Kam směřuje vesmír: do řádu nebo chaosu?

Kam směřuje vesmír - do řádu nebo chaosu_0.jpg

Image Credit: NASA/JPL/ASI/University of Arizona

Brian Thomas, M. S.

Článek byl uveřejněn na stránkách Acts and Facts společnosti ICR 30. listopadu 2010

(Z http://www.icr.org/article/5823/ přeložil M. T. – 12/2010)

Tradiční kosmologie tvrdí, že řád panující nyní ve vesmíru vzešel z chaotických počátků. Podle tohoto scénáře byla nejprve hmota a energie prostě jen nekontrolovaně vyvržena do okolí a teprve pak se postupně strukturovala do nebeských i pozemských systémů. Pozorování zprostředkovaná dalekohledy svědčí však o tom, že vše probíhalo naopak – hvězdy i planety se od sebe vzdalují a chladnou poté, co byly zřejmě v počátcích vysoce organizovanou strukturou.

Například 17. listopadu letošního roku (2010) zveřejnila NASA nové snímky mlhoviny zvané „Křišťálová koule“, o které vědci soudí, že se vytvořila ze žhavých plynů vznikajících tehdy, když „umírající hvězdy odhazují své obaly.“ V programu WISE NASA mapuje celou oblohu; při použití dalekohledu umístěného na družici shromáždil infračervené snímky symetrických prstenců zmíněné mlhoviny. Na snímcích pořízených ve viditelném spektru přitom prstence vidět nejsou; přitom jde o jedinečné hvězdné objekty, které vedoucí celého projektu Edward Wright popisuje jako „krásné objekty plovoucí ve vodě.“ (1)

Tyto prstence však nesvědčí o tom, že by se chaos měnil v řád, nýbrž o tom, že se řád mění v chaos, protože prstence vznikly z prachu umírajících hvězdných dvojčat.

V jiném případě, blíže našemu domovu, shromáždila sonda Cassini dosud nejpřesnější údaje o tepelném vyzařování Saturnu. Při svém putování prstenci zdola nahoru shromažďoval od roku 2004 do roku 2009 zvlášť k tomuto účelu zkonstruovaný spektroskop údaje o energetickém výkonu planety. Vědecký tým pak použil tyhle informace při výpočtu hodnoty „celkové energie vyzářené Saturnem“. A zjistil, že během oněch 5 let tahle hodnota klesala – výkon Saturnu v roce 2009 vyjádřený v plošné hustotě zářivého toku byl o dvě procenta menší než v únoru 2005. (2)

Zda bude tenhle trend pokračovat, to se uvidí. V současné době však z měřitelných dat zatím vyplývá, že oba zmíněné systémy vykazují klesající tendenci. ICR pak nedávno informoval o stejném jevu u komety patrně krátké životnosti s označením Hartley 2 (3). Ze šokujících snímků NASA je v tomto případě patrné, že se kometa rozpadá vinou jakýchsi vzdušníků chrlících plynný oxid uhličitý. Nyní je z nového počítačově zpracovaného snímku patrné, že z těchhle gejzírů tryská i voda, takže se Hartley 2 scvrkává, protože z ní uniká pod tlakem zmíněný rozbředlý sníh (4). Čili z vědeckých měření plyne, že se Hartley 2 rychle rozpadá, Saturn ztrácí sílu, a hvězdy vybuchují. To, čeho vědci naopak nikdy svědky nebyli, je zrod komety, zrod planety či zrod hvězdy (5).

„Zrodily-li se“ vesmírné objekty kdysi dávno díky přírodním procesům, proč ty samé procesy nepozorujeme i dnes? Tyto procesy dnes už neprobíhají prostě proto, že zformování hvězd i planet bylo před dlouhým časem dokončeno. Pozorování, že stvoření vesmíru – včetně hvězd, planet a komet – bylo v dané minulé době dokončeno, a že systémy v tomto stvořeném stavu se teď už jen rozpadají, lze nejlépe doložit na stránkách Bible.

Genesis 1:16 například říká, že „Bůh…učinil hvězdy“ čtvrtého dne stvořitelského týdne. A Exodus 20:11 vysvětluje, že krátce potom Bůh své dílo dokončil a tvořit přestal: „V šesti dnech totiž učinil HOSPODIN nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal HOSPODIN den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

Současné stvoření bylo však narušeno v důsledku hříšného jednání prvního muže a ženy. Genesis 3 nás informuje o prokletí, kterým Hospodin stihl veškeré stvoření. I tahle zpráva je v souladu s moderními poznatky o kolapsu stvořeného řádu, který nedlouho předtím Stvořitel zformoval a vybavil určitým potenciálem energie (doslova „natáhl“ jako péro u hodin nebo hodinové závaží).

Odkazy:

1. WISE Image Reveals Strange Specimen in Starry Sea. NASA press release, November 17, 2010, reporting results published in Ressler, M. E. et al. 2010. The Discovery of Infrared Rings in the Planetary Nebula NGC 1514 During the WISE All-Sky Survey. The Astronomical Journal. 140 (6): 1882-1890.
2. Li, L. et al. 2010. Saturn's emitted power. Journal of Geophysical Research: Planets. 115: E11002.
3. Thomas, B. NASA Photographs Young Comet. ICR News. Posted on icr.org November 12, 2010, accessed November 19, 2010.
4. Phillips, T. Comet Snowstorm Engulfs Hartley 2. NASA Science News. Posted on science.nasa.gov November 18, 2010, accessed November 19, 2010.
5. Though "star nurseries" have been proposed in relatively rare nebulae and galactic cores, the existence of so many stars so far from the few nurseries, and their apparent ability to overcome the repulsive force of the hot gases that supposedly built stars, are total mysteries for naturalistic views of star formation. See DeYoung, D. 1996. New Stars, New Planets? Acts & Facts. 28 (4).

PřílohaVelikost
Kam směřuje vesmír - do řádu nebo chaosu.doc139.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Nosotonda

Death

Přeji pěkný den,

Dostojevskij kdysi řekl: "Kde není Bůh, je vše dovoleno."
To je základní východisko ateismu, ať se vám to líbí nebo ne. A militantní ateismus bolševického typu je stále ateismem, ať se vám to líbí nebo ne. A vy jste jeho vynikající hlasatelka.

Bez nějaké inteligence, jak je nepochybně zřejmé i bez dokazování, bez rozumového principu, jak hlásali řečtí učenci, bez informace, jak potvrzuje moderní věda, bez Boha, jak dokazuje každodenní skutečnost ověřena staletími, nevzniklo nic. Ani atom, ani záření, ani planety, ani kámen, ani hlína, ani voda, ani Ňyc jiného. Natož člověk. A to i navzdory tomu, že to mnoho vědátorů svými bludy popírá.

Stvoření je dáno Tvůrcem, ať se tomu někdo vysmívá nebo ne, ať si někdo tupě tvrdí, že Bůh je plynným obratlovcem, jako Huxley, nebo hlásá teorii smrti Boha jako Nietzsche, nebo posadí na oltář chrámu Notre Dame nevěstku, nebo prudí prohlášením, že náboženství je opium lidstva, nebo nahrazuje Boha vědou jako Hawking, nebo rádoby moudře argumentuje jako vy.
Einstein jako "ikona" vědy, ale nepříliš zběhlý v metafyzice prohlásil:
Nejkrásnější, co můžeme prožívat je tajemno. To je nádherný pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se neumí divit, kdo neumí žasnout, ten je takříkajíc mrtev a jeho oko vyhaslé. Zážitek tajemna, třeba i smísený se strachem, zplodil také náboženství. Vědomí, že existuje něco pro nás neproniknutelného - projev nejhlubšího rozumu a nejzářivější krásy, které jsou našemu rozumu dostupny jen ve svých nejjednodušších formách - toto vědomí a cítění vytváří opravdovou zbožnost: v tomto a jedině v tomto smyslu patřím k hluboce náboženským lidem. Nedovedu si představit boha, který odměňuje a trestá předměty svého stvoření, který dokonce má vůli podobnou naší vůli. Také si nemohu a nedovedu představit jedince, který přetrvá svou tělesnou smrt; takové myšlenky ať v sobě živí ze strachu nebo ze směšného egoismu slabé duše. Mně stačí mysterium, že život je věčný; i vědomí a tušení zázračné stavby jsoucna, jakož i oddaná snaha pochopit aspoň nepatrný díl rozumu, který se projevuje v přírodě.

