Oči medúzy čtyřhranky překvapují vědce

**

David Catchpoole

(Z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 22, 23, přeložil M. T. – 1/2013)

Vědci vědí už více než sto let, že medúzy čtyřhranky (známé též jako Cubozoa, podle svého krychlového tvaru) mají celou řadu jedinečných očí. Celkem jich mají 24 očí čtyř různých typů.

Osm z nich připomíná oči obratlovců (tj. tvorů s páteří, např. lidí) (1) „tvořené důmyslnou sítnicí, čočkou, duhovkou a rohovkou, to všechno v oku s průměrem pouhých 0.1 mm“ (2). Donedávna však nebylo známo nic o jejich fungování a specifických vlastnostech – bylo známo jen to, že těmato očima čtyřhranky dobře vnímaly světlo a stíny a že jim umožňovaly vyhýbat se překážkám. (Čtyřhranky se nenechávají prostě jen „unášet nazdařbůh“ a nežerou prostě jen to, co se dostane do dosahu jejich chapadel; spíše jde o aktivní dravce, kteří si cíleně vyhledávají kořist a jiným objektům se vyhýbají).

Takže čtyřhranky představovaly pro evolucionisty cosi jako hádanku; evolucionisté přiznávali, že „je záhadou, na co potřebují tak složitou sadu očí“ (3), tj. kdyby těmto tvorům šlo pouze o to rozeznat světlo od tmy. Zároveň ve svých představách řadili evolucionisté „čtyřhranky k jedné z prvních skupin zvířat, u kterých se vyvinuly oči – ke kmeni žahavců“, a proto se domnívali, že „pochopení, jak tyto oči fungují, ukáže vědcům, jak vypadaly oči v počátcích evoluce“ (1).

Takže vědci pátrali dál. Detailní videosnímky ze života čtyřhranky druhu Tripedalia cystophora (čtyřhranka trojitá) jim ukázaly, že její čtyři horní čočkové oči a jejich jamkové oči jsou stále upřeny přímo vzhůru (4), ať už zvíře plave jakýmkoli směrem, a ať už je jeho zvon v jakékoli poloze – dokonce i tehdy, když zvíře plave hlavou dolů.

Během dalších pokusů se čtyřhrankami v nádržích a prostřednictvím optických simulací pod vodou vědci zjistili, že čtyřhranky zaměřovaly své oči na vrcholky mangrovových stromů na březích lagun, ve kterých žijí (5). To znamená, že tito žahavci používali zrak k lokalizaci svého oblíbeného biotopu (mezi kůlovými kořeny karibských mangrovových bažin bohatých na korýše, kteří jim slouží za potravu) a k udržení se v něm i tehdy, když jím zmítaly silné přílivové a odlivové vlny či mořská bouře.

„Tohle je poprvé, co se prokázalo, že suchozemské chytré struktury využívají k navigaci žahavci či jiní bezobratlí (zvířata bez páteře)“, řekl Dan-Eric Nilsson z kodaňské univerzity (6).

Badatelé prohlašují, že čtyřhranky dovedou dokonce rozeznat mangrovový příkrov ze vzdálenosti osmi metrů (v závislosti na stupni zčeření hladiny a výšce stromů). Rozhodujícím faktorem schopnosti činit tak při pohledu z vody jsou svrchní čočkové oči s vertikálně centrovaným zorným polem zabírajícím, podle vědců, „skoro sto stupňů, což velmi připomíná Snellovo okno“ (5). Snellovo okno je kulaté okénko zabírající 97 stupňů, kterým může člověk jsoucí pod vodou pozorovat celých stoosmdesát stupňů souše komprimovaných refrakcí světla procházejícího hladinou.

Překvapení, překvapení, překvapení

Na závěr článku zveřejněného v Current Biology badatelé kupodivu otevřeně připouštějí mimořádnost svého objevu: „Je překvapivé, že podobný navigační systém nacházíme u zvířete na tak nízké úrovni evoluční řady jako je žahavec“ (5). Termínem „nízká úroveň“ míní postavení žahavců v evolučním „rodokmeni“. Nemohou prostě skrýt své překvapení:

„Z evolucionistického hlediska se využití suchozemských podnětů mořským organizmem nejeví zrovna jako zdroj těch nejlogičtějších informací, zvláště ne podnětů pro medúzu.“ (5)

Populární média rovněž široce citovala vedoucího výzkumného pracovníka Anderse Garma z kodaňské univerzity: „Je překvapivé, že medúza – zvíře, o kterém se běžně předpokládá, že nemá mozek a jehož chování je na velmi nízké úrovni – je schopno poradit si s navigací řízenou zrakem, což není snadný behaviorální úkol. Svědčí to o tom, že patrně podceňujeme behaviorální schopnosti jednoduchých tvorů, jako jsou třeba žahavci“ (7).

