Octomilka je noční můrou evoluční ideologie

Octomilka je noční můrou evoluční ideologie

Článek Colina Browna „The Incredible Stability of Drosophila“ (Neuvěřitelná stabilita octomilky) ukazuje, jak je obtížně prokazatelný vývoj (evoluce). Je to reakce na článek v Nature – Eyre-Walker, 2002.

Drosophila melanogaster (Octomilka či banánová muška), patří do čeledi Drosophilidae a je s ostatním dvoukřídlým hmyzem řazena do řádu dvoukřídlí (Diptera). Ten pak s ostatními šestinohými živočichy do třídy hmyzu (Insecta). Po jedno celé století se na této mušce snaží evolucionisté prokazovat evoluci, avšak k jejich velkému žalu, zcela marně.

Drosophila má 13600 genů a bylo spočítáno už asi celkem 270 000 pozitivních mutací, což je jedna každých 45 let, neboli jedna pozitivní mutace na každých 450 generací. Takže mezi dvěma druhy, Drosophila simulans a Drosophila yakuc došlo k oddělení před 6 miliony let /dle evolučního počítání/.

Autor zde říká, že ho nezajímají evoluční počty, ale to, jak je z těchto čísel jasné, že tolik pozitivních mutací nepohnulo Drosophilu z její formy coby moucha - zůstává mouchou. Tedy stabilitu nenaruší ani mutace. Princip symetrické variace je odpovědný za zachování životních forem v rámci jejich vlastních druhů, bez ohledu na to, co mohou mutace způsobit. To je zapříčiněno tím, jak jsou aminokyseliny kódovány. I když dojde k mutaci, obvykle to povede k použití stejné aminokyseliny ve výsledném polypeptidu. (Brown 1999 a 2001). Častěji mutace vyústí v nahrazení jedné aminokyseliny velmi podobnou aminokyselinou ze stejné skupiny. Nejméně ze všeho způsobí mutace nahrazení jedné aminokyseliny jinou z úplně jiné skupiny. Normálně jsou však takové širší mutace vráceny ke svému původnímu kódování reparačním systémem organizmu, i když několik málo může zůstat. Toto vše je část toho, říká autor Colin Brown, co nazývám symetrickou variací a je to jistě hlavní způsob, jak Stvořitel zachovává jak stabilitu tak i flexibilitu svých stvořených druhů.

Následuje příklad na mRNA a kodonech. Autor dále říká: V jedné práci, kde UV záření bylo použito na aktivní gen myši, reparační systém organizmu obnovil 85% změn k původnímu stavu během 24 hodin (Anon, 1986, str. 33) Mutace se normálně nevyskytují v takovém měřítku a tudíž budeme očekávat, že během generací reparační systém bude ještě úspěšnější. Doklad toho může být viděn na dvou případech (zřejmě myslí to, co uvádí předtím na příkladu kodonů a jejich změn), z nichž oba ukazují, že v příbuzných životních formách hlavní mutační změny jsou takové, kdy jedna aminokyselina se změní na jinou v rámci skupiny, do které ta první aminokyselina patří (Dolittle, 1985, str. 81; Graur, 1985, str. 55).

A nakonec je třeba zmínit neuvěřitelné množství genetického potenciálu, které životní formy mají. V některých organizmech, jako třeba člověk, je tento genetický potenciál větší než počet atomů ve známém vesmíru (Ayala, 1978, str. 55) Přesto každá životní forma, díky symetrickým variacím a reparačním mechanizmům, zůstává ve svém druhu.

(Pramen: CRSQ 3/2003/str. 276)

PřílohaVelikost
Octomilka je noční můrou evoluční ideologie.doc24 KB
Průměr: 2 (1 vote)
Obrázek uživatele V.V.

krach v interpretaci výzkumů

Nosotondo, zkuste o tech mylnych interpretacich vyzkumu a chybejici pokore premyslet, az priste pouzijete libovolny elektricky spotrebic, dopravni prostredek, navstivite lekare nebo obchodni dum, date si horkou sprchu nebo se jen tak v klidu natahnete po praci na gauc. Kam nas to ty omyly a lzi tech kasparu dovedly?!