Smrt si to nemyslí, Smrt to ví
Tento soud není pravdivý, neboť dle neúprosných zákonů myšlení nevyplývá se souvislostí se soudy, jejichž pravdivostní hodnota je zřejmá.

Ostatní zítra, pozítří nebo až na věčnosti, drahá, pá...

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

pro Nosotonda

Přeji pěkný den,

Vaše: "Pokud budete tvrdošíjně zastávat, že život vznikl náhodou z hromady kamení díky smrti, pokud hlásáte, že smrt je základním principem evoluce"-Smrt si není vědoma toho, že by Vám někdy psala, že život vznikl "náhodou z hromady kamení díky smrti" a ani to, že smrt je "základním principem evoluce". To jste si Smrt zřejmě s někým popletl. Chápu, v těch diskusích je někdy pořádný zmatek.

Vaše: "pokud si myslíte, že tvor nepotřebuje Tvůrce" - Smrt si to nemyslí, Smrt to ví.

Vaše: "pokud smrtelně vážně tvrdíte, že vesmír je věčný" - Smrt Vám přeci nebrání, abyste dokázal, že všechny platné univerzální zákony, jako třeba ten o nestvořitelnosti a nezničitelnosti energie, jsou neplatné.
Dokud však platné budou, tak se např. o nestvořitelnosti a nezničitelnosti energie nedá pochybovat a pak je její věčnost, zcela na místě. Stejně tak, jako neexistence "boha", protože "jeho" existence, je v případě platnosti těchto zákonů, zcela vyloučena.

Vaše: "pokud budete na smrt popírat dobrotu a lásku Boží" - Smrt tedy rozhodně "dobrotu a lásku boží" nespatřuje ve vyvražďování a v nenávisti k jinak smýšlejícím, tak jak se prezentuje v bibli a zvláště pak nespatřuje "dobrotu a lásku" ani u těch věřících, kteří toto považují za "správné" a schvalují to.
Naštěstí však vím, že existují i věřící, kteří si z bible a ze svého vraždícího "boha" neberou příklad a kteří, už ze své vlastní podstaty, která obsahuje dobrotu a slušnost, jsou těmi, před nimiž nelze mít nic, než úctu. Ovšem, ti by byli dobří a slušní vždy.

Vaše: "pokud si budete myslet, že bolševismus není čirá forma smrtícího ateismu" - Komunismus a i jeho odrůda bolševismus, byl a je, jen jiný druh náboženství, který aby se vymezil proti svému protivníkovi kapitalismu, jehož součástí křesťanství bylo a je, použil a používá cokoli, co se mu hodilo a hodí.
To, že Vy si to mylně zaměňujete a sjednocujete, je chybný úsudek, a to asi v tom smyslu, jako kdyby Smrt tvrdila, že kapitalismus je křesťanství. Což samozřejmě není. To, že to nemůžete pochopit, je sice velmi smutné, ale i poměrně logické, neboť tímto jsou postiženy celé tři (a v případě ČR dvě) generace lidí, kteří byli terorizováni komunismem.

Ono je to i tím, že zatímco jinde ve světě, kde jsou jiná náboženství, která jsou ústrky, zvyky, nemožností jiné volby či dokonce terorem, hluboce zakořeněna, bojuje křesťanství s jinými vírami či mezi různými pochybnými odrůdami víry své, tak v ČR, když si chce nyní křesťanství znovu vybojovat své původní postavení a moc, tak mu nezbývá, než se vymezovat proti ateismu, protože náboženské víry jsou v ČR, též na úbytě. No, a k tomu používá podobných lží, které tady Vy dokolečka opakujete, a to ve snaze ateismus jakkoli poškodit. Jenže to nejde, protože pravda je taková, že ateismus s komunismem nejde sjednocovat a ani jedno za druhé, zaměňovat.

Vaše: "mluvit se smrtelným pachem na perách o důkazech neexistence Boží," - WOW, fantastic dramatic inspiration. Tohle se Vám povedlo.

Vaše: "jste skutečně smrtelně nemocná." - Ne, ne. Ba právě zcela naopak, protože Smrt je zdravá jako sluníčko. A i Vám přeji totéž.

Vaše: "A myslím, že jsem pro vaše uzdravení udělal dost." - A to ani trochu nevíte, jak doopravdy moc jste, svými náboženskými názory, Smrti pomohl.

Obrázek uživatele Nosotonda

Death

Pokud budete tvrdošíjně zastávat, že život vznikl náhodou z hromady kamení díky smrti, pokud hlásáte, že smrt je základním principem evoluce, pokud si myslíte, že tvor nepotřebuje Tvůrce, pokud smrtelně vážně tvrdíte, že vesmír je věčný, pokud budete na smrt popírat dobrotu a lásku Boží, pokud si budete myslet, že bolševismus není čirá forma smrtícího ateismu, pokud budete mluvit se smrtelným pachem na perách o důkazech neexistence Boží, pokud popíráte smrtelně vážné neempirické poznání, jste skutečně smrtelně nemocná. A myslím, že jsem pro vaše uzdravení udělal dost. Tak pá, drahá...

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

pro Nosotonda

Přeji pěkný den,

Vaše: "Pokud konstatujete neexistenci Boží, jaké k tomu máte důkazy?" - Omlouvám se, nezlobte se, ale nebudu to znovu vše popisovat. Již jsem to tu několikrát psala a to jak v diskusi se sedahou, tak i s Georgem. Je to velice složité a i to nejzákladnější nám zabralo tolik příspěvků, že to má asi 40 stran, a to byla jen diskuse nad jedním ze základních zákonů.

A ano, vzhledem k tomu, že je zde prostor pro diskusi velmi omezený, tak občas nelze než zevšeobecňovat a tím bohužel dochází k nepřesnostem, které jsou pak používány jako argument proti. Zvláště pak, když Smrt stojí proti stávajícím a zakořeněným dogmatům.
Kompletní souhrn se snažím uspořádat do své knihy a tam, jak doufám už zevšeobecňovat nebudu muset, ale je to velice složitý a také hlavně na čas náročný proces.

Vaše: "Takže z vašeho "Z ničeho nikdy nic nevzniká a tak ani "bůh" z ničeho a v ničem vše stvořit nemůže." vyplývá, že věříte v nekonečný vesmír?" - Energie je nestvořitelná a nezničitelná - což je platný zákon a tak už ze samé podstaty všeho vyplývá, že to nemohlo být stvořeno. A ano, tím (a nejen tím) platí "nekonečný vesmír" a z toho vyplývá, že žádná prvotní příčina (natož nějaký hybatel) neexistuje. Tak, to bylo přesně to zevšeobecnění, o kterém jsem mluvila, takže si na tom mohou puntičkáři smlsnout.
Jen by si měli uvědomit, že toto je, analogicky vzato, jen první písmeno ve velmi, velmi dlouhé větě a nebo spíše několika dlouhých vět.

Vaše doplněná citace mého: "Je možné připustit, že stojí lidské vědecké výmysly oproti lidským náboženským výmyslům." - neodpovídá pravdě, neboť jsem nic takového nenapsala. Já nic takového nepřipouštěla, takže pro příště mne buď citujte přesně nebo jasně napište, že třeba: "Je možné připustit" - je jen Vaše vymyšlená fabulace, kterou vkládáte do mého výroku a tím zcela měníte podstatu toho, co jsem ve skutečnosti psala. Je to dost laciné, takhle Smrt podvádět.

