Odpade zmiz: proč nepřestávají biologové popírat experimentálně ověřené výsledky výzkumu?

Case Luskin

Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/the_encode_embr097561.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 7/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 13. července 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články ID zde občas uvádíme. Konec konců evolucionisté vědce z ID rovněž nesnášejí a řadí ke kreacionistům.

Otcem evoluční demagogie je neúcta k pravdě, matkou hromada neznalostí a omylů.
Pavel Kábrt

ID: Redakční poznámka: Toto je 1. část ze 4dílné série článků o projektu ENCODE, které letos zveřejňuje Casey Luskin v časopisu Salvo. Části 1, 2 a 3 tam byly již uveřejněny. Část 4 bude publikována koncem tohoto roku. Úvod najdete zde.

Je podstatná část lidského genomu nepotřebným odpadem či má zásadní význam pro buněčné funkce? V odpovědi na tuto otázku jsou vědci rozděleni: evoluční biologové zastávají především to první, molekulární biologové to druhé.

V naší době pokročilého biologického výzkumu by se zdálo, že odpověď na uvedenou otázku se najde snadno. Když je ale mocné evoluční paradigma ohroženo poznatky molekulární biologie, neočekávejte, že dominující vědecké kapacity rychle přiznají porážku. Vždy právě na této otázce může záviset výsledek celé debaty mezi neodarwinovskou evolucí a inteligentním plánem (ID).

Už ne haraburdí a odpad na vyhození

Pro ty, kdo sledují debatu o původu našeho světa, není zpráva o zavržení konceptu odpadové DNA ničím novým. Už můj první článek O činnosti ID v čísle časopisu Salvo na podzim 2008 popisoval, jak Francis Collins tvrdí v The Language of God (Boží jazyk), že náš genom je plný „haraburdí a odpadu na vyhození“ (tj. smetí), v důsledku čehož se „přímo vnucuje“1 představa, že sdílíme společné předky s myšmi. Jak jsem však potom vysvětlil, pro nekódující DNA byly objeveny četné funkce, a od té doby jich bylo nalezeno ještě více, což si vynutilo revoluci v biologickém myšlení. Příznačně pak jeden článek v Nature, ročník 2010, oznamoval tuto novou éru genomiky konstatováním, že „nový letmý pohled biologie na celý vesmír nekódující DNA -- na to, čemu se říkávalo ´odpadní´ DNA -- je fascinující a způsobující zmatek.“2 I mnoho dalších vědeckých článků popisujících funkce „odpadní“ DNA se vyjádřilo v podobném duchu.

Žádné veřejné prohlášení však neotřáslo touto debatou tolik jako článek v Nature, ročník 2012, který dal konečně k ledu představu o odpadní DNA – nebo se to alespoň zdálo. Tento článek, působící jak bomba, předložil výsledky projektu ENCODE (Encyklopedie prvků DNA), dlouholetého výzkumného konsorcia zaměstnávajícího přes 400 vědců po celém světě při studiu nekódující DNA v lidském genomu. Spolu s 30 dalšími převratnými články tento hlavní článek o ENCODE oznámil zjištění, že „převážná většina“ lidského genomu vykazuje biochemickou funkci: „Tato data nám umožnila připsat biochemické funkce 80 procentům genomu, zvláště mimo dobře prostudované oblasti, kódující proteiny.“3

Ewan Birney, čelný analytik projektu ENCODE, vysvětlil v časopisu Discover Magazine, že vzhledem k tomu, že ENCODE studoval 147 typů buněk a lidské tělo má několik tisíc typů buněk, „je pravděpodobné, že z 80 procent bude 100 procent.“4 Další důležitý badatel zapojený do ENCODE poznamenal, že „téměř každý nukleotid je spojen s nějakou funkcí.“5 Titulek v Science pak hlásal, „Projekt ENCODE píše chvalořeč na odpadní DNA.“6

Špatná zpráva pro darwinismus

Tato zpráva změnila poměr sil v debatě o darwinovské evoluci a inteligentním plánu, protože od poloviny 90. let předpovídali teoretikové ID, že se ukáže, že nekódující DNA má funkci, a kritici ID tvrdili, že odpadní DNA vrazila nůž do srdce ID.