"Přeji si, abyste mi říkali Velký vezíre."

Velký třesk

Já osobně si myslím, že teorie Velkého třesku nahrává víře ve Stvořitele více než předchozí model Stacionárního vesmíru propagovaný hlavně Fredem Hoylem, který ironií osudu sám vymyslel pojem Big Bang, ačkoli byl celý život proti této teorii, až důkazy reliktního záření na pozadí vedly většinu astronomů a kosmologů ke změně stanoviska. Ale ne všechny. existuje celá řada konkurenčních kosmologických teorií.

Takže myslím, že Teorie velkého třesku svým způsobem nahrála kreaci v tom smyslu, že došlo ke shodě mezi tím co říkala Bible a co začali přijímat i mnozí kosmologové = že Vesmír měl počátek svého vzniku ( časoprostor vznikl v určitém časovém bodu nula ).

Zde však kamarádství a shoda končí, protože Teorie velkého třesku nepotřebuje prvotního iniciátora, hybatele, ale nauka o stvoření ano. Kosmologové, fyzikové, či astronomové jako např. Stephen Hawking ( který je ale i trochu módní ikonou ) jsou si většinou tohoto problému nelogičnosti samovolného nastartování Třesku s vloženými zákonitostmi jeho průběhu dobře vědomi a snaží se ho obejít různými pomocnými teoriemi, které však nejsou empirického, ale ryze spekulativního charakteru, jako ostatně mnoho v různých kosmologických teoriích.

VIZ : http://astronuklfyzika.cz/AntropPrincip.htm

http://www.tlg.estranky.sk/stranka/big-bang

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=106

Před pouhými sto lety vědci věřili,že celý vesmír je tvořen jen naší galaxií Mléčnou dráhou.Díky velkým pokrokům v astronomii,fyzice a technologii,k nimž došlo ve 20. století,se však ukázalo,že vesmír má ROZMĚRY,nad kterými se tají dech.Na základě některých objevů lidé museli uznat,že JEJICH POZNATKY JSOU VELMI OMEZENÉ (a totéž bude jednou platit o naší době).V nedávných desetiletích si astronomové např.uvědomili,že nevědí,z čeho se skládá více než 90 % vesmíru.Objevy,které vedly k tomuto závěru,navíc přiměly vědce k tomu,aby PŘEZKOUMALI,ZDA SPRÁVNĚ ROZUMÍ samotným základům fyziky.To však není nic nového,ale situace,která se opakovala už mnohokrát a mnohokrát ještě bude.

Např. koncem 19.století si fyzikové všimli,že na rychlosti světla je něco zvláštního.Zjistili,že vzhledem k pozorovateli se světlo vždy pohybuje stejnou rychlostí,bez ohledu na to,jak rychle se pohybuje pozorovatel.Zdálo se však,že tento závěr odporuje zdravému rozumu.Problém KONSTANTNÍ RYCHLOSTI světla objasnil r.1905 Albert Einstein ve své speciální teorii relativity.Ukázal v ní,že délka,čas a hmotnost nejsou absolutní,ale relativní.R.1907 - po záblesku intuice o kterém řekl,že to byla "nejšťastnější myšlenka jeho života" - začal pracovat na obecné teorii relativity,kterou zveřejnil r.1916.V tomto revolučním díle teoreticky vysvětlil vzájemné působení gravitace,prostoru a času a upravil tak stávající newtonovskou fyziku.

V souladu s TEHDEJŠÍM názorem se Einstein domníval,že vesmír je statický - nerozpíná se ani se nesmršťuje.Avšak už r.1929 americký astronom Edwin Hubble předložil důkazy o tom,že vesmír se rozpíná.

