Otevřené přiznání

To, co je skutečně v pozadí bitvy kreace/evoluce o to, jak to bylo na počátku

David Catchpoole

(Z http://creation.com/candid-admission přeložil M. T. - 6/2012. Vyšlo na stránkách CMI 31. května 2012.)

stock.xchng/svilen001

Musím přiznat, že lítý tón mnoha nepřátelských komentářů, které dostáváme jako odpověď na své články, mě překvapuje.

Před deseti lety jsem si naivně myslel, že kdyby člověk mohl prostřednictvím kreační vědy sdělit lidem informaci o tom, že biblickému popisu dějin lze věřit, nadšeně by přijali spásu nabízenou svobodně skrze Ježíše Krista, našeho Stvořitele a Pána.

Dnes mě však zavilost, kterou někteří pisatelé projevují, když odmítají přijmout zcela hmatatelná, pozorovatelná fakta, přiměla k tomu, že jsem zklamaně prohodil ke kolegovi z CMI, „Připadám si jako někdo, kdo se snaží prorazit hlavou zeď. Vždyť my nabízíme lidem ve svých článcích pravdu takříkajíc v dárkovém balení, a přece ji tak mnoho z nich odmítá.“

Když tohle zaslechl, řekl mi jiný křesťanský kamarád, „Opravdu, mám za to, že v některých případech nejde o to, že by tomu nemohli porozumět, oni to prostě nechtějí vidět.“

Ve světle nedávných zkušeností z jedné pastorační cesty mu skoro dávám za pravdu. Když totiž někdy skončíme svou kreacionistickou přednášku, není neobvyklé, že se někdo přihlásí a zvolá, „Jsem ateista“, a začne klást velmi nepřátelské otázky. Ale nedávno zareagoval mladík, kterého nazvu Brev (1), zcela odlišně. Jeho první slova zněla, „Já hledám pravdu – ale pak spustil lavinu nenávistných otázek. Pokud jde o existenci Boha, řekl Brev, že je spíše agnostik než ateista.

Jeho otázky pramenily z filozofické orientace na čínské pojetí sil jin a jang, které prý před mnoha miliardami let stály u zrodu vesmíru. Odpovídal jsem na jeho otázky dovedením jeho vlastních chaotických názorů ad absurdum, a pak zhruba po 45 minutách jsme dospěli k bodu, kdy jsem mu položil jednoduchou otázku vyžadující jednoduchou odpověď ano/ne, totiž zda existuje možnost, že by dějiny načrtnuté v Bibli mohly být pravdivé. K mému úžasu Brev odvětil (po dlouhé přestávce na rozmyšlenou) slovy, která bych nikdy od agnostika či ateisty ani ve snu nečekal: „Ach jo, je mi jasné, kam Vaše otázka míří...ale tak to prostě nemůže být, to nemůžeme přijmout...protože by to ve svých důsledcích změnilo celý můj život – sedí-li slova Bible, pak bych musel zasvětit celý svůj život službě Bohu...ta oběť by byla příliš velká...ne, to nejde.“

Brevovo otevřené přiznání nám pomáhá porozumět tomu, proč je bitva o pravdu historické zprávy Bible tak lítá. Brevova poctivost je však v příkrém rozporu s ostatními agnostiky a ateisty, kteří by za nic na světě nepřiznali, co je doopravdy vedlo k odmítnutí kreačního poselství. A v jedné věci má Brev pravdu. Je-li biblický příběh pravdivý, pak ty důsledky jsou pro každého dnes žijícího jedince obrovské. Něco ho to opravdu bude „stát“ – mluvil o tom v jedné souvislosti i Ježíš (Lukáš 14:25-33). Ale pro mne, který jsem zažil oba světonázorové postoje (2), je volba už zcela jasná - protože jsem byl kdysi ateistou žijícím v duchu sobecké bezúčelnosti, což ve mně vybudovalo evoluční dogma. Dnes ale mohu říct, že nic člověka tak neuspokojí, jako když s radostí zasvětí celý svůj život službě svému Bohu Stvořiteli, celým svým srdcem, duší a myslí, a když této službě věnujete veškeré síly – jsme zde totiž pro zcela určitý účel.

Každému mohu velmi srdečně tuto cestu doporučit (Marek 12:30, Žalm 119:105).

Reakce čtenářů

Chandrasekaran M., Austrálie, 30. května 2012

V průběhu svého života jsem nebyl s to slyšet či chtít slyšet Ježíšova slova, dokud jsem se nedostal do situace, kdy mi už hinduizmus nepomáhal k radosti a míru v životě.

Vinou své padlé lidské přirozenosti se někdy dáme na cestu pokání (jako v podobenství o marnotratném synovi) teprve tehdy, jsme-li s rozumem v koncích.

