Jsou grónské a antarktické ledové vrstvy staré?

Michael J. Oard

(Z http://creation.com/ice-sheet-age přeložil Václav Dostál 3. 3. 2014. Editace textu: Pavel Kábrt.)

Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

Stále jsme bombardováni procesy a událostmi, požadujícími miliony let. Mnozí z nás slyšeli, že ke tvorbě uhlí a ropy je zapotřebí milionů let. Ledové vrstvy Grónska (Grónsko = Greenland = louka) a Antarktidy jsou také pokládány za miliony let staré. Tvrdí se, že grónská ledová vrstva měla pravděpodobně stejnou velikost několik milionů let, zatímco Antarktická ledová vrstva začala růst před 30 miliony let a dosáhla současné velikosti před 15 miliony lety.

Až do 60. let vědci vrtali hluboko do ledových vrstev. Po vynesení vzorků jader z dutiny vrtů, měřili v ledu četné odlišnosti. Z nich vytvořili časové měřítko shora dolů jádrem vrtu, něco přes 100 000 let pro grónskou ledovou vrstvu a pro antarktickou ledovou vrstvu došli až k miliónu let. Musíme poznamenat, že vlastně neměřili tyto věky, ale vyvodili je na základě své víry o minulosti, jak uvidíme. Ve svém myšlení stále považují tyto chronologie za nejpřesnější.

Některé z těchto proměnlivostí blízko horní grónské ledové vrstvy zachycují roční vrstvičky. Takže se tvrdí, že přesnost datování je v rocích. Z těchto ročních vrstev vědci dokonce tvrdili, že dokážou spočítat 110 000 ročních vrstev v 90% vzdálenosti směrem k podloží vzorku jádra 2 GISP21 (Projekt 2 Grónské ledové pokrývky); je to jako počítání letokruhů stromů při určování jejich stáří.

Ledová jádra jsou považována za silné důkazy proti biblickému časovému měřítku asi 6 000 let. Někteří vyznávající křesťané použili ledová jádra jako „definitivní důkaz“, že Noemova potopa nebyla globální2.

Je to vše pravda? Ne, není!3. Jen nevelké ověřování dat a jejich interpretací nám to odhalí. Musíme použít 1Te 5:21: “Všechno pečlivě zkoumejte, a pak se pevně držte toho, co je dobré“. To je motivující verš pro můj výzkum. Držím se pevně Bible jako správné Boží komunikace s námi a Ježíše jako svého spasitele a Pána. Proto jdu dál za to, co říká povrchní interpretace dat, která nám podávají světští lidé. Objevil jsem, že můžeme vyprávět jiný příběh, který je založený na biblickém světonázoru4.

Grónská a antarktická ledová pokrývka

Led pokrývá 10% povrchu Země, hlavně grónskou a antarktickou ledovou vrstvou. Grónská ledová vrstva má průměrnou hloubku 1 600 metrů, s maximální hloubkou asi 3 400 metrů. Pokrývá oblast 1,8 milionů čtverečných kilometrů. Antarktická ledová vrstva má průměrnou hloubku asi 1 900 metrů, s největší hloubkou asi 4 200 metrů přes oblast 13,9 milionů čtverečních kilometrů.

Průměrná srážlivost na grónské ledové pokrývce je 32 cm/rok, zatímco na Antarktidě je 18,6 cm/rok. Na jihovýchodním konci Grónska je mnohem větší srážlivost než průměr, a bylo to zde, kde výzkumníci odkryli „Ledovcovou dívku“ hluboko v ledu (viz vysvětlení pod článkem v češtině, v angličtině zde). Většina srážek na Antarktidě je blízko pobřeží, ale na horním vrcholu ledové pokrývky je jen asi 5 cm/rok a je v podstatě „polárním dezertem“. Takže tyto roční vrstvy jsou příliš tenké pro datování metodou ročních vrstev.

Jak se shromažďuje sníh na vrcholu ledové pokrývky a případně se mění na led, váha každé roční vrstvy zvyšuje stále více tlak směrem dolů. Pod tlakem se led deformuje a „teče“ jako plast, takže nahromaděná váha vytlačuje led ven do stran (viz obr. níže).

