Lidstvo hloupne

**

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7527/ přeložil Pavel Kábrt – 6/2013. Vyšlo na stránkách ICR 5. června 2013.)

Nebylo by zajímavé srovnat naši chytrost s chytrostí našich předků? Šlo by to jen tehdy, kdyby vědci mohli použít ten samý nástroj k měření stejným způsobem jako předchozí generace. Vědci z evropského týmu věří, že právě to se jim povedlo, no a ti lidé, kteří jsou přesvědčeni, že evoluce generuje vyšší IQ, budou těmi výsledky asi jako opařeni.

Jednoduché porovnání duševního důvtipu moderních lidí a těch, kteří žili před jedním nebo více stoletími, není snadná záležitost. Ale vědci publikující v časopise Intelligence zhodnotili velmi dobře prověřenou spojnici mezi duševní bystrostí a fyzikální dobou reakce. (1)

Ve studii těchto autorů se uvádí, že „I ta nejjednodušší měření RT (tj. času potřebného na odezvu jednotlivce na smyslový podnět) ukazují, že je to důkladně spojeno s IQ.“ (1) Citují dlouhodobé poznání, že výsledky vysokého IQ jsou spojeny s rychlými reakčními časy, protože obě funkce vycházejí z dobře fungujících neuronů. To znamená, že proteiny těchto neuronů jsou v dobré kondici, a to samé musí platit o jejich genech.

Srovnali stovky měření „prostého reakčního času“ měřeného z let 1880 až dodnes. (1) Autoři použili techniku statistických metaanalýz – tedy zhodnotili jiné publikované studie – a tím zjistili, že sestupný trend reakčního času po desítky let odráží skutečné zpomalení, a není to způsobeno vzorkovací (výběrovou) chybou, zavádějící volbou produktů, důsledkem horšího zdraví nebo nedostatkem vzdělání. Výsledky signalizují neradostnou budoucnost pro lidský duševní potenciál.

Zhoršující se časy reakcí a klesající hodnoty IQ jsou konzistentní s tím, co autoři nazývají „trendy biologického poškozování“ (dysgenic trends) – zhoršující se povaha genů zodpovědných za inteligenci. Odpovídá to i ostatním nedávným zjištěním hromadění mutací v genech neuronů. (2)

Jak zlé to tedy je? Jakou rychlostí klesá IQ v populacích, které měřili? Autoři uvedli ve své studii toto: „Odhadovaný pokles - 1,23 bodů IQ za desetiletí, zjištěný současnou studií, zapadá do intervalu zjištěného předchozími studiemi...“ (1).

Následuje závěr, že naši předci z 19. století „byli skutečně podstatně chytřejší než moderní populace“, dle studie těchto autorů. (1) Výsledek zapadá do historie tak, jak ji líčí Bible; ta tvrdí, že inteligence se od dob Adama, který měl bystrý rozum, otupuje, protože lidská populace byla od těch dob postižena hříchem.

A stejně tak, jako i ostatní studie ukazují velké nahromadění mutací v lidském genomu, tak i tento vysoký úbytek IQ mnohem lépe zapadá do biblické chronologie než evoluční model lidské historie. Ztráta jednoho IQ bodu každých deset let zredukuje i geniální populaci z průměrných 180 IQ bodů na populaci tupců za méně jak dvě tisíciletí.

Je velmi pravděpodobné, že rychlost snižování IQ byla v minulosti nižší než dnes. (4) Ale aby byla zachována nějaká slušná míra inteligence v lidstvu po dobu dvou miliónů let, tedy po dobu evolučního nazírání na trvání lidstva, musel by být postulován nějaký zázrak, kterým by dlouhodobé disgenické trendy byly potlačeny, aby byl intelekt zachován.

Pokud je lidstvo dnes hloupější než bylo včera, pak to není žádné překvapení pro lidi, kteří znají Bibli a její učení o prokletí.

