Jednoduché vysvětlení pro homologii

Dominic Statham

(Z časopisu Creation 34(4) 2012, str. 43-45, přeložil M. T. – 10/2012)

Všimli jste si někdy těch mnoha podobností, které existují mezi různými zvířaty? Mnoho zvířat má dvě oči, dvě uši, čtyři končetiny, srdce, mozek, pět prstů (na rukou a na nohou) atd. Příroda je plná podobných vzorů, a evolucionisté pro to mají zvláštní výraz. Nazývají je „homologiemi“ či „homologními orgány“ nebo „homologními strukturami“. Homologie jsou prostě podobnosti, které podle evolucionistů vděčí za svůj původ tomu, že je všechny organizmy zdědily po společném předku.

Takže podle evolucionistů jsou oči nejrůznějších zvířat ve spodní řadě obrázku 1 „homologními orgány“, protože je tato zvířata zdědila po společném předku, který měl oči. Podobně jsou nohy těchto zvířat „homologními strukturami“, protože je zvířata údajně zdědila po společném předku, který měl nohy. Takže, abychom se opět vrátili k diagramu na obrázku 1, o žábách, tuleních, ptácích i lidech se tvrdí, že mají oči a nohy proto, že je zdědili po společném předku, který vypadal přibližně jako tvor v horní části obrázku 1.

Obr 1

Otevřete-li typickou učebnici biologie, která učí evoluci, najdete v ní patrně diagramy podobné těm na obrázcích 2-3. Ukazují podobnosti mezi předními končetinami (předníma nohama či pažemi) různých zvířat. Na každém je ramenní kost znázorněna zeleně, kost vřetenní modře, kost loketní hnědě a prsty žlutě. Evolucionisté samozřejmě tvrdí, že pro tyto podobnosti existuje velmi jednoduché vysvětlení – organizmy je zdědily, říkají, od společného předka. Přední končetiny, tvrdí, jsou výborným příkladem homologie. Snad víc než cokoli jiného, přesvědčil takovýto diagram mnoho lidí o tom, že evoluce má pravdu. Avšak stejně jako v případě všech argumentů pro evoluci, podíváme-li se pozorně pod povrch věcí, zjistíme, že se argument zhroutí. Podívejme se na to, jak zkrachuje tento konkrétní argument, prozkoumáme-li ho blíže.

Obrt 2

Obr 3

Tajemství embryí

Lidé i žáby mají prsty – na předních i zadních končetinách a rukách i nohách. Kdybychom tedy předpokládali, že je mají proto, že je zdědili po společném předku, očekávali bychom, že budou i podobně růst. Očekávali bychom, že embryonální vývoj prstů u lidí i žab bude v zásadě totožný, stejný jako u společného předka, ze kterého se údajně vyvinuli. Ale vývoj prstů u lidí a žab probíhá různě.

Jak je znázorněno na obr. 4, u lidí začínáme s lopatkovitou strukturou, a prsty – na rukou i nohou – se vyvíjejí tak, že prorůstají skrze materiál mezi nimi, který rozpouštějí. Materiál mezi prsty je tedy odstraňován. (Takto se vyvinuly i vaše prsty, když jste byli v matčině lůně.) U žab je postup jiný. Jejich prsty vyrůstají každý zvlášť a odděleně ze zárodků. Materiál je zde tedy přidáván (1). Kdyby evoluce byla správným vysvětlením pro to, že jak lidé, tak žáby, mají prsty, očekávali bychom, že jejich embryonální vývoj bude podobný – očekávali bychom, že lidé i žáby nejen prsty zdědili, nýbrž vzhledem k tomu, že se předpokládá, že podobnost vzniká na základě sdílených genů, i proces vývoje prstů bude v obou případech podobný. Zajímavé je, že vývoj končetin se různí dokonce i mezi jednotlivými druhy obojživelníků – například mezi žábami a mloky (2). A co je na tom všem nejdůležitějšího, že uvedené příklady zdaleka nejsou nijak výjimečné. Embryonální vývoj takzvaných homologních struktur je často odlišný – a netýká se to pouze končetin.

