Nejnovější ´vysvětlení´ kambrické exploze je jen propaganda

Z http://evolutionnews.org/2015/10/latest_cambrian099981.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 10/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Autor neuveden. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. října 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Mnoho z nás se pamatuje na Pravdu a Izvěstije, oficiální propagační tisk bývalého SSSR. Vzhledem k tomu, že svobodný tisk byl už dávno umlčen, mohly tyto "noviny" klidně a bez odporu podělovat občany informacemi o stranické linii, což v nezasvěcených čtenářích zanechávalo dojem, že žádná opozice neexistuje. Nu, další velký vědecký časopis se dal touto cestou. Naštěstí zajišťují sociální sítě "černý trh" pro samizdatové publikace.

V souvislosti s oslavou svého 25. výročí nabízí Current Biology zvláštní číslo o "Dějinách života na Zemi". Jeho 16 volně přístupných článků představuje pokladnici evolučních názorů na široké spektrum témat: svět RNA, evoluce hmyzu, evoluce ptáků a další - - autory jsou velká jména darwinistického myšlenkového proudu, osobnosti zcela ignorující názory oponentů. Článek, který zde probereme, je úvodem do problematiky a pojednává o "Kambrické explozi" ("The Cambrian Explosion" by Derek E. G. Briggs). Nějaká zmínka o Stephenu Meyerovi? Ne. Nebo zmínka kritiků darwinovského vysvětlení? Ani nápad. Inteligentní design? Děláte si srandu, ne?

Člověk by si mohl myslet, že editoři snad budou považovat za strategicky prospěšné utlumit obavy čtenářů znepokojených zpochybněním darwinizmu vyvolaným Meyerovým bestsellerem Darwin's Doubt (Darwinova pochybnost), a budou na něj reagovat. Místo toho se rozhodli ho ignorovat. To se jeví jako riskantní strategie, uvážíme-li, že Meyer a další přesvědčivě odpověděli na nejpádnější námitky svých kritiků v následující knize vydané toto léto, Debating Darwin's Doubt (Diskuze o Darwinově pochybnosti). Je těžké si představit, že by Briggs či editoři o těchto knihách nevěděli. Zřejmě si myslí, že dost z jejich čtenářů o celé kontroverzi neví, či nechtějí dát Meyerovi publicitu. Abychom ozřejmili svou lásku ke svobodě tisku, vyzýváme vás, abyste vyslechli obě strany.

Je zajímavé sledovat, co Briggs připouští ohledně kambrické exploze (zvýraznění přidáno):

1. Je to fakt: "Nyní víme, že náhlý výskyt fosilií v kambriu (před 541-485 miliony let) je reálný a není artefaktem vzniklým vinou nedokonalého fosilního záznamu", říká.

2. Při kambrické explozi už existují různé tělesné plány: "V podstatě se během kambrické exploze ustavily hlavní tělesné plány neboli kmeny", ale jak? (Čtěte dál.)

3. Tvrdé části nebyly nutné: "V mimořádně dobře zachovaných kambrických fosilních vrstvách jako jsou třeba slavné burgesské břidlice nacházíme příklady 14 z 19 kmenů bezobratlých" z celkových ~ 33 dnes uznávaných živočišných kmenů.

4. Žádné extravagance: "Taxonomická příslušnost některých kambrických tvorů, kteří dostali přezdívku ´tajemné divy´, je stále předmětem sporů, ale fylogenetické analýzy prokázaly, že většina z nich je mnohem normálnější, než se původně myslelo - - nepředstavují vymřelé vyšší taxony, nýbrž jsou ranými výhonky rodových linií vedoucích k moderním skupinám."

5. Složité orgány: "Nedávno bylo potvrzeno, že u různých členovců z čínského kambria se zachovaly doklady o mozku a nervové soustavě, které zkameněly v rychle vysrážených nerostech", říká Briggs.

6. Nemáme na to žádnou odpověď: "Hnací síly v pozadí kambrické exploze byly rozmanité a složité a neexistuje žádné jednoduché vysvětlení ani ohledně doby ani ohledně jejich ekologického mechanizmu s tím spojeného." Všechno, co může Briggs udělat, je nabídnout možnosti.

7. Poznámka nakonec: Briggs stále hledá vysvětlení toho, jak "se všechny ty velké skupiny zvířat vyvinuly v relativně krátké době během kambrické exploze."

