Kosmolog říká: „Vesmír se možná vůbec nerozpíná“

Jon Cartwright

(Z http://www.huffingtonpost.com/2013/07/17/universe-expanding-cosmologist_...
přeložil a převážnou část, se svými tučně zvýrazněnými i kurzívou psanými poznámkami,
předkládá V. Dostál. Konečnými úpravami a formátováním opatřil Pavel Kábrt. Původně publikováno 17. 7. 2013 na Nature news.)

Začal velkým třeskem a od té doby se rozpíná. Po téměř století to byl standardní pohled na vesmír. Nyní jeden kosmolog tvrdí radikálně odlišný výklad událostí – v němž se vesmír vůbec nerozpíná.

V článku poslaném na http://arxiv.org/abs/1303.6878/ teoretický fyzik Christof Wetterich, z německé univerzity v Heidelbergu, navrhl odlišnou kosmologii, v níž se vesmír nerozpíná, ale zvětšuje se hmotnost všeho. Taková interpretace může pomoci fyzikům porozumět takovým otázkám, jako je např. takzvaná singularita, přítomná ve velkém třesku.

Ačkoli článek má teprve projít recenzí, nikdo z expertů, kteří byli časopisem Nature kontaktováni, jej zatím neodmítl jako vyloženě špatný, a někteří z nich shledali tuto myšlenku hodnou dalšího zkoumání. „Myslím, že je fascinující, zkoumat tuto druhou možnost“, říká Hongsheng Zhao, kosmolog z University St. Andrews, UK. „Jeho přístup je dostatečně fundovaný na to, aby tomu byla věnována pozornost.“

Astronomové měří, zda se objekty vzdalují nebo přibližují k Zemi analýzou světla, které jejich atomy emitují nebo absorbují, což se projevuje barvami neboli frekvencemi. Když se hmota (tj. ony atomy) od nás vzdaluje, frekvence se jeví posunuté směrem k červené části spektra neboli k nižším frekvencím, stejně tak, jako když slyšíme od vzdalující se sanitky pokles intenzity její sirény (výšky tónu!).

Ve 20. letech astronomové včetně Georga Lemaîtreho a Edwina Hubbleho shledali, že většina galaxií vykazuje takový rudý posuv a že tento rudý posuv se zvětšuje pro vzdálenější galaxie. Z takových pozorování vyvodili, že vesmír se musí rozpínat.

Logický klam

Jak ale ukazuje Wetterich, charakteristika světla emitovaného atomy je také závislá na hmotnosti elementárních částic atomů, především jejich elektronů. Kdyby atom rostl na hmotnosti, jím emitované fotony by měly vyšší energii. Protože vyšší energie odpovídají vyšším frekvencím, emise a absorpce frekvencí by se posunula k modré části spektra. A naopak, pokud by byly částice lehčí, frekvence by se posunuly k červené části spektra.

Protože rychlost světla je konečná, díváme-li se na vzdálené galaxie, díváme se zpět v času - vidíme je takové, jaké byly v době emise světla, které nyní pozorujeme. Jestliže všechny hmotnosti byly kdysi nižší a rovnoměrně rostly, barvy starých galaxií by se jevily rudě posunuty při porovnání se současnými frekvencemi, a to přímo úměrně jejich vzdálenosti od Země. Takže rudý posuv by způsoboval, že by galaxie vypadaly, jakoby se vzdalovaly, ačkoli by se nevzdalovaly.

… shodně s Wetterichem, velký třesk už neobsahuje ´singularitu´, ve které by hustota vesmíru byla nekonečná. Místo toho se velký třesk v minulosti roztahuje v zásadě na nekonečně dlouhé období. A současný vesmír by byl statický nebo by se dokonce začínal smršťovat.

Pozn.: možnost ustáleného stavu nebo smršťování je opakem rozpínání.

Pouhá teorie

Myšlenka by to mohla být přijatelná, ale má to jeden velký problém: nemůže být testována. Hmotnost je známa jako kvantita s rozměrem a může být měřena jen vzhledem k něčemu jinému. Například každá hmota/hmotnost na Zemi je měřena vzhledem ke standardu kilogramu, který leží ve sklepení na okraji Paříže, v International Bureau of Weights and Measures (Mezinárodním úřadu vah a měr). Jestliže hmotnost všeho – včetně oficiálního kilogramu – roste přímo úměrně s časem, neexistuje žádný způsob, jak to zjistit.

/Dovolím si laickou poznámku: tento závěr se mi zdá příliš unáhlený. Roste-li hmotnost a ne rozměry, pak roste i hustota látky. Pochybuji, že by pak všechny chemické reakce nebo i samotné nosnosti konstrukcí byly stejné, nemýlím-li se. – Pavel Kábrt/.