Předtím objasnil,co jsou záhadné zářící skvrny na noční obloze,kterým se říkalo mlhoviny,protože vypadaly jako oblaka plynu.Byla tyto útvary uvnitř naší galaxie ? Nebo mimo ni,jak o více než sto let před tím naznačoval britský astronom Sir William Herschel (1738 - 1822) ?

Když Hubble poprvé určil,jak vzdálený je od Země jeden z těchto útvarů,totiž Velká mlhovina v souhvězdí Andromedy,došel k závěru,že je to vlastně galaxie,jež leží milion světelných let od naší planety.To znamenalo,že byla daleko za hranicemi Mléčné dráhy,která má průměr "pouhých" 100 000 světelných let.Jak Hubble měřil vzdálenost dalších mlhovin,postupně odhaloval OHROMNÉ ROZMĚRY vesmíru a rozpoutal tak revoluci v astronomii a kosmologiii ( Astronomie se věnuje zkoumání mimozemských objektů a hmoty.Jedním odvětvým tohoto vědního oboru je kosmologie,jež se zabývá "studiem struktury a vývoje vesmíru a sil,které v něm působí",jak uvádí The World Book Encyklopedia."Kosmologové se snaží vysvětlit,jak vesmír vznikl,co se s ním od té doby děje a co se s ním stane v budoucnosti.")

Na to,že se vesmír ROZPÍNÁ,Hubble přišel brzy poté.Zjistil totiž,že galaxie se od Země vzdalují.Také si povšiml,že se vzdalují od sebe vzájemně jak se rozpíná prostor (jako tečky na nafukujícím se balónku) a,že čím dále galaxie je,tím rychleji se vzdaluje.Z jeho pozorování vyplývá,že včera byl vesmír menší než dnes.V roce 1929 Hubble vydal své přelomové dílo a připravil tím cestu pro teorii velkého třesku.Podle této teorie vesmír vznikl gigantickou explozí (která však coby chaotická síla paradoxně vedla ke vzniku přesně uspořádaných struktur,zákonitostí a vyladění) přibližně před 13 miliardami let.MONOHO VĚCÍ VŠAK STÁLE ZUSTÁVÁ ZÁHADOU.

Už od doby,kdy Hubble zveřejnil své výzkumy,se astronomové snaží co nejpřesněji určit RYCHLOST ROZPÍNÁNÍ vesmíru,která je označována jako Hubblova konstanta.Proč je tento údaj tak důležitý ? Kdyby se ho astronomům podařilo PŘESNĚ zjistit,mohli by teoreticky vypočítat,jak je vesmír starý.Rychlost rozpínání navíc může mít vážný dopad na budoucnost.V jakém smyslu ? PŘEDPOKLÁDÁ SE,že pokud by se vesmír rozpínal příliš pomalu,gravitace by nakonec způsobila,že celý vesmír se zhroutí do sebe a dojde k tomu,co vědci označují jako velký křach.POKUD by se naopak vesmír rozpínal příliš rychle,mohl by se rozpínat do nekonečna a úplně se rozptýlit.

Díky přesnějším měřením se podařilo na NĚKTERÉ otázky odpovědět.Zároveň však vzniklo mnohem více dalších otázek),které zpochybňují současné poznatky (stejně jako ty současné zpochybnily ty minulé,atd.) o hmotě a základních fyzikálních silách.

V r.1998 vědci analyzovali světlo z jedné supernovy neboli vybuchující hvězdy a přitom zjistili,že RYCHLOST ROZPÍNÁNÍ vesmíru se zvyšuje (tzn.že nebyla vždy stejně rychlá a že zpět do minulosti byla stále pomalejší = to by mělo vliv na jeho stáří).Jednalo se o supernovu typu Ia,která může nakrátko zazářit takovým jasem jako miliarda Sluncí.Tento typ supernov používají astronomové V SOUČASNÉ době jako standard k určování vzdáleností ve vesmíru.

