Kůra Merkuru je zmagnetizovaná

D. Russell Humphreys

(Z http://creation.com/mercury-magnetized-crust přeložil M. T. - 7/2012. Vyšlo na stránkách Creation 12. července 2012.)

NASA/Johns Hopkins University Applied Physics LaboratoryNASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Obrázek 1. Sonda MESSENGER nad planetou Merkur (barvy počítačově upraveny). Magnetometr vlevo na konci čtyřmetrového výsuvného ramene.

Další dobré zprávy pro kreační vědu

Kosmická sonda NASA MESSENGER (obrázek 1) nám zprostředkovává stále nové překvapující důkazy o tom, že magnetické pole Merkuru je tak mladé, jak to o něm říká Bible. Sonda obíhá kolem Merkuru po cirkumpolární dráze od března 2011. Do nynějška oběhla planetu skoro tisíckrát, přičemž opakovaně prolétla nad veškerým jejím povrchem. Při přiblížení k jejím severním sopečným planinám sonda zjistila, že vnější kůra planety je v oné oblasti silně zmagnetizovaná (1). Nejsilnější magnetické pole bylo naměřeno na rozsáhlém topografickém zdvihu blízko středu zmíněných planin. To vede realizační tým projektu k závěru, že magnetizace vychází z čediče vzniklého ztuhnutím lávy vyteklé z hlubších vrstev kůry planiny.

Magnetizace kůry je skoro vertikální stejně jako veškeré magnetické pole v těchto vysokých šířkách. MESSENGER však zjistil, že magnetizace probíhá opačným směrem, než jaký je směr dnešního magnetického pole, z čehož vyplývá, že Merkur alespoň jednou v minulosti směr tohoto pole obrátil. Členové realizačního týmu tvrdí, že to je

„...známkou toho, že magnetizace je remanentní (stálá, permanentní) magnetizace vzniklá (v minulosti) tehdy, když mělo magnetické pole Merkuru opačnou polaritu, a bylo možná silnější, než je pole dnešní“.

Shora uvedené závěrečné konstatování by bylo přesnější, kdyby znělo, „...a velmi pravděpodobně mnohem silnější než pole dnešní“. Proč to tvrdíme: množství magnetizace závisí na množství a minerální formě železa v hornině, a na síle pole, když chladne. Pracovníci realizačního týmu předpokládali, že železo v korových horninách je čisté (2), a liší se od složení, které by snad umožňovalo, aby bylo budicí pole v minulosti slabé. Z naměřeného magnetizmu čedičů zde na zemi však vyplývá, že korové čediče Merkuru získaly svůj magnetizmus v poli nejméně desetkrát silnějším, než jaké je jeho pole dnes (3).

Toto zjištění je dalším z řady překvapení, která materialistickým (4) astronomům (věrným uniformitarianismu) připravuje magnetické pole Merkuru. Před měřeními sondy Mariner 10, která planetu obletěla v letech 1974 a 1975 počítali odborníci s tím, že Merkur žádné magnetické pole nemá. A zatím zmíněné oblety naměřily dosti velké magnetické pole, o velikosti zhruba 1% hodnoty magnetického pole Země. Od té doby navrhli teoretici mnoho verzí teorie „dynama“ (která počítá s tím, že jádro Merkuru funguje jako elektrický generátor), aby vysvětlili, jak to, že planeta má magnetické pole, které si po nesmírně dlouhou dobu udržuje. V několika posledních letech se pak pokoušejí vědci pochopit, proč je toto pole ve srovnání se zemským tak slabé.

V téhle souvislosti je zajímavý fakt, že všechny verze teorie dynama tvrdí, že kromě krátkých období, kdy možná docházelo k přepólování, by Merkurovo magnetické pole mělo zůstávat zhruba stejně silné po celé ty údajné miliardy let své existence. Důkazy o jeho značném úbytku někdy v minulosti tak zmíněné teoretiky uvádějí v zoufalství. Tato skutečnost může stát za faktem, že se realizační tým projektu MESSENGER zjevně snažil sdělit nepříjemné zjištění co nejkulantnější formou.

Magnetizovaná kůra potvrzuje předpověď

Uváděné překvapivé zjištění naopak potvrzuje jednu ze dvou vědeckých předpovědí o magnetickém poli Merkuru stavějících na kreacionistické teorii opřené o Bibli. Uvedl jsem ji roku 1984, abych vysvětlil, jak Bůh vytvořil magnetická pole planet naší sluneční soustavy (5).