Vaše: "Z čeho usuzujete, že všichni se rodí jako ateisté?" - Pokud Vám rodiče, společnost či stát o bohu nic neřekne, tak o vymyšleném "bohu" nevíte.

Vaše: "Satan dokáže člověka natolik zmást, že si vůbec neuvědomuje, že byl k něčemu veden nebo dokonce sveden. Kde berete jistotu, že Satan nemá zájem o vaše zotročení, když místo, které je v duši člověka vyhrazeno Bohu, je u vás prázdné?" - "satan, bůh, duše" a ani žádné "prázdné místo" ve Smrti, neexistují.

Vaše: "To, že vy jste nikdy a nikým nebyla psychickým vydíráním nucena již od malička uvěřit, je sice hezké, ale pokud vám není známo, 99% všech věřících samozřejmě nebylo tímto způsobem nuceno k víře." - Tak toto je zcela zřejmý nesmysl. Těch 99% jste odkoukal od bolševiků?

Smrt nijak nepopírá a i jsem Vám to jasně napsala, že někteří lidé dojdou ke své víře v "boha" v dospělosti a také proč - berlička, snadná odpověď, smysl života, hledání, ale většina věřících (a nejen křesťanských), je k bohu "přivlečena" již rodiči, kteří své děti již od útlého věku "bohem" psychicky straší a vydírají. Jedno z nejstrašnějších vydírání, které jsem měla možnost slyšet, bylo:
"Pomodli se, aby jsme všichni byli zdraví a nikomu se nic nestalo. Pokud se nepomodlíš, tak když se něco mamince a tatínkovi stane, tak za to můžeš ty. A ty přeci nechceš, aby se mamince a tatínkovi něco stalo, že?"

Toto (a desítky podobných psychologických hrůz) říkat velmi malým dětem, je tak odporné, že samo o sobě, to o víře v "boha", která se musí již od útlého věku takto děsivě vkládat do hlav, Smrti jasně říká, že je to špatné.

Je-li to navíc podmíněno i tím, že žijete ve státě, kde je nevírá v boha brána jako zlo nebo dokonce jako hrdelní zločin, tak se zcela jasně jedná o NUCENÍ k víře.
Vy tomu říkáte: "kteří měli svatbu v kostele nedodrželi slib, že budou děti ve víře vychovávat," a Smrt tomu říká nucená a často i násilná indoktrinace dětí - nesmysly.

Já Vám procenta dávat nebudu, ale rozhlédněte se po světě a spočítejte si počty takto již odmalička nucených sám a jestli opět dojdete ke svým 99% procentům, tak to pak máte k těm bolševikům blíže, než si myslíte.
Což však Smrt nijak nepřekvapuje, protože komunismus, je ve skutečnosti jen jiný druh náboženství.

Vaše: "abyste si více uvědomovala realitu, které bez Boha něco chybí." - Smrti nic nechybí a byla by ráda, kdyby v reálném světě ani nic jako "víra v boha" nepřebývalo, protože to, bohužel, vždy stálo, stojí a i nadále bude stát obrovské množství životů a také nepředstavitelné utrpení těch, co byli, jsou či budou "JINÍ".

Vaše: "Nejdokonalejší výrobky lidského umu mají vždy své tvůrce. A člověk je mnohem dokonalejší než jakýkoliv stroj. A ten, že by neměl Tvůrce? Tomu snad mohou věřit jen velmi nedokonalí lidé, spíše myšlením moc nezatížení." - A vida, tak takhle vypadá ta PÝCHA. No, hlavně když "víte", že ti ostatní jsou hluboce pod Vámi: "velmi nedokonalí lidé, spíše myšlením moc nezatížení". Děkuji za ukázku.

Vaše: "Tu "berličku" vůči Bohu stvořiteli i vůči naší vůli, která se vzpírá uvěřit a s pokorou přijmout Boha, skutečně potřebujeme. A vy také, vy nejste mimo tento svět, i když si často nárokujete patent na rozum." - Ano tipovala jsem Vaše obrácení na něco takového, ale být Vámi tak bych to tím Vaším, že to samé jako Vy: "skutečně potřebujeme" - nijak takto jednoduše nevzešeobecňovala, protože to neplatí. No, a Smrti už to vůbec nepodsouvejte - to je, aniž se Vás teď chci nějak dotknout, hloupost.

Vaše: "Nepletete se vy, když se domníváte, že náboženství má "zlo" špatně specifikováno? Kořeny evropské civilizace a morálky jsou pevně zakotveny v křesťanství." - Nepletu, neboť tak, jako ostatně všichni, se mohu v historii dočíst a v dnešní době i vysledovat, jak nás náboženství a jeho špatné specifikace "dobra a zla" a ty tzv. "kořeny evropské civilizace" dovedly k válkám a utrpení.

Vaše: "Inkvizice skutečně neměla v úmyslu likvidaci lidí, ale odstranění zla při zachování života heretiků, tedy jejich záchranu před Satanem." - A jelikož "satan ani bůh" neexistují, tak se nejednalo o nic jiného, než o to, že jedna skupina lidí chtěla vládnout těm ostatním a tak ti, co se nechtěli nechat ovládnout, byli "jen" mučeni (podle Vás: zachování života heretiků) tak dlouho, až se ovládnout nechali (podle Vás: zachránění před Satanem) a pokud ne, tak byli zabiti. To je zvrácené.

Vaše: "Neboť nejtěžší hříchy proti Bohu nejsou v tělesné oblasti, ale v duchovní. Například rouhání je podstatně těžším hříchem než manželská nevěra nebo obžerství." - Ano, další příklad, jak špatně specifikovaná je "náboženská morálka" a jak se od správné morálky velmi liší.

Vaše: "A má na svědomí především ty zločiny, které vy nespravedlivě přisuzujete bohu, vaší představě či karikatuře boha, tedy špatnému bohu." - Smrt má za to, že zločiny, které cituji z bible a které, jak je tam jasně napsáno, prováděl přímo Váš "bůh", jsou jeho zločiny.
Nebo tím chcete říci, že snad s biblí nesouhlasíte a že to není pravda? Nebo tím chcete říci, že to je pouze karikatura "boha" nebo, že to není Váš "bůh" či, že je to špatný "bůh"?

Vaše: "Vy nejste obyčejná Smrt, pro mne tedy ne." - Divné. Tak pro Vás ještě jednou: Jsem jen obyčejná Smrt.
To, co to je pro Vás, je pro Smrt irelevantní, protože jsem-li obyčejná a to jsem, tak se na tom ani Vaším smýšlením, nic nezmění.

Vaše: "Mýlíte se, že ateismus není zlo, ale pravda. " - Tak mi tedy dokažte opak. Zatím se Vám to nepodařilo. Důkazy boha žádné nemáte a tak se jen svým hrubým (a zcela mylným) zaměňováním ateismu s bolševismem, snažíte svou ideologii víry, která má na rukou spousty krve, stejně tak jako bolševismus, obhajovat proti pravdě ve své nejčistější (vrozené) podstatě, kterou ateismus je.

Vaše: "Co, když mají věřící pravdu? Doporučuji chovat se tak, jako by ji věřící měli. Bude-li to skutečně pravda, neprohloupíte, nebude-li to pravda, po smrti nám i vám to bude jedno." - Blaise Pascal by měl, z Vás a Vaší interpretace jeho "sázky" v praxi, jistě radost. Smrt Vám však může říci jen to, že sázet nijak nepotřebuje, protože ví.
Nicméně, Smrt by si z Pascalových "Myšlenek", a to samozřejmě přesto, že s ním v mnohém názorově velmi nesouhlasím, vybrala spíše:
- "Sdělovat komukoli pravdu, je prospěšné pro toho, komu se sděluje, ale nevýhodné pro toho, kdo jí sděluje, protože ten si od toho, komu pravdu sdělil, vyslouží nenávist."
- "Spravedlnost bez síly je bezmocná, síla bez spravedlnosti tyranská."
- "Můžeme zabíjet, aby nebyli zlí lidé? Místo jednoho tím jen naděláme dva."

