Jednoduché vysvětlení pro homologii

Dominic Statham

(Z časopisu Creation 34(4) 2012, str. 43-45, přeložil M. T. – 10/2012)

Všimli jste si někdy těch mnoha podobností, které existují mezi různými zvířaty? Mnoho zvířat má dvě oči, dvě uši, čtyři končetiny, srdce, mozek, pět prstů (na rukou a na nohou) atd. Příroda je plná podobných vzorů, a evolucionisté pro to mají zvláštní výraz. Nazývají je „homologiemi“ či „homologními orgány“ nebo „homologními strukturami“. Homologie jsou prostě podobnosti, které podle evolucionistů vděčí za svůj původ tomu, že je všechny organizmy zdědily po společném předku.

Takže podle evolucionistů jsou oči nejrůznějších zvířat ve spodní řadě obrázku 1 „homologními orgány“, protože je tato zvířata zdědila po společném předku, který měl oči. Podobně jsou nohy těchto zvířat „homologními strukturami“, protože je zvířata údajně zdědila po společném předku, který měl nohy. Takže, abychom se opět vrátili k diagramu na obrázku 1, o žábách, tuleních, ptácích i lidech se tvrdí, že mají oči a nohy proto, že je zdědili po společném předku, který vypadal přibližně jako tvor v horní části obrázku 1.

Obr 1

Otevřete-li typickou učebnici biologie, která učí evoluci, najdete v ní patrně diagramy podobné těm na obrázcích 2-3. Ukazují podobnosti mezi předními končetinami (předníma nohama či pažemi) různých zvířat. Na každém je ramenní kost znázorněna zeleně, kost vřetenní modře, kost loketní hnědě a prsty žlutě. Evolucionisté samozřejmě tvrdí, že pro tyto podobnosti existuje velmi jednoduché vysvětlení – organizmy je zdědily, říkají, od společného předka. Přední končetiny, tvrdí, jsou výborným příkladem homologie. Snad víc než cokoli jiného, přesvědčil takovýto diagram mnoho lidí o tom, že evoluce má pravdu. Avšak stejně jako v případě všech argumentů pro evoluci, podíváme-li se pozorně pod povrch věcí, zjistíme, že se argument zhroutí. Podívejme se na to, jak zkrachuje tento konkrétní argument, prozkoumáme-li ho blíže.

Obrt 2

Obr 3

Tajemství embryí

Lidé i žáby mají prsty – na předních i zadních končetinách a rukách i nohách. Kdybychom tedy předpokládali, že je mají proto, že je zdědili po společném předku, očekávali bychom, že budou i podobně růst. Očekávali bychom, že embryonální vývoj prstů u lidí i žab bude v zásadě totožný, stejný jako u společného předka, ze kterého se údajně vyvinuli. Ale vývoj prstů u lidí a žab probíhá různě.

Jak je znázorněno na obr. 4, u lidí začínáme s lopatkovitou strukturou, a prsty – na rukou i nohou – se vyvíjejí tak, že prorůstají skrze materiál mezi nimi, který rozpouštějí. Materiál mezi prsty je tedy odstraňován. (Takto se vyvinuly i vaše prsty, když jste byli v matčině lůně.) U žab je postup jiný. Jejich prsty vyrůstají každý zvlášť a odděleně ze zárodků. Materiál je zde tedy přidáván (1). Kdyby evoluce byla správným vysvětlením pro to, že jak lidé, tak žáby, mají prsty, očekávali bychom, že jejich embryonální vývoj bude podobný – očekávali bychom, že lidé i žáby nejen prsty zdědili, nýbrž vzhledem k tomu, že se předpokládá, že podobnost vzniká na základě sdílených genů, i proces vývoje prstů bude v obou případech podobný. Zajímavé je, že vývoj končetin se různí dokonce i mezi jednotlivými druhy obojživelníků – například mezi žábami a mloky (2). A co je na tom všem nejdůležitějšího, že uvedené příklady zdaleka nejsou nijak výjimečné. Embryonální vývoj takzvaných homologních struktur je často odlišný – a netýká se to pouze končetin.