Je-li moje teorie správná, konstatoval jsem v onom článku, pak

„by měly mít starší vyvřelé horniny z Merkuru a Marsu přírodní remanentní magnetizaci, jako ji mají horniny měsíční“.

Pod pojmem „starší“ jsem měl na mysli horniny, které se vytvořily nedlouho po stvoření, zatímco rychle se rozpadající magnetická pole oněch dvou planet by byla stále přiměřeně silná. Napsal jsem „z Merkuru a Marsu“, protože jsem si představoval, že horniny z Marsu a Merkuru by museli přivézt astronauti na Zemi k laboratornímu testování stejně, jako tomu bylo s horninami měsíčními. Nedokázal jsem si tehdy představit, že sonda na nízké oběžné dráze bude jednoho dne schopna změřit korové magnetizace. Pokroky v astronomii však otevřely dveře takovým výkonům, v letech 1997-99 pro Mars (6), a v uplynulém roce pro Merkur.

Rychle mizející pole potvrzuje i druhou předpověď pro Merkur

Měření, která provedl loni z oběžné dráhy MESSENGER, ukazují v porovnání s daty Marineru 10 z roku 1975, že magnetické pole Merkuru zesláblo za uplynulých 36 let o téměř 8% , což je překvapivě rychlý úbytek. Odpovídá to však předpovědi v mém článku z roku 1984:

„Tempo rozpadu /magn. pole/ Merkuru je tak rychlé, že by ho mohla poměrně brzy zjistit některá budoucí kosmická sonda. Roku 1990 by měl být magnetický moment planety o 1.8 procenta menší než je jeho hodnota z roku 1975“ (7).

Pozorované tempo odpovídá stavu, kdy by jádro Merkuru mělo elektrickou vodivost podobnou vodivosti jádra zemského /8/. Další podrobnosti najdete v příštím čísle časopisu Journal of Creation (9).

Rychlé tempo rozpadu (poločas 320 let) svědčí o tom, že kůra byla zmagnetizována před pouhými několika tisíci lety.

Platné předpovědi jsou důležité

Shora uvedené dva příklady o magnetickém poli Merkuru, jeho rychlém mizení, i o jeho zmagnetizované kůře, jsou vybrány z mých pěti předpovědí v článku z roku 1984, které všechny nyní sonda ověřila (10). Aplikoval jsem svou zmíněnou teorii i na další astronomické objekty ve sluneční soustavě (planetky, meteority, měsíce jiných planet), a také vně sluneční soustavy (hvězdy, magnetické hvězdy, bílí trpaslíci, pulzary, magnetary, galaxie, vesmír jako takový). A kupodivu (alespoň pro mě) se moje teorie hodí i na tyhle objekty (11).

Hlavní důležitost dobré shody se známými daty i s ověřenými předpověďmi (12) spočívá v tom, že potvrzují biblickou zprávu o stvoření a nízké stáří vesmíru uváděné v Písmu. Teorie se hodí na magnetická data, která nyní máme pro sluneční soustavu, jedině tehdy, platí-li, že:

1. původním materiálem, který Bůh stvořil, byla voda (kterou pak Bůh přeměnil v materiály současné), jak se praví v 2. Petrově 3:5 (řecký originál a NAS) i na dalších místech Bible.
2. Země i sluneční soustava jsou staré zhruba 6000 let, jak vyplývá z doslovného znění Písma.

Takže magnetická pole ve vesmíru slouží jako Boží podpis na jeho stvoření, a podobně jako všechno na nebesích, vypravují o Jeho slávě (Žalm 19:1).

