří v Boha, více či méně na základě vědeckých důkazů, 2004, Associated Press; sciencefindsgod.com.
 13. Nagel, T., Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False, Oxford University Press, 2012.
 14. Batten, D., Origin of life, November 2013; creation.com/origin-of-life.
 15. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, p.1, 1986.
 16. See ReMine, W.J., Desperate attempts to discover ‘the elusive process of evolution’, A review of The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry by Suzan Mazur, J. Creation 26(1):24–30, 2012; creation.com/review-altenberg-16. [Altenberg 16 - česky]
 17. Ref. 13, p. 6.
 18. Batten, D., The myth of 1 %, Creation 36(1):35–37, 2014; creation.com/1-percent-myth and Batten, D., Haldane’s dilemma has not been solved, J. Creation 19(1):20–21, 2005; creation.com/haldane.
 19. 1 % rozdíl pořád ještě znamená 30 miliónů párů bází (chemických ‘písmen’) - je to rozdíl, který je pořád ještě velkým problémem pro evoluční scénář náhodných mutací a přírodního výběru operujících po údajných šest miliónů let.
 20. Bates, G., That quote!—about the missing transitional fossils; Embarrassed evolutionists try to ‘muddy the waters’; creation.com/pattquote.
 21. Batten, D., Living fossils: a powerful argument for creation, Creation 33(2):20–23, 2011; creation.com/werner.
 22. Nunn, W., Thomas Nagel—The atheist who dared to question materialism, March 2014; creation.com/nagel-materialism (and articles referenced therein). [Přiznáváme, že evoluce je náboženství a doufáme, že Bůh neexistuje]
 23. Lewis, C.S., The Business of Heaven, Fount Paperbacks, U.K., p. 97, 1984.
 24. Full quote Amazing admission, creation.com.

PřílohaVelikost
943-28.4.2016-pet_ateistickych_zazraku.doc177 KB
Průměr: 2.3 (3 votes)
Obrázek uživatele Trojica je podvod

rafael-duševne chorý

a znovu jedneho? Ci milionom? Krasne si dokazal akurat to, ze nechapes o logickosti.

Occamova britva,opakujem 2x. nevieš čítať,či zlyháva pamäť? Shock

Ak ja podporujem myslienku nulovej energie vesmiru a ty pises o bohovi, tak sudny clovek asi zisti, co je logicke a co nie. Myslim sudny nie veriaci,, ako analogiu k tvojej pripomienke o nelogickosti nulovej energie som ti dal aj nemoznost dokazat to, ze vesmir je stary 6 000 rokov. V biblii sa to priamo nepise, isty Usher to ale prave jej pomocou vyratal a stala sa mantro v takych ako si ty.
A vulgarizmami to zacalo srsat najprv z tvojej strany, ale kedze ako Kabrt rad hovori, ze na hlupúaka a grazla treba stejnymi zbranemi, prijal som to

Ussher túto chronologiu vytvoril v 20/21.storočí? Shock Je to veľmi aktuálna chronológia ! Big smile

Biblí sa veľmi rozumieš,musím uznať Smile Vo fyzike je to podobné.

Nič nemôžeš niečím označiť,inak to není nič.

NUlová energia je niečo,tým pádom musela ju muselo niečo stvoriť,čo dokazuje existenciu Boha Smile

Každý vidí,že nie si duševne zdravý jedinec Smile

Nulová energia je z pozitívnej a zápornej,ktorú muselo niečo stvoriť,na základe kauzality ! Smile

Re: Pět ateistických zázraků

si trapny, ked nemas argumenty ohanas sa blbostami.

Mimochodom uz tvoj nick svedci o tvojej dusevnej vyzretosti, mal som to zbadat od zaciatku, nepisal by som si s takym ako si ty, ale kazdy sa uci na vlastnych chybach, takze este raz a ozaj naposledy, pozri sa do vesmiru dalekohladom a pochopis, ake hluposti trepes.

Re: Pět ateistických zázraků

a znovu jedneho? Ci milionom? Krasne si dokazal akurat to, ze nechapes o logickosti... Ak ja podporujem myslienku nulovej energie vesmiru a ty pises o bohovi, tak sudny clovek asi zisti, co je logicke a co nie. Myslim sudny nie veriaci,, ako analogiu k tvojej pripomienke o nelogickosti nulovej energie som ti dal aj nemoznost dokazat to, ze vesmir je stary 6 000 rokov. V biblii sa to priamo nepise, isty Usher to ale prave jej pomocou vyratal a stala sa mantro v takych ako si ty.
A vulgarizmami to zacalo srsat najprv z tvojej strany, ale kedze ako Kabrt rad hovori, ze na hlupúaka a grazla treba stejnymi zbranemi, prijal som to.