Vidíme, že Briggs nepochybuje o pozorovatelných faktech. Ví, že se všechny hlavní zvířecí tělesné plány objevily rychle. Takže jaké je jeho vysvětlení?

1. Natahuje období exploze a dává mu největší možný rozsah 56 milionů let. 10 milionů let je přijímáno většinou vědců, ale ať už tomu dáváme dobu jakou chceme, problémy chybějících předků a náhlých výskytů zůstávají.

2. Má za to, že ediakarské období předcházelo kambriu, a tvrdí, že tohle řeší "Darwinovo dilema" o chybějících prekambrických fosiliích. "Darwinovo dilema ohledně absence prekambrických fosilií bylo vyřešeno teprve ve 40. letech 20. století, kdy byla objevena v jižní Austrálii celá řada velkých zvířat ediakarského období (před 635-541 miliony let). Objevy poskytly úžasné důkazy o životě před výskytem prvních měkkýšů." Tohle je velmi klamné, protože většina biologů má za to, že ediakarské organizmy nejsou předchůdci kambrických živočichů.

3. Briggs zveličuje prvotní výskyty: "Avšak řada ediakarských fosilií je interpretována se slušnou jistotou jako rané výhonky (kmenové taxony) rodových linií vedoucích k moderním skupinám - - včetně hub (Palaeophragmodictya), žahavců a trojlistých jako třeba měkkýšů (Kimberella) a možná členovců." Tohle odvádí pozornost od složitosti těchto kmenů a nevysvětluje přinejmenším 15 dalších nových tělesných plánů, které explodovaly na scénu ve starším kambriu.

4. Vkládá hodně důvěry v molekulární dedukce: "Datování pomocí molekulárních hodin svědčí o tom, že předkové většiny moderních marinních kmenů byli v ediakaru už vyvinuti, ale určování jejich zástupců, byť mezi pozoruhodně širokým spektrem ediakarských forem, není jednoduché." Jeho závěr je přesvědčivější: "Fylogeneze kalibrované fosilními výskyty umožňují molekulárním hodinám přibližně určit dobu rozvětvení i tam, kde chybějí fosilní nálezy."

5. Užívá sílu sugesce: "Vzestup hladiny kyslíku v zemské atmosféře i oceánech bývá často považován za jednu z příčin, které odstartovaly rychlou diverzifikaci." (Na tuto hypotézu jsme již dříve odpověděli - anglicky zde). Další sugesce: "Vznik zooplanktonu způsobil, že částečky klesaly na dno moře jako fekální výměšky, které podstatně rozmnožily nabídku živin," spekuluje. "Takový vzestup složitosti prostředí během kambria mohl mít za následek bujení různých ekologických strategií, které nebyly dříve přítomny." Měli bychom to nazvat teorií o lejně?

6. Nabízí vlastní slibné oběživo: "A až nadejde ten správný čas, poskytnou snad pokusy ohledně role kontrolních genů ve vývoji zvířat od embryí k dospělci stopy vysvětlení toho, jak se všechny ty hlavní skupiny zvířat vyvinuly v relativně krátké době během kambrické exploze."

Tady je další klíčová pasáž vyjadřující naději, že někdy budeme znát odpověď:

Ačkoli fosilní záznam mlčí ohledně mechanizmů, které by vysvětlily, jak se mohla morfologie vyvinout tak rychle, vývojová biologie zkoumá, jak genetické mechanizmy ovlivňují tělesné plány. Evoluční vývojová biologie (evo-devo) nám snad podá vysvětlení toho, jak se tak pozoruhodná škála morfologií vyvinula tak rychle, přinejmenším u organizmů přístupných pokusné manipulaci.

Tady opravdu není nic nového. Na všechny tyhle hypotézy odpověděly knihy Darwin´s Doubt a Debating Darwin´s Doubt. Naším úkolem je dostat tyhle informace do světa navzdory cenzuře, aby byly orgány propagandy poraženy svobodným a otevřeným bádáním.

PřílohaVelikost
00809-25.10.2015-nejnovejsi_vysvetleni_kambricke_exploze_je_jen_propaganda.doc523 KB
Průměr: 2.5 (2 votes)

Nevím, proč mi to stále připomíná jeden verš z Bible.