Zpočátku o pravdivosti tohoto závěru pochybovali,ale důkazů přibývalo.Vědci přirozeně chtěli vědět,JAKÁ ENERGIE rychlost rozpínání vesmíru zvyšuje.Vypadalo to,že tato energie působí proti gravitaci,a navíc její existenci NEPŘEDPOKLÁDÁ žádná z TEHDEJŠÍCH teorií.Tato tajemná forma energie byla proto vhodně označena jako TEMNÁ neboli SKRYTÁ ENERGIE.Je možné,že tvoří téměř 75 % vesmíru !

TEMNÁ ENERGIE však není jediným tajemstvím,které bylo v nedávné době odhaleno.Jiný významný objev byl učiněn už v 80.letech minulého století,když astronové zkoumali různé galaxie.Zdálo se,že každá z těchto galaxií,včetně té naší,rotuje příliš rychle na to,aby mohla zůstat pohromadě.Bylo tedy zřejmé,že musí existovat NĚJAKÁ FORMA HMOTY,která galaxiím zajištuje potřebnou gravitační soudržnost.O JAKOU HMOTU ale jde ? To vědci DNES NETUŠÍ.Jelikož nepohlcuje,nevyzařuje ani neodráží DNES měřitelné množství radiace,nazvali ji TEMNÁ neboli SKRYTÁ HMOTA.( Existence temné hmoty byla teoreticky předpověděna ve 30.letech a potvrzena v 80. letech 20.století.Množství temné hmoty v určité galaktické kupě DNES astronomové ODHADUJÍ na základě toho,jak kupa ohýbá světlo ze vzdálenějších objektů.) Z DNEŠNÍCH výpočtů vyplývá,že může tvořit i více než 22 % vesmíru.

Zamyslete se nad následující skutečností : Podle SOUČASNÝCH ODHADU tvoří normální pozorovatelná hmota asi JEN 4% celého vesmíru ! Dvě velké neznámé - TEMNÁ HMOTA a TEMNÁ ENERGIE - tvoří zbytek.To znamená,že asi 96% vesmíru zůstává ZÁHADOU !

Obrázek uživatele vitas

Re: Příteli Viťasi

Zdravím Nosotondu,

a to má být co? Vtip? To jak myslíte, že teorie velkého třesku nepočítá s gravitací? Ach jo. Je to velmi podobné jako v tomto komiksu:

http://xkcd.com/675/

vlastně ne, je to úplně stejné.

Abyste neřekl, že se jen argumentu jen vysmívám, aniž bych vysvětlil pro, tak pokud máte opravdu zájem, tak si pročtěte stručný popis na http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_inflation . Je tam problematika vysvětlena IMHO celkem srozumitelně.

Zkusme nějaký lepší argument.

S pozdravem

viťas
@;;

Příteli Viťasi

Dovolil bych si velmi poníženě upozornit, že pan Kábrt k problematice velkého podvodu nemlčí.
http://www.kreacionismus.cz/node/199.
Ještě jednou se omlouvám, že jste se tak snadno nechal přistihnout. Promiňte, ale příště si raději prohlédněte stránky našeho statečného Pavla!

Obrázek uživatele vitas

Velký třesk bez ohledu na všechna dostupná fakta

Zdravím Nosotondu,

řekněte mi prosím, která "všechna dostupná fakta", která odporují velkému třesku.

Děkuji, třeba se to konečně dovím, pan Kábrt na toto téma vždy skromně mlčí.

S pozdravem

viťas
@;;

chybějící pokora

Oprava
Poslední věta má být:
Možná krach v interpretaci přírodních věd, odmítání filosofie a nedostatek pokory před Stvořitelem, je i zdrojem krize ekonomické.