Takže, Smrt Vám sdělila pravdu - "bůh" neexistuje.

Jak s tím naložíte a jestli si to prospěšné vezmete k dobru a nebo ne, je už jen na Vás.

Obrázek uživatele Nosotonda

Death

Díky za rychlou odpověď. Pokud konstatujete neexistenci Boží, jaké k tomu máte důkazy?

Je možné připustit, že stojí lidské vědecké výmysly oproti lidským náboženským výmyslům. Je to první krůček k tomu, abyste pochopila, že i lidské náboženské výmysly mají reálný podklad v Bohu.

Z čeho usuzujete, že všichni se rodí jako ateisté?
Je skutečně možné, že s vymyšleným bohem za zády skutečně některé režimy vládnou. Pokud by vlády vycházely od skutečného Boha, tedy nevymyšleného, určitě bychom tuto vládu chtěli a dokázali ocenit.

Satan dokáže člověka natolik zmást, že si vůbec neuvědomuje, že byl k něčemu veden nebo dokonce sveden. Kde berete jistotu, že Satan nemá zájem o vaše zotročení, když místo, které je v duši člověka vyhrazeno Bohu, je u vás prázdné?

To, že vy jste nikdy a nikým nebyla psychickým vydíráním nucena již od malička uvěřit, je sice hezké, ale pokud vám není známo, 99% všech věřících samozřejmě nebylo tímto způsobem nuceno k víře. Nicméně nějaká chyba ve vaší minulosti způsobila, že rodičové, dědečkové nebo pradědečkové, kteří měli svatbu v kostele nedodrželi slib, že budou děti ve víře vychovávat, nebo se jim nezdařila výchova v tom, aby váš rod zachoval dědictví otců.

To, že jste nebo jste byla dostatečně stará, by mělo naopak vést k tomu, abyste si více uvědomovala realitu, které bez Boha něco chybí. Nejdokonalejší výrobky lidského umu mají vždy své tvůrce. A člověk je mnohem dokonalejší než jakýkoliv stroj. A ten, že by neměl Tvůrce? Tomu snad mohou věřit jen velmi nedokonalí lidé, spíše myšlením moc nezatížení.

To, že bůh neexistuje naprosto není zřejmé. Toto tvrzení je způsobeno redukcí poznání na smyslovou úroveň a odmítnutím hledání příčin a důvodů v naší realitě.

No, a berličku ("bůh") nebo snadnou odpověď na vše ("bůh") či dokonce smysl života ("bůh") neberu jako nedostatek, ale jako nutnost. Tu "berličku" vůči Bohu stvořiteli i vůči naší vůli, která se vzpírá uvěřit a s pokorou přijmout Boha, skutečně potřebujeme. A vy také, vy nejste mimo tento svět, i když si často nárokujete patent na rozum.

Velmi dobře si dovedu představit skutečnou svobodu myšlení, neboť jsem v rozporu s hlavním proudem ateismu a militantního ateismu uvěřil. Pravou nesvobodu jsem cítil za bolševika a dnes cítím v souvislosti s přerozdělováním hodnot v Evropské unii, tedy nerozlučně spjaté a ateismem.

Přiznám se, že se snažím i maličkostmi otřást vaší nemístnou sebedůvěrou. Nepoužívám k tomu lži, neboť vaše myšlenky jsou často "kradené" z děl sadistických vládců totalitních režimů.

Nesouhlasím s tím, co mi vkládáte do mysli. Je třeba rozlišovat mezi militantními ateisty a ateisty, kteří nežijí z nenávisti k Bohu.

Nepletete se vy, když se domníváte, že náboženství má "zlo" špatně specifikováno? Kořeny evropské civilizace a morálky jsou pevně zakotveny v křesťanství. Ať se vám to líbí nebo ne. Možná budete výjimečně vědět, ve kterých státech byl postupně legalizován potrat?
Tedy ateistická velmoc SSSR ve 20.letech, socialistické Švédsko ve 30. letech minulého století a dále hitlerovské Německo, ale pouze pro neárijské ženy.

Takže z vašeho "Z ničeho nikdy nic nevzniká a tak ani "bůh" z ničeho a v ničem vše stvořit nemůže." vyplývá, že věříte v nekonečný vesmír? Pokud by byl konečný, muselo by platit, že něco bylo vyvedeno k bytí z ničeho. A vědecky byste přišla na to, že to je První hybatel, První příčina, Nutné oproti nahodilému, Absolutní idea či Tvůrce řádu vesmíru.

Bůh je stvořitelem všeho viditelného i neviditelného. Ten, kdo si myslí, že láska, víra a naděje jako ctnosti se utvořily samoorganizací nebo se tu jen tak vynořily z chaosu, že vůle a vědomí vznikly z hmoty, nepoznává pravou realitu, ale je veden a sveden.

Možná, že obžerství, tedy nestřídmost nastává už od tří diskusních příspěvků adresovaných pro Death nebo pro Noso-já.

Inkvizice skutečně neměla v úmyslu likvidaci lidí, ale odstranění zla při zachování života heretiků, tedy jejich záchranu před Satanem. Neboť nejtěžší hříchy proti Bohu nejsou v tělesné oblasti, ale v duchovní. Například rouhání je podstatně těžším hříchem než manželská nevěra nebo obžerství. Doporučuji knihy nebo internetové stráky pana Radomíra Malého. Dle dobových informací byly podmínky ve vězení inkvizice než ve světských vězeních nesrovnatelně lidštějšími. Nevěříte?

Vraždícího boha vynechte, snažte se poznat milujícího a milosrdného Boha. Myslete více na sebe, na svou a naši spásu.

Vy nejste obyčejná Smrt, pro mne tedy ne. Zatím se mnou žádná vaše kolegyně nediskutovala. Pýcha je skutečně nejhorší z nectností. A má na svědomí především ty zločiny, které vy nespravedlivě přisuzujete bohu, vaší představě či karikatuře boha, tedy špatnému bohu.

Mýlíte se, že ateismus není zlo, ale pravda. Mýlíte se, neboť si vybíráte příklady, které se vám hodí pro důkaz vaší ideologie. Stejně jako vědcové.

Jedním z hříchů je také opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství. Tak už tolik nespoléhejte a nerouhejte se. Co, když mají věřící pravdu? Doporučuji chovat se tak, jako by ji věřící měli. Bude-li to skutečně pravda, neprohloupíte, nebude-li to pravda, po smrti nám i vám to bude jedno.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

pro Nosotonda

Přeji pěkný den,

Vaše: "Zkuste se zbavit vašeho předsudku, že Bůh neexistuje." - Tady se nejedná o předsudek, to je prostá skutečnost.

Vaše: "Naproti tomu jsou neověřené lidské výmysly, které se staví do role vědeckého poznání, tedy teorie velkého třesku a evoluce." - Pokud máte velký třesk a evoluci za lidské výmysly (s čímž Smrt ne zcela souhlasí), pak tedy stojí lidské vědecké výmysly oproti lidským náboženským výmyslům.

Vaše: "Nikdo se nenarodí jako ateista. Člověk je přirozeně náboženský, což lze doložit tím, že žádná kultura v minulosti nebyla ateistická." - Všichni se rodí jako ateisté, a to, že kultury nebyly ateistické není doklad toho, že to tak není, ale jen toho, že většině vládcům se vládlo lépe s vymyšleným (trestajícím) bohem za zády.