Jack C., Austrálie, 30. května 2012

Většinu problému tvoří bombardování lidí antikreacionistickou propagandou všude, kam se podíváte. Ježíš před tím varoval, zvláště s ohledem na příchod Posledního soudu. Takže není nic divného, vzdouvá-li se všude vlna odporu proti kreacionizmu, dokonce i z řad takzvaných křesťanů. Pokračujte ve své bohulibé práci. Třebaže pravda může být bolestná, je a zůstává pravdou.

Nick D., Austrálie, 31. května 2012

Ahoj, lidi, v CMI. Jsem velmi potěšen, že mohu konstatovat, že Vaše misijní společnost nesmírně pomohla mé ženě ke spáse její nesmrtelné duše. Než jsme se vzali, tvrdila, že je agnostička; byla však otevřená pro nové informace, což mi ponechávalo naději! Všechno, co si doopravdy přála, bylo spatřit autentickou sadu křesťanských hodnot v akci; pomocí Ducha Svatého a díky Vaší skvělé práci na tomto poli Pravda nakonec zvítězila, nejprve pomalu, ale pak se má žena oddala Kristu z celého srdce. Božská trpělivost a diplomatická vytrvalost (což nejsou zrovna moje silné stránky) byla u nás na denním pořádku, a teď se těšíme z obapolného požehnání plynoucího ze společné služby Bohu v naší církevní komunitě. Chvála Bohu za dobrou práci, kterou, přátelé, odvádíte; jsem si jist, že mnoho dalších duší je zasaženo pravdou Božího Slova.

Ross W., Austrálie, 31. května 2012

Chápu, proč se ateisté a agnostici navážejí do Pravdy Bible, ale co nechápu, je, proč to dělají (někteří) křesťané a neoslavují Pravdu, zejména je-li podepřena přesvědčivými důkazy! Vytrvejte v boji za dobrou věc!

Kris W., Spojené státy, 31. května 2012

Doufám, že si uvědomujete, že spousta ateistů si myslí o křesťanech totéž, co oni o nich. Cítí stejnou frustraci jako vy. Skutečností zůstává, že většina lidí trčí prostě až po uši ve své víře, bez ohledu na to, čemu vlastně věří.

David Catchpoole odpovídá:

Krisi, napsal jste, že „spousta ateistů chová ke křesťanům tytéž pocity jako křesťané k nim“. To nemohu ze své zkušenosti potvrdit, jak z doby, kdy jsem byl ateistou, tak nyní jako křesťan. Když jsem byl ateistou, nenapadlo mě nikdy ani ve snu, že bych mohl obracet křesťany v ateisty. Jedním z důvodů pro tuto nechuť bylo, že jsem nechtěl, aby opustili svou filozofii „miluj svého bližního“ za filozofii „sežer nebo budeš sežrán“. (Při zpětném pohledu je mi nyní jasné, že jsem dospěl k témuž závěru jako, Voltaire, který nechtěl, aby jeho sloužící sdíleli jeho názory. Viz creation.com/rape-and-evolution). A teď jako křesťan zjišťuji, že ateisté ve skutečnosti nemají zájem o obrácení křesťanů věřících v Bibli, spíše je chtějí umlčet (Římanům 1:18) či se vyhnout věcné diskuzi s nimi (Skutky 24:25). I když s Vámi souhlasím v tom, že „většina lidí vězí ve své víře až po uši“, vidím v tomto konstatování nebezpečí tichého souhlasu s evolucionistickým názorem, že „všechna náboženství jsou si rovna“. Ve skutečnosti tomu tak není. Ve skutečnosti nemá kreace a evoluce „stejnou váhu“, protože jen jeden z nich může mít pravdu. (Viz creation.com/atheism-a-religion.) Podobně nemají všechna náboženství vzývající Stvořitele stejnou váhu. (Viz creation.com/ holy-books.) Každý je svým způsobem zaujatý, takže klíčová otázka zní: Které zaujetí je tím nejlepším zaujetím? (Viz kapitola 1 v knize Dr Sarfatiho Odmítnutí evoluce.)

Diane W., Spojené království, 31. května 2012

Jedna věc mě vždycky zarážela – proč lidé raději odmítnou jasnou pravdu?! Když jsem byla mladší, přítel pastor mě jednou upozornil na to, že jsme tady proto, abychom zasévali semeno, a že je na samotném Bohu, aby je nechal vzklíčit V PRAVÝ ČAS (Jde o práci Ducha Svatého, nikoli naší), a vím ze své vlastní zkušenosti, že v průběhu mnoha let mnoho různých milých křesťanů zaselo mnoho semínek, ale teprve v ten pravý čas z nich vytvořil Bůh celek, takže teprve potom mi bylo zřejmé, jaký to mělo všechno smysl, a teď jsem na tom jako Vy – radostně následuji svého Pána, a děkuji mu denně za to, že je se mnou. Mnozí lidé, kteří si udělali čas na rozhovor se mnou, či jenom tu byli a svým životem vyjadřovali cosi z Boží přítomnosti, si možná nikdy neuvědomí, jak důležitou roli v mém životě sehráli. Dva z nich – roztomilé dámy, které byly z reformované episkopální církve a vyučovaly mě na škole, tenkrát ještě bez onoho evolucionistického balastu, který dnes všude převládá – zemřeli dlouho předtím, než jsem se sama obrátila. Za jiných okolností by mi z toho bylo smutno, ale půvab celé věci spočívá v tom, že se jednoho dne opět setkáme, a já se opravdu moc těším na to, že si opět popovídáme. Někdo si řekne, ta je trhlá, ale křesťané vědí, že tomu tak skutečně je, stejně jako je těší ta úžasná skutečnost Spasitelovy přítomnosti už tady, už teď.