Obrázek uživatele Trojica je podvod

robota.rafael

načo chodíš do roboty? Peniaze vznikajú z ničoho ! Big smile Big smile Big smile Robota je zbytočná ! Wink

Obrázek uživatele Trojica je podvod

rafael vyvrátil ateizmus

Nedržím sa schémy,z ničoho nevnznikne niečo,je to proti zdravému rozumu,preto si ty duševne chorý,a krásne si dokázal existenciu Boha Smile

Kde sa v Bibli píše o veku Zeme???

Nájdi ten verš.

Vidím,že si další vulgaritapodobný KTE-mu a dalším.

nadávkami to srší hlavne z vašej strany Smile

Re: Pět ateistických zázraků

vies v com je rozdiel, ty sa musis drzat nastavenej schemy aj ked pravdu mat nebudes, zatial my, co nemusime dbat na stare povesti a baje mame moznost pochopit aj vznik vesmiru z nicoho, ci mozme rozsirovat hypotezu o nulovej ebergii vesmiru, a mozme od toho dokonca aj upustit, ak pride nieco, co spochybniu predchadzajucu hypoterzu, ci dokonca evolucnu teorie, to vsetko mozme, ale co uz vam ine ostava ako verit v jedneho antropologicky zalozeneho bozika.

Akonahle nieco nabura vasu vieru, prskate, blacite, nadavate, kritizujete, zosmiesnujete...

Hypoteza o nulovej energii vesmiru nemusi byt pravdiva, ale nezdiskredituje to to tvoje video, lebo nema cim, zzdiskredituje sa mozno tym,. ze objavi sa nejaka ina hypoteza.
Ale lpiet na tom, ze vesmir ma 6 000 rokov a svetlo dopadajuce k nam leti zo vzdialenych galaxii a vidime galaxie, ktore su o nas dalej ako 6000 svetelnych rokov, to uz naozaj treba len logicke uvazovanie.

Obrázek uživatele Trojica je podvod

Rafael-duševne chorý

asi si riadne necital moj link, ak si myslis, ze dvojminutove video vyvrati takymito nezmyslami nulovu energiu vesmiru, daj este nejake 3-minutove ostvoreni sveta a bude vymalovane.

není dôležitá dlžka vide,ale kvalita informácií,video môže mať aj 2 hodiny,pričom môže mať nulové informácie, Janko Hraško Smile

Ty stále nechápeš,že na nulovú energiu,stále potrebuješ pozitívnu a negatívnu energiu,takisto tu musí už byť hmota a antihmota,ktorá nemôže vzniknúť z ničoho.

Ty stále nechápeš rozdiel medzi ničím,v zmysle fyziky,a v nič v zmysle filozofie a teológie.

Nemôžeš nazvať nulovú energiu nič,lebo to je niečo Smile

Re: Pět ateistických zázraků

asi si riadne necital moj link, ak si myslis, ze dvojminutove video vyvrati takymito nezmyslami nulovu energiu vesmiru, daj este nejake 3-minutove ostvoreni sveta a bude vymalovane.
Je totiz jasne, ze link, co som ti dal si aj ked cital, tak nepochopil, nebolo tam velke pismo a obrazky, to pripustam ,ale leporela o vedeckych teoriach,ci hypotezach este nevysli, aby aj dusevne zaostali mali moznost porovnat dva obrazkove texty.

Obrázek uživatele Trojica je podvod

Rafael

dogmy sa nedaju vyvratit, nemaju verifikaciu, ani falzifikaciu,

Existencia Boha není dogma,dogma je Trojica,zase pletieš hrušky s jablkami.

kde energia vesmiru rovnajuca sa 0 je nelogicka len pre toho, kto danej teme nerozumie a ty si toho ziarivym prikladom.

pýtam sa znova: čo ten link spochybnil? presné body s odôvodnením,tieto keci si vieš kam strč Smile

Obrázek uživatele Trojica je podvod

Rafael

ale zabudol som, ze ta to nepresvedci, nie je tam nic o Lotovi, ci Eliasovi, ani ziadne nadprirodzene veci....

Môj link bol odpoveďou na ten tvoj,tak teraz nehraj šaša. Krásne si ukázal,že fyzike sa rozumieš,ako Hitler v humanizme.

Nie,pretože každý normálny človek vie,že z ničoho nevznikne niečo,tým pádom tu bol Večný Boh Smile

Aj záporná a kladná energia musí už vzniknúť z niečoho,inak vo vákuu nič nevzniká z ničoho,kvantové fluktuácie nevznikajú z ,,ničoho".

Customize This