To způsobuje, že roční sněhové a ledové vrstvy se stávají tenčími dále dolů v ledové vrstvě. Roční nahromadění ledu v našem současném klimatu je vyrovnáno letním táním a proudem ledu ven do oceánů. To vše ovlivňuje naši interpretaci starších vrstev.

Jak je to s těmi ročními vrstvami v Grónsku?

Dlouhé věky „viděné“ v grónských a antarktických ledových jádrech závisí na víře, že vysoké stáří je to, jak se na ledové plochy musíme dívat od začátku. Problém je v předpokladu uniformitarianizmu v materialistickém paradigmatu. Uniformitarianizmus je dogma, hlásané vědami o Zemi už od doby osvícenství ke konci 18. století. Je to víra, že všechno je výsledkem pomalých postupných procesů, jak je vidíme dnes prodlouženo přes miliony let. Osvícenství byla doba vzpoury proti Bibli, ve které byl rozum použit k tomu, aby se jeho pomocí dospělo k veškeré pravdě. Moderní kultura následovala zaujatosti osvícenství už od jeho počátku. (Navrhuji přejmenovat dobu „Osvícenství“ na dobu „Zatemnění“ – pozn. edit.)

Vědci věří, že grónská ledová pokrývka byla stejné velikosti po mnoho milionů let. S touto vírou předpokládají, že roční vrstvy, které se nacházejí blízko vrcholu, se stávají tenčími než papír, když dosáhnou dna ledové pokrývky. Roční vrstvy jsou zřetelné v 500 m výškách grónských ledových jader, ale poté, s narůstající hloubkou, jak se vědci domnívají, se ztenčují a stávají méně a méně zřetelnými. To je tam, kde jim jejich předpoklad umožňuje obrovské počty let v jejich časovém měřítku.

Například existují stovky sem a tam jdoucích nepravidelností uvnitř ledových proměnných směrem k dolní části jádra. Jsou způsobeny nejen ročními vrstvami, ale také jednotlivými bouřemi a proměnlivostí uvnitř samotné bouře. Za předpokladu, že ledová pokrývka je vysokého věku, materialističtí vědci věří, že ztenčování vymaže všechno kromě ročních vrstviček. Ovšem v biblickém časovém měřítku by roční vrstvy směrem dolů byly během doby ledové mnohem tlustší. Dále, bouře a změny v bouřích by nebyly vyhlazeny. Takže materialističtí vědci započítávají bouře a změny v bouřích jako roční vrstvy a tím velmi nafukují „věk“ ledové pokrývky. Nejprve vědci napočítali pouze 85 000 let směrem dolů k nitru jádra GISP2, ale vzhledem k jejich očekávání to bylo „špatné“ datum. Zvýšili tedy rozlišení u jednoho přístroje, a poté napočítali o 25 000 „ročních vrstev“ navíc k 500 m dnu ledového jádra5. A tak došli ke 110 000 let stáří, tedy to, co předpokládali na začátku výzkumu. Je také zajímavé, že ledová jádra ukazují pouze na jedinou dobu ledovou, jak předpokládá biblické paradigma6.

Dlouhé věky Antarktidy založené na argumentech v kruhu

Věci tvrdili, že datování dlouhých antarktických vrtných ledových jader vycházejí na téměř milion let. Protože je tu však dnes nízká srážkovost, kterou materialističtí vědci považují za stejnou i v minulosti, roční vrstvy se nedají počítat. Pro datování ledových jader vědci jednoduše porovnávali posloupnosti nepravidelností (metoda tzv. „wiggle matching“) v jednotlivých izotopech kyslíku nebo vodíku s nepravidelnostmi v jádrech hlobokomořského sedimentu. A hlubokomořská jádra byla jednoduše porovnávána s astronomickou teorií doby ledové, chatrného mechanizmu slepeného z více než 60 teorií, vymyšlených za účelem objasnění záhady doby ledové4, 6. To je v podstatě žonglování mezi argumenty v kruhu.