Obr 4 - Embryonální vývoj lidských a žabích prstů

Již v roce 1894 napsal americký embryolog Edmund Wilson, „Je známým faktem, že části, které…jsou nepochybně homologní, se často podstatně liší…procesem svého vzniku“ (3).
Navíc je podle nedávno zesnulého španělského embryologa Dr Pereho Albercha „spíše pravidlem než výjimkou“, že se homologní struktury vyvíjejí odlišně (4).

Homologie – velký problém pro evolucionisty

Sir Gavin de Beer byl jedním z čelných embryologů 20. století. Byl členem Royal Society, a posléze se stal ředitelem Přírodovědného muzea v Londýně. Roku 1971 napsal článek s názvem Homologie: nevyřešený problém (5). Gavin de Beer byl totiž evolucionista, věřil v Darwinovu evoluční teorii; nebyl však s to ji smířit s fakty embryologie. Ve svém článku uvedl příklady homologních struktur, které se vyvinuly velmi odlišným způsobem, z odlišných částí vajíčka či embrya, a pod kontrolou odlišných genů. Byla to pro něj záhada, protože to bylo v přímém rozporu s tím, jakou situaci očekával jako evolucionista; proto také nazval ve svém článku homologie „nevyřešeným problémem.“ Nikdy tento problém nevyřešil – ani nikdo jiný tak neučinil.

Gunter Wagner je profesorem ekologie a evoluční biologie na Yaleské univerzitě. Když se vyjadřoval k témuž problému, problému smíření fakt z embryologie s evoluční teorií, napsal, „Opakovaně se setkávám s šokující velkou řadou zásadních problémů spojených se všemi pokusy ustavit biologický základ homologie“ (6) (zvýrazněno mnou)

A přece se vykládá mládeži na školách i studentům na univerzitách, že evoluce je velkým jednotícím principem v biologii. Říkají nám, že Darwin vysvětlil mnohotvárnost života. Slavný evolucionista Theodosius Dobzhansky nás ujistil, že „pouze ve světle evoluce dávají věci v biologii smysl“. To však prostě není pravda. Realitou je, že z pokusů smířit biologická fakta s Darwinovou teorií vyvstávají četné a zásadní problémy.

Kreacionistická interpretace homologie

Takže, co si máme počít se všemi těmi podobnostmi? Proč má tak mnoho zvířat dvě oči, dvě uši, srdce, plíce etc.? Proč jsou si přední končetiny tak mnoha různých zvířat podobné? Proč je příroda plná takových vzorů? Tedy, normálně, vidí-li lidé vzor, předpokládají, že musel existovat jeho návrhář; a nemůže-li tuto skutečnost uspokojivě vysvětlit evoluce, pak geniální vzory v přírodě s jistotou odkazují právě tam – na návrháře, designéra, stvořitele. Společná anatomie spojuje celou přírodu a svědčí o tom, že existuje jenom jeden stvořitel. Neexistuje mnoho bohů a mnoho stvořitelů, kteří vyrobili radikálně odlišné formy života ze zásadně odlišných součástí. Existuje jediný Bůh – Stvořitel – a z jeho stvoření to poznáváme (7).