Obr 4 - Embryonální vývoj lidských a žabích prstů

Již v roce 1894 napsal americký embryolog Edmund Wilson, „Je známým faktem, že části, které…jsou nepochybně homologní, se často podstatně liší…procesem svého vzniku“ (3).
Navíc je podle nedávno zesnulého španělského embryologa Dr Pereho Albercha „spíše pravidlem než výjimkou“, že se homologní struktury vyvíjejí odlišně (4).

Homologie – velký problém pro evolucionisty

Sir Gavin de Beer byl jedním z čelných embryologů 20. století. Byl členem Royal Society, a posléze se stal ředitelem Přírodovědného muzea v Londýně. Roku 1971 napsal článek s názvem Homologie: nevyřešený problém (5). Gavin de Beer byl totiž evolucionista, věřil v Darwinovu evoluční teorii; nebyl však s to ji smířit s fakty embryologie. Ve svém článku uvedl příklady homologních struktur, které se vyvinuly velmi odlišným způsobem, z odlišných částí vajíčka či embrya, a pod kontrolou odlišných genů. Byla to pro něj záhada, protože to bylo v přímém rozporu s tím, jakou situaci očekával jako evolucionista; proto také nazval ve svém článku homologie „nevyřešeným problémem.“ Nikdy tento problém nevyřešil – ani nikdo jiný tak neučinil.

Gunter Wagner je profesorem ekologie a evoluční biologie na Yaleské univerzitě. Když se vyjadřoval k témuž problému, problému smíření fakt z embryologie s evoluční teorií, napsal, „Opakovaně se setkávám s šokující velkou řadou zásadních problémů spojených se všemi pokusy ustavit biologický základ homologie“ (6) (zvýrazněno mnou)

A přece se vykládá mládeži na školách i studentům na univerzitách, že evoluce je velkým jednotícím principem v biologii. Říkají nám, že Darwin vysvětlil mnohotvárnost života. Slavný evolucionista Theodosius Dobzhansky nás ujistil, že „pouze ve světle evoluce dávají věci v biologii smysl“. To však prostě není pravda. Realitou je, že z pokusů smířit biologická fakta s Darwinovou teorií vyvstávají četné a zásadní problémy.

Kreacionistická interpretace homologie

Takže, co si máme počít se všemi těmi podobnostmi? Proč má tak mnoho zvířat dvě oči, dvě uši, srdce, plíce etc.? Proč jsou si přední končetiny tak mnoha různých zvířat podobné? Proč je příroda plná takových vzorů? Tedy, normálně, vidí-li lidé vzor, předpokládají, že musel existovat jeho návrhář; a nemůže-li tuto skutečnost uspokojivě vysvětlit evoluce, pak geniální vzory v přírodě s jistotou odkazují právě tam – na návrháře, designéra, stvořitele. Společná anatomie spojuje celou přírodu a svědčí o tom, že existuje jenom jeden stvořitel. Neexistuje mnoho bohů a mnoho stvořitelů, kteří vyrobili radikálně odlišné formy života ze zásadně odlišných součástí. Existuje jediný Bůh – Stvořitel – a z jeho stvoření to poznáváme (7).

Homologie a homoplazie

Místo aby poskytovaly podporu evoluci, podobné vzory shledávané všude kolem v přírodě poskytují důkazy o jediném designérovi. Alen nejen to, ve skutečnosti se evolučnímu vysvětlení doslova vzpírají, jak o tom svědčí běžný výskyt homoplazie. Zde je vysvětlení: zvířata mají docela často podobné orgány či struktury, které ale podle názoru evolucionistů nelze vysvětlit původem ze společného předka. Dobrým příkladem je „komorové oko“, které má čočku i sítnici, design nalézaný jak u lidí tak u chobotnic (viz obr. 5). Jelikož se nepředpokládá, že by lidé a chobotnice zdědili své oči po společném předku, nepovažují se za homologní. Místo toho byste od evolucionistů slyšeli, že prý jde o příklad homoplazie. /Pozn. edit.: viz na tomto webu samostatný článek o homoplazii: http://kreacionismus.cz/content/k-podobnostem-dochazi-problem-homoplazie). Homoplazii se jinak říká „konvergentní evoluce“, protože se má za to, že v tomto případě se evoluční proces seběhl (konvergoval) do téhož designu nezávisle na sobě. Existují četné příklady údajné homoplazie /8/. Netopýři i delfíni mají oba echolokační systémy, které pracují na podobném principu jako člověkem vyráběné sonary (9). Některé ryby generují elektřinu, kterou používají k omráčení kořisti nebo k obraně proti útočníkům, schopnost, která se prý vyvinula nezávisle šestkrát (10). Podobně jako tuňák, tak i žralok mako pohybují ocasní ploutví pomocí silných červených centrálních svalů upevněných na ploutev šlachami. Avšak, řečeno s evolucionisty, nemohli získat tenhle (pro ryby neobvyklý) mechanizmus od společného předka (11). Pravděpodobnost evolučních procesů generujících takovou úroveň podobnosti jenom díky náhodným mutacím filtrovaným přírodním výběrem v náhodně se měnících prostředích se zdá velmi nepatrná. Třeba oči se prý podle některých badatelů vyvinuly nezávisle na sobě až šedesátkrát (12).