Na druhou stranu vulkanismus a jiné procesy během Noemovy Potopy ohřívaly zemské oceány a způsobovaly rostoucí vypařování a srážky. Takže grónské a antarktické ledové příkrovy by v období po Potopě prudce rostly. Při současné rychlosti srážek by se grónská ledová pokrývka tvořila právě 5000 let, zatímco antarktická ledová pokrývka by se vytvořila za 10 215 let. Ale ledové pokrývky rostly mnohem rychleji po Potopě v náhlé ledové době, která trvala asi 700 let. Existovalo mnohem větší každoroční sněžení a mnohem menší letní tání. Takže grónská a antarktická ledová pokrývka rostla prudce po stovky let po Potopě6, a nakonec dospěla k ustálenému stavu, který pozorujeme dnes. To znamená, že množství ledu v těchto ledových pokrývkách je to, co bychom předpokládali pro věk jen asi 4 300 let – čas od Potopy.

To, co tedy věříte o ledových pokrývkách spolu s ostatním světem, rozhoduje i o Vaší interpretaci získaných vědeckých údajů. A nyní je jasné, že přijetí záznamu dějin země z Bible je nejbezpečnější způsob poznání pravdy. To platí nejen pro vědu, ale také pro Boží jednání s lidstvem, pro pochopení jeho plánů a smyslu existence tohoto světa.

Záchrana „Ledovcové dívky“ z jihovýchodního Grónska

Ledovcová dívka je nové jméno pro jedno ze šesti P-38 letadel, které muselo nouzově přistát na jihovýchodní grónské ledové pokrývce během 2. světové války. Všichni lidé přežili a byli později zachráněni. Během následujících let bylo letadlo pohřbeno pod pokrývkou sněhu a ledu. Pat Epps, bohatý podnikatel, se rozhodl letadlo zachránit, ale nejprve je nemohl najít. Po 11 letech hledání nalezli letadlo pohřbené pod 79 m ledu a 1,6 km od jejich původního místa. To byl šok. Nakonec se jim po značném úsilí podařilo jedno z letadel vytáhnout na povrch, ale po kusech, které byly později znovu sestaveny. Podařilo se mi navštívit Middlesboro, v jihovýchodní Kentucky, kde dokončovali rekonstrukci Ledovcové dívky. Ředitel mi řekl, že badatelé původně mysleli, že letadlo je pohřbeno pod asi 10 metry sněhu, a bude tedy snadné je dostat zpět.

Domnělá hloubka pohřbení byla zřejmě založena na průměrné srážkovosti v Grónsku, ale ve skutečnosti je v jihovýchodním Grónsku srážkovost přes 70 cm/rok. To dává smysl, protože oblast je v nízké nadmořské výšce, blízko oceánu, poblíž polostálé Islandské nížiny. Tak obrovské srážky nám ukazují, jak rychle se v Grónsku mohl nahromadit led od té doby, kdy se začal vytvářet během doby ledové.

Odkazy a poznámky

1. GISP2 znamená Greenland Ice Sheet Project 2.
2. Seely, P.H., The GISP2 core; ultimate proof that Noah’s Flood was not global, Perspectives on Science and Christian Faith 55(4):252–260, 2003.
3. Vardiman, L., Ice Cores and the Age of the Earth, Institute for Creation Research, Dallas, TX, 1993. See also Vardiman, L., Rapid changes in oxygen isotope contents of ice cores: caused by fractionation and trajectory dispersion near the edge of an ice shelf, Journal of Creation 11(1):52–60, 1997; Woodmorappe, J., Greenland ice cores: implicit evidence for catastrophic deposition, Journal of Creation 16(3):14–16, 2002.
4. Oard, M.J., The Frozen Record: Examining the Ice Core History of the Greenland and Antarctic Ice Sheets, Institute for Creation Research, Dallas, TX, 2005. See also Oard, M.J., " A tale of two Greenland ice cores, Journal of Creation 9(2):135–136, 1995; Oard, M.J, Do Greenland ice cores show over one hundred thousand years of annual layers? Journal of Creation 15(3):39–42, 2001; Oard, M. J., Wild ice-core interpretations by uniformitarian scientists Journal of Creation 16(1):45–47, 2002; Oard, M.J., New ice core records 120,000 years?, 2003; Oard, M.J., Ice cores vs the Flood, Journal of Creation 18(2):58–61, 2004; Oard, M., Vardiman, L., Wieland, C., Cold comfort for long-agers, Journal of Creation 19(3):51–53, 2005.
5. Meese, D.A., Gow, A.J., Alley, R.B., Zielinski, G.A., Grootes, P.M., Ram, K., Taylor, K.C., Mayewski, P.A. and Bolzan, J.F., The Greenland Ice Sheet Project 2 depth-age scale: Methods and results, Journal of Geophysical Research 102(C12):26,411–26,423, 1997.
6. Oard, M.J., Frozen in Time: Woolly Mammoths, the Ice Age, and the Biblical Key to Their Secrets, Master Books, Green Forest, AR, 2004.