Vaše: "K ateismu jste byla buď vedena, nebo svedena." - To se mýlíte, neboť to není pravda.
Jen jsem nikdy a nikým nebyla psychickým vydíráním nucena již od malička uvěřit (ať už v boha či něco jiného) a když už jsem byla dostatečně stará na to, abych si mohla svobodně ověřit, co je skutečná pravda, tak jsem na základě vědění a se zcela objektivním rozhledem, zjistila to zřejmé - "bůh" neexistuje a byl jen vymyšlen, aby se lidské masy daly lépe ovládat.
No, a berličku ("bůh") nebo snadnou odpověď na vše ("bůh") či dokonce smysl života ("bůh"), když ho někdo nemá a zoufale ho "hledá, tak to Smrt naštěstí nepotřebuje.

Je jasné, že Vy si to asi nedovedete představit - tu skutečnou svobodu myšlení, bez jakéhokoli ovlivňování, ale taková už Smrt je - zcela svobodná - od narození až do smrti.

Vaše: "Zkuste raději psát zlo malými písmeny." - No, píši to velkými písmeny z toho důvodu, aby bylo jasné, že mluvím o zcela konkrétním zlu a nechci, aby to v textu zapadlo. Je to jen taková obyčejná stylistická úprava a Vy si to hned vysvětlujete jako něco hrozného a přirovnáváte mne k: "Stavíte se do role totalitních diktátorů, kteří rozhodovali, co je zlo a co dobro. Tak jako Nero, bolševičtí bossové, bezbožečtí sexuologové a další." - Je vidět, že i u takovýchto nesmyslných maličkostí, si okamžitě hledáte záminku a nemyslíte na nic jiného, než jak oponenta hned napadnout tím nejhorším, co znáte.
Musí to být pro Vás dost smutné, pořád se utěšovat tím, že všichni ateisté jsou jen banda bolševiků a tak si neustále omlouvat to, proč přehlížíte pravdu.

Vaše: "Pletete se velmi, když píšete, že nelze měnit postoj ke zlu." - Nepletu, protože ke ZLU nelze postoj nikdy měnit. To, že se mění postoj k tomu, co nazývá náboženství "zlem", je logické, protože náboženství má "zlo" špatně specifikováno.
A zase - Vy předpokládáte, že všichni ateisté nadšeně tleskají k tomu, že žena jde na potrat? To už nejsou ve Vašem případě ani ty zamlžovací náboženské brýle, ale spíše náboženské klapky na oči a uši. Vy jste fakt úplně mimo.
Víte myslím, že to tady nebudu ani dál rozvíjet, protože Vy to stejně nepochopíte, tak jako jste nepochopil ani to základní - že vražda dítěte je vždy stejné ZLO a že je úplně jedno, z jakého důvodu to je a tak Vaše opovrhování ateisty bez rozdílu ohledně potratů, je vlastně jen Vaše náboženské pokrytectví, kdy si skutečné vraždy dětí v poklidu omlouváte "bohem". Až pochopíte tyto základy, tak můžeme přejít na další "level".

Vaše: "Nebudu se rozepisovat ohledně evoluce a velkého třesku. Na to vysloveně nemáte, ale to je bohužel jedním z rysů dnešní společnosti." - Děkuji. Také pochybuji, že bychom spolu mohli na toto téma fundovaně hovořit, protože jiné Vaše odpovědi (zcela mimo) třeba Telestovi, Stourovi apod. mi jasně ukázaly, že na tohle opravdu nemám.

Vaše: "Z ničeho něco skutečně nevzniká, jen Bůh může stvořit z ničeho. Ale to je pro vás moc a moc těžké pochopit. A důkazy se nehodláte trápit." - Z ničeho nikdy nic nevzniká a tak ani "bůh" z ničeho a v ničem vše stvořit nemůže. To, že je to i tím, že "bůh" ani neexistuje, je jen bonus navíc. Ale to je pro vás moc a moc těžké pochopit. A tím, že žádné skutečné důkazy "boha" nemáte, se nehodláte trápit.

Vaše: "V Božích slovech není nenávist." - Pokud někomu nestačilo - "Ukamenuj ho k smrti – vždyť tě chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha" a další, co jsem tu psala, tak existují další desítky nenávistných slov "boha", která jsou v bibli uvedená. To, že to Vy nevidíte, bude asi tím, že Vy si ani vraždění dětí v "božím jméně" nevysvětlujete nenávistně, ale jako něco správného. Hrůza.

Vaše: "A co takhle přikázání lásky, Desatero a kardinální ctnosti?" - Už jsem Vám jednou psala, že nemorální části desatera (první deska - krom cti otce a matku svou - i když někdo to zařazujete až na druhou desku) nejsou pro Smrt ničím jiným, než špatností, která stála stamiliony lidských životů.

Vaše: "že jste nikdy lásku nepoznala, necítila víru a neměla naději? To jsou božské ctnosti." - Takové hlouposti - láska a naděje - to přeci nemá s "bohem" co dělat.

Vaše: "Nejsou pro vás přitažlivější pýcha, závist, hněv, lakota, smilstvo, obžerství? Pokud se týče lenosti, věřím že alespoň touto neřestí netrpíte." - Smrt vůbec netuší, co to zase plácáte. Snad jen - od kdy začíná obžerství? Je to od jedné čokolády denně nebo až od tří čokolád?

Vaše: "Určitě ani netušíte, že církevní inkvizice neměla v úmyslu zabíjet člověka pro jiné přesvědčení, ale zbavit člověka zla, které pocházelo z rouhání, pýchy a odvracení od Boží dobroty." - Takže Vás zabili protože jste nesdílel jejich úchylné názory na to, co je "zlo", že se nelze rouhat, když neexistuje nikdo, proti komu byste se rouhal, že "pýcha" není pýcha, ale jen jejich zvrácená představa toho, co podle nich "pýcha" je, že odvrátit se od "boží dobroty nelze, neboť nic takového není. No, tak tomu Smrt říká - mít jiný názor a přesvědčení. Takže právě to - zabít ty, kdo mají jiné přesvědčení - měla inkvizice v úmyslu.

Vaše: "Světská moc řešila hrdelním trestem až tvrdošíjné hříšníky, se kterými si inkvizice pro jejich zasažení hříchem a zločinem nevěděla rady." - Takže mučit a mučit, pro amorální a zvrhlou představu toho, co někteří náboženští fanatici pokládali za "hřích a zločin" a když už ani to nepomohlo (nevěděli si rady, jak ještě účinněji mučit), tak zabít. To je skutečná inkviziční humanita v praxi. A Smrt se už ani nediví, že to Vy tak hrůzně schvalujete.

Vaše: "Ale již podle výběru citátů je zřejmé, že se vyžíváte ve zlu. Ne, že proti němu chcete bojovat! Pokud byste chtěla skutečně bojovat proti zlu, začala byste bojem proti své pýše a proti projevům ateismu." - Je důležité, aby si lidé uvědomili, že víra slepě vycházející od "vraždícího boha" a z bible, ve které se autor vyžívá v popisování amorálností a zvrhlostí, které navíc vydává za "správné", není správná a aby rozpoznali, že špatnost je špatnost i když jim to říká "bůh".

Má pýcha? - Co to je? Vždyť já jsem jen obyčejná Smrt, takže netuším, kde jste ke svým závěrům došel.

Ateismus není zlo, ale pravda. Proti takové pravdě netřeba bojovat, zvláště pak proto, že ateismus, na rozdíl od náboženství, nikoho nevyzývá k vraždění jinak smýšlejících. Ale chápu - máte prostě své pomýlené "náboženské zlo" a tak už ani neuvažujete rozumně, protože jinak byste tento zásadní rozdíl viděl.

Vaše: "Rouhání je skutečně těžký hřích, který byl trestán velmi přísně. Navíc lze uvést kromě smrti tělesné i smrt duchovní. Rouhání je přímá cesta k duchovní smrti. Co když jste k ní velmi blízko?" - Smrt je dost stará, takže k tělesné smrti má jistě blízko a co se týká duchovní smrti - už jsem Vám jistě psala, že duše neexistuje, takže - tam je to bez problémů.