Obr 5

Placentálové (např. lidé) jsou savci, jejichž mláďata se vyvíjejí v těle matky a jsou vyživována skrze placentu. Marsupialia (např. klokani) jsou savci, kteří nosí a kojí svá mláďata na svém těle ve vaku. Podle evoluční teorie se placentálové i vačnatci vyvinuli ze společného předka, který vypadal trochu jako moderní rejsek. Tito raní placentálové a vačnatci se pak údajně vyvinuli v mnoho odlišných zvířat. Co však evolucionisté těžko vysvětlují, je to, proč v tak mnoha případech se placentálové svým vnějším vzhledem tak málo liší od vačnatců (viz obrázek 6).

Obr 6

Mnoho rostlin nám poskytuje potravu a roste tak, že využívá energii ze Slunce, složitým procesem zvaným „fotosyntéza“. Jednu z jejích forem nazýváme „fotosyntéza C4“ a je obzvlášť složitá. Vzhledem k tomu, že proces C4 využívají mnohdy velmi rozdílné typy rostlin, musí evolucionisté opět tvrdit, že se vyvinul nezávisle víc než třicetkrát (13, 14). Člověka jímá závrať při pomyšlení, že se tak složitý proces mohl vyvinout jednou; ale tvrdit, že k tomu došlo tolikrát, tomu už snad žádný rozumný člověk nemůže uvěřit. Být evolucionistou vyžaduje spoustu slepé víry!

Někdy musí být také tvrzení o tom, že nějaké struktury jsou homologní, opraveno evolucionisty narychlo, a příslušné struktury prohlášeny za homoplazie proto, že se změnil evoluční rodokmen. Například vzhledem k údajným homologním rysům lebek a zubů byly velryby dogmaticky prohlašovány za potomky mesonychidů, vymřelého druhu velkého dravého unguláta (zvířete s kopyty). Podobnosti DNA však přesvědčily evolucionisty, že se velryby vyvinuly z jiné skupiny – sudokopytníků (ungulátů „se sudým počtem prstů na nohou“) podobných hrochům. Takže tyhle údajně jisté homologie musí být překvalifikovány na homoplazie.

Důkazy pro evoluci?

Evolucionisté říkají, že podobnosti nesporně svědčí o původu ze společného předka. To ale jednoznačně není pravda, jak jsme demonstrovali, protože často jsou si velmi podobná zvířata, u kterých evolucionisté musejí připustit, že původ ze společného předka nemůže jejich podobnost vysvětlovat. Navzdory tomu evolucionisté dokonce definují homologii jako „podobnost na základě společného předka (tj. na základě evoluce)“. V myšlení evolucionistů představuje tedy podobnost založená na společném předku důkaz pro evoluci, a podobnost bez společného předka také dokazuje evoluci. Ať už tedy shledají jakoukoli podobnost, vždy je důkazem evoluce!

„Homoplazie“ není ničím jiným než prázdným učeným slovem nahrazujícím fundované vysvětlení. Pojem homoplazie není založen na vědeckých důkazech, nýbrž na slepé víře. Tato víra je založena na svévolném předpokladu, že přírodními procesy je možno vysvětlit vše – včetně bujné a všudypřítomné „konvergence“, ať už se v tom kterém konkrétním případě jeví jakkoli nepravděpodobná.