Homologie a homoplazie

Místo aby poskytovaly podporu evoluci, podobné vzory shledávané všude kolem v přírodě poskytují důkazy o jediném designérovi. Alen nejen to, ve skutečnosti se evolučnímu vysvětlení doslova vzpírají, jak o tom svědčí běžný výskyt homoplazie. Zde je vysvětlení: zvířata mají docela často podobné orgány či struktury, které ale podle názoru evolucionistů nelze vysvětlit původem ze společného předka. Dobrým příkladem je „komorové oko“, které má čočku i sítnici, design nalézaný jak u lidí tak u chobotnic (viz obr. 5). Jelikož se nepředpokládá, že by lidé a chobotnice zdědili své oči po společném předku, nepovažují se za homologní. Místo toho byste od evolucionistů slyšeli, že prý jde o příklad homoplazie. /Pozn. edit.: viz na tomto webu samostatný článek o homoplazii: http://kreacionismus.cz/content/k-podobnostem-dochazi-problem-homoplazie). Homoplazii se jinak říká „konvergentní evoluce“, protože se má za to, že v tomto případě se evoluční proces seběhl (konvergoval) do téhož designu nezávisle na sobě. Existují četné příklady údajné homoplazie /8/. Netopýři i delfíni mají oba echolokační systémy, které pracují na podobném principu jako člověkem vyráběné sonary (9). Některé ryby generují elektřinu, kterou používají k omráčení kořisti nebo k obraně proti útočníkům, schopnost, která se prý vyvinula nezávisle šestkrát (10). Podobně jako tuňák, tak i žralok mako pohybují ocasní ploutví pomocí silných červených centrálních svalů upevněných na ploutev šlachami. Avšak, řečeno s evolucionisty, nemohli získat tenhle (pro ryby neobvyklý) mechanizmus od společného předka (11). Pravděpodobnost evolučních procesů generujících takovou úroveň podobnosti jenom díky náhodným mutacím filtrovaným přírodním výběrem v náhodně se měnících prostředích se zdá velmi nepatrná. Třeba oči se prý podle některých badatelů vyvinuly nezávisle na sobě až šedesátkrát (12).

Obr 5

Placentálové (např. lidé) jsou savci, jejichž mláďata se vyvíjejí v těle matky a jsou vyživována skrze placentu. Marsupialia (např. klokani) jsou savci, kteří nosí a kojí svá mláďata na svém těle ve vaku. Podle evoluční teorie se placentálové i vačnatci vyvinuli ze společného předka, který vypadal trochu jako moderní rejsek. Tito raní placentálové a vačnatci se pak údajně vyvinuli v mnoho odlišných zvířat. Co však evolucionisté těžko vysvětlují, je to, proč v tak mnoha případech se placentálové svým vnějším vzhledem tak málo liší od vačnatců (viz obrázek 6).

Obr 6

Mnoho rostlin nám poskytuje potravu a roste tak, že využívá energii ze Slunce, složitým procesem zvaným „fotosyntéza“. Jednu z jejích forem nazýváme „fotosyntéza C4“ a je obzvlášť složitá. Vzhledem k tomu, že proces C4 využívají mnohdy velmi rozdílné typy rostlin, musí evolucionisté opět tvrdit, že se vyvinul nezávisle víc než třicetkrát (13, 14). Člověka jímá závrať při pomyšlení, že se tak složitý proces mohl vyvinout jednou; ale tvrdit, že k tomu došlo tolikrát, tomu už snad žádný rozumný člověk nemůže uvěřit. Být evolucionistou vyžaduje spoustu slepé víry!

Někdy musí být také tvrzení o tom, že nějaké struktury jsou homologní, opraveno evolucionisty narychlo, a příslušné struktury prohlášeny za homoplazie proto, že se změnil evoluční rodokmen. Například vzhledem k údajným homologním rysům lebek a zubů byly velryby dogmaticky prohlašovány za potomky mesonychidů, vymřelého druhu velkého dravého unguláta (zvířete s kopyty). Podobnosti DNA však přesvědčily evolucionisty, že se velryby vyvinuly z jiné skupiny – sudokopytníků (ungulátů „se sudým počtem prstů na nohou“) podobných hrochům. Takže tyhle údajně jisté homologie musí být překvalifikovány na homoplazie.

Důkazy pro evoluci?

Evolucionisté říkají, že podobnosti nesporně svědčí o původu ze společného předka. To ale jednoznačně není pravda, jak jsme demonstrovali, protože často jsou si velmi podobná zvířata, u kterých evolucionisté musejí připustit, že původ ze společného předka nemůže jejich podobnost vysvětlovat. Navzdory tomu evolucionisté dokonce definují homologii jako „podobnost na základě společného předka (tj. na základě evoluce)“. V myšlení evolucionistů představuje tedy podobnost založená na společném předku důkaz pro evoluci, a podobnost bez společného předka také dokazuje evoluci. Ať už tedy shledají jakoukoli podobnost, vždy je důkazem evoluce!

„Homoplazie“ není ničím jiným než prázdným učeným slovem nahrazujícím fundované vysvětlení. Pojem homoplazie není založen na vědeckých důkazech, nýbrž na slepé víře. Tato víra je založena na svévolném předpokladu, že přírodními procesy je možno vysvětlit vše – včetně bujné a všudypřítomné „konvergence“, ať už se v tom kterém konkrétním případě jeví jakkoli nepravděpodobná.