Například už roku 1994 poslal vědec Forrest Mims, zastánce ID, dopis časopisu Science, ve kterém varoval před závěrem, že „odpadní“ DNA je „zbytečná“.7 Science dopis neotiskla, ale téhož roku zveřejnil biolog Kenneth Miller, odpůrce ID, článek v jiném časopisu s opačným závěrem, totiž že „lidský genom je zaneřáděný pseudogeny, genovými fragmenty, ´sirotčími´ geny, ´odpadní´ DNA a tolika opakujícími se kopiemi zbytečných sekvencí DNA, že ho nelze přičítat ničemu, co se podobá inteligentnímu plánu.“8

Porovnejte teď Millerovo tvrzení se závěrem Discover Magazine o 18 let později ve světle přelomové zprávy ENCODE z roku 2012: „Klíčovým bodem je: Není to ´odpad´.“9

Evolucionisté vracejí ránu

Obránci Darwina nehodlali nechat data z ENCODE jen tak. Ale tentokrát se nacházeli v nezvyklé pozici. Mnoho darwinistů čerpá velkou jistotu z vědomí, že patří k vědecké většině, což jim umožňuje odvolávat se na většinový konsenzus a odmítat ty, kteří s nimi nesouhlasí, jako „odpadlíky“. Ale ve světě po ENCODE se octli Darwinovi obránci sami v roli odpadlíků, kteří se staví proti většinovému názoru mezinárodní komunity čelných molekulárních biologů, kteří přišli na to, že převážná většina lidské DNA má biochemickou funkci.

Jak se ale vůbec mohou stavět proti empiricky podloženým závěrům? Stejným způsobem, kterým vždy hájí svou teorii: lpěním na domněnce, že evoluční hledisko je správné, a převyprávěním faktů ve světle svého paradigmatu - - a osobními útoky na ty, kdo zpochybňují jejich pozici. [viz Darwinovi darebáci]

Například první četné polemické kritiky z řad obhájců evoluce nazvaly výsledky projektu ENCODE „reklamním švindlem“10 a káraly badatele a vědou se zabývající novináře za to, že jednají „nezodpovědně“, když píší pochvalně o objevech ENCODE.11 V příspěvku nazvaném „Sebeklam projektu ENCODE“ označil PZ Myers ústřední tvrzení ENCODE, že 80 procent genomu má biochemické funkce, pohrdavě za „krávovinu“ a tvrdil, že známky biochemické aktivity v DNA a RNA „není žádná funkce. Ani se funkci neblíží.“ Samotné badatele ENCODE pak nazval „od základů nečestnými“ a posmíval se Evanu Birneyovi slovy: „Nemyslím si, že Birney má sebemenší páru o biologii.“12

Další biolog, obhajující Darwina, Nick Matzke, připustil, že badatelé ENCODE nejsou hloupí, jen nemají dostatek vědomostí: „Začínám si myslet, že jisté oblasti molekulární biologie a bioinformatiky jsou plné lidí, kteří jsou velmi chytří, kteří ve škole sice získali spoustu podrobných technických dovedností, ale nebyli dostatečně vytrénováni v základních souvislostech srovnávací (tj. evoluční) biologie“.13 Ale biochemik z univerzity v Torontu a proevoluční blogger Laurence Moran neuznává ani to, že jsou badatelé ENCODE inteligentní: „Domnívám se, že se budu muset spokojit konstatováním, že mnoho vědců je stejně hloupých jako mnoho kreacionistů inteligentního plánu“,14 chvástal se nabubřele.

Moran dále bědoval, že „tohle budou kreacionisté milovat“ a vyslovil obavu, že výsledky ENCODE mu „velmi zkomplikují život,“15 jelikož „bude třeba vynaložit spoustu úsilí, aby se napravila zkáza způsobená (ENCODE).“16

Převážná většina těch, kdo obhajují ENCODE, však nejsou příznivci ID a nejsou motivováni pomocí a podporou „kreacionistů“. Jejich impulzem jsou experimentální data. Například genetik z chicagské univerzity James Shapiro pochválil výsledky ENCODE a zároveň se distancoval od ID. Zjistil, že „stará představa o genomu jako řetězci genů promíchaných s nedůležitou nekódující DNA už není nadále udržitelná“, jelikož „ENCODE odhalil, že většina (a patrně skoro všechna) tahle nekódující a repetitivní DNA obsahuje zásadní regulační informace“.17

Počátkem 21. století psal Shapiro články, kde předpovídal funkce pro „odpadní“ DNA a vysvětloval, že spoluautorem těchto článků je zastánce ID, jehož názory však nesdílí:

Roku 2005 jsem zveřejnil dva články o funkční důležitosti repetitivní DNA s Rickem von Sternbergem. Hlavní článek měl název „Proč je repetitivní DNA zásadně důležitá pro fungování genomu.“

Tyhle články s Rickem jsou důležité … ze dvou důvodů. Prvním je skutečnost, že krátce poté, co jsme články odevzdali, Rick se stal okamžitou celebritou hnutí inteligentního plánu. Kritici použili moje spoluautorství s Rickem jako záminku k tvrzení, že „vrána k vráně sedá“ a obvinili mne, že v mém pracovním programu je příklon k ID či kreacionismu, což je smyšlenka nemající oporu v ničem, co jsem napsal.