Odkazy

1. Woodley, M.A., J. te Nijenhuis, R. Murphy. Were the Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time. (Byli lidé viktoriánské doby chytřejší než my? Pokles všeobecné inteligence vyplývající z metaanalýz zpomalujícího se reakčního času.) Intelligence. Published May 7, 2013 online before print, accessed May 21, 2013.
2. Thomas, B. 2013. Is Mankind Getting Dumber? (Hloupne lidstvo?)Acts & Facts. 42 (5): 17.
3. Thomas, B. 2012. A Recent Explosion of Human Diversity. (Nedávná explose diverzity lidí.) Acts & Facts. 41 (9): 17.
4. If more reaction time data were available, they might show an accelerating rate of IQ decline, similar to the recently accelerating rate of genetic differences shown in the diagram in reference 3.(Pokud by bylo k dispozici více údajů reakčního času, mohly by ukázat stoupající rychlost poklesu IQ, podobně jako ukazuje diagram v odkazu 3 zvyšující se rychlost genetických odchylek v nedávné době.)

Poznámky Pavla Kábrta a dodatek z Wikipedie:

Samotná historická skutečnost, že se před 150 lety začala v řadě zemí rozšiřovat evoluční teorie, tedy pohádková fantazie o tom, jak se hmota sama oživila bez předchozího života, jak se sám od sebe uspořádal vesmír a slepé, hluché a nemyslící chemické prvky začaly jen tak, shodou okolností, vidět, slyšet a myslet, je právě jedním z velmi silných důkazů neuvěřitelného úpadku lidského myšlení a bystrosti člověka (v angličtině se pro bystrost používají slova bright, sharp či smart a další). A nikdo nemůže říct, že totéž platí o víře v Boha, že i ta je známkou úpadku myšlení - vždyť ta je stará jako lidstvo samo! Víra v evoluci představuje skutečný úpadek bystrosti v myšlení v posledních sto padesáti letech. A nejen úpadek bystrosti.

Také je dobré znovu připomenout, že současný pokrok vědy a techniky není způsoben vyšší lidskou inteligencí, ale tím, že se z generace na generaci hromadí poznatky a lidský mozek je zpracovává a staví na nich; s vyšší inteligencí a schopnostmi mozku či evolucí nemá pokrok vědy nic společného, je to prostě hromadění znalostí a dovedností stejně tak, jako se hromadí mutace nebo rostou do šířky či výšky města. Toto mnozí lidé zaměňují za evoluci, ač o žádnou nejde. Kdyby lidé žijící před Kristem žili dnes, vyráběli by velmi pravděpodobně mnohem lepší mobily, lepší letadla a měli rozvinutější vědu než my dnes – vždyť jim to lépe myslelo a k tomu by měli, jako my, poznatky zděděné od minulých generací. To si mnozí lidé neuvědomují a připisují pokrok vědy a techniky biologické evoluci lidského mozku – zcela chybně. K dlouhé řadě Darwinových přírodovědeckých omylů, kterými „velký vědec“ dokládal evoluci, přidávají tak jen další pseudodůkaz.

Pro úplnost dva citáty z Wikipedie:
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_kvocient)

„Průměrné hodnoty IQ ve společnosti neustále stoupají, přibližně o tři body za deset let. Tento fenomén se nazývá Flynnův efekt. Není dosud jasné, zda jeho příčiny leží ve skutečně se zvyšující inteligenci lidské společnosti (ať již díky lepšímu vzdělávání, nebo lepší výživě), či jinde. Další možné důvody tohoto navyšování jsou metodologické změny v testování IQ a větší obeznámenost lidí s druhem úkolů, jaké se vyskytují v IQ testech. Nicméně jiní badatelé, vycházející ze vztahu mezi inteligencí a reakční dobou, tvrdí, že inteligence dlouhodobě klesá.“

„Testování IQ se používá zejména u dětí a studentů k predikci možných studijních problémů nebo naopak ke zjištění oblasti, v níž testovaný vyniká. Určitá hodnota IQ ovšem nemusí hrát v životě člověka podstatnou roli a nesvědčí o jeho charakteru.“

PřílohaVelikost
00576-13.6.2013-lidstvo_hloupne.doc75 KB
Průměr: 3.1 (9 votes)

Vlasto,

Bůh se projevil, projevuje a projevovat bude Juro.