Překvapení se mezi vědci šířilo dál, jak o tom svědčí výrok vědce zabývajícího se životem v moři Edwarda Buskeye z Texaské univerzity, který prohlásil pro New Scientist: „Objev této pokročilé schopnosti vidění u zvířete s primitivní nervovou soustavou může někoho překvapit. Podceňujeme to, jak jednoduché organizmy umějí využívat své smyslové orgány k úctyhodně promyšleným adaptacím“ (Cool.

Slovo „podceňování“ je zde namístě. Jde o simplicistní koncepci, protože takzvané „jednoduché“, „primitivní“ organizmy vůbec nejsou primitivní či jednoduché či „bazální“. Spíše než to, že by údajně dokazovaly, jak vypadaly oči „v raném období evoluce“, svědčí promyšlenost patrná u očí čtyřhranek o tom, že byly takto naplánovány (přesně v intencích listu Římanům 1:20) pro účel přesně zapadající do prostředí, ve kterém čtyřhranky žijí. A je smutné, že tak mnoho lidí podceňuje jejich Plánovače.

Čtyřhranky používají své unikátní oči k tomu, aby se vyznaly ve světě, který je nad jejich vodním královstvím. Kdyby tak evolucionisté dokázali pohlédnout za obzor beznadějného darwinistického paradigmatu, do kterého jsou ponořeni, i oni by možná našli navigační podněty, které všichni potřebujeme, abychom našli svou cestu „domů“ (Matouš 7:14, Jan 14:6).

Odkazy a poznámky

**

PřílohaVelikost
00582-1.1.2013-oci_meduzy_ctyrhranky_prekvapuji_vedce-2-creation.doc2.7 MB
Průměr: 4 (4 votes)

Pro Osina

Ve Stvořitele věrí i Indiáni...

V Stvoriteľa verili všetky dávne kultúry, a v dneskajšej dobe všetci nevyspelí jedinci,len pár príkladov: Foton,Hrábě a Vlasta.

Odp: Humus

Nechápu co má Duka společného se vznikem života na Zemi? Ve Stvořitele věří i Indiáni...........

AnonymP

Můj drahý, milovaný synu,
strč si svůj absurdní konspirační spam někam.
Děkuji.

Odp: http://www.varovani.org/

840. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2013 v 14:10.

JEDNOTNÝ SVĚTOVÝ ŘÁD JE NEJVĚTŠÍM VÝSMĚCHEM PRAVÉMU TROJJEDINÉMU BOHU

Má drahá, milovaná dcero,

existuje náboženství, které Mi působí největší trýzeň, a sice falešné náboženství, které zbožňuje šelmu. Jednotný Světový Řád je největším výsměchem pravému trojjedinému Bohu, a ti, kteří náleží domu Satana, potřebují mnoho modliteb. Jsou jim předkládány lži, aby věřili, že existuje jiný Bůh, který je miluje. Bylo jim řečeno, že Nejsvětější Trojice je klam a že můj milovaný Otec je zlo. Nepřijímají, že je stvořil a hlavy mají tak plné lží, že nikdy neotevřou svou mysl Pravdě. Kvůli své oddanosti temnotě jsou zapleteni do satanských sil, které pohltily jejich duše, plné nenávisti, nejen vůči Bohu, ale vůči všem Božím dětem.

Milují jenom sami sebe a jejich dychtivost po slasti je naplňuje neukojitelnou touhou po dalších zážitcích. Žádné množství světských rozkoší je neuspokojí, a to je důvod, proč prahnou po dalších oplzlostech. Mají potěšení v odnímání života a postrádají jakýkoliv pocit viny v duších z brutálního zabíjení, jímž jsou vinni. Jejich vliv se šíří po celé zemi ve všech národech a přívrženci ďábla jsou mezi boháči, předními obchodníky, ve vládách, královských rodech, organizacích, včetně médií a vymáhání práva, justici a církvi.