PřílohaVelikost
00646-16.3.2014-jsou_gronske_a_antarkticke_ledove_vrstvy_stare.doc772 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Eva

eheh ehm ehe (neověřeno)

Dobrá, bojíš se mi odpovědět, necháme to tedy tak jak to je.
Bůh ví, proč se (zde) spor antiteismus x víra zredukoval pouze na spor evoluce x stvoření. Ve skutečnosti totiž zrovna v téhle oblasti žádný spor není, protože evoluce sama je TVŮRČÍ. V ničem se tak zjevně neprojevuje božství jako v evoluci, to je paradox, viď.....
Tak se měj......ať už pod jakýmkoliv evolvovaným nickem......Smile

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

eheh ehm ehe (neověřeno)

ad - aby to zas nějaký poloblázen nepochopil tak, jak moc si asi přeji si s ním povídat. Nu dobrá tedy, pro příště už snad budu poučen a na pakoše již raději nebudu reagovat vůbec, jenže když se tak zamýšlím, tak to tu asi nebudu moct reagovat na poměrně dost lidí že?
____________________________

Prosím, mohl byste mi bez nároku na další reakce odpovědět, jestli věříte ve stvoření hotových forem/druhů? Vážně mě to zajímá. Stačí ANO/NE.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

eheh ehm ehe (neověřeno)

Uměl bys mi spolehlivě prokázat že jsme forma života která je výsledkem evoluce trvající miliardy let?
_______________________________________

Věříte v Boha. OK.
Věříte také ve stvoření hotových forem/druhů?

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Jsou grónské a antarktické ledové vrstvy staré?

.....Ledové vrstvy Grónska (Grónsko = Greenland = louka) a Antarktidy jsou také pokládány za miliony let staré. Tvrdí se, že grónská ledová vrstva měla pravděpodobně stejnou velikost několik milionů let, zatímco Antarktická ledová vrstva začala růst před 30 miliony let a dosáhla současné velikosti před 15 miliony lety......

Mohl by jste uvést, kdo to tvrdí?

Obrázek uživatele Stoura

Re: Trituruss

Tak to je váš názor daný prioritami toho co upřednostňujete vy = pohled takto nastavené vědy jejíž metodologie umožňuje jen přirozená vysvětlení a která má určitá takto nastavená pravidla

Asi jste nepochopil mé priority.

Já se pouze snažím oddělit od sebe to, co jsou ve Vašem popisu "přirozená" vysvětlení od těch nepřirozených nebo nadpřirozených.

Je to podobné, jako když astronomové pátrali po nových planetách: nejprve vysvětlili pohyb planet těmi, které už objevili, a pak jim z odchylky od tohoto vysvětlení vyšla poloha planety, kterou do té doby neznali.

Doposud se mi to ale nedaří, protože se snažím podržet Vašeho tvrzení: "POSTUPNOST nevyplývá jen z hebrejských sloves vyjadřujících pokračující,neukončený děj,ale i z toho,že Stvořitel jednal v souladu z vlastními fyzikálními zákony a procesy,které i dnes na Zemi a ve Vesmíru probíhají POSTUPNĚ a ne NARÁZ."
Proto zatím vycházím z platných fyzikálních zákonů.
Nemám ale problém přijmout pro debatu jinou verzi fyzikálních zákonů, pokud je tady popíšete. Nedělá mi problém prozkoumat a jako pracovní hypotézu přijmout jakýkoliv model. Pokud je ten model vnitřně rozporný, dovedu jej samozřejmě rychle k paradoxům (protože z vnitřně rozporných modelů lze odvodit cokoliv - i opak toho cokoliv - podle potřeby či nálady)

Jako nepodceňuju důležitost přesného vyjadřování a určité shody na definicích, ale tohle subjektivně vnímám jako extrém.