Jistě. V pomatených myslích. Proto se také může jen takovým zjevit. Takovým, pro které je nad možnosti jejich chápání, že to, že všemu ještě dokonale nerozumíme, není důkazem existence jakéhokoliv boha.

Bude to s lidmi jako s tím profesorem v "čarodějově učni" od C.S.Lewise. Mluvící zvířata byla tomuto pánovi tak nesmyslná, že i když mluvila, on od nich slyšel jen nelidské skřeky. Nechtěl prostě věřit tomu, že zvířata by mohla mluvit. Ostatní děti ty zvířata slyšely a rozuměly jim. Ale ten profesor ne. Ačkoli se ta zvířata chovala rozumě, on to nevnímal a bál se. A ani Aslan s tím nic nemohl udělat, protože ten profesor prostě nic takového nemohl přijmout.

Hezký příměr. Ano, celá vaše víra je taková podobná pohádka a já se zajisté stavím na stranu toho, že zvířata opravdu nemluví, nemluvila a mluvit nebudou. Pokud se nějak zásadně nevyvinou podobně, jako se vyvinul člověk.

Pro Juru

Bůh se nijak projevit nemůže

Bůh se projevil, projevuje a projevovat bude Juro.

A velmi zjevně, tzv. všem na očích. Ale pokud člověk nebude chtít vidět, tak Boha a Jeho jednání neuvidí, to si můžete být jist. Neuvidí. Protože Ho nebude chtít vidět.

Bude to s lidmi jako s tím profesorem v "čarodějově učni" od C.S.Lewise. Mluvící zvířata byla tomuto pánovi tak nesmyslná, že i když mluvila, on od nich slyšel jen nelidské skřeky. Nechtěl prostě věřit tomu, že zvířata by mohla mluvit. Ostatní děti ty zvířata slyšely a rozuměly jim. Ale ten profesor ne. Ačkoli se ta zvířata chovala rozumě, on to nevnímal a bál se. A ani Aslan s tím nic nemohl udělat, protože ten profesor prostě nic takového nemohl přijmout. V.S.

Pro Georgeho

Já tady nepláču na hrobě Georgi, hrob je totiž už dávno prázdný a ten, kdo v něm byl je v nebi.

Jen jsem prostě chtěl říci to, že je více než velmi pravděpodobné, dalo by se říci spíše jisté, že Bůh učinil tento svět tak, aby všichni museli zapojit nejen hlavu, ale taky srdce, aby mohli poznat, jak dobře a mistrně učinil tento svět. Že právě když zapojíme jen tu hlavu, tak nepřijdeme na ty věci, které jsou zcela zásadní. Jen díky těmto zásadním věcem totiž můžeme pak dělat ta dobrá zásadní rozhodnutí, jako třeba věřit tomu, že Kristus přišel, aby přinesl tu pravou, Bohu libou oběť za lidské hříchy.

A jak je na těchto diskuzích patrné, tak poznat svůj hřích je velmi nesnadná a těžká záležitost pro některé lidi. I sám Bůh musel skrze proroky vyzývat Izrael, aby poznal svůj hřích, ačkoli jim ukazoval, čeho že se ten hřích týká. Ale to by Jsi měl dobře znát, proroky Jsi určitě četl.

