Odborné přednášky o genetickém kódu

Cyklus přednášek Společenského centra Londýnská 30, Praha 2. Videa jsou převzaty z TV HOPE.

Přednáší Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.

Víte, že se naše lidské geny liší jen o 0.1% a přesto jsme každý jiný? Jsme zajatci vlastní DNA? Je všechno zapsané v genech? Co můžeme ovlivnit a co už ne? Něco je nám dáno, např.: Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. (Mt 5:36) Jiné věci se vytváří, když reagujeme na podněty z ostatního světa. Raději si však prohlédněte videa.
Průměr: 5 (1 vote)

Evě.

Ten odkaz na Tomáše Akvinského je v latině, ale dají se rozkliknout jednotlivá témata Summy a ta jsou přeložena.

Zkuste si také najít i sv.Hildegardu z Bingenu. Potěší Vás její rozměr. Její hudba je na youtube. Dále naleznete její díla, které řeší vztah člověka k přírodě.

T.Halík se snaží Jana Husa jaksi rehabilitovat. Snaží se o jeho připomenutí veřejnosti. Dodnes ta otázka pálí - to je jeden z těch neuralgických bodů dějin.

Daniel

Ano, myslím filosofickou antropologii...: -)
Nevím, co konkrétního si pod tím pojmem mám představit, o co se jedná.
Na T. Akvinského se chystám, často se setkávám s odkazy na jeho učení a v téhle oblasti mám dost mezer. Takže výhledově...na tu Sumu jsem koukala, ale to je v latině...nebo jsem hledala špatně?

Co se týká odsuzování církve, četla jsem zajímavou úvahu T.Halíka - trochu jiný pohled na Husovu kritiku církve a na důsledky, které z této kritiky vyplývaly. Ale teď nemám po ruce text, o který bych se opřela, tak event. jindy.
Jde o situaci, kdy de facto dochází k popření platnosti vykonané Boží milosti.

Evě.

Myslíte filozofickou antropologii.

No, jistě na netu naleznete nějaké odkazy. Zajímavou antropologii má profesor Habáň, dominikán. Jde ale o starší literaturu, takže nevím, zda byste ji ještě sehnala. Je dost ucelená s množstvím pramenů a odkazů. Zabíhá od nejstarších úvah až k modernizmu, který cupuje a vyvrací.

Jestli Vám ale mohu doporučit, tak Tomáše Akvinského a jeho Summu teologickou - otázky a odpovědi.
Tu naleznete na netu - zadejte Krystal OP - pak klikněte na knihy online - vlevo. Tam je kompletní Summa.

Dobrý souhrn poskytuje rovněž Filozofie náboženství od Petera Coleho.

Ono je těžké hodnotit círekv z historické pozice, protože chybí mnoho pramenů. Nedá se proto ani odsuzovat. Většinou je odsuzována ideologicky.

V církvi jde hlavně o spásu, kterou ona zvěstuje. Má všechnu moc od Krista /to jsou ty klíče, které Petr dostal (Mt16,19)/.

Církev je Boží milostí zřízena a má moc konat:

křest /křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého/
biřmování / seslání Ducha svatého/
eucharistii /přepodstatnění chleba a vína/
kněžství
manželství /svazovat i rozvazovat skrze Krista/
smiřovat /zpověď/
svátost nemocných /poskytovat duchovní i fyzickou posilu v nemoci (ve smyslu Jakub 5,14-16)/.

Daniel

ad - Tertullianus kdysi poznamenal, že krev křesťanů je semenem pro další křesťany.
..............
No právě...situace byla tak jako tak neudržitelná, křesťanství se šířilo navzdory všem sankcím.
Konstantin v podstatě neměl jinou možnost, než stav akceptovat.Ale už jsem psala - neorientuju se v tom nijak podrobně.

PS - nedávno jste tu zmínil psychologickou antropologii. Ráda bych si něco přečetla, jestli mi dáte odkaz...

Evě.

Dějiny křesťanství /církve/ začínají zmrtvýchvstáním Krista. Kristus sám řekl /Mt10,22-23/- budou vás pronásledovat pro mé jméno.

A rané dějiny křesťanství vykazují pronásledování, které v různé míře probíhá až do 4.století.

Zestátnění náboženství bylo pak výsledkem jednak náboženské svobody /Milánský edikt - Konstantin I. r.313/, tak i nové politické úvahy, vyplývající z narůstajícího počtu křesťanů.
Tertullianus kdysi poznamenal, že krev křesťanů je semenem pro další křesťany.

Samotný římský císař měl kromě své tradiční role vládnutí, také na starosti otázky náboženské - pontifex maximus.

Konstantin se tak i logicky považoval za hlavu církve. Fakticky jí ale nikdy nebyl - dokazuje to literatura z jeho doby /Eusebios z Kaisareie, Sokrates Scholastikus/.