**

PřílohaVelikost
00558-16.10.2012-jednoduche_vysvetleni_pro_homologii-1-creation.doc3.09 MB
Průměr: 3.3 (3 votes)

Minerva

Me uplne staci to, co videt je. Nebo Ty ve svem podpisu nevidis vubec nic?

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

To je mi lito.

Proč ?

Opet neplatna analogie.

Copak, že bys se dal na dogmatická nevyargumentovaná prohlášení ? To snad ne...

Samozřejmě, že je to platná analogie. Čeština a polština se dnes docela liší, jenže to proto, že se oddělili před více než tisíci lety. Ryby a obojživelníci se rovněž velice liší, ale to je současný stav - tiktaalik a acanthostega už takový rozdíl nejsou...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Sriber plakat neumi...

To je mi líto. Puzzled

Poznas alespon pet rozdilu mezi cestinou a polstinou ?

Opět neplatná analogie.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Jura

uz jste se vyporadal s problemem efektu hrdla lahve versus celosvetova biblicka potopa?

Ano už několikrát. Že neustále ignorujete to co vám nevoní, za to já nemohu. Efekt hrdla není žádný nezpochybnitelný argument. Efekt hrdla u mnohých živočichů již nemusí být vůbec patrný. Zkrátka je nezjistitelný po určité době a množství generací. Takže na efektu hrdla, být vámi, bych příchod Božího soudu nepopíral. Jedná se o chatrný argument, v důsledku čehož budete nepříjemně překvapen.

uz vite, jak se dostali zivocichove ze vzdalenych exotickych destinaci na Archu? Jak napriklad prekonavali oceany takovi klokanove?

Rozdělení kontinentů došlo v důsledku potopy. Nicméně to nebyl jednorázový jev. Jistě ještě dlouho po potopě byly geologické projevy velmi silné. Například se domnívám, že i současná zemětřesení jsou ještě dozvuky potopy.

Takže mrkněte na mapu světa a uvidíte, že kontinenty jsou a mohly v minulosti být propojeny pevninou. Prakticky z každého se dalo přejít na všechny. A tak zvířata mohla migrovat po potopě, než došlo k definitivnímu oddělení. K tomuto oddělování však nedocházelo miliardy let. Nýbrž během pár staletí po potopě.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Ale no tak, snad Sribik kvuli tomu neplace...?

Šriber plakat neumí...

Poznate alespon pet rozdilu mezi rybou a obojzivelnikem ?

Poznáš alespoň pět rozdílů mezi češtinou a polštinou ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

MINERVA

Jasne, s takovou formulaci a mracicim se smajlikem jsi to jiste nemyslel nijak zle.

Žádným zavilým nepřátelstvím netrpím. Zatímco vy se nad své místní diskuzní angažmá očividně neumíte povznést.

Vis jak se jmenovali vsichni tvoji pradedeckove a co delali?

Ne.

Po pravde receno, je mi uplne jedno, co se domnivas. Nekdo jako ty me nebude poucovat o mravech.

No ovšem...... Big smile

A co volit

Jsem pro.

nebo ridit auto?

Žena za volantem = auto bez řidiče!

Moje tomboyske chovani muze neodrazuje, naopak.

Dlouhodobé přínosy nelze posuzovat z krátkodobých projevů.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabě,

Stále se vyhýbáte mi odpovědět. Už za vás odpověděli i jiní ale mě zajímá speciálně vaše odpověď. (To zase bude ekvilibristika). Smile

  1. už jste se vypořádal s problémem efektu hrdla lahve versus celosvětová biblická potopa?
  2. už víte, jak se dostali živočichové ze vzdálených exotických destinací na Archu? Jak například překonávali oceány takoví klokanové?
Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Drsoňman