Natahuje období exploze a dává mu největší možný rozsah 56 milionů let. 10 milionů let je přijímáno většinou vědců, ale ať už tomu dáváme dobu jakou chceme, problémy chybějících předků a náhlých výskytů zůstávají.

a stále ten samý -

A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí, ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu. Kovář kuje modlu, pracuje při žhoucím uhlí, kladivem jí dává tvar, zhotovuje ji silou své paže; přitom hladoví do vysílení, nemůže se ani napít, ač umdlévá. Tesař natahuje šňůru, rudkou načrtává modlu, opracovává ji dláty, rozměřuje kružidlem, až jí dá podobu muže, honosný vzhled člověka, a usadí ji v domě. Dá si porazit cedry nebo vezme dub, drnák či křemelák, vypěstoval si je mezi lesními stromy. Zasadil jasan a déšť mu dal vzrůst. Pro člověka je to na topení, něco z toho vezme a ohřeje se. Buď zatopí a upeče chleba, nebo zhotoví boha a klaní se mu, udělá z toho modlu a hrbí se před ní.

Dalo by se říct, že lituji teistické - věřící (pobožné)

evolucionisty.

Vyznávají Boha, který všechno po dlouhé věky tvořil. Přírodními procesy. Se spoustou defektů, slepými vývojovými větvemi, neuvěřitelnou hromadou mrtvol. Zdráhám se věřit tomu, že někteří se rozhodli do takového smrti podléhajícímu tvorovi - vložit v určitém stupni vývoje - duši - a nazvat tohoto tvora člověkem. Nerozumím dost dobře této záhadě, proč někdo takovým neuvěřitelným násilím, které vůbec nepovažuji za nutné - přehodnotil to, co je v Bibli tak jasně napsané a zakomponoval do toho to, co si dnes vědci o vzniku světa myslí. Opravdu tomu jen stěží rozumím, že člověk, který by měl Boha a jeho moc znát, se může dopustit něčeho takového. Tuto Boží moc, která byla svědky v Bibli doložena - vysvětlovat v evolučním slova smyslu.

Během sta let a možná i méně - člověk dokázal ohledně zkoumání a tvoření určitých věcí - pouze v uvozovkách "svojí vlastní inteligencí" - do uvozovek to dávám - že k tomu nepotřeboval opravdu nic jiného, tedy krom toho, že tu inteligenci dostal od Boha, ale nechci znásilňovat evolucionisty, ať si klidně myslí, že to je inteligence tedy pouze jejich - pokračuji dále - během těchto pár desítek let člověk ovládl elektřinu v její základní formě, díky ní a svojí inteligenci utvořil tolik věcí a přišel na spousty dalších, a to během opravdu pár desítek let, je schopen dnes tvořit díky technice a technologiím přímo neuvěřitelné věci. A to znovu - znovu - zdůrazňuji - během pár desítek let - je schopen už dnes tvořit umělé tkáně, spojovat šlachy, žíly, montovat náhradní srdce, dělat spoustu dalších věcí - ovládat brouky - spojit komunikací celý svět od antarktidy až po arktidu, až na měsíc, mars a až na neptun, skoro v reálném čase. Toto všechno se dnes děje a člověk kráčí dále ke stvoření umělé inteligence - robota, který by byl jako člověk, který by jednal jako člověk, vypadal jako člověk a mluvil jako člověk. Je toho schopen aspoň ve filmech, když už ne v reálu. A znovu podotýkám, člověk toho je schopen během pár desítek let. Během pár desítek let. Do té doby se hrozně nudil a proto z nudy neustále mával halapartnou sem tam a hloubil hroby. Možná že posledních pár stovek let už nuda byla tak velká, že přiměla člověka k tomu, aby si takto ještě - než se naprosto ukouše nudou - povyrazil, třeba to tak je. Nevím.

A teď se podívejme na to, jak tito teističtí evolucionisté omezují Boží moc, ve kterou tak mohutně věří, že je schopná vzkřísit k životu mrtvého člověka, který už se pomalu a jistě rozkládá a hnije. Tato Boží moc díky této úžasné vědě nestačí na to, aby stvořila vše živé v pár dnech. No není to neuvěřitelné? Není to záhadné? Bůh, ve kterého tito lidé věří, že nejen existuje, ale že také vše vytvořil, záhadným a nezjistitelným způsobem říkají, že Bůh tvořil několik stovek milionů let.

Co říci k tomu? Nevím. V.S.

Customize This