O včelách s Václavem Uhrem

Oznamuje všem naším čtenářům smutnou událost, že svoji životní pouť náhle ukončil náš drahý bratr v Kristu Václav Uher. Všem pozůstalým vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

Pro připomenutí zesnulého znovu přinášíme níže uvedený rozhovor, který jsme uveřejnili v roce 2009.

Poslechněte si níže nahrávku z Českého rozhlasu.

Odkazy na podobné články, klikněte zde .


Průměr: 2.6 (10 votes)

Odp: Psáno Vlastou pro BZE

moc pěkně Vlasto napsané.

Host

lekce maďarštiny

lišaj smrtihlav

némsereméd depresiv

ad komár

nie som jediný Pieter na tomhle blogu?

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Kdo nemá pochybnosti, je hlupák...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pro Sriber

Chápu, že vám to nepřijde tak cool jako biblický příběh, ale co se dá dělat...

Já s tím, nebudu rozhodně dělat nic, budu používat to, co mi Bůh dal a to rozum a moudrost. Pokud mi Bůh pomůže a ukáže mi více, budu rád, pokud ne, je to přece Jeho věc.
Jak tyto věci bude používat jiný člověk není v mé starosti, každý to zajisté používá, jak je mu dáno. A komu není rady, říká se, že mu není pomoci. Jen doufám, že to není pravidlo. V.S.

Pro BZE

A například věřící evolucionisté spatřují v celé evoluci Boží záměr

Ano, když se nechala Eva přesvědčit k tomu, aby si vzala jablko ze stromu poznání, a i pak Adam, pak i někteří křesťané se nechají přesvědčit o tom, že Evoluce je Boží pracovní postup.

Já jsem však rád, že mě Bůh vychovává tak, abych za nic nepochyboval o Jeho moci a síle a dává mi sílu k tomu, abych Mu věřil i přesto, že některé věci do sebe ne tak jasně zapadají a některé se zdají v rozporu. K tomu, aby člověk přišel na to, jak to je, však potřebujete oddanost Boží řeči a svědectví Božího Ducha.

Pro mě je věda stadium dítěte, které se něco naučí a pak se tím chlubí, že něco zná.
Někteří lidé postoupili dále a hledají jaký to má smysl.
Ti kteří jsou opravdoví, tak přijdou na to, že smysl je skrytý a přijmou existenci někoho většího, který se nazývá Bůh.
Dalším stupněm je praxe, kdy poznání Boha a jeho dobroty změní člověka, takže si uvědomí svůj stav před Bohem a odevzdá svůj život do rukou Všemocného.
Dalším krokem pak může být to, že člověk přijme povolání a jako třeba Oldřich začne prakticky naplňovat toto poznání ve svém životě a to, co přijal začne sdělovat i druhým lidem.
Dalším krokem pak by mohlo být to, když člověk zjistí, že někteří toto svědectví nejen nepřijímají, ale dokonce proti němu bojují a snaží se jeho následovníky umlčet. Tyto věci se mohou dostat až do pronásledování, někdy i k ublížení na zdraví.
Toto všechno nám Kristus připomínal, když říkal

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka. Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!

— Povzbuzení ke statečnému vyznání

Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Také Vám musím připomenout jednu věc.

Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.“

Jako evolucionisté říkáte, že víte, jako farizeové říkali, že vidí, a Kristus na to říkal, že to je největší problém farizeů, protože kdyby alespoň řekli, že nevědí, že si jen myslí, pak by jim mohli být otevřeny oči, ale oni říkali, že vědí více, než Kristus, a právě proto nemohli přijmout svědectví, které pro ně přinesl.
Stejně tak evolucionismus a materialistická věda říká zcela jasně, že existence neviditelného je nedokazatelná, a tudíž nikdo nemůže s jistotou říci, že Bůh existuje. Stejně jako farizeové zůstává proto tato věda v hříchu, protože povýšila svoje poznatky nad moc Boží. Kdyby věda říkala, že neví, jestli něco neviditelného existuje, měla by možnost prohlédnout, ale ona zcela bezrozporně říká, že neviditelné nejde dokázat a proto to neexistuje. V.S.

Vlasta

Žádný evolucionista netvrdí, že pocházíme z náhody. To je jen typicky kreacionistické překrucování. A například věřící evolucionisté spatřují v celé evoluci Boží záměr, což má k náhodě stejně daleko jako Šriber k schizofrenikovi

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Já nepocházím z náhody, já pocházím od svých rodičů, kteří pocházejí od svých rodičů a tak dále, až do Adama, který byl od Boha.

Jelikož první člověk Adam neexistoval, tak těžko. Vaši předkové byli chlupatí a lezli po stromech, starší předkové žili v norách a vylézali v noci, ještě starší měli šupiny, ti před nimi měli šupiny a ploutve. Chápu, že vám to nepřijde tak cool jako biblický příběh, ale co se dá dělat...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Pavel

Hlavně mi žádný evolucionista nikdy nedokáže vysvětlit, proč mně ,Tobě a všem jiným bytostem na této planetě dala náhoda souměrně umístěné oči, uší, ruce, nohy,atd. Pokud by vše řídila náhoda, pak bych měl zcela jistě např. jedno ucho na koleně, oko na krku a všichni tvorové by vypadali opravdu různorodě kus od kusu.

Pokud ti to žádný evolucionista nikdy nedokáže vysvětlit, je chyba na tvé straně, že to nedokážeš pochopit...

1. Náhoda vše neřídí...
2. My a jiní tvorové, kteří mají souměrně umístěné oči, uši a končetiny, jsme potomci tvora, který měl souměrně umístěné oči uši a končetiny...
3. Souměrnost je efektivnější než nesouměrnost...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Náhoda neexistuje, my lidé však ano. Dokazujeme nenáhodnost.

Možná proto, že evoluce s náhodou operuje jen v rámci variability druhů,

Já nepocházím z náhody, já pocházím od svých rodičů, kteří pocházejí od svých rodičů a tak dále, až do Adama, který byl od Boha. V.S.

Customize This