Promiňte mi mou rozvláčnost...co chci říci, je jistě zřejmé. Pokračujte v úžasné práci, kterou děláte! Není pochyb o to, že ve Vaší misijní společnosti je s Vámi Bůh a – třebaže vždycky hned neuvidíte plody své práce, úrody PŘIBÝVÁ! Je to teď pěkná zabíračka a útoků je mnoho, protože nepřítel cítí, že se jeho čas krátí. Ale Boží slovo nakonec zvítězí: Izajáš 55:8-13.

Žehnej Vám Bůh všem v CMI a děkuji Vám za ZÁSADNÍ roli, kterou jste sehráli a stále hrajete na mé vlastní cestě křesťana.

Rose R., Spojené království, 31. května 2012

Mnohokráte Vám děkuji za tuto webovou stránku a za Vaše neutuchající úsilí hlásat na ní pravdu. S Pánem jsem se setkala teprve tehdy, když jsem byla s rozumem v koncích, a jen minuty mě dělily od sebevražedného pokusu v 31 letech. Potkala jsem Ježíše, a On to všechno změnil. Ano, je třeba za takové setkání platit, ale stojí to za to, a nechtěla bych začít zase bloudit.

Cliff B., Jižní Afrika, 31. května 2012

Pokračujte v prospěšné práci a šiřte poselství dále. Mějte pouze na paměti, že jen vyvolení uslyší skrze Vaše dílo Mistrův hlas. Zbytek populace to bude vždy považovat za bláhovost, ať jim budete říkat cokoli.

Vanessa L., Austrálie, 31. května 2012

Je mi blízký Váš příběh o Brevovi, protože i já jsem byla agnostička. Je docela fuška pro člověka, kterému celý život lhali, aby ho donutili přijmout evoluci, opustit tenhle koncept a na jedno polknutí strávit skutečnou pravdu. Trvalo mi zhruba 9 měsíců poctivého hledání, než jsem dospěla do stadia, že už jsem Krista nemohla popřít.

Mark E., Austrálie, 31. května 2012

V uvažování těch, kteří se staví proti vizi pravého Boha komunikujícího s námi svým Slovem, hraje podle mého názoru významnou roli tlak jejich okolí. Člověk je totiž tvor společenský, „zasazený“ do svého prostředí, „závislý“ na své rodině, přátelích. Víme přece, že vzájemné recenzování prací ve světských vědeckých oborech slouží pouze tomu, aby se dotyční vzájemně „ujišťovali“ o tom, že názor většiny je v pořádku. A totéž se týká lidí obecně. Rozhodne-li se nějaký jedinec pro Krista, bude ho jeho okolí hodnotit metodou peer-review, aby si udrželi integritu svých lidí. Ale my bychom mu měli dát svoji pomoc a podporu! Dokonce „církev“ sama se takovému obrácení lidí po většinu svého času protiví, protože dělá kompromisy se Slovem, o kterém říká, že je jejím základem!! Bůh žehnej CMI i všem dalším, kdo slouží tak věrně a oddaně Bohu.

Michael S., Spojené království, 31. května 2012

Debatoval jsem o problému EvC (evoluce-kreace) na diskuzním fóru na internetu, s přestávkami zhruba osm let. Ateisti si hrají na chytré, a přitom z vás otevřeně dělají blbce a urážejí vás. Dělali, jako by to všechno bylo o tom, zda přijmete evoluci či ne, a když jsem ji tedy na čas přijal, přijali mě s otevřenou náručí, ale jakmile poznali, že jsem zůstal křesťanem, začali se se mnou opět zuřivě hádat. Nevedlo to nikam. Nakonec ze mě udělali prakticky kriminálníka, a ze sebe vědeckou elitu, která spasí svět, protože se v odborných otázkách velmi dobře vyznají, ale, jak se ukázalo, jsou velmi neobjektivní. Jsou kovaní ve vědě, a proto velmi pyšní a nafoukaní. To oni brojí nejvíc proti Evangeliu, protože podvědomě věří, že už vědí všechno, semknou-li se a budou-li bojovat jako celek. Člověk cítil tu atmosféru, která u nich panuje, jsou studení jako psí čumák a vystrkují na vás věčně jen psí hlavu. I kdybych si byl chtěl s nimi zažertovat jen tak u piva na nezávazné téma, hned by měli stejně ohýnek u zadku a hádali by se se mnou. Občas byla jejich verbální agresivita tak velká, že jsem se bál, abych jednu neslízl i brachiálně – dokonce mi to naznačovali slovy, že kdyby nebyli takoví dobráci, už jsem jednu chytil, atd....protože moje argumenty měly vždycky logiku, a i když byli verbálně agresivní oni, já jsem takový nikdy nebyl, což, jak se zdálo, je popuzovalo ještě víc; silné svědectví pronesené v poklidném tónu bylo pro ně neunesitelné kacířství!! Mám za to, že si v podstatě mysleli, že jako křesťan nemohu používat mozek.