**

PřílohaVelikost
00558-16.10.2012-jednoduche_vysvetleni_pro_homologii-1-creation.doc3.09 MB
Průměr: 3.3 (3 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Hudba se nevyviji, hudba je lidske nehmotne dilo.
Spravni cleneni se nevyviji, spravni cleneni je lidske nehmotne organizacni dilo, ktere vyviji inteligentni clovek

Dobrá tedy, vyvíjejí se lidské názory, vkus a potřeby, které ke změnám hudby a správního členění vedou ?

Vyviji dle predem daneho programu

Irelevantní. Tvrdil jsi, že ohraničené rozdíly znamenají žádný vývoj. U hmyzu s proměnou nedokonalou máme ohraničené rozdíly mezi dospělcem a larvou, přičemž se jedno vyvíjí ze druhého, tudíž je tvé tvrzení vyvráceno. O předem zadaném programu nepadlo ani slovo. Tvou neschopnost dokázat zadání programu nechávám stranou...

Ne, jen vzajemnymi rekombinacemi je mozna rozmanitost a variabilita.

Měl jsem na mysli vývoj z pulce...

Pouze v urcitych barierach.

Takže vyvíjejí, tvé tvrzení je tedy vyvráceno. Tvou neschopnost dokázat existenci bariér nechávám stranou...

Zakladni a primarni stavbu vsech lidskych jazyku, vsak stvoril Buh.

Stavíš vůz před koně. Napřed musíš dokázat Boha, teprve potom ho můžeš používat jako vysvětlení...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Hudba se nevyviji ?

Hudba se nevyvíjí, hudba je lidské nehmotné dílo. Hudbu vyvíjí inteligentní člověk. Takže opět kreace.

Spravni cleneni se nevyviji ?

Správní členění se nevyvíjí, správní členění je lidské nehmotné organizační dílo, které vyvíjí inteligentní člověk. Takže opět kreace.

Hmyz s promenou dokonalou se nevyviji ?

Vyvíjí dle předem daného programu, který někdo musel předem naprogramovat. Což byl Bůh. Nikoli náhodné procesy. Takže opět kreace.

Obojzivelnici se nevyvijeji ?

Ne, jen vzájemnými rekombinacemi je možná rozmanitost a variabilita. Nicméně k této variabilitě již musel existovat předchozí potenciál v samotných tvorech. Takže žádná evoluce.

Takze jazyky se nevyvijeji ?

Pouze v určitých bariérách. Tak jako živí tvorové. Základní a primární stavbu všech lidských jazyků, však stvořil Bůh. Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

PRESNE TAK!

Takže jazyky se nevyvíjejí ?
Hudba se nevyvíjí ?
Správní členění se nevyvíjí ?
Hmyz s proměnou dokonalou se nevyvíjí ?
Obojživelníci se nevyvíjejí ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

MINERVA

Pokud by me nekdo opustil, kvuli tomu, jaka jsem, tak me ve skutecnosti nemiloval a mou lasku si nezaslouzil.

To je častý omyl mnohých. Láska mezi lidmi totiž vzniká na nějakém základu. Většinou na něčem co je člověku libé a příjemné. Na sympatiích, které nejsou založeny jen na fyzickém vzhledu, nýbrž především na vzájemném citovém prožitku. Těžko si představit vztah mezi dvěma lidmi, který by vznikl na nadávkách a hrubostech.

Tento základ, na kterém mezilidské vztahy vznikají je tudíž důležitý. Nu a pak je logické, že pokud se lidé k sobě začnou chovat hrubě a neslušně, čili v rozporu s oním předchozím základem, tak láska hyne.

Zkrátka a dobře. Na tom na čem vztahy vznikají s tím také padají.

Tudíž podobný alibismus: "ber mě jaký/jaká jsem" - v praxi nefunguje.

O dobré věci je třeba neustále usilovat a udržovat. Vztahy nevyjímaje. Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrábě

Vas bratr je vyjimka. Snad k nemu Buh bude milosrdny, neb sve postoje neni schopen zhodnotit jako ostatni lide a tudiz bych v tom spatroval jistou polehcujici okolnost. Neb za svuj stav pochopitelne nemuze.

Samy velké hrábě mluví a rozhodují za boha...