Ty přesné definice mají několik účelů:
1. V diskusi přesná definice omezí možnost lavírování (použití přístupu "kouknu a vidím - jak se mi to právě hodí")
2. Některé přesné definice jsou vhodné i k tomu, aby člověk v průběhu jejich formulace či používání zjistil, že hranice, které jsou jimi vymezeny, vlastně reálně neexistují.

Budou i další účely, ale já zde především využívám tyhle dva.

Asi jsem paranoidní, ale jednu dobu jsem si kladl otázku za Šťoura a Šriber není jedna a tatáž osoba, ale nebyl jsem si jistý

Ne. Sriber je někdo jiný. Znám jej jen z této diskuse. A asi bude i o dost mladší než já.

Tak se nezlobte, čekají na mě lidé, kteří mi chtějí naslouchat a nedělají mi tyto komplikace, takže je jasné pro koho budu obětovat čas a energii, které vzhledem ke své nemoci mám poskrovnu, ale o tom jsem se zde už rozepisoval.

ok. Pánem svého času na této diskusi jste jen Vy sám.
Jen se zkuste zamyslet, jestli jsou pro tříbení názorů lepší pasivní posluchači nebo aktivní oponenti.

Šťoura

Naopak. Takové spekulace jsou cenné. Protože pokud neexistuje alespoň jedno konzistentní nastavení parametrů, tak je daný model nefunkční jako celek.
Vyvrácení teorie či modelu je ve vědě také cenný výsledek. Existence alespoň jedné funkční konzistentní spekulace ale udrží teorii při životě.

Tak to je váš názor daný prioritami toho co upřednostňujete vy = pohled takto nastavené vědy jejíž metodologie umožňuje jen přirozená vysvětlení a která má určitá takto nastavená pravidla - určitý status quo. Takže cenné - jak pro koho.. Rozdíl mezi námi je, že já vědu nevnímám jen v kontextech těchto pravidel a omezení, navíc mé priority jsou jinde než jen hledisko takto nastavené vědy. Proto se nemůžeme shodnout na základních výchozích předpokladech - můj pohled nevede jen jednostranně přes vědu, případně pak přes přecenění současného nastavení jejích pravidel.

Protože si to nemyslím. Bojujete proti vlastnímu slaměnému panákovi.

Ne, ne, to byla otázka, nebyl jsem si tím jist, jinak bych to tvrdil a ne se ptal. Jen jsem na konci dal omylem místo otazníku tečku.

Ale možná je problém jen v pojmosloví. Asi by bylo vhodné si probrat, co je to "zázrak", co "kouzlo", co "přírodní jev" a co "přírodní zákonitost".

Ano, rovněž to tak vidím = každý hovoříme trochu jiným jazykem pojmů, nebo pojmům přiřazujeme jiné významy. Pro vás jsou možná ty přesnosti definic dány přímou vědeckou formulací, zatímco já to formuluju tak trochu selsky. Jsem si ale vědom toho, že ani mezi vědci neexistuje v rámci definic a pojmů naprostý konsensus, takže se ani já nepokouším v tomto přiblížit nějaké dokonalosti, která může být navíc posedlostí a vytvářet z člověka sice "bezchybný" komunikační stroj, zato bez empatie, citu a příjemného pocitu z komunikace. Většině lidí asi není příjemné, kdyby je za každým slovem někdo opravoval. Je normální, že většina lidí volí slova nepřesně - je to o slovní zásobě a o vzdělání, ale přesto se tak většina lidí běžně baví (v běžném životě) a vůbec nikomu to nevadí. Takže pohoda je v komunikaci více než extrémní posedlost přesností. V tom vidím problém komunikace mezi námi. V tom jste si podobní se Šriberem.

Pokud uznáváte jiné definice, sem s nimi.

Víte, na jednu stranu bych i rád (opravdu mám k tomu nějaké informace), ale myslím, že ne s vámi - nic ve zlém. Není to nic proti vám jako člověku, ale brání mi v tom váš komunikační přístup, který jsem popsal výše - vaše vyjadřování na mě působí strojově, odtažitě, často nadřazujete formu nad obsahem a pro mě je tohle složité a není mi to příjemné, to extrémní nimrání se v méně podstatných detailech, odbočování k řešení formy..
Jako nepodceňuju důležitost přesného vyjadřování a určité shody na definicích, ale tohle subjektivně vnímám jako extrém.

