Neandertálec: odpovědí je epigenetika, nikoli evoluce

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8058/ přeložil M. T. – 5/2014. Překlad stál 143 Kč. Článek byl publikován na stránkách ICR 2. května 2014.)

Z nedávných genetických výzkumů vyplývá, že neandertálci jsou v podstatě plně lidé, což vede vědce k tomu, aby je přeřadili do kategorie „archaických lidí“1, 2. Co ale s údajnými jemnými rozdíly v anatomii, které zprvu vedly vědce k závěru, že neandertálci byli zcela odlišným druhem? Ukazuje se, že odpověď lze nalézt v epigenetice, podle nově zveřejněných výsledků výzkumu3.

Epigenetika, v modernějším pojetí, ukazuje na dědičné chemické změny, způsobené v DNA buněčnými stroji, které mění funkci genu, aniž by přitom měnily nukleotidový kód DNA. Na poli genomiky se tomu přesněji říká modifikace chromatinu. Chromatin je hmota tvořící chromozomy, sestávající z molekuly DNA, nabalené kolem proteinů zvaných histony. Jak DNA tak histonové proteiny mohou být chemicky měněny, aby ovládaly jak funkci genů tak i jejich nastavení na chromozomu.

Konkrétně je molekula DNA pozměněna tak, že se přidají methylové skupiny k nukleotidům cytosinům; proces se nazývá methylace DNA. Obecně platí, že čím methylovanější je DNA na začátku genového úseku, tím méně aktivní gen je. Vzory methylace DNA v genomu jsou dohromady nazývány methylom a mohou být srovnávány mezi podobnými genomy a mají vztah ke specifickým typům genové aktivity.

V nedávné zprávě v časopisu Science referují badatelé o studii methylomů dvou různých neandertálců; využili k tomu novou nepřímou metodu analýzy pro dávnou DNA3. Srovnali pak získané methylační profily s profily moderních lidí a konstatovali, že „ přes 99 % obou archaických genomů je prakticky totožných s genomy dnešních lidí.“ Dalším faktem, potvrzujícím správnost zmíněného závěru i použité techniky, je poznatek, který byl získán analýzou vzorců neandertálské methylace v porovnání s moderními lidmi, což bylo provedeno u provozních genů – genů potřebných k udržení základních buněčných funkcí. Methylační vzorce byly u obou skupin stejné, což svědčí o tom, že metodologie celé studie byla poměrně přesná.

Nejzajímavější aspekt studie spočívá v konstatování badatelů, že „u obou archaických lidí našli ~ 1 100 odlišně zmethylovaných oblastí“. I když některé z nich zřejmě souvisely prostě s proměnlivostí populací, byly významné rozdíly v methylaci mezi neandertálci a moderními lidmi nalezeny v oblastech genomu spojených s kontrolou a řízením shluků genů hox. O genech hox se ví, že jsou spojeny s vývojem kostí a kostry. Takže autoři zprávy jsou přesvědčeni, že regulační změny v těchto oblastech, způsobené epigenetickými faktory, jsou hlavní příčinou různých anatomických rozdílů, které vidíme mezi moderními lidmi a neandertálci, přestože jejich sekvence DNA jsou v podstatě stejné.

Epigenetické profily v genomu jsou ovlivněny stravovacími návyky, životním stylem i faktory prostředí. Kreacionističtí klimatologové jsou přesvědčeni, že prostředí na zemi i životní podmínky lidí byly značně odlišné bezprostředně po Potopě – zhruba před čtyřmi tisíci let - , než jsou dnes. Víme též, že nacházené pozůstatky neandertálců nejsou v sedimentech z Potopy, nýbrž pohřbené v jeskyních, takže můžeme předpokládat, že neandertálci patrně žili v době prvních několika generací popotopních lidí. Tyto nové epigenetické důkazy jsou tedy v souladu s předpověďmi vědy, která je založena na Bibli: neandertálci rozhodně nebyli vyvíjejícími se hominidy, nýbrž ve skutečnosti byli plně lidmi, a variabilitu jejich morfologických znaků určovaly epigenetické faktory.

Odkazy

1. Tomkins, J. 2014. Ancient Human DNA: Neandertals and Denisovans. Acts & Facts. 43 (3): 9.
2. Tomkins, J.P. DNA Proof That Neandertals Are Just Humans. Creation Science Update. Posted on icr.org February 21, 2014, accessed April 20, 2014.
3. Gokhman, D., et al. 2014. Reconstructing the DNA Methylation Maps of the Neandertal and the Denisovan. Science. DOI: 10.1126/science.1250368.

PřílohaVelikost
00676-18.5.2014-neandertalec-odpovedi_je_epigenetika_nikoli_evoluce.doc71.5 KB
Průměr: 3.2 (6 votes)
Štítky:
Customize This