Odkazy

1. Purucker, M.E. et al., Evidence for a crustal magnetic signature on Mercury from MESSENGER magnetometer observations, 43rd Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, USA., March 19–23, 2012, archived at www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2012/pdf/1297.pdf. My thanks to Andrew Lamb of CMI for alerting me to this article.
2. Mason, B. and Berry, L.G., Elements of Mineralogy, W.H. Freeman and Company, San Francisco, CA, USA, p. 212, 1968. Na závěr své zprávy konstatuje tým MESSENGERU, že nositelem magnetizmu v horninách jsou „monodoménové“ (=nepatrné) částečky snadno magnetizovatelného „nativního“ (=čistého, jednoprvkového) železa. Ale takový stav je v čedičích vzácný, jak citovaný článek poznamenává, protože normálně by se částečky čistého železa rychle chemicky sloučily s dalšími prvky v horké křemičitanové hornině při chladnutí matečné lávy.
3. Coe, R.S. et al., Geomagnetic paleointensities from radiocarbon-dated lava flows on Hawaii and the question of the pacific nondipole low, Journal of Geophysical Research 83(B4):1740–1756, 10 April 1978. Ordináta obr. 1(a) při nulovém „TRM“ udává počáteční „NRM“ (magnetizaci) jednoho čedičového vzorku přibližně 23 A/m ( 10-3 emu/cm3 = 1 A/m) z chladnutí v poli o 51.4 µT (0.514 Gaussů). Obr. 3 udává podobně magnetizaci přibližně 2.9 A/m pro čedič, který se tvořil v poli o 14.4 µT. Z dalších prací vyplývá pro čediče podobný rozsah magnetizací. Článek 1, graf 3 udává minimální magnetizace (které by vyvolaly pozorované poruchy Merkurova pole) pro celou škálu možných mocností magnetizované vrstvy. Pro mocnost 15 km (pod kteroužto hloubkou je kůra patrně příliš horká na to, aby dlouho udržela magnetizaci) činí minimum 1 A/m. Pro mocnost 2 km, což je podle realizačního týmu projektu MESSENGER patrně na Merkuru mocnost maximální, je to na základě zmíněného grafu zhruba 5 A/m pro korovou magnetizaci. Vyjdeme-li ze všech shora uvedených čísel, dostaneme magnetické pole mezi 5 a 25 µT. Takové intenzity jsou podstatně větší, než dnešní pole ve vysokých šířkách Merkuru, které činí zhruba 0.5 µT. Z těchto čísel vyplývá, že pole bylo v době chladnutí kůry přinejmenším desetkrát až padesátkrát silnější než dnes.
4. Uniformitarianizmus je skeptická víra v to, že „všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření“ vesmíru (2. Petrova 3:4) , bez jakýchkoli zásadních Božích zásahů. Na uniformitarianizmu staví geologická, atomová i astronomická data počítající s vysokým stářím příslušných objektů.
5. Humphreys, D.R., The creation of planetary magnetic fields, Creation Research Society Quarterly 21(3):140–149, December 1984.
6. Connerney, J.E.P. et al., Magnetic lineations in the ancient crust of Mars, Science, 284:279–793, 30 April 1999.
7. Humphreys, ref. 5, p. 147, item 2 in conclusion. Odhadl jsem úbytek 1.8% za předpokladu, že od hodnot, které existovaly při stvoření, probíhal rozpad stále týmž tempem (podle mé teorie) až k hodnotě roku 1975, a pak jsem svou teorii aplikoval i na období od roku 1975 do roku 1990. Pokud bychom předpokládali zmíněné tempo i dále, vyplývá z toho úbytek 4.3 % od roku 1975 do roku 2011. Dalších 3.5% rozpadu (abychom se dostali na 7.8% skutečně naměřených pro období 36 let) zavinilo zřejmě kolísavé tempo rozpadu, které snad stále narůstalo od stvoření až do dneška. Viz Humphreys, odkaz 9, pro důvod, proč k tomu zřejmě docházelo.
8. Smith, D.E., et al. Gravity field and internal structure of Mercury from MESSENGER, Science 336:214–217, 13 April 2012. Tato měření dokládají, že poloměr Merkurova jádra činí neuvěřitelných 85% celkového poloměru planety. Doba rozpadu závisí na součinu vodivosti jádra a druhé mocniny poloměru jádra. Nové hodnoty snižují odhad vodivosti Merkurova jádra, se kterým jsem pracoval dříve; nyní je tato vodivost v souladu s vodivostí Země a Marsu. Podrobnosti v následujícím odkazu.
9. Humphreys, D. R., Mercury’s magnetic field is fading fast—latest spacecraft data confirm evidence for a young solar system, Journal of Creation 26(2):6–8, August 2012, in press. Můj výpočet úbytku udávající 7.8 /± 0.8/ %, přehodnocuje data z Marineru 10 z roku 1975 se zohledněním tehdejšího uvažovaného nulového sklonu a významného posunu této skutečnosti zjištěného MESSENGEREM roku 2011.
10. Humphreys, ref. 5, p. 147. Existuje i méně významná předpověď: že se ukáže, že Pluto nemá žádné magnetické pole, až ho navštíví kosmická sonda. K tomu by mělo dojít v červenci 2015, kdy by k němu měla dorazit družice NASA New Horizons. Moje předpověď vychází z předpokladu (založeném na Plutově hustotě), že Pluto je celý z ledu, který, jak očekávám, má nízkou elektrickou vodivost. Uniformitariáni také očekávají, že je celý z ledu, takže podle jejich teorií „dynama“ (kdy musí existovat tekuté vodivé nitro) také očekávají nulové magnetické pole.
11. Humphreys, D.R., The creation of cosmic magnetic fields, Proceedings of the Sixth International Conference on Creationism, Snelling, A.A. (ed.), Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, and Institute for Creation Research, Dallas, TX, pp. 213–230, 2008.
12. Humphreys, ref. 5, p. 147. Jak jsem zdůraznil v závěru, ověřitelné předpovědi jsou protiargumentem k častému tvrzení skeptiků, že kreacionisté nemají žádné vědecké teorie, protože nenabízejí žádné předpovědi, které by bylo možno podrobit vědeckému testování. Fakt, že moje teorie nyní obstála v pěti testech pravdivosti předpovědí – testech dotýkajících se bezprostředně jejích ústředních předpokladů - , by měl snad podnítit skeptiky k tomu, aby znovu zvážili svůj postoj.