Jako příklad toho, jak si počínali, uvedu, že kdybych byl řekl „dýcháme kyslík“, odpověděli by, „nejlepší bude, zdržíte-li se výroků o věcech, kterým nerozumíte“. Jinými slovy, věřili vlastní propagandě tak moc, že si doslova myslí, že ten druhý nemůže rozumět věcem, kterým rozumí oni.

Hřích byl jednou z věcí, kterou nemohli vyvrátit, protože byli sami dobrým příkladem hříšníků. Ironií zůstává, že mé víře vlastně pomohli, protože byli skutečně odstrašujícím příkladem ateizmu/evoluce.

Everett C., Spojené státy, 31. května 2012

Největší překážkou na naší cestě uvěřit Pravdě je naše hříšná přirozenost. Vzpomeňte si na Izrael, který právě prožil nadpřirozený Boží zásah při své záchraně z Egypta; Bůh se jim při tom zjevil i fyzicky jako oblačné a ohnivé pilíře. A přece Izraelci nadále hřešili a odmítali poslechnout Jeho pokyny.

Nedávno jsem si přes email dopisoval s mladým mužem, který také tvrdil, že hledá pravdu, a říkal o sobě, že je agnostik. Nedostali jsme se ovšem z místa (jak jsem mohl předpokládat), protože jsem mu nakonec musel napsat, že žádnou pravdu ve skutečnosti nehledá, protože by to znamenalo změnu životních postojů. Hřích vás snadno zničí, ale Bůh ještě snáze spasí. Stále se za onoho mládence modlím.

George V., Kanada, 31. května 2012

Už ve svých komentářích k předešlým článkům jsem se o téhle skutečnosti zmínil. Můj vlastní otec je agnostik s univerzitním diplomem a myslím si, že se následující slova vztahují i na něj. Nejde o to, že by ateisté/agnostici nechápali naše názory, jde o to, že mnoho z nich prostě odmítne uvěřit, protože v hloubi duše dobře vědí, že by museli změnit veškerý způsob života, a to odmítají učinit. Na druhé straně se někteří z nich opravdu zamyslí nad předkládanými důkazy a stanou se věřícími, takže bychom měli vytrvat v modlitbách za ně za všechny, aby se Bůh nad nimi smiloval a dal jim poznat důkazy pro Stvoření a uvěřit. Jak praví Bible, „S Bohem není nic nemožné“. Nezapomínejme ani na svou rodinu, pokud jsou v ní nevěřící lidé, kterým výuka evoluce na školách i přítomnost evoluce v médiích a vědecké komunitě vymyla mozek.

Steve W., Velká Británie, 31. května 2012

Došel jsem k názoru, že je důležité šířit pravdu tak, aby se lidem dala rovná příležitost buď ji odmítnout nebo ji přijmout. Písmo je dvoubřitý meč. Pán řekl, „dnes před vás stavím Život či Smrt. Vyberte si Život.“ Navzdory téhle radě si lidé stále vybírají Smrt. Je to smutné, já vím, ale ve svých důsledcích to znamená, že lidé pak prostě nemají výmluvu.

Daryle H., Kanada, 31. května 2012

Když jsem byla ve víře nová, začínala jsem právě studovat univerzitu, a skoro vzápětí jsem svou víru ztratila, protože moji profesoři horlili ze svých evolucionistických pozic proti křesťanství. Pamatuji se, když jsem poprvé poznala, že existuje dokonce něco takového, jako je kreační věda, byla jsem nadšená. Na jiném webu jsem tenkrát našla citáty evolucionistů o tom, že evoluce není tak dobře prokázaná, jak mě to učili. I toto tvrzení jsem odmítla, a pak jsem se setkala s Kentem Hovindem. Ale i toho jsem odmítla, a pak jsem našla vás, vědce, kteří přijímají kreační vědu. Poté, co jsem mnoho let četla denně vaše články a kupovala si veškeré kreacionistické knihy, které jsem si mohla finančně dovolit, a hlásala obranu stvoření všem, kdo měli uši, ztratila jsem odvahu. Nevěřím totiž, že moje evangelizace zasáhla byť jediného člověka, se kterým jsem hovořila.