Druhým důvodem, proč jsou ony dva články s Rickem důležité, je fakt, že byly, upřímně řečeno, předvídavé, předjímaly nedávné výsledky ENCODE. Naší základní myšlenkou bylo, že genom je vysoce sofistikovanou organelou sloužící k uchovávání informací. Přesně jako u pamětí elektronických zařízení, i genom musí být formátován obecnými (tj. opakovanými) signály, které umožňují přístup ke skladované informaci kdykoli a kdekoli to bude třeba.18

Někteří kritici ID výsledky z ENCODE jasně akceptují. Většina jich však zůstává nezlomně odolná, nejpravděpodobněji proto, že hrozí, že ENCODE vyvrátí některé z nejlepších vědeckých argumentů pro neřízený evoluční původ lidského genomu.

Co když má ENCODE pravdu?

Počátkem roku 2014 informoval Science o námitkách vznesených dalším čelným evolucionistickým kritikem ENCODE, biologem z houstonské univerzity Danem Graurem. Podle Science „podnítil Graurův vztek na ENCODE jeho ateizmus.“19 Nepřekvapuje, že se Graur naštval na ENCODE, uvážíme-li, jak neomaleně se k celé záležitosti vyjádřil v rozhovoru poskytnutém roku 2013:

Není-li v lidském genomu opravdu žádná odpadní DNA, jak naznačují výsledky projektu ENCODE, pak nemůže dlouhý, neřízený evoluční proces vysvětlit lidský genom. Na druhou stranu, pokud jsou organizmy vyprojektovány, pak lze očekávat, že veškerá DNA nebo co možná největší její část, bude vykazovat funkce. Má-li pravdu ENCODE, pak evoluce je omyl.20

Graurovo vyjádření k celé toto věci může být prostě správné. Chcete-li však plně docenit, proč jsou kritici ENCODE na omylu, počkejte si na další pokračování tohoto seriálu. = Toto říká originální anglický článek, není to náš příslib. [Podívejte se, jak evolucionista Richard Dawkins lže o odpadní DNA]

Odkazy:

[1.] Francis Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (Free Press, 2006), 136-137.
[2.] Erika Check Hayden, "Life Is Complicated," Nature, 464:664-667 (April 1, 2010) (zvýraznění dodáno).
[3.] The ENCODE Project Consortium, "An integrated encyclopedia of DNA elements in the human genome," Nature, 489:57-74 (Sept. 6, 2012).
[4.] Ewan Birney, quoted in Ed Yong, "ENCODE: the rough guide to the human genome," Discover Magazine (Sept. 5, 2012): http://tinyurl.com/knr9co7.
[5.] Tom Gingeras, quoted in Yong, ibid.
[6.] Elizabeth Pennisi, "ENCODE Project Writes Eulogy for Junk DNA," Science, 337:1159-1161 (Sept. 7, 2012).
[7.] Forrest Mims, "Rejected Letter to the Editor to Science" (Dec. 1, 1994): forrestmims.org/publications.html.
[8.] Kenneth Miller, "Life's Grand Design," Technology Review, 97(2):24-32 (February/March 1994).
[9.] Yong, poznámka 4.
[10.] Nick Matzke, "ENCODE hype? From now on I'll just reply: #oniontest," Panda's Thumb (Sept. 5, 2012): http://tinyurl.com/nmxeu4t; Laurence Moran, "The ENCODE Data Dump and the Responsibility of Science Journalists," Sandwalk (Sept. 6, 2012): http://tinyurl.com/k7eup3n.
[11.] Moran, ibid.
[12.] PZ Myers, "The ENCODE delusion," Panda's Thumb (Sept. 23, 2012): http://tinyurl.com/moefwye.
[13.] Matzke, note 10.
[14.] Laurence Moran, "Intelligent Design Creationists Choose ENCODE Results as the #1 Evolution Story of 2012," Sandwalk (Jan. 4, 2013): http://tinyurl.com/p8dc6yp.
[15.] Laurence Moran, "ENCODE Leader Says that 80% of Our Genome Is Functional," Sandwalk (Sept. 5, 2012): http://tinyurl.com/m96r5un.
[16.] Moran, poznámka 10.
[17.] James Shapiro, "Bob Dylan, ENCODE and Evolutionary Theory: The Times They Are A-Changin'," Huffington Post (Sept. 12, 2012): http://tinyurl.com/pmxowlu.
[18.] Ibid.
[19.] Yudhit Bhattercharjee, "The Vigilante," Science, 343:1306-1309 (March 21, 2014).
[20.] Dan Graur, "How to Assemble a Human Genome?" (December 2013): http://tinyurl.com/mpmxkyw (zvýraznění je už v originálu).

