Král nechal zmrskat do krve svoji matku

,,Slovo k hodině“

Co je kříž pro Boha a pro nás ?
Václav Lamr

1. Je to nejvyšší dokázání Boží lásky, neboť tam vydal Pán Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk život, na smrt. Tam vydal Bůh Otec na smrt to, co nejvíce miloval, svého Syna. Prostředníka a dědice stvoření (Kol 1,16; Žid 1,2,3; Ř 5,Cool.

2. Kříž je zároveň největším důkazem Boží spravedlnosti.Tam neušetřil Soudce světa ,,k dokázání své spravedlnosti“ ( Ř 3,25) svého vlastního Syna ( Jan 3,16; Řím 8,32 )

Ve všech staletích před Golgotou, přes mnohé jednotlivé soudy, nikdy hřích stoprocentně nepřestal (Sk 17,30), takže Boží trpělivost byla vzata v pochybnost. Teprve smírčí oběť Vykupitele dokázala neproměnnou spravedlnost nejvyššího soudu světa, jako božské ospravedlnění předešlých lidských dějin. Všechna trpělivost minulosti byla možná jen v pohledu na kříž a oběť Ježíše Krista ( Ř 3,26; 1.Jan 1,9 )

K pochopení těchto dvou aspektů Ježíšovy oběti na kříži používám mezi ezoteriky a nevěřícími jednu skutečnou historickou událost, která se stala v období Perské říše, asi 400 let před n. l.

Ihned po nástupu na trůn jeden mladý král upevnil zákony své země a doplnil je. Mimo jiné tam byl trest za krádež královského pokladu. A právě zde došlo k události, která měla ověřit jeho spravedlnost a lásku. Jeho vlastní matka si z královského pokladu přivlasnila zlaté sochy. Podle nově potvrzeného zákona měla dostat 200 ran holí.

Její syn, mladičký král musel vyřešit kruté dilema. Měl vydat vlastně ortel smrti nad svou vlastní matkou, kterou miloval. Svolal zástupce království, aby před nimi dilema vyřešil. Celá země sledovala, co učiní.Nejprve nechal přivést matku k popravčímu kůlu, kde vyslechla rozsudek soudu: Byl ji uložen trest 200 ran holí. Král na trůnu tento trest přede všemi potvrdil a prostor zahučel překvapením. Přikázal, aby popravčí vykonali rozsudek. Dva muži s holemi se již napřáhli k prvním úderům a v tom král zvolal, aby na chvíli přerušili exekuci.

Sundal korunu a diadém, nádherné královské roucho a svlékl tuniku, pod níž už bylo jeho holé tělo. Sestoupil z trůnu dolů k matce a obejmul ji. On se s ní ztotožnil, stal se s ní jedním tělem, na kterém měl být vykonán trest. A potom zvolal: ,,Této ženě dvě stě ran holí ! A na mé tělo!“ Popravčí nejprve váhali a potom střídavě zasazovali tvrdé údery holí. Po první dvacítce úderů se záda krále prokrvila a kůže se rozedrala na živé svalstvo. Po posledních ranách se král zhroutil. Jeho matka nedostala ani jednu ránu a byla propuštěna. Král téměř zemřel, ale jeho mladý, mužný organismus tuto popravu přežil. Jeho království bylo upevněno a sjednoceno. Každý člověk od velkého po malého věděl, že jejich král je milující muž, ale i přísně spravedlivý.

Tak Pán Ježíš jako tento král na kříži obejmul svou nevěstu z lidských národů, a na svém těle si nechal vysázet Boží soud za nás. Zemřel, ale třetího dne vstal z mrtvých. Měj na paměti tento příběh, když nebudeš moci jinak pochopit, co se to vlastně stalo na kříži. Uvědom si, jak tě Bůh miluje. Doufám, že chápeš, a nemusím už k tomu nic dodat. Přijmi Ježíše jako svého záchrance a následuj ho.

Bůh dokázal svou lásku k nám tím, že když jsme byli hříšní, Kristus za nás zemřel. (Ř 5, Cool

Průměr: 5 (1 vote)
Customize This