Moji ateističtí přátelé reagují na články CMI svými komentáři na Facebooku ve stylu „Ach, jo“ či „Prostě jim to nedochází“ nebo snad tím nejhorším možným „Jsou to nestydatí lháři“. Ale při troše štěstí vám řeknou, proč tak uvažují. Zdá se, že se ateistům líbí to, co s oblibou nazývám duchovními dýchánky se vzájemným poplácáváním po zádech, a zjistila jsem, že je při tom prostě musím nechat. Rozumným lidem se pak prostě musí jevit jako tupci.

Vaše články vydatně pomohly mé víře. Díky nim zůstávám stále křesťankou. Bohužel svou přesvědčovací kampaň k obracení pohanů na víru jsem vzdala. Prostě nemají zájem.

David Catchpoole odpovídá:

Daryle, díky za slova uznání pro naši práci. A velmi dobře rozumím, proč jste se vzdala své „obhajoby kreacionizmu“. Prosím Vás však, nenechte se zlomit. Prosím, nevzdávejte boj o zdánlivě ztracené duše. Souhlasím s Vámi, že člověk má období, kdy se stáhne do sebe. Např. z Ježíšových slov v Matoušovi 24:45, „v pravý čas“ můžeme usoudit, že je nejlépe „krmit“ lidi tehdy, jsou-li „hladoví“. Nejsou-li jistí lidé, které se snažím oslovit, „hladoví“, prostě se je přestanu snažit „krmit“! (Tane mi na mysli též Matouš 7:6).

Písmo nás však nabádá k tomu, abychom svou konverzaci kořenili solí a využili každičké příležitosti k evengelizaci (Koloským 4:5-6) , přičemž budeme milosrdní k těm, kdo pochybují, byť by nás posměváčci sebevíce napadali (Judova 17-22). A třebaže se někdy křesťan nedočká ovoce své práce v podobě někoho, koho by jeho argumenty „chytly za srdce“, Bůh ujišťuje Své dělníky, že evangelizační práce motivovaná láskou k Němu a námaha zachránit ztracené, kteří nakonec mohou uvěřit (Římanům 10:13-15), není marná (1. Korintským 15:58). V komentářové sekci tohoto i jiných článků na našem webu je přítomno tolik svědectví, že to přesně splňuje zmíněný Boží slib!

Pokud jde o to, jak čelit nadávkám (např. výkřiky na Facebooku), Ježíš řekl, že i ty vám přinesou požehnání (Matouš 5:11).

Takže stejně jako vám pomohly apologetické materiály poskytnuté kreacionisty, prosím, nenechávejte si příslušné informace pro sebe, nýbrž dejte je dál!

Chuck J., Spojené státy, 31. května 2012

Kéž vám Bůh i nadále žehná ve vaší práci a požehná i dalším vašim snahám, které bude pokládat za vhodné. Chtěl bych vám také poděkovat za vaši práci, která mě vyzbrojuje biblickými důkazy pro svědectví o našem Pánu a Jeho stvoření. A konečně mi dovolte, abych se vám pokusil duchovně pomoci s myšlenkovými koncepty, které mi pomáhají, když se mi zdá, že ztroskotávám při své snaze vydávat svědectví. Líbí se mi myšlenka, že je mým úkolem šířit dobrou zvěst, kterou jsem dostal, je to však Duch Svatý, který je odpovědný za to, otevřou-li se srdce a mysli mých posluchačů. Já se mohu jedině modlit za to, aby moje „semínka“ padla na úrodnou půdu. Takže pokračujte v dobrém díle.

Montie S., Spojené státy, 31. května 2012

Neexistují slepější lidé než ti, kdo vidět nechtějí. Pláču pro ně. Kdysi jsem byl horlivým evolucionistou a učil jsem tuto teorii na škole. Nechť mi Bůh odpustí. Jsem vděčný Bohu za vás i další kreacionistické společnosti, které mi sňaly šupiny z očí.

Lynne R., Spojené státy, 31. května 2012

Jednou větou...Římanům 1:20.

Peter H., Kanada, 31. května 2012

Výrok ve vašem druhém odstavci, „zatvrzelost, kterou někteří čtenáři prokazují tím, že odmítají přijmout jasná, pozorovatelná fakta“, mi připomněl dvě věci.

Za prvé, všimněte si, že 2. Petrova 2:5,6 říká (ekumenický překlad) „... úmyslně zapomínají, že ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noema, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných.“ Klíčovým slovem je zde „úmyslně“. Nechtějí prostě o těchto věcech nic slyšet.

Druhou věcí, která mě napadla, je, že před pár lety, když jsem absolvoval na univerzitě kurs astronomie, napsal jsem seminární práci o Měsíci. Uzavřel jsem ji rozborem možných důvodů pro jednoznačný fakt, že zatímco většina vědeckých připomínek je v diskuzi vítána, zdá se, že připomínka od kreacionisty (byť by byla opřena o matematický model) nestojí ani za to, aby se ji ostatní snažili vyvrátit. Náš profesor připsal ke svým poznámkám ohledně mé práce prostě „diskuzní příspěvek z kreacionistického stanoviska“, a (pokud jsem mohl zaregistrovat) zcela ji ignoroval.