Daniel

Přijetí křesťanství jako oficiálně uznané náboženství nemohl být jiný než politický akt. Náboženství a politika byly v té době spojené nádoby, nebo ne?
A ty špitály,sirotčince atd...přesně to jsem měla na mysli tou charitou.

ad - Na světě nenajdete organizaci, která by oplývala jen klady, nebo která by neměla "trámy ve vlastních očích, když hledí na třísky v očích druhých

Souhlas.

Evě.

následné utahování šroubů ze strany KC - to se samozřejmě popřít nedá. ¨

Jedni říkají, že katolická církev bránila sektám v jejich činnosti a kritizují ji za to - že tak bránila náboženské svobodě.

Další říkají, že katolická církev neexkomunikovala zločince a velké hříšníky - že s nimi souhlasila a podporovala je.

Je v tom jistý rozpor.

oficiální přijetí křesťanství byla spíš politicko-mocenská záležitost, než ryze duchovní.

To si nemyslím. Rozvoj klášterů, škol, univerzit, špitálů, uměleckých děl svědčí o duchovním počinu.

Politika byla jen výrazem vzájemné komunikace. Je nutné studovat dějiny do hloubky. Wink

Tím ale něříkám, že je církev bez chyb. Jen říkám, že chybují všichni. Na světě nenajdete organizaci, která by oplývala jen klady, nebo která by neměla "trámy ve vlastních očích, když hledí na třísky v očích druhých".

Evě. Křesťané a objevy

To je pravda. Obecně se soudí, že na západě římské říše panoval zpočátku větší neklid, než na východě. Tehdy na západě skutečně němel nikdo zájem o praktickou vědu.

Stoura

No jo...s některými verši v Bibli si vyloženě nevím rady a ten, co zmiňujete, patří nezi ty hodně nesrozumitelné.
Nějaký hlubinný výklad to jistě má, možná to znamená, že Krista nepřijmou všichni, že přijetí Krista způsobí neshody mezi lidmi, což se taky dělo...nevím.

ad - Stejně tak ale historii netvoří jen křesťanské náboženství

Souhlasím na sto procent.

ad - není to náhodou tak, že ti co se ke křesťanům přidají, jsou si podle nich trochu rovnější

Podle nich možná...netroufám si za ně mluvit. To můžeme říct o všech náboženstvích, že si každý preferuje to svoje.

19Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.
/Kor.5.19/

Myslím, že nemá smysl argumentovat jednotlivými citacemi z Bible. Když u toho není celý kontext, sdělení se naprosto vytrácí.

ad - A to nic z toho předtím neexistovalo

Existovalo. Ale taky existovaly lidské oběti....
Tady se ten kodex dostává jaksi "černé na bílé"...

To asi tak ode mě vše...chci tím říct, že úpadek na poli objevů v přírodních vědách nemusí být nutně primárně spojován s nástupem křesťanství, ale může mít mnohem hlubší podhoubí. V té době se hýbala celá Evropa, rozpad římského impéria, stěhování národů, mísily se kultury /měnila se entropie...?...: -) / a + následné utahování šroubů ze strany KC - to se samozřejmě popřít nedá. ¨
Nota bene - oficiální přijetí křesťanství byla spíš politicko-mocenská záležitost, než ryze duchovní.
Víc k tomu nemám co dodat - nijak podrobně jsem se tím nezabývala.

Obrázek uživatele Stoura

to Eva - živná půda 2

ad To není nesouhlas, jen si myslím, že to není tak ostře a ohraničeně černobílé.

Můj nesouhlas směřoval k argumentu, že křesťané pro samé obtíže neměli čas dělat vědu. Ve srovnání s Řeckem podle mne ten argument neobstojí.

ad Historii lidstva přece netvoří jen objevy.
S tím souhlasím. Stejně tak ale historii netvoří jen křesťanské náboženství. Svůj pohled jsem uvedl jako protiváhu pohledu, zaměřeného úzce jen na to náboženství.

ad Dějiny starého Řecka i Říše římské jsou taky neodmyslitelně spjaté se spiritualitou...
Rozdíl je ale v tom, jestli ta spiritualita brání či nebrání v samostatném myšlení.

ad Je tu něco, co dříve nebylo - nový pohled na člověka jako rovného s rovným před Bohem - hmm - a není to náhodou tak, že ti co se ke křesťanům přidají, jsou si podle nich trochu rovnější?

ad soucit s tím nejubožejším, - to samozřejmě bylo i před křesťanstvím

ad nová smlouva mezi Bohem a člověkem V každém náboženství, které si hrálo na smlouvu s Bohy, byla původně ta jeho smlouva nová

zvěst lásky v Evangeliích,
Ta láska je taková ... zvláštní. Bible k tomu hovoří jasně: nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Osobně si myslím, že Buddhova prostřední cesta je mnohem lepším způsobem spirituality. Ale než najdu něco staršího, tak tomuto způsobu lásky punc novosti nebudu upírat.

ad nastupuje na scénu soucit, láska, odpuštění a charitativní činnost
A to nic z toho předtím neexistovalo? Celá tahle směska citů, postojů a činností existovala i před nástupem křesťanství.

Customize This