Vaše: "Ukamenuj ho k smrti – vždyť tě chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha" je dalším důkazem Boží existence. Neboť proč by byl tak přísný trest, kdyby Bůh neexistoval?" - Vy jste asi nikdy nečetl historii trestu smrti, že? Tam byste zjistil, že někteří lidé jsou schopni vymyslet daleko brutálnější "tresty" a to i bez boha, takže jste se svým "důkazem boha" zase úplně vedle.

Vaše: "Pokud by Bůh neexistoval, proč by byl tak přísný trest za rouhání? To ti lidé byli zcela mimo? Nebo jsme dnes všichni více méně mimo?" - Ano, část z nich byla zcela mimo, neboť věřili a část naopak věděla velmi dobře, co činí - potřebovali zasít opravdový strach a hrůzu do myslí lidí, aby uvěřili, ale tak jako tak, to není jen otázka věřících, neboť lidé jsou zvířata - protože vymyslet tisíce hrůzných způsobů, jak usmrtit druhého člověka, je opravdové zvěrstvo.

Obrázek uživatele Nosotonda

Death

Dobrou noc Přeje Nosotonda

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Nosotonda

Death

Přeji ještě hezčí den!

Zkuste se zbavit vašeho předsudku, že Bůh neexistuje. Neboť pod tímto zorným pohledem se vše, i to co myslíte dobře, rozpadá. Osobní vztah k Bohu, stvořený svět, podložené a staletími ověřené důkazy Boží existence vedou nesporně k Bohu, jako nejvyššímu jsoucnu. Naproti tomu jsou neověřené lidské výmysly, které se staví do role vědeckého poznání, tedy teorie velkého třesku a evoluce.

Nikdo se nenarodí jako ateista. Člověk je přirozeně náboženský, což lze doložit tím, že žádná kultura v minulosti nebyla ateistická. K ateismu jste byla buď vedena, nebo svedena.

Zkuste raději psát zlo malými písmeny. Stavíte se do role totalitních diktátorů, kteří rozhodovali, co je zlo a co dobro. Tak jako Nero, bolševičtí bossové, bezbožečtí sexuologové a další. Je jen vaše škoda, že si neuvědomujete, že duchovní zlo má příznivé podmínky i ve vás.

Pletete se velmi, když píšete, že nelze měnit postoj ke zlu. Dnešní společnost pod jhem ateismu nepovažuje za zlo potraty, nepovažuje za zlo svazek homosexuálů, neboť jej klade na stejnou úroveň jako manželství, nepovažuje za zlo manželskou nevěru, neboť popírá monogamní povahu člověka, nepovažuje za zlo eutanázii, tleská těm, kteří plivají na posvátné knihy.

Nebudu se rozepisovat ohledně evoluce a velkého třesku. Na to vysloveně nemáte, ale to je bohužel jedním z rysů dnešní společnosti. Mnoho lidí se domnívá, že "věda to dokázala". Ale přitom jsou to jen neověřené domněnky, které se boří každým novým objevem.

Z ničeho něco skutečně nevzniká, jen Bůh může stvořit z ničeho. Ale to je pro vás moc a moc těžké pochopit. A důkazy se nehodláte trápit. Máte přece jednou provždy pravdu.

V Božích slovech není nenávist. Ta je ve slovech odpůrců Boha, tedy v militantním ateismu.
Pokud se vám nelíbí víra, naděje a láska, neznamená to, že jste nikdy lásku nepoznala, necítila víru a neměla naději? To jsou božské ctnosti. A co takhle přikázání lásky, Desatero a kardinální ctnosti? Nejsou pro vás přitažlivější pýcha, závist, hněv, lakota, smilstvo, obžerství? Pokud se týče lenosti, věřím že alespoň touto neřestí netrpíte.

Nevím, kde berete, že víra v boha povraždila daleko větší část obyvatelstva, než obě světové války a kulturní revoluce v Číně dohromady? Víra v Boha nezabíjí, zabíjí lidé, kteří se velmi často za víru schovávají. Ani nevyplývá z víry, že USA se podílí téměř 2/3 na světovém obchodu se zbraněmi.

Určitě ani netušíte, že církevní inkvizice neměla v úmyslu zabíjet člověka pro jiné přesvědčení, ale zbavit člověka zla, které pocházelo z rouhání, pýchy a odvracení od Boží dobroty. Na rozdíl od ateistických režimů, kde šlo o to zabít všechny skutečné ale i zdánlivé nepřátele. Světská moc řešila hrdelním trestem až tvrdošíjné hříšníky, se kterými si inkvizice pro jejich zasažení hříchem a zločinem nevěděla rady.
Jako příklad slouží upálení Giordana Bruna nebyl potrestán za "a přece se točí". Byl potrestán za panteismus, který hlásal že vše je Bůh, a dále jako zločinec, který utopil svého představeného. Navíc jako špion Alžběty I. měl na svědomí smrt tisíců věřících, kteří zachovali věrnost Římu.

To, že jsem nečetl Mein Kampf neznamená, že se nemohu k tomu, co vím o nacistech z mnoha jiných historických svědectví vyjádřit. Navíc jsem na základě známých skutečností bolševismu správně předpokládal, že Leninova kniha militantního ateismu Stát a revoluce, bude primitivním ateismem plna nenávisti. A když jsem to četl, bylo to snad ještě horší. V osmdesátých letech jsem správně předpokládal, že k rozpadu socialistického společenství dojde nejdříve v SSSR a další...

Určitě znáte lepší citáty z Bible. Ale již podle výběru citátů je zřejmé, že se vyžíváte ve zlu. Ne, že proti němu chcete bojovat! Pokud byste chtěla skutečně bojovat proti zlu, začala byste bojem proti své pýše a proti projevům ateismu. O naší svaté knize se raději nezmiňujte, neboť je jasné, že si vybíráte jen to, co se týká zla. Jak byste potom mohla uvěřit v Dobro?

Rouhání je skutečně těžký hřích, který byl trestán velmi přísně. Ten, kdo se staví do role Boha, a to často děláme všichni bez ohledu na to, zda jsme věřící nebo ne, ohrožuje celou pospolitost. Navíc lze uvést kromě smrti tělesné i smrt duchovní. Rouhání je přímá cesta k duchovní smrti. Co když jste k ní velmi blízko?

"Ukamenuj ho k smrti – vždyť tě chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha" je dalším důkazem Boží existence. Neboť proč by byl tak přísný trest, kdyby Bůh neexistoval? Jediná vaše záchrana z tohoto rébusu pro vás by mohla být, že lidé byli hloupí. Jak by však z hloupých lidí minulosti mohli vyrůst ti, kteří si dnes myslí, že jsou chytří?
Pokud by Bůh neexistoval, proč by byl tak přísný trest za rouhání? To ti lidé byli zcela mimo? Nebo jsme dnes všichni více méně mimo?

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

pro Nosotonda

Přeji pěkný den,

Vaše: "Dovoluji si upřesnit význam svého tvrzení ve smyslu nevyčítat. Navíc si uvědomte, že předkládaná fakta mohou být protichůdná." - Takové "upřesnění" mění Vaší prvotní myšlenku: "lepší nepřipomínat" v něco úplně jiného a já pak zcela zbytečně reaguji na to, co jste Vy napsal "nepřesně". Co si to takhle (pro příště) lépe promyslet. Přesto - proč tedy Vy druhým "vyčítáte" a přitom žádáte druhé, aby to Vám nedělali?
Ano, tzv. fakta mohou být protichůdná, a to podle toho, která strana je předkládá. Jak se říká - historii píší pouze tehdejší vítězové, a to tak, jak se jim to hodí (viz. bible).