Prosím, nepodceňujte jejich moc. I když jich není mnoho a nepronikli do každé vrstvy vaší společnosti, budou stále ještě působit strašlivé škody. Nejenom že prodali své duše ďáblu, ale zavlečou další nevinné duše do propasti s šelmou a jejími démony.

Dávám všem, kteří Mě milují, milosti k vítězství nad touto zlověstnou a mocnou skupinou, která Mě proklíná každou vteřinu dne, budete-li se modlit tuto krátkou modlitbu modlitební kampaně (112):

O milost spásy

Volám k Tobě, nejdražší Ježíši, abys pokryl svou mimořádnou milostí spásy duše těch, kteří byli zamořeni Satanem.

Osvoboď jejich ubohé duše od zlého zajetí, ze kterého nedokážou uniknout. Amen.

Tyto ubohé duše budou první, které si šelma bude nárokovat za své vlastnictví a které budou padat na své tváře v uctívání Antikrista. Musíte se všichni usilovně modlit, aby byla zlomena moc, kterou nad nimi má Satan a jejich srdce se otevřela mému velkému milosrdenství.

Váš Ježíš

Odp: http://www.varovani.org/

840. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2013 v 14:10.

JEDNOTNÝ SVĚTOVÝ ŘÁD JE NEJVĚTŠÍM VÝSMĚCHEM PRAVÉMU TROJJEDINÉMU BOHU

Má drahá, milovaná dcero,

existuje náboženství, které Mi působí největší trýzeň, a sice falešné náboženství, které zbožňuje šelmu. Jednotný Světový Řád je největším výsměchem pravému trojjedinému Bohu, a ti, kteří náleží domu Satana, potřebují mnoho modliteb. Jsou jim předkládány lži, aby věřili, že existuje jiný Bůh, který je miluje. Bylo jim řečeno, že Nejsvětější Trojice je klam a že můj milovaný Otec je zlo. Nepřijímají, že je stvořil a hlavy mají tak plné lží, že nikdy neotevřou svou mysl Pravdě. Kvůli své oddanosti temnotě jsou zapleteni do satanských sil, které pohltily jejich duše, plné nenávisti, nejen vůči Bohu, ale vůči všem Božím dětem.

Milují jenom sami sebe a jejich dychtivost po slasti je naplňuje neukojitelnou touhou po dalších zážitcích. Žádné množství světských rozkoší je neuspokojí, a to je důvod, proč prahnou po dalších oplzlostech. Mají potěšení v odnímání života a postrádají jakýkoliv pocit viny v duších z brutálního zabíjení, jímž jsou vinni. Jejich vliv se šíří po celé zemi ve všech národech a přívrženci ďábla jsou mezi boháči, předními obchodníky, ve vládách, královských rodech, organizacích, včetně médií a vymáhání práva, justici a církvi.

Prosím, nepodceňujte jejich moc. I když jich není mnoho a nepronikli do každé vrstvy vaší společnosti, budou stále ještě působit strašlivé škody. Nejenom že prodali své duše ďáblu, ale zavlečou další nevinné duše do propasti s šelmou a jejími démony.

Dávám všem, kteří Mě milují, milosti k vítězství nad touto zlověstnou a mocnou skupinou, která Mě proklíná každou vteřinu dne, budete-li se modlit tuto krátkou modlitbu modlitební kampaně (112):

O milost spásy

Volám k Tobě, nejdražší Ježíši, abys pokryl svou mimořádnou milostí spásy duše těch, kteří byli zamořeni Satanem.

Osvoboď jejich ubohé duše od zlého zajetí, ze kterého nedokážou uniknout. Amen.

Tyto ubohé duše budou první, které si šelma bude nárokovat za své vlastnictví a které budou padat na své tváře v uctívání Antikrista. Musíte se všichni usilovně modlit, aby byla zlomena moc, kterou nad nimi má Satan a jejich srdce se otevřela mému velkému milosrdenství.

Váš Ježíš

Obrázek uživatele Foton

vitas

.

Ne, toto prostě platí. Mluvil jsem o nejkratší cestě, vy hovoříte o něčem jiném a trváte na tom. Pokud nemáte problém porozumět psanému textu a přečtete si moji větu, musíte mi dát za pravdu.

To by musela náhoda trafiť presne tie zmeny, ktorých sa to týka. Musela by trafiť na správnych miestach správne znaky. Kombinatorika dokáže aj vypočítať pravdepodobnosť takejto udalosti. V prípade vami citovanej vety je veľmi malá. -O tom ja v článku práve hovorím. O pravdepodobnostiach! (...nie o inteligentnom tvorcovi, ktorý vie kam siahnuť, a čo zmeniť...) -Vy ste neporozumel môjmu článku, ktorý som tu na začiatku avizoval. (...preto ste mi sem podsunul tohoto straw-mana...)