Asi jsem paranoidní, ale jednu dobu jsem si kladl otázku za Šťoura a Šriber není jedna a tatáž osoba, ale nebyl jsem si jistý Smile

Tak se nezlobte, čekají na mě lidé, kteří mi chtějí naslouchat a nedělají mi tyto komplikace, takže je jasné pro koho budu obětovat čas a energii, které vzhledem ke své nemoci mám poskrovnu, ale o tom jsem se zde už rozepisoval.

Obrázek uživatele Stoura

Re: Trituruss (neověřeno) - spekulace

Není to o tom, že nechci být konkrétnější. Jen nechci spekulovat na základě nedostatečných podkladů. Takové mé spekulace, které jste po mě opakovaně žádal by byly bezcenné.

Naopak. Takové spekulace jsou cenné. Protože pokud neexistuje alespoň jedno konzistentní nastavení parametrů, tak je daný model nefunkční jako celek.
Vyvrácení teorie či modelu je ve vědě také cenný výsledek. Existence alespoň jedné funkční konzistentní spekulace ale udrží teorii při životě.

Proč si myslíte, že zázrak nemůže být v jistém smyslu "přírodní jev" založený na nějakých přírodních zákonitostech, pouze třeba lokálně zesílených.

Protože si to nemyslím. Bojujete proti vlastnímu slaměnému panákovi.

Ale možná je problém jen v pojmosloví. Asi by bylo vhodné si probrat, co je to "zázrak", co "kouzlo", co "přírodní jev" a co "přírodní zákonitost".

Podle mne je přírodní jev to, co pozorujeme v přírodě (takže i pozorovaný zázrak je podle mne přírodním jevem). Přírodní zákonitost je nějaký vztah mezi přírodními objekty, který lze nezávisle a opakovaně pozorovat.
Zázrak a kouzlo jsou pak jevy, které jsou v rozporu s přírodními zákonitostmi. Zázrakem či kouzlem chápu jen přesně tu část, která se vymkne běžně fungující přírodě - pokud jev dál pokračuje podle přírodních zákonů, nepovažuji to pokračování za zázrak.

To je můj stručný popis toho, jak ty pojmy chápu.
Pokud uznáváte jiné definice, sem s nimi.

Kdyby Bůh k rozdělení Rudého moře použil magnetismus silnější než obvykle, nebyl by to snad jen řízený přírodní jev ?
Přírodní jev by to byl. Jeho vznik ale ne, pokud by se vymkl přírodním zákonitostem (opakovatelnost jevu, nezávislé pozorování).

Otázkou především je, jestli by byly nebo nebyly porušeny přírodní zákony. Například do některé fáze procesu prokazatelně vnesena hmota, energie nebo změna entropie, které (kvantitativně) předtím nebyly v daném místě a času dispozici.

Ondra

Odpovím ti mailem.

Bude to jiné než odpověď zde ?

Beze svědků ? Smile

Obrázek uživatele Ondra

Trit

Odpovím ti mailem.

Šťoura

Nekonkrétnost mi připadá jako podvědomá snaha vyhnout se nalezení rozporů a absurdit (nekonzistence).

Tím to v mém případě není. Už jsem vám vysvětlil proč nemohu být konkrétnější. Není to o tom, že nechci být konkrétnější. Jen nechci spekulovat na základě nedostatečných podkladů. Takové mé spekulace, které jste po mě opakovaně žádal by byly bezcenné.

Jakmile to má pozorovatelné a opakovaně nezávisle ověřitelné zákonitosti (potenciálně lze alespoň pravděpodobnostně předpovědět výsledek), je to přírodní jev či zákon a nikoliv zázrak.

Proč si myslíte, že zázrak nemůže být v jistém smyslu "přírodní jev" založený na nějakých přírodních zákonitostech, pouze třeba lokálně zesílených. Kdyby Bůh k rozdělení Rudého moře použil magnetismus silnější než obvykle, nebyl by to snad jen řízený přírodní jev ? Nefungovaly by při tom snad přírodní zákony ? To, že to není v přírodě běžné v té intenzitě - tedy zde na Zemi, neznamená, že to není přírodní jev, ani, že to neprobíhá jinde ve vesmíru..

Customize This