Vaše: "Například inkvizice může být chápána ve vašem zjednodušujícím pohledu pouze jako zlo, pohled na francouzskou revoluci je dost rozdílný mezi jednotlivými konfesemi a volnomyšlenkáři, husitské války se svými pustošivými důsledky, zaviněné vojsky a krutostí obou znepřátelených stran, byly v jistou dobu a částečně i dnes nepřiměřeně glorifikovány." - Zabíjíte-li jiné lidi pro jejich odlišný názor, tak je to ZLO a je jedno, jestli je to "bůh", inkvizitor, jakobín, křesťan, husita, křižák či ateista apod. Už jste to pochopil? Smrt rozdíly nedělá. A také nemůže pochopit, jak Vy, takové rozdíly dělat můžete.

Vaše: "Opět jsem se vyjádřil nepřesně nebo neúplně." - No, a já se pak mohu upsat, jak Vám na ty Vaše nepřesnosti co nejlépe odpovědět, abych se pak jen dozvěděla, že jste to tak vlastně "nemyslel".

Vaše: "Přece nelze, abych se jen vyžíval ve zdůrazňování toho, co nás rozděluje." - Nejde o žádné vyžívání. Smrt má jen za úkol poukazovat na ZLO a rozhodně nemůže za to, že Vaše svatá kniha ho obsahuje v tak obrovském množství.

Vaše: "Může se změnit postoj ke zlu, tento postoj není jednou provždy jednotlivým lidem dán. Ale zdá se, že tohle vám uniká." - Smrti takovéto výmluvy neunikají. Jenže postoj ke ZLU nelze měnit, tak jak se Vám to zrovna hodí. A toto evidentně uniká Vám.

Vaše: "Vůči stvořitelskému dílu našeho Pána můžeme mít výhrady, ale to nic nemění na tom, že samo se nic v přírodě nestane, jak tvrdí ateistická věda." - Vůči evoluci můžete mít výhrady, ale to nic nemění na tom, že z ničeho vše žádný "bůh" nestvořil, jak tvrdí věřící. Za a) - "bůh" neexistuje a za b) - z ničeho něco stvořit nelze.

Vaše: "A mnoho ateistických režimů bylo skutečně velkým trestem a tragédií pro miliony lidí." - A mnoho náboženských režimů bylo a i nadále je, skutečně velkým trestem a tragédií pro stamiliony lidí.

Vaše: "To bychom mohli našemu národu omílat furt dokola, že kdysi vyvraždili Slavníkovce" - Poněkud jste se vyhnula odpovědi" - Nevyhnula, jen jsem nespecifikovala "Slavníkovce" v tom, kde jsem zmiňovala o tom, proč to: "nevztáhnete i na jiné drsné historické skutečnosti". A také - pokud Smrt ví, tak se vyvraždění Slavníkovců, v ČR na školách, neustále dokola "omílá". A ano, Smrt na to říká - bylo to špatné.

Vaše: "Nedovedete rozlišovat násilí a nenávist v ateistických totalitních režimech od násilí a nenávisti, které je v rozporu s učením církve." - Nedovedete rozlišovat, že násilí a nenávist v totalitních režimech, je zcela v rozporu s ateismem, které žádné násilí nehlásá, a to na rozdíl od násilí v náboženských totalitních režimech, které mají násilí pevně zakotveno ve svých svatých knihách - "slovech božích" - což nám jasně dokládá, že toto násilí a nenávist, je tedy zcela v souladu s učením církví a náboženství.

Vaše: "Ale jestli kladete na stejnou úroveň teologické ctnosti jako víra, naděje, láska a na druhé straně třídní boj nebo čistou rasu, tak mi je vás skutečně líto." - Co to zase melete? Vy už zase nevíte, jak smysluplně odpovídat a tak Smrti vkládáte "do úst" něco, co nikdy neřekla a ani nenaznačila? Pro mne je každé ZLO ZLEM - to Vy si jedno ZLO - to "boží" omlouváte. A tomu chcete říkat "teologické ctnosti"?

Vaše: "Je možné srovnávat skutečnosti tehdejší doby." - Pokud chcete "skutečnosti" tehdejší doby předkládat jako dnešní měřítko morálky, tak je nutné to srovnávat se vším, co se v historii událo, a to až do dnešní doby. A pak lehce zjistíte, že je to ZLO, které je zcela souměřitelné s tím, co Vy "vyčítáte" ostatním.

Vaše: "Na druhé straně jsou zde nedávné historické události, které svou krutostí ve jménu pokroku způsobily mnohem větší utrpení rozsahem i formou a jsme s nimi každodenně konfrontováni." - Chcete posuzovat míru utrpení? Miliony mrtvých v bibli, náboženských válkách, na hranicích či popravištích proti jiným milionům mrtvých? OK - jsem připravena - na tomto není problém doložit, že víra v boha povraždila daleko větší část obyvatelstva, než obě světové války a kulturní revoluce v Číně dohromady.
Chcete posuzovat utrpení lidí tím, že když to bylo dávno, tak je to podle Vás "jedno", zatímco když se to týká Vás, tak to není jedno? Myslíte si, že v zabití dítěte "tehdy" a "teď" je nějaký rozdíl? Myslíte si, že v zájmu náboženství je to snad v pořádku? Smrt v tom opět žádný rozdíl nedělá - je to ZLO. Jak to, že Vy si ty rozdíly jste schopen udělat? Je to Vaší vírou? Pak je zcela evidentní, že taková víra je špatnost, když vraždu jednoho dítěte omluví a jiného ne.

Vaše: "Na druhé straně musíte uznat, že mám právo nečíst Marx-Leninovy spisy, Engelsovo Vliv práce na polidštění opice a povídačky o velkém třesku." - Samozřejmě.

Vaše: "Zajímavé, že před rozšířením ateismu na takové hlouposti, které nám servírují vědcové, nevěřili ani ti největší prosťáčkové." - Pokud to dali najevo byli povražděni - což lze lehce doložit. Zákony v tehdejších náboženských totalitních režimech a bible hovoří jasně - nevěříš = smrt.

Vaše odpověď: "Kde se schováváte vy?" na moje: "pojmenovat skutečné ZLO, a to ať se skrývá kdekoli." - Myslel-li jste tím, že jsem ZLO, tak Smrt ZLO není, protože to by znamenalo nutnost klesnout i na úroveň některých věřících, kteří si to své "bohem" hlásané ZLO pochvalují a to nemám v úmyslu.
Myslel-li jste tím něco jiného, tak to lépe vysvětlete, aby zas nedošlo k nějaké té Vaší "nepřesnosti".

Vaše: "Nečetl jsem Mein Kampf." - Tak se k tomu nezkoušejte "fundovaně" vyjádřit, protože pak řešíte úplné nesmysly, které jste posbíral kdoví kde a které posuzujete jen ze své neznalosti a omezeného (tím myslím jednostranného) náboženského hlediska a přitom o pravé podstatě tohoto ZLA, nemáte ani ponětí.

Vaše: "Máte pravdu, že podle Písma není jednoznačné, jak se máme zachovat." - Měla bych Vám poděkovat, že mi dáváte za pravdu, ale nepoděkuji, protože Smrt říkala něco jiného - v bibli je totiž "jednoznačně" napsáno, jak se máte zachovat, a to je:
- "Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít!"
- "ať je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina,"
- "Nesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýt, musíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti – vždyť tě chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha,"
- "atd., atd., atd."

Vaše: "To je rozporuplný názor, který se neopírá o historické zkušenosti. A navíc se vyvrací. Kdyby byli všichni vybiti, nemohli by mít potomky a nebyla byste ani vy." - To je jen obyčejná pravda. Jsou miliony zaznamenaných mrtvých, kteří nevěřili ve Vašeho "boha". A rozhodně se nijak nevyvrací. Vy si snad myslíte, že ateisté nemohou mít za rodiče věřící? To je samozřejmě blbost.
Ono je to totiž v něčem jiném. Jako ateista se každý člověk rodí a tak záleží jen na stupni "agresivity" - rodičů, okolí, právního náboženského totalitismu či na stupni "hledání", zda se z člověka věřící stane či ne.