PřílohaVelikost
00783-19.7.2015-odpade_zmiz-proc_neprestavaji_biologove_popirat_experimentalne_overene_vysledky_vyzkumu.doc349.5 KB
Průměr: 2.3 (3 votes)

Re: PK

ja na googlu nasel tohle

Definice výrazu junk DNA
podstatné jméno
genomic DNA that does not encode proteins, and whose function, if it has one, is not well understood.
"Zimmer also brings up the argument that simply by making the genome bigger that junk DNA may serve a useful function by making cells the correct size."

V.V.

Chytremu jsem napovedel, ti ostatni holt nekoupi ani v apatyce. Pro zajimavost, pripomenme si, co se o "junk DNA" pise v jednom z prvnich clanku, ktery se timto tematem zabyval (Comings 1972, str 316-317):
...pritomnost "biochemicke funkce", tak jak byla velice zesiroka definovana v projektu ENCODE, se s "junk DNA" nevylucuje.

Ten článek je zajímavý, trochu jsem si v něm početl a našel i toto:

How much DNA is Junk?
1. Some organisms have an unreasonable excess of DNA, clearly more than they require.
2. Reasonable estimates of the number of genes necessary to run a eukaryote seem significantly less than the amount of DNA available.
3. The mutatonal load would be too great to allow survival if all the DNA most eukaryotes carry was composed of essential genes.
4. Some junk DNA, such as mouse satellite, clearly exists.

A nyní se zamysleme nad současným evolucinistickým vylháváním se z problému:

Kdo zavedl pojem "junk DNA"? Kreacionisté?

Wikipedia:
Termín Junk DNA poprvé použil v roce 1972 /evolucionista/ Susumo Ohno. Nicméně platí, že sice často není funkce nekódující DNA známa, ale její odstranění z genomu má obvykle závažné negativní následky.

Co je to v angličtině slovo "junk"?

Slovník Translate\WDICT32 uvádí:
odpad, brak, haraburdí, vyhodit, sběrné surviny...

Slovník Glosbe uvádí: odpad, brak, haraburdí, harampádí, krámy, kýč, sběrné suroviny, veteš

Nevíte někdo, co se nám tu ti prolhaní evoši nyní snaží o té své odpadní DNA namluvit? Nemohl by nám moudrý V.V. vysvětlit, proč "Dokonce prestižní časopisy jako je Science a Nature mluví o "hněvu", "zuřivosti", "přehnaném kverulantství," a "jedovatém ... přehánění a posměchu" od kritiků projektu ENCODE."?

Proč evošulové zuříte na vědce z ENCODE, když je vše OK? Zde V.V. dal výborný odkaz jako odpověď, jak je vše mezi evoši "OK".

Závěr: Věc je celkem jasná: už od Darwina evoši všechno, čemu v organizmech nerozuměli, nazývali odpadem a používali jako argument proti inteligentnímu stvoření. Také několik set našich lidských orgánů bylo pro evoše kdysi odpadem - a pořád je. Proto také evoluční lékaři zabili či zmrzačili mnoho lidí následkem této jejich hnojné filozofie. Od 70. let zahájili evoši vytrubování, že až 90 % lidského genomu je odpad. Proč? Neznali funkci, to je jasné; a náramně se jim to hodilo jako klacek na inteligentní stvoření; a to další: velmi dobře jim to štimovalo do miliardy let dlouhé evoluce, která logicky MUSÍ DĚLAT ODPAD - proto nyní tak pláčou a zuří a OPDADU SE ZA NIC NECHTĚJÍ PUSTIT - potřebují ho nutně ke svému mýtu. Někteří z nich namítali, že když buňka ten "odpad" neodstranila za miliony let a je to pro ni energeticky náročné, tak to možná k něčemu bude, nicméně o tom vždy mluvili jako o pro buňku nepotřebném braku.