Pozn.: Ovšem v laboratoři nelze měřit ani údajné rozpínání vesmíru (prostoru). Můžeme zde měřit rudý posuv, ale ne samotné rozpínání.

Pro Wettericha nedostatek experimentálního testu postrádá pointu. Říká, že jeho interpretace může být užitečná pro přemýšlení o odlišných kosmologických modelech, tímtéž způsobem, jakým fyzikové používají různé interpretace kvantové mechaniky, které jsou všechny matematicky konzistentní. Zvláště, říká Wetterich, chybění singularity velkého třesku je převládající výhodou.

Asi bude mít velké potíže získat pro svoji interpretaci stoupence. „Zůstávám přesvědčen o výhodě nebo novosti tohoto obrazu“ říká Niayesh Afshordi, astrofyzik na Perimeter Institutu ve Waterloo, Kanada. Podle Afshordima kosmologové předpokládají rozpínání vesmíru proto, že je to nejpohodlnější vysvětlení galaktického rudého posuvu.

Jiní říkají, že Wetterichova interpretace může pomoct zabránit, aby kosmologové byli zakonzervováni v jednom způsobu myšlení. „Oblast kosmologie těchto dnů inklinuje ke standardnímu modelu, soustředěného na inflaci a velký třesk“, říká fyzik Arjun Berera z University v Edinburghu, UK. „To je důvod, proč je tak nesmírně důležité, než se pohodlně zabydlíme, vidět alternativní vysvětlení konzistentní se všemi známými pozorováními.“

Poznámky

Ustálený stav neznamená zachovávání konstantních kosmických veličin, ale aspoň dovoluje jejich kolísání či kmitání kolem jakéhosi středu. Z toho také plyne, že všechny části vesmíru spíše kmitají než aby se rozpínaly. Např. kmitá „rovina“ naší Galaxie – což bylo pozorováno.

Když budeme kromě růstu hmotnosti částic (nebo atomů) uvažovat i opačné přeměny, tj. přeměnu „hmoty“ na záření, vyřešíme tím rozpor se zákonem zachování energie/hmotnosti. Při pouhém uvažování jen růstu hmotnosti se totiž tento zákon porušuje.

Jestliže se nyní prostor nerozpíná, při zpětném chodu času se nemohl smrštit do malého „vejce“, natož do nicotné singularity – bodu o nulové velkosti. Řešení prof. Wettericha se podobá Hoyleho řešení, místo vzniku nových částic se nyní jedná o zvyšování hmotnosti stávajících částic.

Jestliže žádný velký třesk nebyl (např. proto, že jeho fáze by trvaly nekonečně dlouho), pak je špatné uvažovat o interakci prvotních fotonů s Higgsovými bosony čili údajného vzniku hmotnosti. Také je marnotratné zvyšovat výkon LHC (urychlovače hadronů) v CERNu. Dalším důsledkem je, že CMB (mikrovlnné kosmické pozadí) nemůže být reliktem něčeho, co neexistovalo. Toto záření bude dalším projevem kmitání „prostoru“.

Původní verze 26. 10. 2013, nová verze 14. 12. 2013

PřílohaVelikost
00612-28.12.2013-kosmolog_rika-vesmir_se_mozna_vubec_nerozpina.doc44.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)

http://www.varovani.org/

1009. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2013 v 20:06.

KDYŽ SE SNAŽÍTE PŘEPISOVAT SLOVO BOŽÍ, JSTE VINNI ROUHÁNÍM

Má vroucně milovaná dcero,

když zpochybňujete mou autoritu, zříkáte se Pravdy. Když napadáte mé Slovo, vytesané do kamene, pak odmítáte Pravdu. Když se snažíte přepisovat Slovo Boží, jste vinni rouháním. Svět byl varován, že nikdo – ani posvěcený služebník, ani vybraná duše, ani prorok, nemůže nikdy přidat, nebo odebrat ze Slova ustanoveného v Knize mého Otce. Přesto se právě toto stane, až ti, kdo prohlašují, že jsou vyvolení vůdci v mé církvi na zemi, budou manipulovat s Pravdou. Tento den je velmi blízko. Je to den, před kterým jste byli varováni. Protože kdokoliv, kdo se odváží zasahovat do Slova, říká, že je nad Bohem. Kdo tvrdí, že je nad Bohem svým jednáním nebo skutky, nemůže být nikdy mým zástupcem.

Kvůli slabé víře člověka a chatrných znalostí Nového zákona, budou mnozí oklamáni k přijetí kacířství za Pravdu. To bude jejich pádem.