William I., Spojené státy, 31. května 2012

To je dobrý, takže ti, kdo důvěřují vědeckému přístupu a jsou připraveni kdykoli znovu přehodnotit vlastní názory, jsou oni „zavilí“. Nikoli ti, kdo si myslí, že 2000 let starý soubor spisů je neomylný coby vědecké i historické pravdy, a přitom odmítají poctivě prostudovat nesmírně rozsáhlý (a moderní) soubor vědeckých důkazů pro Evoluci.

David Catchpoole odpovídá:

Williame, možná si neuvědomujete, že určitá fakta, která jsou dnes považována za „vědu“, jsou vlastně pouhými subjektivními názory na historii. Může přitom jít o velmi šikovně konstruovaný a nápaditě vymyšlený příběh, ale dějiny to nejsou. Viz creation.com/its-not-science.

Debata kreace vs evoluce není vlastně diskuzí o důkazech, nýbrž jejich interpretací. Viz např. creation.com/slow-fish-in-china a creation.com/seeing-the-pattern.

John S., Velká Británie, 31. května 2012

Tak jsem zase jednou zabrousil tam, kam se i andělé bojí vstoupit. Myslím si totiž, že pro debatu s ne-křesťany po internetu musí být stanovena určitá pravidla – za prvé konkrétní časové omezení, snad i jasné vědomí toho, proč se obracím zrovna na určitou specifickou misijní společnost, a snad i pravidlo nevystupovat jako „hlas volajícího na poušti“. Není to totiž nic pro nevyzrálé lidi.

Zajímavé je, že jsem nikdy neslyšel kázání na Matouše 7:6 („Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, protože je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“) – zdá se mi, že tomuto místu přikládal náš Pán zvláštní důležitost – jde tam totiž o utvrzení ve víře, a každá upřímná evangelizace vlastně usiluje o totéž – vyzývá nás, abychom litovali svých hříchů a změnili svůj způsob myšlení. Lidská sviňárna pak samozřejmě na internetu vyniká více než kdekoli jinde, jak jsem se mohl přesvědčit.

Neil W., Austrálie, 31. května 2012

Mně se stalo s anti-křesťanem něco podobného. Rozhovor s ním začal konstatováními jako „žijeme ve vzdělaném světě“ , „tohle je vědecky dokázáno“, a všemi těmi obvyklými klišé, která používají pro obhajobu evoluce. Takže po pár týdnů jsem systematicky zpochybňoval jeho předpoklady, vyvracel jeho „fakta“, a prostě naléhal na to, aby mi řekl, kdo, kde, kdy a jak, a pokoušel se dostat k absolutnímu jádru jeho víry; nakonec to vzdal a zčásti rozmrzele, zčásti frustrovaně mi objasnil, čemu vlastně doopravdy věří. Pokud si pamatuji, on pak připustil, že „se nikdy nestaral o důkazy, ať už svědčily pro evoluci či proti ní, že ví, že Bůh existuje, jenom se prostě nechce nikomu klanět.“ Takže abych to shrnul, mám za to, že většina agnostiků, ateistů a anti-křesťanů je prostě „tvrdošíjná“, „zatvrzelá“ a „umíněně se vzpírá“ Božímu i Ježíšovu slovu, protože „nechce“ respektovat Boží zákony.

Gregory Y., Austrálie, 1. června 2012

Před časem jsem v práci vyslechl část rozhovoru dvou svých kolegů. Ten ateistický komentoval debatu, kterou vyslechl či kterou sledoval v televizi mezi kreacionistou a evolucionistou. Myslím si, že mohlo jít o debatu Wieland/Willis (pozn. aut.: viz creation.com/the-wieland-willis-debate-summary). Poslední slova, která jsem zaslechl, a která se týkala CMI, zněla, „a mají odpověď na všechno!“ Pomyslel jsem si, „Neříká ti to něco?“

Bůh vám žehnej a pokračujte ve svém velkém díle.

Bill B., Spojené státy, 1. června 2012

Pokračujte ve velkém díle. Modlím se, aby vás nezlomili ti, kdo vám nechtějí naslouchat.

Může to snad znít drsně, ale rád bych zdůraznil, že my nejsme povinni naslouchat. Naším úkolem je mluvit. Bůh pak otevírá srdce, aby mohla slyšet. Důvodem toho, proč neslyší, je jejich hříšná podstata, a nepomůže-li jim Bůh k tomu, aby slyšeli, neuslyší. Římanům 1:19 a 10:14, alespoň podle mé interpretace.

Ještě jednou vám děkuji za všechno, co děláte. CMI i další misijní organizace, které svědčí o Bibli v záležitostech týkajících se vědy, mají zvláštní zásluhu, imo.