Proste se nam porad snazite vnucovat, ze evoluce stoji na ostrych hranicich a my vam tvrdime, ze to neni pravda. A abyste to pochopil, ukazujeme vam to na prikladech, ktere delate, ze nevidite (napr. prstencove druhy), nebo na prirovnanich, jejichz aplikaci na sebe samotneho (napr. vas vlastni vyvoj) se vyhybate, protoze moc dobre vite, jak by to dopadlo. Jak to tedy je s temi prstencovymi druhy? A kdy presne jste prestal byt adolescentem a stal jste se dospelym? Prosim presne a vysvetlete proc

To jsou zase bláboly!! A slizká evoluční demagogie!!! Angry Angry Angry

Jaképak jemné přechody??? Čeho se to dovoláváte?? Vašich choromyslných představ, které jsou jen ve vaší bujné evoluční fantazii?? Co se zde jako pokoušíte srovnávat?? Když žádné jemné přechody nikde nemáte??

Čili vy se ptáte, kde je ostrá hranice. Já se vás tedy ptám, kde mohu vidět jemné přechody mezi tvory:

Takže máte velký kulový tzn. NIC

ze kterého se údajně měly vyvinout RYBY!

poznámka: vidíte ve své evoluční natvrdlosti, ty "jemné rozdíly" Mezi tím co nemáte a mezi rybou??? JÁ NE!!! Čekám na vaše příklady ze současné přírody, které toto nic a ryby, zaplní velmi jemnými rozdíly a přechody!! Angry Angry Angry

Pak následují OBOJŽIVELNÍCI

opět se táži: Poznáte alespoň pět rozdílů mezi rybou a obojživelníkem ?? Jeden vidím, například nohy té žáby! Kde můžeme v současné přírodě vidět, příklady jemných rozdílů, na které se ve svých stupidních příkladech dovoláváte??

z toho PLAZI

co třeba způosob rozmnožování, stavba kostry a dalších orgánů, kde můžeme v přírodě identifikovat velmi jemné rozdíly mezi tvory!!? Angry Doufám, že budete mít příkladů přehršel, krom vašich bujných evolučních představ.

Z toho PTÁCI

To jsou ale rozdíly, co ?? Já vidím ostré hranice. Pokud vy ne, tak vám evolučníci vymyli totálně mozek! Co třeba křídla a schopnost letu. Nu kde rostou plazům křídla dnes, tak aby vznikaly velmi jemné přechody....?

A SAVCI

Opět bych prosil o odkaz, ve které zoologické zahradě se dají pozorovat vaše tolik zdůrazňované neostré a velmi jemné přechody mezi tvory. ? Angry

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

Ale no tak, snad Sribik kvuli tomu neplace...? Snad se ho to nedotklo?

Je psychopat, tupče, takže ne, to ale neznamená, že o něm můžeš psát takovým způsobem.

Och ja samozrejme nikterak nepopiram, ze si myslim, ze po nem pes nestekne, predevsim vsak z toho duvodu, ze za sto let, po nikom z nas pes nestekne. Ani po me, ani po vas.

Jasně, s takovou formulací a mračícím se smajlíkem jsi to jistě nemyslel nijak zle.

Pokud tedy vas i jeho diar jiz dnes praska ve svech se zamery a plany, ktere mate na rok 2113, tak nic proti tomu.

Jde o něco jiného. Víš jak se jmenovali všichni tvoji pradědečkové a co dělali?

Po pravde receno se domnivam, ze byste nemusela hned volit agresivni vulgarismy

Po pravdě řečeno, je mi úplně jedno, co se domníváš. Někdo jako ty mě nebude poučovat o mravech.

Zkratka zena by se takto sproste vyjadrovat nemela.

A co volit nebo řídit auto? Co by podle staromódního názoru žena měla nebo neměla dělat je mi totálně ukradené.

Ale k dame vaseho mladi, krasy a svezesti takove zpusoby vskutku neslusi. Verte mi.

Nevěřím. Moje tomboyské chování muže neodrazuje, naopak.

ॐ असतो मा सद्गमय

Obrázek uživatele Telesto

KLM

K tvorbe dalsich "druhu" potrebujete makroevolucni zmeny .A ty nenastavaji

Makroevoluční změnu lze identifikovat s odstupem času. Prakticky se nejedná o nic jiného než akumulované mikroevoluční změny.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Customize This