Můj zásah přijde skrze hojné vylití Ducha Svatého k osvícení těch, kdo Mi zůstávají věrní. A nastane tato zkouška: Věříte-li skutečně v mou existenci, mé poslání, mé ukřižování, mé vzkříšení z mrtvých a slib spásy, pak nezpochybníte nikdy mé Slovo, dané vám v Bibli svaté. Uvěříte-li, byť jen na minutu, že bych dal požehnání jakémukoliv novému výkladu mých evangelií, Božích přikázání a všeho, co jsem vás učil, aby to vyhovovalo moderní společnosti, pak se velmi mýlíte.

Den, kdy vůdce, jenž tvrdí, že vede mou církev na zemi, vám řekne, že jisté hříchy už nejsou důležité, je dnem začátku konce. Neboť to bude den, na který si musíte dát pozor. Bude to den, kdy má církev vstoupí do období temnoty. Od tohoto dne nesmíte nikdy podlehnout pokušení zapřít Mne – popřít Pravdu. Lži nemohou Pravdu nikdy nahradit.

Váš Ježíš

Obrázek uživatele Samain

Re: To znamená Samain, že evoluce člověka

Nepřekrucujte. Jasně jsem napsala, že funkčnost evolučních mechanismů je vidět v praxi.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Re: Ano, proč také.

O tom, co si uvařím sám, proč bych pochyboval? V.S.

Aha - no, já občas jím v restauraci třebas...

Dancing with the moonlight knight.

Ano, proč také.

Pokud mám na talíři před sebou krupicovou kaši, tak vcelku nemám pochybnosti.

O tom, co si uvařím sám, proč bych pochyboval? V.S.

To znamená Samain, že evoluce člověka

je vidět? V.S.

Obrázek uživatele Samain

Ehm

Mutace, prostředí, výběr - toto všechno Vás přesvědčuje o tom, že proběhla, probíhá evoluce. To jsem měl na mysli. V.S. - neboli - máte již vybráno.

To jsou ovšem pozorované skutečnosti. Pokud mám na talíři před sebou krupicovou kaši, tak vcelku nemám pochybnosti. Můžu mít pochybnosti o druhu krupice, ze které je udělaná, o tom, zda je nebo není ve skořici dost cukru a jestli je politá máslem nebo margarínem a jestli ,když máslem, tak jihočeským - ale o tom že je to krupicová kaše pochyby nemám.

Dancing with the moonlight knight.

Ještě tedy přesněji Samain

Pokud říkám že nikdo nežije bez pochybností, pak to znamená, že nad pochybnostmi nelze jednou pro vždy zvítězit.

Vy pochybujete o tom, že proběhla evoluce?

Já mám na mysli evoluci, ne to, co v životě člověka potkává obecně, ty každodenní starosti. Ty samozřejmě člověk musí zvládat ať něčemu věří, nebo ne.

Přesně toho se to týkalo

Pokud jde o můj náhled na evoluci - Je rozhodně prokázaná v daleko větší míře, než teorie kreace.
Vzhledem k mojí profesi také vím, že základní evoluční mechanismy - mutace, prostředí, výběr - fungují.

Mutace, prostředí, výběr - toto všechno Vás přesvědčuje o tom, že proběhla, probíhá evoluce. To jsem měl na mysli. V.S. - neboli - máte již vybráno.

Obrázek uživatele Samain

Re: Jo.

To ano. Ale abych mohl nad těmito pochybnostmi zvítězit, pak musím být o něčem přesvědčen tak, že to bude silnější než ta pochybnost. Tedy máte v určitých pohledech vybráno, jakým způsobem se budete s pochybnostmi vyrovnávat. V.S.

Pokud říkám že nikdo nežije bez pochybností, pak to znamená, že nad pochybnostmi nelze jednou pro vždy zvítězit.

Ohledně toho, že Jsme výsledkem evolučního procesu máte vzhledem ke kreacionistickým názorům přesvědčení, kterými budete tyto pohledy vylučovat. Proto zajisté o evoluci nejen nepochybujete, ale Jste její zastánkyní.

Múžete tyto věty napsat znova tak, aby dávaly nějaký smysl?

Pokud jde o můj náhled na evoluci - Je rozhodně prokázaná v daleko větší míře, než teorie kreace.
Vzhledem k mojí profesi také vím, že základní evoluční mechanismy - mutace, prostředí, výběr - fungují.

Dancing with the moonlight knight.

Re: Ondra - od satana

Zajímalo by mě, jak se díváš například na hovno.

To pochází od satana....

http://www.doodieman.com/images/stories/classic/darth222.gif

Customize This