Pokud zazní v sále s 200 diváky potlesk, pravděpodobnost, že by všichni tleskali zároveň (s přesností 10% periody) je také 10^200, tedy pokud zanedbáte mechanizmy v sále (zpětná vazba, smysl člověka pro rytmus), je tedy nemožné, aby hlediště tleskalo jednotně, přesto se to nezřídka stává (mnohem vícekrát než jednou za život vesmíru).

Porovnávate neporovnateľné. Diváci v sále sú inteligentné bytosti, v ktorých záujme je občas tlieskať súzvučne a naraz.
Práve ste predviedol logický klam "Klamná analógia". -Klamná analógia porovnáva dva celkom nesúvisiace javy a tvrdí, že ak má jeden nejakú vlastnosť, musí ju mať aj druhý.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_klam#Klamn.C3.A1_anal.C3.B3gia

Co tvrdíte vy, je že bez ohledu na biologické mechanismy (které nediskutujete) nemůže k takovému jevu nemůže dojít. Nevím možná máte pravdu, možná nemůže, ale Váš argument je vadný, pokud neukážete, že u bílkovin nemůže dojít k něčemu podobnému jako v tleskajícím hledišti.

U bielkovín k takému javu síce môže dochádzať, avšak to už nemá nič spoločné s neodarwinistickými podtulátmi. Má to ale niečo spoločné s naprogramovanými mechanizmami. (=náhoda už v tom nieje) -Je to ako s novým USB kľúčom pichnutým do PC: Automaticky sa nenáhodne prispôsobí novému PC. (=nájde si ovládače) -Celý tento mechanizmus však musel niekto naprogramovať!

Pomineme slovo alogritmus: řekněme, že seznam všech kódů bílkovin o délce 390, je jich tedy (pro jednoduchost diskuze) 20^390 Některé jsou smrtelné nefunkční označíme je černou barvou. Některé jsou fakt-dobré, řekněme, že jich je... 20^40 (může být?). Můžete si v seznamu vybrat, které chcete, a označte je zelenou. Já potom označím 390*20^40 (zhruba 20^42) žlutě, a tvrdím, že se z každé vaší zelené dostanu do každé zelené jedno-písmenkovými mutacemi (a nešlápnu přitom na černé) i když černých je brutální brutální většina (. Můžete tvrdit, že já jsem inteligentní a své žluté jsem si vybral záměrně tak aby bylo možné se dostat do vašich zelených. Ale to je pro účel vyvrácení správnosti vašeho důkazu irelevantní. Je to protipříklad, důkaz není platný.

Náhodou môžu existovať niektoré zelené tesne vedľa seba, čiže prechod nebude obtiažný. Lenže tvrdiť, že väčšina zelených leží tesne vedľa seba je číry nezmysel. -O tom hovorím v článku:
http://www.tlg.estranky.sk/clanky/umele-pozitivne-mutacie.html
.....Hráči LOTO by vám dali všetko za to, aby ste im ukázal spôsob, jak "se z každé zelené dostat do každé zelené jedno-číselnými mutacemi z minulého tahu (a nešlápnout přitom na černé) i když černých je brutální brutální většina. Smile -Poraďte mi. Dám si poradiť. (...už nebudem aspoň musieť chodiť do roboty...) Smile

Představte si hypotetický strom, v každém patře se strom rozvětví 15 zdravých větví a 1 pahýl. Každá zdravá větev se opět větví na 15 zdravých a jeden pahýl a tak dál. Já tvrdím, že takový strom bude mít nekonečně pater, vy tvrdíte, že se zastaví na 16.

V takomto prípade by síce nenastal zánik (lebo vždy by existovali zdravé jecince), avšak nastalo by zas premnoženie makrofauny za krátku dobu. Zahltil by sa povrch zemský makrofaunou. (...čiže svet by podľa súčasného stavu nemohol byť starší, než zopár storočí...)

Z pohledu ČR se po většině území také nedá jet autem. Po drtivé většině. Ale z Prahy do Brna se přesto dostanu (i když D1 není zrovna příklad hladké cesty). Vášeho důkazu aplikovaného na ČR a silnice jasně vyplývá, že není šance se z Prahy do Brna dostat.