Andrew A., Austrálie, 1. června 2012

Kdysi jsem pracoval pro výzkumnou společnost, kde se to hemžilo samými doktory věd. A zveřejnil jsem na sociální síti téhle společnosti, běžným způsobem, jako kdokoli jiný, zprávu o události, která mě zajímala; jediným jejím specifikem byl fakt, že se týkala křesťanské apologetiky. Vlna kritiky, která se na mě snesla od všech těch ateistů, byla zdrcující. Samozřejmě jsem slušným způsobem svou pozici hájil. A zjistil jsem, že sice mohu mluvit přátelsky s lidmi jiných náboženství, ale ateisté patří do jiného světa. Moji nejvyšší šéfové mě začali šikanovat, ale můj bezprostřední nadřízený (který byl rovněž křesťanem) zdůraznil, že jsem vlastně neudělal nic špatného, takže toho nechali. Bylo však kolem toho takové dusno, že mám podezření, že to hrálo roli v tom, že už se mnou neprodloužili smlouvu. Pro mnoho ateistů je představa, že jednou budou skládat účty do Stvořitelových rukou, cosi jako rudý hadr pro býka. Současná cenzura v Austrálii na problematiku toho, že by děti raději měly mít oba rodiče, je zajímavým příkladem toho, jak rychle se ateisté dokázali semknout, aby zastavili pravdu na cestě do lidských duší, stejně jako likvidují všechny důkazy pro stvoření.

Adrian C., Spojené státy, 1. června 2012

Takový důležitý problém. Důvody, proč lidé věří evoluci, nespočívají pouze ve vědě. Jde o duchovní konflikt, který pokračuje v jejich srdcích! Proto se musíme za veškeré své evangelizační snahy modlit, jelikož obměkčit srdce může jen Duch Svatý!

Odkazy

1. Toto není jeho skutečné jméno.
2. Uvědomte si, toto není úhybný manévr (srov. „velká propast“ u Luke 16:26). Ježíš řekl, že člověk je buď s ním anebo proti němu (Matthew 12:30, Mark 9:40, Luke 11:23). Jak je vidět z Brevova přiznání, agnostik není pravdivě neutrální. Tento úhybný manévr nepoužije každý.

PřílohaVelikost
00519-2.6.2012-uprimne_priznani.doc99.5 KB
Průměr: 2.6 (5 votes)

Pieter

Nemyslel jsem to tak, že proti nim něco máte, možná jsem se nešikovně vyjádřil ..

Já to co jste napsal využil spíš jako podnět k osobnímu zamyšlení ..

"Ja som naopak presvedčený, že pre ľudí z budúcnosti žijeme v období temna s našimi spôsobmi získavania energie, stravovacími návykmi, umieraním na rakovinu a náhle príhody, organizáciou spoločnosti atď."

S tím souhlasím, jak už jsem podobně napsal.

KTE

"Kdyby byl člověk trochu připraven, mohlo by k nějaké technologiké zkratce dojít, záleželo by ovšem především na tom, na jaké lidi by tam člověk narazil."

Tak to je fakt, neuvědomil jsem si tyto jednoducé vynálezy, které bereme jaksi automaticky ..

Trituruss č.443

Nemám nič proti nomádom pred 3400 rokmi a netvrdil som, že boli nevzdelaní.
Reagoval som na Fotóna, ktorý opiera dôkaz autenticity a pravdivosti biblie o svoje presvedčenie, že vie čo si nomádi pred 3400 rokmi.
Niektorí súčasníci sú presvedčení že život v minulosti musel byť príšerný bez laptopov, palmtopov, smartfónov, tabletov, wifi pripojenia a fejsbúku. Ja som naopak presvedčený, že pre ľudí z budúcnosti žijeme v období temna s našimi spôsobmi získavania energie, stravovacími návykmi, umieraním na rakovinu a náhle príhody, organizáciou spoločnosti atď.

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Ve smyslu neznalosti příčiny výskytu. To, u čeho neznáme příčinu, označujeme jako náhodné...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

KTE

Ještě jsem zapoměl dodat, že třeba Jared Diamond v Osudech lidských společností rozebíral různá kritéria podle nichž lze v různých dobách hodnotit druhy inteligence. Je zajímavé, že po několika letech práce v terénu ve Vysočinách Papui Nové Guineje dospěl k závěru, že v poměru na skupinu, jsou Papuánci inteligentnější než lidé západní civilizace v poměru jedinců vůči celku. Psal, že oni nás trochu chápou jako nezbedné děti, které jen mají spoustu hraček.

Trituruss

Kdyby byl člověk trochu připraven, mohlo by k nějaké technologiké zkratce dojít, záleželo by ovšem především na tom, na jaké lidi by tam člověk narazil.

Příklady technologické zkratky:

(1) Galvanický článek by se dal sestrojit v době bronzové.

(2) Penicilin by zřejmě šel vyrobit na aparatuře středověkých alchymistů.

(3) Výroba primitivního dalekohledu vyžaduje nejspíš jen primitivní sklářství. Nebo brýlí, což by možná bylo lépe přijímáno.