Vy vsak, jste za sve ciny pred Bohem plne odpovedna.

... a vyhrožuje bohem. Smůla je jen v tom, že žádný neexistuje, je to jen výplod chorých mozků. I když ten Ježíš v psí prdeli...

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Takze ohranicene rozdily znamenaji zadny vyvoj ?

PŘESNĚ TAK! Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

MINERVA

To, ze tak nazyvam tebe, neznamena, ze tak nazyvam kazdeho, ty jsi vyjimecny.

To jsou vaše subjektivní názory, avšak zcela mimo kontext, na kterémžto tento náš dialog započal. Takže jen utíkáte od tématu a od svých předešlých prohlášení.

Meho bratra ne.

Váš bratr je výjimka. Snad k němu Bůh bude milosrdný, neb své postoje není schopen zhodnotit jako ostatní lidé a tudíž bych v tom spatřoval jistou polehčující okolnost. Neb za svůj stav pochopitelně nemůže.

Vy však, jste za své činy před Bohem plně odpovědná.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Kazdopadne Drsonmanovy analogie a srovnani jsou zcela mimo misu, stejne jako ty tvoje s jazyky.

Proč ? Připomínám, že jsi to ty, kdo srovnává živé organismy s lidskými výrobky. Kreacionisté mají obecně s analogiemi velké potíže, nejsem si jistý, jestli vůbec správně chápou jejich koncept...

To co vidime jsou jasne a ohranicene rozdily! Jak mezi jazyky, tak mezi tvory.

Takže ohraničené rozdíly znamenají žádný vývoj ?

Propastne rozdily a zadne jemne prechody neexistuji, krom Bohem vetknute variability. - to je to co vidime, to je realita a to jsou FAKTA, o ktera se opira kreacionismus.

1. Ty vidíš Bohem vetknutou variabilitu ?
2. Jemné přechody existují a vidět jsou, nikoliv však mezi rozdílnými třídami, což je ovšem naprosto logické a bylo by dost divné, kdyby ano. Podle tebe by měly existovat tisíce jazyků či nářečí, mezi nimiž by byly jemné přechody s češtinou na jedné straně a ruštinou na druhé...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

Z kratkodobych reakci na vase "ostre" chovani, nelze delat dalekosahle zavery o tom, ze to nekomu bude imponovat dlouhodobe v klasickem partnerskem vztahu, kde si lide maji byt oporou a nikoli si neustale nadavat do zmetku, tupcu apod.

Já nadávám do zmetků a tupců zmetkům a tupcům a ty si za partnery nevybírám. To, že tak nazývám tebe, neznamená, že tak nazývám každého, ty jsi výjimečný. Smile

V tom pripade bud nejste schopna se zamilovat, projevit lasku, lasku k nekomu citit. A nebo je to jen vase poza, kterou se snazite zakryvat vlastni zranitelnost, ktera neni odvisla ani od 21. stoleti ci takzvane emancipace.

Ta věta je delší, než ten úryvek, který jsi citoval.

Na lasce a potrebe lasky, na bolesti z rozpadu techto vztahu, zadna silacka prohlaseni, ani "emancipace" nic nemeni.

Pokud by mě někdo opustil, kvůli tomu, jaká jsem, tak mě ve skutečnosti nemiloval a mou lásku si nezasloužil.

S temito citovymi potrebami cloveka stvoril Buh, vcetne vas.

Mého bratra ne. Wink

ॐ असतो मा सद्गमय

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Spolecne s cestinou patri do indoevropske jazykove rodiny...

To jsou všechno takové bezobsažné bláboly. Kterými evoluční kult demagogicky prezentuje realitu.

Každopádně Drsoňmanovy analogie a srovnání jsou zcela mimo mísu, stejně jako ty tvoje s jazyky.

To co vidíme jsou jasné a ohraničené rozdíly! Jak mezi jazyky, tak mezi tvory. Evoluční dějepisné spekulace o tom, co kdysi bylo, nebylo ...? Na dnešní realitě nic nemění.

Vidíme jasné a ostré hranice. Propastné rozdíly a žádné jemné přechody neexistují, krom Bohem vetknuté variability. - to je to co vidíme, to je realita a to jsou FAKTA, o která se opírá kreacionismus.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This