Na evošovském mýtu nejsou žádné záhady: JE TO BRAK. Ale protože nerozumím plně Božím cestám, tak ten brak (čili všechny ty prolhané evoluční báchorky - ze kterých se pak evoši zpětně vylhávají) tu Pán používá k nějakým účelům, jinak by tento evoluční myšlenkový hnůj jistě ani nedopustil. PK

Pavel Kábrt

Došly argumenty, takže se vracíte k nadávkám a fishingu. Sice nevím, jakou zvrácenou logikou jste z mého posledního příspěvku vyvodil to, co jste vyvodil, ale rád vám odpovím. Darwin neznal genetiku a v mechanismu dědičnosti se prostě mýlil. Stejně jako se mýlil v tom, že jednotkou přirozeného výběru jsou jedinci. Já s tím problém nemám. Ovšem v klíčové myšlence svého díla - tedy, že existuje-li variabilita, nadprodukce potomstva a omezene zdroje (jakože vše z toho existuje a pozorujeme to), pak budou nejlépe přežívat a rozmnožovat se varianty nejlépe přizpůsobené (což pozorujeme) - se k vaší smůle nemýlil. Pavle, zkuste si tu knížku konečně přečíst. Přestaňte lhát nám a hlavně sobě, že jste O původu druhů četl. Vy jste tak maximálně cetl kreacionisticke bláboly o te knize, v te jste si pak vyhledal citované pasáže a ty podtrhal bez sebemenšího zájmu o kontext a o zbytek knihy. To ale neznamená, že jste ji přečetl, jak se nám tu snažíte tvrdit.

Drsoňman

A co se týká genocentrismu a nejakych Darwinovych omylů, tak se hluboce pletete. Analogie s Newtonem, kterou jsem uvedl, beze zbytku platí. /sic/ /dup, dup nožičkou!/ Stejně tak platí to, co jsem napsal o genocentrismu a (neo)darwinismu. Ve vědě se pohybuji asi deset let /pro lháře i sto let je málo/ a nic, vůbec nic z toho, co pisete, jsem nezaznamenal ani sebemenším náznakem./to mi připomíná něčí slova: pro potopu není ani jeden, jediný, sebemenší důkaz./ Jedná se o vase zbožná přání, která se ovšem zcela miji s realitou./sic/ Ale myslím, že vy už jste v těch bludech a sebeklamech tak zabredl, že to v nich už doklepete a umřete nešťastný, protože se ani jeden vas blud skutečností nestane. Je mi to lito. /děkuji za soucit, nápodobně/

Dejte mi pokoj, lháři prolhaný. Tak ono pořád platí, že získané znaky jsou dědičné, jak učil Darwin? Pořád platí pangeneze, jak učil Darwin? Pořád jste starej darwinista nebo novej, zmatenej, překabátěnej a prolhanej neodarwinista? Dejte mi laskavě pokoj, lháři prolhaný. Kolikrát se ještě já, blázen, budu zaříkat, že s Vámi nebudu ztrácet svůj drahocenný čas? PK

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Proč si myslíš, že jsou nějaké citáty, které jsi kdesi vylovil, relevantní?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Hrábě

Pletete si vědu s kreacionismem. Ve vědě nerozhoduje, co kdo řekl nebo napsal.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Tak třeba přirozený výběr, což je základ, platí pořád, lháři prolhaný...

Snad tou nejhnusnější výstavou reklamní nepoctivosti je letošní oslava výročí knihy Charlese Darwina On the Origin of Species (O vzniku druhů) – takzvaná teorie evoluce přírodním výběrem neboli přežití nejzdatnějších – cejch, který nám byl vypálen před 150 roky.

Vědci jsou zajedno, že přírodní výběr může nastat. Ale vědecká komunita také ví, že přírodní výběr má velmi málo co dělat s dlouhodobými změnami v populacích

„Ale docela jistě byla ukázána selekce ... jenže zajímavé právě je, že zřídka kdy, pokud vůbec, bylo ukázáno, že má selekce něco společného s evolucí ve smyslu dlouhodobých změn v populacích.