(4) Kompas je velmi jednoduché zařízení. Podmínkou výroby primitivního kompasu je ale výskyt zmagnetovaných železitých hornin.

(5) Apod.

Šriber

"Je náhodná právě proto, že nedokážeme vysvětlit ten výskyt..."

Ale v jakém slova smyslu ji vysvětlujeme náhodně ? Ve smyslu vzniku a původu, nebo ve smyslu průběhu a fungování ? Co je konkrétně na ní spojeno s faktorem náhody a co ne ?

Můžeš mi to prosímtě upřesnit ? Pořád mi to nějak skřípe ..

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

To, že si neumíme vysvětlit výskyt něčeho, samo o sobě vůbec nedokazuje, že ten jev, proces či věc je čistě náhodná.

Je náhodná právě proto, že nedokážeme vysvětlit ten výskyt...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

KTE

"Vždy jsem obdivoval paleolitické malby např. v jeskyni Altamira ve Španělsku. Jsou výrazně starší než nomádské kultury, přitom ani kdybych se rozkrájel, tak bych je tak úžasně nenamaloval ani ve 21. století."

No, to je fakt. Ti lovci museli mít vysoce zbystřené smysly a úžasné pozorovavací schopnosti stále vybrušované a nerozptylované ničím, co naši paměť a mysl zakrňuje a zlenivělo dnes. Musela v tom být užásná jednoduchost života - nikoli ve smyslu fyzickém, ale psychyckém, ničím nerušená a rozptylovaná. Oni by možná byli ohromeni naší technologií a považovali by nás za bohy, ale co se týče schonosti přežít, byli by ve své době daleko schopnější, než mi v té naší i v té jejich. Kdysi jsem si představoval takovou scifi vizi, že by se člověk 20.století ocitl třeba ve starém Sumeru nebo Egyptě a povídal jim, co my všechno víme, umíme a máme. Otázka ale je, jestli bychom jim to byli schopni nějak dokázat, protože většina lidí dnešní doby jsou jen techologičtí uživatelé a ta hrstka odborníků neví mimo rámec své specializace také skoro nic jak danou věc vyrobit. Navíc stavíme na generacích vynálezců před naší dobou, takže vytvořit na Sahaře z nuly auto, či počítač, získat ropu a elektřinu je zhola nemožné pro člověka, který by nevěděl úplně vše o všech souvisejících systémech dané technologie. Takže by nás asi měli buď za lháře a skončili bychom v nějaké šatlavě, nebo na hranici. Navíc si musíme uvědomit ten rozdíl, že by vůči nám byli i technologicky ve výhodě, protože lidé té doby uměli někdy i několik různých dovedností či řemesel, takže byli plně soběstační, což bychom my nebyli ani ve své době, ani v té jejich, takže by těžko šlo hovořit o nějaké naší nadřazenosti .., naopak spíš o jejich. V praktickém ohledu by bylo schopnější a života schopnější a to co my považujeme za vrchol technologie a civilizace je vlastně pouze velmi úzký profil v rámci velmi úzké specializace, nikoli ale v rámci komplexních dovedností, kterými disponovali oni ..

Šriber

"Definice náhody zní "jev, jehož výskyt neumíme vysvětlit"..."

No nevím .., tahle definice se mi zdá dost nedokonalá. To, že si neumíme vysvětlit výskyt něčeho, samo o sobě vůbec nedokazuje, že ten jev, proces či věc je čistě náhodná. Můžeme se tak domnívat, můžeme to i na základě statistického výčtu pravděpodobnosti do jisté míry předpokládat, ale nevíme to jistě, stejně jako neznáme výskyt či původ té věci.

Výskyt jevů, stejně jako příčiny procesů a původu věcí jsou totiž nezávislé na existenci a názoru pozorovatele. Dejmě tomu, že v galaxii W je solární systém X, v němž obíhá planeta Y na níž probíhá jev Z. Tento jev tam bude probíhat bez ohledu na to, jestli tuto galaxii a její solární systém někdy objevíme a rovněž bez ohledu na to, jestli daný jev pochopíme či jak ho vysvětlíme. Průběh tohoto jevu či jeho příčiny můžeme klidně označit za náhodné, ale přesto to tak v reálu nemusí být - jen nám se to bude v limitech posuzovacích schopností naší technologie subjektivně tak jevit. Ostatně všude v nám známém vesmíru platí zákon akce a reakce, příčiny a následku, čili kauzalita (i když kvantová fyzika a teorie strun to tuto jednoduchou kauzální logiku trochu komplikují). Jen ohledně Velkého třesku vyznávají někteří teoretičtí fyzikové názor, že neměl příčinu, ale to jen proto aby se vyhli nepříjemné otázce příčiny a počátku (viz Stephen Hawking).

Tak, teď jsem toho nažvanil, ale možná střílím úplně špatným směrem, protože jsem tvé tvrzení vůbec nepochopil. Pokud ano, tak mě prosím oprav. Díky, rád se nechám poučit .. Smile

Customize This