PřílohaVelikost
00528-20.7.2012-kura_merkuru_je_zmagnetizovana.doc128.5 KB
Průměr: 4 (4 votes)

Triturussi,

ad) úhybný, neúhybný manévr, já se vás ptal proto, že nevím, jestli pod pojmem stvoření SVĚTA myslíte stvoření planety či stvoření života na ní, nebo stvožení lidstva. Co je na tom nepochopitelného ?

Tohle nedorozumění vzniká právě díky tomu, že vaše svatá kniha hned na počátku obsahuje nesmysly, na které jsem tu už víckrát upozorňoval. Na jedné straně je bible vydávána za svědectví inspirované bohem, tedy pravdu pravdoucí a na druhé straně začíná naprosto vágními a nesmyslnými údaji. A protože je to i důvod, že neznáte odpovědi na jednoduché otázky, které by měly být snadno zodpověditelné, hledáte spásu v různých významech slova svět.

Genesis: 1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 

Tady se tedy nejedná o první stvořitelský den? Jasně, že ne. Protože se to nehodí. Použije se tedy metoda prodlužovaní tvořitelských dnů na tisíce roků případně na neurčito. Dále se z diskutéra dělá blbeček, který neví, nač se ptá. Ale on ví. Jaké překvapení. což se projeví slovy: “ To trvalo. To jste to nemohl říct hned ?“ Myslím, že bylo naprosto jasné od počátku na stvoření kterého světa a v jaké souvislosti a že tedy vaše jednání bylo unfair.

Nadále nelze tedy spoléhat na údaje uvedené v Genesis, protože buď se dostáváme k datu 4025 př.n.l. při uvažování tvořitelských dnů, jako běžných dnů, nebo nevíme nic. Nelze tedy spoléhat ani na ostatní údaje například o potopě, o otroctví v Egyptě a ani na další biblické “zprávy“.

S největší pravděpodobností se tedy neodehrála ani celosvětová potopa ani exodus.

Šriber

"Mimochodem bys se mohl uklidnit, nějak moc diskuzi s Jurou prožíváš..."

Možná to tak působí, ale prožívání není to přesné označení. Leze mi svou dubovitostí na nervy, ale jinak ho mám rád Smile

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Je to otázka na kohokoliv, kdo věří v potopu ve 3. tisíciletí před naším letopočtem...

Mimochodem bys se mohl uklidnit, nějak moc diskuzi s Jurou prožíváš...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Dub

Já musím asi být zoufalec, tohle musí skončit, Death má pravdu, takže naposledy :

úhybný, neúhybný manévr, já se vás ptal proto, že nevím, jestli pod pojmem stvoření SVĚTA myslíte stvoření planety či stvoření života na ní, nebo stvožení lidstva. Co je na tom nepochopitelného ?

Ke stvoření lidstva = prvních lidí jsem se už vyjádřil.

Kdy byla stvořena planeta, to nevím, Bible neuvádí žádné datum, spadá to do neurčitého časového období ještě před tím, než začaly etapy zvané "dny" - viz Gn 1:1,2 - toto období není zahrnuto do žádného stvořitelského dne.

Co se stvoření biosféry a života na již hotové planetě týče, tak Bible tento postupný proces dělí na šest etap - "dnů". Já osobně nevěřím, že byly 24.hodinové a to ne kvůli poplatnosti vědě, ale proto, že Bible uvádí hodně případů odlišných významů slova den/yom (mám na to v počítači dlohý koncept, kdysi jsem ho vložil i sem). Teď to ale zjednodušuju, nechce se mi do dopodrobna zdůvodňovat ač vím, že se mnou nebudou mnozí zde souhlasit.