Krize

Příteli V.V.
Marxismem leninismem se také zabývalo mnoho primitivních učenců. A díla "klasiků" vyplňovaly všechny knihovny zemí socialistického tábora.
Dovoluji si ještě další podkopávající argument proti vědcům, kteří bez ohledu na všechna dostupná fakta, budou stále do nekonečna prosazovat velký třesk a evoluci. Jedním z příkladů, že to nejde, je i současná ekonomická krize. A to jeden z našich ministrů loni v tuto dobu ještě tvrdil, že nás se to netýká. A ostatní mlčeli, nebo jejich hlas nebylo slyšet. Proč? Protože "dav" raději miluje sladké sliby, než reálnou pravdu. A stejně tak v přírodních vědách. Možná krach v interpretaci výzkumů přírodních věd, odmítání filosofie a především pokora před Tvůrcem, je i zdrojem krize ekonomické.

vyzkum nekodujici DNA

Palo: kdyz jsem do databaze clanku ve vedeckych casopisech Web of knowledge zkusmo zadal frazi "non-coding DNA" nebo "junk DNA", tak bylo nalezeno 250 resp. 110 clanku za poslednich 5 let, kdyz zkusite "pseudogene", tak jich je pres 800. Takze se tim nejspis nekdo zabyva. O DNA reparaci ani nemluve. Jestli jsou autori techto clanku kreacioniste nebo evolucioniste, to se tam ovsem neuvadi. Ja si myslim, ze v drtive vetsine to druhe - jsou to totiz vedci. Snad i pan Kabrt bude souhlasit, kreacioniste tam podle neho prece ani publikovat nesmeji.

Rozhodne odmitam nazor, ze se vedci do nejakeho vyzkumu radeji nepousti, aby si tim pod sebou nepodrezali vetev. Ve vede totiz muzete podriznout jenom vetve shnile. A o takove nestoji nikdo, vcetne tech, kdo na nich momentalne sedi.

Obrázek uživatele Telesto

Octomilky

"Četnost mutací se tím zvýšila ve srovnání s normálem více než stonásobně."

No ale to je právě ten problém. Těžko lze očekávat něco nového, když se na DNA vyřádí stokrát více mutací než za normálních okolností. Tak evoluce neprobíhá a ani probíhat nemůže. Proto tvrzení, že zvýšením počtu mutací se "urychlí" evoluce je tvrzení chybné. Protože logicky by pak platilo, že 3 miliony bodových mutací na 3 miliony bází dlouhý genom by mělo vést k překotné evoluci. Nicméně si asi umíte představit, kam by to vedlo...

Protože je drtivá většina mutací neutrálních a další velká část mutací je škodlivých, tak je logické, že čím více mutací, tím více škodlivých mutací.

"Vyhranění mutanti drozofily, jimiž se zabývalo tolik klasických výzkumů v genetice, měli ve srovnání s typy divokých mušek téměř bez výjimky menší vitalitu, plodnost i kratší délku života"

Jistě, ale dle mého názoru se to dalo očekávat. Protože takoví mutanti logicky museli mít mnohem více škodlivých mutací než případných pozitivních. Takže těch pár případných pozitivních, by přehlušilo enormní množství škodlivých mutací.

Je přece rozdíl jestli genom zmutuje takto:

1 pozitivní mutace, 0 škodlivých a 5 neutrálních.

nebo takto:

1 pozitivní mutace, 100 škodlivých a 400 neutrálních.

Je snad jasné, že v takovém případě se pozitivní mutace asi těžko prosadí a zafixuje!

"Mutace banánových mušek - žádný nový druh"

Otázkou je, jestli je myšlen druh jako "species" nebo jako "kind"...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Zaujímalo by ma,či sa robí

Zaujímalo by ma,či sa robí výskum tých 90% "nefunčnej" DNA, predovšetkým z pohľadu viacnásobného zakódovania pre účely opráv chýb DNA. Možno v tých 90% DNA je opravný kód aj s dátami dostatočne účinný, aby chyby boli v priebehu niekoľkých gegerácii opravené, ale na druhej strane umožňujúci prispôsobovanie organizmu prostrediu v rámci plasticity zakódovanej v DNA. Evoluční vedci to asi robiť nebudú, to by si pílili konár pod sebou ale čo kreacionisti? Alebo ešte toho vie veda tak málo, že nie je jasné ako to urobiť?

Customize This