Ono ani není proč se divit, že člověk nějak nechce připustit, že by byl hříšný, to by pak musel jaksi přijmout to, že Bůh se svým hněvem "nestraší" lidi bezdůvodně. Protože v okamžiku, kdy si uvědomím, že jsem hříšný, si totiž uvědomím - !uvědomím!, tzn. vím, že jelikož jsem hříšný, jsem na tom špatně. A to jsou skutečné stavy, to není jen nějaký pocit hříšnosti. To je naopak velmi silné vědomí, které člověka přinutí, ať by chtěl, nebo nechtěl, hledat dobré východisko z této situace. V.S.

dobrá captcha - george - náhoda?

Vlasto,

Jedna věc je naprosto logická. Pokud něčemu mám věřit, tak to něco nemůže být dokazatelné tak, aby to bylo možno bez víry pochopit, jestli se nepletu. Tudíž to Bůh, když to řeknu jednoduše, musel učinit tak, aby tomu člověk prostě musel věřit.

Co je na tom logického? Naopak je to naprosto nelogické. Kdyby byli bohové skuteční, neměli by žádnou potřebu se skrývat nýbrž by dávali svou existenci jasně najevo. Důvod toho, proč je "potřeba" v bohy věřit je právě to, že neexistují. To ti, kterým se náramně hodí, aby ostatní věřili v jejich boha, se snaží ostatní zmást takovými logickými kotrmelci, kdy se zaměňuje příčina za následek. Tedy to není tak že: "Tudíž to Bůh, když to řeknu jednoduše, musel učinit tak, aby tomu člověk prostě musel věřit." ale jinak to totiž ani není možné.

Bůh se nijak projevit nemůže.

Všimněme si, že je to společné naprosto všem náboženstvím.

Vlasta

Jedna věc je naprosto logická. Pokud něčemu mám věřit, tak to něco nemůže být dokazatelné tak, aby to bylo možno bez víry pochopit, jestli se nepletu.

No places na spatnem hrobe, ja tu porad tvrdim v zasade totez, jen trochu jinymi slovy: vira sama z definice pritomnost dukazu vylucuje, nebot pokud je clovek o necem presvedcen na zaklade dukazu, jiz se jedna o znalost/vedomost, nikoliv o viru.
Bohuzel par jinym jedincum tady (Patrik, Nosotonda) to porad jaxi nedochazi a ani tak "naprosto logicke" jim to zjevne nepripada.

Pro Georgeho

Jedna věc je naprosto logická. Pokud něčemu mám věřit, tak to něco nemůže být dokazatelné tak, aby to bylo možno bez víry pochopit, jestli se nepletu. Tudíž to Bůh, když to řeknu jednoduše, musel učinit tak, aby tomu člověk prostě musel věřit. Co z toho plyne?

Plyne z toho to, že pokud budu chtít žít s Bohem, tak budu muset věřit tomu, že Bůh existuje a že to co vidíme, je Jeho dílo. Pokud budeme chtít vědět, tak naše víra už nebude víra, ale vědění.

Bůh tedy udržuje člověka stále ve víře, aby mohl dosáhnout toho, co Bůh slíbil. Člověk proto nikdy nebude moci dosáhnout toho, aby si kdykoli mohl nějakým viditelným, nebo hmatatelným způsobem ověřit nějakou stejnou metodou to, že nějaký důkaz je stále stejný v té průkazní hodnotě, že to dělá Bůh. Myslím, že jsem to řekl dost jasně pro toho, kdo se touto tematikou zaobírá.

Protože víra je dobrá, Bůh všechno dělá proto, abychom mu stále dál věřili, abychom mohli přijmout to všechno, co nám slibuje. Jakmile však víru zaměníme za vědu, jak velmi často chce třeba Anonym, tak prostě nebudeme moci dosáhnout toho, co pro nás Bůh má připravené. Z toho důvodu, že když něco vím, tak tomu už prostě nemusím věřit. Víra totiž je ručitelem všech neviditelných věcí, kdežto věda jen těch viditelných. V.S.

Protože pro to, abych mohl zvítězit nad smrtí potřebuji víru.
To, že vím, že zemřu mi totiž v ničem nepomůže, neboť vím, že zemřu.