Jak bylo těchto 6 dnů dlouhých ? Nevíme přesně, pouze se odvozeně předpokládá, že tisíce let a to na základě toho, že 7 den stále trvá - trval i v 1.století, kdy ap.Pavel v dopise Židům psal o trvání Božího odpočinku.

Takže to shrnu :

1. stvoření planety (světa) - nevíme, nic nebrání myšlence delšího období

2. stvoření života na planetě (také světa) = 6 etap, jejichž přesnou délku Bible neuvádí, pouze z nepřímé souvislosti, možná tisíce let každý "den".

3. stvoření člověka (= světa) - 4026 př.n.l.

" schválně přecházíte k různým filosofickým významům slova svět"

bla bla bla - vy ani nerozumíte pojmům - vždyť zde nejde o filosofické pojmy, ale o jazykové významy hebrejštiny - vy jste fakt zmatený ..

"Pokusím se tedy upřesnit to takto. Jedná se mi o úplně ten první, který bůh stvořil a o kterém se mluví na počátku Genesis."

Haleluja !!!

To trvalo. To jste to nemohl říct hned ? Místo toho zde mlžíte a děláte blbce ze mě, coby odvádění pozornosti tvrdíte, že odvádím pozornost aneb podle sebe soudím tebe a zloděj křičí chyťte zloděje.

Doufám, že jsem se vyjádřil natolik jasně, že by jste to mohl pochopit dokonce i vy. Jasně, že vaše ego vám nedá nemít poslední slovo .. tak si ho mějte.

Triturussi,

ad) Juro, četl jste vůbec to co jsem tam dodal k možným významům slova svět ?

Samozřejmě, že jsem to četl. A považuji to od vás jen za úhybný manévr. Několikrát jsem jasně naznačil, že mě zajímá stvoření toho biblického z Genesis. Toho, po jehož stvoření bůh sedmý den odpočíval. Ale vidím, že vy zřejmě schválně přecházíte k různým filosofickým významům slova svět, abyste se vyhnul přímé odpovědi s tím, že já jsem dostatečně neupřesnil o který přesně svět se mi jedná. Pokusím se tedy upřesnit to takto. Jedná se mi o úplně ten první, který bůh stvořil a o kterém se mluví na počátku Genesis.

Obrázek uživatele Eva

Trit ad Pá, 01/04/2013 - 22:05.

Krásné..mystické....děkuji.
http://www.youtube.com/watch?v=RMh0dW8WzHE

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Šriber

"...že odpovědi na otázku, kdy vznikla egyptská a sumerská civilizace, se nedočkám..."

Jestli je to otázka na mě, tak já to přesně NEVÍM.

Dub

"No, na těchto stránkách samozřejmě ten biblický - stvořený. Na jaký jiný bych se asi ptal? Copak bůh stvořil těch světů víc?"

Juro, četl jste vůbec to co jsem tam dodal k možným významům slova svět ?


" Projevují se tam takové nesmysly jako délka života 350 let a více, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Jednak jsou to obrovská čísla a také je známo, ze v těchto dobách se lidé dožívali spíše kratších věků."

NO COMMENT

Jinak zase jste odbočil od původních otázek, takže toto vzdávám, to nemá smysl, to je jako se bavit s hotentotem..

Triturussi,

ad) Tak záleží na tom v jakém smyslu chápete výraz SVĚT :

No, na těchto stránkách samozřejmě ten biblický - stvořený. Na jaký jiný bych se asi ptal? Copak bůh stvořil těch světů víc?

ad) MYSLÍM, ŽE TĚCH INFORMACÍ JE OPRAVDU HODNĚ A JSOU VELMI PODROBNÉ CO SE DAT TÝČE.

Jistě. Těch dat je přehršel. Jsou však zhruba od roku 2000 př.n.l. důkazem jen sama sobě. Projevují se tam takové nesmysly jako délka života 350 let a více, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Jednak jsou to obrovská čísla a také je známo, ze v těchto dobách se lidé dožívali spíše kratších věků. I kdybychom se nakonec dostali k roku 4025, co by datu stvoření Adama, nemáme stále okamžik stvoření světa pokud vy nepřipouštíte, že to bylo 6 dní před tím.

No, a když vezmeme i tak tato data za věrohodná, dostanou se do rozporu se zjištěnými skutečnostmi. Např. s dendrochronologickými, glaciochronologickými a jinými geologickými daty. Ani v DNA člověka ani jiných živočichů se neprojevuje tzv. efekt hrdla láhve.

Stvoření světa ani celosvětovou potopu tedy nelze dosud ověřit. Vyskytuje se jen a pouze v bibli.

Customize This