A tak Smrt se ateistkou nestala, ale jako ateistka se narodila a když hledá, tak jen to, co existuje - a tuto definici "bůh" zcela jasně nesplňuje.

Vaše: "Stavíte se do role Boha a to je skutečně vážné. Je to rouhání, jestli to nevíte." - Smrt se nemůže stavět do "role boha" protože "bůh" neexistuje. Jestli je to podle nějakých věřících rouhání - tak to je Smrti jedno. Zcela zcestná víra v neexistujícího "boha" plodí i zcela zcestné a nesmyslné označování jakéhosi "rouhání".

Obrázek uživatele Nosotonda

Death

Přeji pěkný den,

"bude lepší nepřipomínat si Bartolemějskou noc nebo Kalvínovo působení v Ženevě, a hledat sporné body."

Dovoluji si upřesnit význam svého tvrzení ve smyslu nevyčítat. Navíc si uvědomte, že předkládaná fakta mohou být protichůdná. Například inkvizice může být chápána ve vašem zjednodušujícím pohledu pouze jako zlo, pohled na francouzskou revoluci je dost rozdílný mezi jednotlivými konfesemi a volnomyšlenkáři, husitské války se svými pustošivými důsledky, zaviněné vojsky a krutostí obou znepřátelených stran, byly v jistou dobu a částečně i dnes nepřiměřeně glorifikovány.
Přece nelze, abych se jen vyžíval ve zdůrazňování toho, co nás rozděluje.

Naopak, je velmi důležité historii nejen připomínat,
Opět jsem se vyjádřil nepřesně nebo neúplně. Myslel jsem také na to, že není možné, aby třeba jeden z partnerů zdánlivě odpustil druhému nevěru, ale neustále mu ji v dalším životě připomínal.

"odmítám číst knihy Makabejské z katolického kánonu..." Tím, že nad tím špatným zavřete oči, se to nijak nezmění
Ona se skutečnost v minulosti nedá změnit. Může se změnit postoj ke zlu, tento postoj není jednou provždy jednotlivým lidem dán. Ale zdá se, že tohle vám uniká. Vůči stvořitelskému dílu našeho Pána můžeme mít výhrady, ale to nic nemění na tom, že samo se nic v přírodě nestane, jak tvrdí ateistická věda. Bůh ve své dokonalosti věděl a poznal, co je pro nás nejlepší, čeho se máme vystříhat a jakou formou má být trestána vzpoura. A mnoho ateistických režimů bylo skutečně velkým trestem a tragédií pro miliony lidí.

"To bychom mohli našemu národu omílat furt dokola, že kdysi vyvraždili Slavníkovce"
Poněkud jste se vyhnula odpovědi

Neříkal jste zde Vy sám, kdo (ateisté, evoluce) může za komunismus a nacismus?
Nedovedete rozlišovat násilí a nenávist v ateistických totalitních režimech od násilí a nenávisti, které je v rozporu s učením církve. Ale jestli kladete na stejnou úroveň teologické ctnosti jako víra, naděje, láska a na druhé straně třídní boj nebo čistou rasu, tak mi je vás skutečně líto.

"Některé knihy Starého zákona jsou historické, podávají tedy drsnou skutečnost té doby." - nevztáhnete i na jiné drsné historické skutečnosti.
Je možné srovnávat skutečnosti tehdejší doby. Srovnáním s kulturou ostatních "pronárodů" té doby lze hodnotit velmi pozitivně biblické Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. /Exodus 21; 24,25
Na druhé straně jsou zde nedávné historické události, které svou krutostí ve jménu pokroku způsobily mnohem větší utrpení rozsahem i formou a jsme s nimi každodenně konfrontováni.

něco ve smyslu - "se to stalo - zapomeňme"? Když toho jste schopen u bible, tak proč ne u všeho?
Myslím, že na hrůzy ateistických totalitních společností by se skutečně nemělo zapomínat. Na druhé straně musíte uznat, že mám právo nečíst Marx-Leninovy spisy, Engelsovo Vliv práce na polidštění opice a povídačky o velkém třesku. Vy věříte, že opice, jak učili nás, skutečně začala jen tak pracovat a že mohla jako neuvědomělá provozovat činnost, která je nerozlučitelně spjata právě s uvědomělou činností člověka. Je to asi tak rozumné tvrzení, jako když by se sestavil počítač pouze část hardware a čekalo se, než si sám vytvoří software.
Zajímavé, že před rozšířením ateismu na takové hlouposti, které nám servírují vědcové, nevěřili ani ti největší prosťáčkové.

Jenže, to je právě ono - lidé nesmí zapomenout a musí být vždy připraveni jasně a zřetelně pojmenovat skutečné ZLO, a to ať se skrývá kdekoli.
Kde se schováváte vy?

Nečetl jsem Mein Kampf. Nicméně zdroje Třetí říše byly předem v ideologii B.Nietzsche: Neméně, i když zcela jinak působí Darwinovo učení také u F. Nietzscheho (1844-1900). Ten vidí člověka jako produkt vývoje, který však ještě nedosáhl svého cíle, nýbrž má vést dále za člověka k „nadčlověku“. Nietzsche Darwina zároveň ostře kritizuje, protože vývoj nemůže probíhat nutně mechanickým působením výběru, nýbrž jen svobodnou soutěží lidí ve „vůli k moci“. Přirozený výběr nevede k vývoji vyššího a lepšího, nýbrž podporuje to, co musí být překonáno. Proto nadčlověk, jejž Nietzsche vášnivě hlásá, nemůže být produktem mechanického přírodního procesu, nýbrž pouze produktem lidské svobody. Přes tuto kritiku je v pozadí Nietzschova prorockého vidění nadčlověka Darwinova teorie.

"Ale z osobní zkušenosti jsem skutečně neměl o bezdomovcích za minulého režimu takové povědomí jako dnes."
I pokud budu souhlasit s tím, že porovnání s předchozím režimem je značně nepřesné, myslím, že nárůst počtu bezdomovců, který nelze popřít, je pro společnost znakem úpadku. A to navzdory vyspělé technice, která zdánlivě říká něco jiného.

A to ani zdaleka není vše a ani zdaleka to nejhorší. Tak, jak pak se máme "spojovat", když Smrt, je podle bible nutné zabít, neboť to Váš "bůh" přikázal?
Máte pravdu, že podle Písma není jednoznačné, jak se máme zachovat. K tomu nám slouží výklad Písma, který byl proveden nadmíru pečlivě v mnoha konfesích. Myslím, že všechny by se shodli v přikázání lásky: Miluj Boha nade všechno a bližního svého jako sám sebe. A bližní jste i vy, i když snad z nějakého studu si to nechcete připustit.

Popřít to lze jen proto, že ti, kdo nevěřili, byli vybiti a již nemohou žádné svědectví podat.
To je rozporuplný názor, který se neopírá o historické zkušenosti. A navíc se vyvrací. Kdyby byli všichni vybiti, nemohli by mít potomky a nebyla byste ani vy.

Existují ti, co moudrost skutečně "hledají" a přesto moudrost nikdy "nenašli a nenajdou".
Záleží na tom co považují za moudrost, zda nehledají slávu, moc a bohatství a nepovažují ji za moudrost. Nebo se dostanou na scestí bezbožeckými názory.

"Smrt ví, že člověk buď moudrým jest a nebo ne".
Stavíte se do role Boha a to je skutečně vážné. Je to rouhání, jestli to nevíte. Vaše neopodstatněné sebevědomí, bohužel, odpovídá na druhé straně vaší neznalosti i běžných problémů lidského života. Čím to asi je?

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Customize This