Pozn. Pavla Kábrta: A nyní, s velkým trapasem, po 67 letech, se schází moderní evoluční smetánka, v podobném zámečku a v podobném počtu, aby si přiznali, že se jejich „velký vědec“ Charles Darwin spletl; že přírodní výběr (selekce) nemá pro vznik druhů žádný význam; a že se tato neplatná vraždná teorie stále učí na školách a hlásá do veřejnosti.

„Jestli si myslím, že přírodnímu výběru by měla být připsána méně důležitá role v diskuzi o evoluci? Ano, to si myslím“ (Scott Gilbert, str. 221).

„Ona [Lynn Margulisová] nevidí přírodní výběr ´ani jako zdroj dědičných novinek, ani jako základ evolučního procesu´ a prohlásila o neodarwinismu, že je ´mrtev´, protože v literatuře nenacházíme žádný náležitý důkaz o tom, že by náhodné mutace vyústily do nového druhu“

„Jádro věci spočívá v tom, že organizmus sice může být modifikován a kultivován přírodním výběrem, ale toto není cesta, jak vznikly nové druhy, třídy a kmeny“ (Massimo Piattelli-Palmarini, str. 314).

Crazy
Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

Pavel Kábrt

z Darwina neplatí nic - všechny spekulace, které uvedl na podporu evoluce, se ukázaly jako mylné

Tak třeba přirozený výběr, což je základ, platí pořád, lháři prolhaný...

Vaše přirovnání je klasická evolucionistická nehoráznost, drzost

To, co zde předvádíš, je nehoráznost a drzost. A ještě se opovažuješ jiným vyčítat pýchu a nedostatek pokory...

jsou už dávno všem biologům k smíchu

Všem jo?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pavel Kábrt

Hlavně, že nemáte namitek k tomu, co jsem napsal o junk DNA.

A co se týká genocentrismu a nejakych Darwinovych omylů, tak se hluboce pletete. Analogie s Newtonem, kterou jsem uvedl, beze zbytku platí. Stejně tak platí to, co jsem napsal o genocentrismu a (neo)darwinismu. Ve vědě se pohybuji asi deset let a nic, vůbec nic z toho, co pisete, jsem nezaznamenal ani sebemenším náznakem. Jedná se o vase zbožná přání, která se ovšem zcela miji s realitou. Ale myslím, že vy už jste v těch bludech a sebeklamech tak zabredl, že to v nich už doklepete a umřete nešťastný, protože se ani jeden vas blud skutečností nestane. Je mi to lito.

Vlasta/Drsoňman

Vlasta:
Např. boiler má provozní termostat, který vypíná teplotu, když se boiler nahřeje. Pak je tam ještě tepelná pojistka pro případ, že by termostat fungovat přestal. U větších boilerů je ještě další ochrana, která při zvýšené teplotě nad mez havarijního termostatu vypne hlavní přívod el. energie.

Jen bych doplnil další ochranu, už tu poslední, jako u papiňáků: jedno místo na těle boileru i u papiňáků bývá úmyslně zeslabeno, aby kdyby došlo k nejhoršímu a všechny ochrany selhaly, tak aby tlak expandoval do co nejméně nebezpečného místa a celá nádoba se nerozlítla nekontrolovaně na mnoho kusů.

Drsoňman:
Genocentrismus a klasický (neo)darwinismus se tak k sobě mají jako Einsteinova obecná relativita a Newtonova teorie gravitace.

Zní to hezky, ale toto přirovnání je naprostá nehorázná lež! Chudák Newton by se musel obracet v hrobě. Už jsem o tom bezpočtukrát psal: Z Newtona platí všechno, dodnes se CELÝ Newton učí na školách, všechny jeho zákony - z Darwina neplatí nic - všechny spekulace, které uvedl na podporu evoluce, se ukázaly jako mylné. Vaše přirovnání je klasická evolucionistická nehoráznost, drzost. Všechny Darwinovy hovadiny (mohu Vám je tu z hlavy vyjmenovat) jsou už dávno všem biologům k smíchu, a stejně tak je mimo vědu starý neodarwinizmus padesátých let, založený na naprostých neznalostech buňky a genomu a všech úrovních informace (čtyřech nejméně) - a tedy nesmyslných "faktech" pro evoluci - "junk DNA" patří do této kategorie - o tom Vy ovšem nechcete nic slyšet.

Bavit se o tom s Vámi, skalním darwinistou, to je jako bavit se s marxistou o tržním hospodářství nebo s neonacistou o Matce Tereze. PK

Customize This