Proto je věřit Bohu ---- vynikající.

Vlasta

Jako elektrikář vím velmi dobře, že některým věcem jsem věřil a teprve potom jsem je mohl i pochopit. Třeba v tom, že učitel když nám o něčem říkal, že to tak je, tak jsem to vůbec nechápal. Až po tom, co jsem si to sám vyzkoušel v praxi, jsem zjistil, že to tak skutečně je. A až dlouho potom jsem si uvědomil, že to tak je, i kdyby trakaře na střechu padaly.

Mno vidis, prave jsi docela pekne popsal, proc lidi jako ja v evoluci proste "verit" nemuzou - protoze ji pochopili a zjistili, jak to skutecne je, tedy ze biologicka eovluce probihala a stale jeste probiha. I kdyby trakare na strechu padaly.

Rozdil mezi nami je snad v tom, ze ja to neveril ani tem ucitelum (a uz vubec ne jen kvuli tomu, ze to byli ucitele) - ja o tom co mi rikali kriticky premyslel a snazil se to proverovat (studiem XY dalsich zdroju, vlastni praxi) coz je ostatne jednou z nejlepsich cest, jak to pochopit.

Vlasto,

cožpak nevíte, že Kristus měl okamžiky, kdy nemohl někoho uzdravit, protože mu lidé nevěřili? On byl na lidské víře také závislý. Kolikrát je v evangeliích řečeno, že někde nemohl učinit žádný mocný čin kvůli tomu, že Mu lidé nevěřili.

Ják nemohl? Có nemohl? Na čem byl závislý?

Co si to tady lžete do kapsy? JK je jen konstrukt. Smyšlenka.

Na jedné straně o něm tvrdíte, že je všemohoucí a hned na druhé, že něco nemohl a že byl na něčem závislý. A když ty vaše tvrzení jdou proti sobě a nedávají smysl, tak řeknete, že trojjedinost boží je lidským rozumem neuchopitelná a musí se jí ale věřit.

JK byl pouze (na tu dobu) dobrý iluzionista a podvodník.

JSTE DŮVĚŘIVÍ JAKO MALÉ DĚTI.

Juro, KTE

cožpak nevíte, že Kristus měl okamžiky, kdy nemohl někoho uzdravit, protože mu lidé nevěřili? On byl na lidské víře také závislý. Kolikrát je v evangeliích řečeno, že někde nemohl učinit žádný mocný čin kvůli tomu, že Mu lidé nevěřili.

Řekněte mi, co by se stalo, kdyby někdo byl uzdraven. Uvěřili by Jste tomu, že se lidé uzdravili skrze mocný Boží čin? V.S.

Já myslím, že by Jste nejdříve chtěli vědět všechno možné o tom, co se tam stalo. A ani kdyby všichni povídali, že to bylo zázračné uzdravení, tak by Jste byli skeptičtí.

KTE,

myslím si, že ví, že lže. Dokonce si myslím, že i spousta mladokreacionistů ví, že jsou jejich tvrzení neudržitelná. Vědí, že si lžou do kapsy ale otevřeně to přiznat nedokáží.

Na základě objevených přírodních zákonů funguje například spousta různých přístrojů. Dnes a denně. Tím dokazují stále pravdivost a neměnnost těchto zákonů. Dokazují také, že lidé, kteří tyto zákony objevili, nebyli žádní hlupáci. Pro laika se mohou funkce těch přístrojů jevit až jako zázračné. Ale nejsou.

Naproti tomu stojí mladokreacionisté a i jiní věřící s báchorkami starými tisíciletí a snaží se je podstrčit k uvěření za použití všemožných logických kotrmelců, které mají udržet pohromadě jejich fantasmagorickou konstrukci uhnětenou ze starobylých legend.

Není možné, aby neviděli, že jsou ale úplně vedle.

Customize This