Klamná analógia. Z Prahy do Brna sa dostanete preto, lebo tú cestu niekto postavil a viete po ktorej máte ísť. Nemá to nič spoločné s plochou ČR a s celkovou plochou asfaltiek v ČR.
....Pokiaľ by ste už z toho chcel mať primeranú analógiu, tak najprv by muselo existovať veľa slepých a nezmyselných ciest, ktoré začínajú a končia dakde v poli. Potom by existovali cesty medzi mestami. Za cesty majúce zmysel by sme potom považovali len spojnice medzi mestami. Spočítali by sme počet všetkých ciest, a podelili počtom ciest majúcich zmysel. Vyšla by nám pravdepodobnosť, s akou by sme pre vás vylosovali nejakú zmysluplnú cestu (ktorá by vás dopravila z nejakého mesta do iného mesta) - a nie, že si cestu vopred vyberiete! Veď načo by potom komu bolo nejaké počítanie? Shock

Předpokládáte totiž, že kusy asfaltu jsou náhodně rovnoměrně (normální rozdělení) distribuované po celé ČR. V případě ČR tomu tak ovšem není. Nic z vašeho článku ani nenaznačuje, že v případě bílkovin tomu tak je. A proto je Váš důkaz chybný.

To je celé nezmysel. -Kde ste nechal losovanie vhodnej cesty pre vás? Shock -Vy už vopred predpokladáte, že ste na správnej ceste, a počítanie vystupuje vo vašej analógii len ako vhodný kozmetický doplnok. Toto je úplne mimo.
.....Keď už, tak vypočítame pravdepodobnosť, s akou vám losovacie zariadenie vylosuje zrovna cestu z Prahy do Brna. Vypočítame prevrátenú hodnotu počtu všetkých ciest v ČR, a získame tak pre vás pravdepodobnosť vylosovania tej cesty.
(...vymýšľajte prosím homomorfné analógie...)

Ne to netvrdím. Ale doufám, že vy netvrdíte, že chápete evoluci tak, že se náhodně vylosují aminokyseliny a a čeká se až se najde funkční protein.

Náhodne sa losujú zmeny aminokyselín v bielkovinách. Čeká se, až se najde funkční protein. (...v priemerne 10^200 pokusov...) -Alebo funkčné padajú hneď? Laughing out loud Dajte návod. Skúsim LOTO. Smile

Vlasta

opakujte si s básnikom:

Smrti se nebojím, smrt není zlá,
smrt je jen kus života těžkého.

Vlasta

My víme, že smrt je zlá.

Mno a prave kvul itady tem vyrokum nema smysl se na toto tema s tebou bavit (minimalne pro me ne).

Humus

Hnutí nedávno požádalo v dopise Duku, aby církve vyčlenily jednu miliardu z vracených peněz na odstranění škod z červnových povodní.
Kardinál na jejich žádost reagoval kladně. „V současnosti jednáme s příslušnými úřady vlády, že namísto větší části peněž, rozpočtovaných na finanční kompenzaci pro katolickou církev, přijmeme státní dluhopisy. Dáváme vládě možnost, aby s penězi, které by nám jinak vyplatila, naložila podle svého uvážení, třeba i na likvidaci následků povodní, a aby nám je vyplatila až v dobách pro státní rozpočet příhodnějších,“ napsal v odpověď.

Humus! Organizace, která se ohání svou láskou k lidem, pomocí potřebným apod. a která navzdory svým proklamovaným zásadám nabývá obrovského majetku, prostředky na povodňovou pomoc nevěnuje, ale pouze půjčí. Samozřejmě s úrokem a tím pádem se ziskem. A ještě se najdou lidé, kteří jí ty sladké kecy věří. Je to na zblití...

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Ale asi jsem to celé pochopil špatně, když to podle mě pochopitelné bylo, ale podle Vás ne.

Takže "věci bez účelu" a "nepořádek, z něhož je vyvozováno, že se nejedná o nepořádek" je jedno a totéž ?

I my jednou nebudeme moci zemřít

Vy možná, já ne...

My víme, že smrt je zlá.

Ne. Vy považujete smrt za zlou. Smrt však zlá být nemůže, protože to není entita s vědomím...

Vy Jste si ze smrti udělali evoluční pomůcku.

Ne, neudělali. Máte nedostatečné/špatně vědomosti nebo/a sníženou schopnost chápat...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This