Jednoduché vysvětlení pro homologii

Dominic Statham

(Z časopisu Creation 34(4) 2012, str. 43-45, přeložil M. T. – 10/2012)

Všimli jste si někdy těch mnoha podobností, které existují mezi různými zvířaty? Mnoho zvířat má dvě oči, dvě uši, čtyři končetiny, srdce, mozek, pět prstů (na rukou a na nohou) atd. Příroda je plná podobných vzorů, a evolucionisté pro to mají zvláštní výraz. Nazývají je „homologiemi“ či „homologními orgány“ nebo „homologními strukturami“. Homologie jsou prostě podobnosti, které podle evolucionistů vděčí za svůj původ tomu, že je všechny organizmy zdědily po společném předku.

Takže podle evolucionistů jsou oči nejrůznějších zvířat ve spodní řadě obrázku 1 „homologními orgány“, protože je tato zvířata zdědila po společném předku, který měl oči. Podobně jsou nohy těchto zvířat „homologními strukturami“, protože je zvířata údajně zdědila po společném předku, který měl nohy. Takže, abychom se opět vrátili k diagramu na obrázku 1, o žábách, tuleních, ptácích i lidech se tvrdí, že mají oči a nohy proto, že je zdědili po společném předku, který vypadal přibližně jako tvor v horní části obrázku 1.

Obr 1

Otevřete-li typickou učebnici biologie, která učí evoluci, najdete v ní patrně diagramy podobné těm na obrázcích 2-3. Ukazují podobnosti mezi předními končetinami (předníma nohama či pažemi) různých zvířat. Na každém je ramenní kost znázorněna zeleně, kost vřetenní modře, kost loketní hnědě a prsty žlutě. Evolucionisté samozřejmě tvrdí, že pro tyto podobnosti existuje velmi jednoduché vysvětlení – organizmy je zdědily, říkají, od společného předka. Přední končetiny, tvrdí, jsou výborným příkladem homologie. Snad víc než cokoli jiného, přesvědčil takovýto diagram mnoho lidí o tom, že evoluce má pravdu. Avšak stejně jako v případě všech argumentů pro evoluci, podíváme-li se pozorně pod povrch věcí, zjistíme, že se argument zhroutí. Podívejme se na to, jak zkrachuje tento konkrétní argument, prozkoumáme-li ho blíže.

Obrt 2

Obr 3

Tajemství embryí

Lidé i žáby mají prsty – na předních i zadních končetinách a rukách i nohách. Kdybychom tedy předpokládali, že je mají proto, že je zdědili po společném předku, očekávali bychom, že budou i podobně růst. Očekávali bychom, že embryonální vývoj prstů u lidí i žab bude v zásadě totožný, stejný jako u společného předka, ze kterého se údajně vyvinuli. Ale vývoj prstů u lidí a žab probíhá různě.

Jak je znázorněno na obr. 4, u lidí začínáme s lopatkovitou strukturou, a prsty – na rukou i nohou – se vyvíjejí tak, že prorůstají skrze materiál mezi nimi, který rozpouštějí. Materiál mezi prsty je tedy odstraňován. (Takto se vyvinuly i vaše prsty, když jste byli v matčině lůně.) U žab je postup jiný. Jejich prsty vyrůstají každý zvlášť a odděleně ze zárodků. Materiál je zde tedy přidáván (1). Kdyby evoluce byla správným vysvětlením pro to, že jak lidé, tak žáby, mají prsty, očekávali bychom, že jejich embryonální vývoj bude podobný – očekávali bychom, že lidé i žáby nejen prsty zdědili, nýbrž vzhledem k tomu, že se předpokládá, že podobnost vzniká na základě sdílených genů, i proces vývoje prstů bude v obou případech podobný. Zajímavé je, že vývoj končetin se různí dokonce i mezi jednotlivými druhy obojživelníků – například mezi žábami a mloky (2). A co je na tom všem nejdůležitějšího, že uvedené příklady zdaleka nejsou nijak výjimečné. Embryonální vývoj takzvaných homologních struktur je často odlišný – a netýká se to pouze končetin.

Obr 4 - Embryonální vývoj lidských a žabích prstů

Již v roce 1894 napsal americký embryolog Edmund Wilson, „Je známým faktem, že části, které…jsou nepochybně homologní, se často podstatně liší…procesem svého vzniku“ (3).
Navíc je podle nedávno zesnulého španělského embryologa Dr Pereho Albercha „spíše pravidlem než výjimkou“, že se homologní struktury vyvíjejí odlišně (4).

Homologie – velký problém pro evolucionisty

Sir Gavin de Beer byl jedním z čelných embryologů 20. století. Byl členem Royal Society, a posléze se stal ředitelem Přírodovědného muzea v Londýně. Roku 1971 napsal článek s názvem Homologie: nevyřešený problém (5). Gavin de Beer byl totiž evolucionista, věřil v Darwinovu evoluční teorii; nebyl však s to ji smířit s fakty embryologie. Ve svém článku uvedl příklady homologních struktur, které se vyvinuly velmi odlišným způsobem, z odlišných částí vajíčka či embrya, a pod kontrolou odlišných genů. Byla to pro něj záhada, protože to bylo v přímém rozporu s tím, jakou situaci očekával jako evolucionista; proto také nazval ve svém článku homologie „nevyřešeným problémem.“ Nikdy tento problém nevyřešil – ani nikdo jiný tak neučinil.

Gunter Wagner je profesorem ekologie a evoluční biologie na Yaleské univerzitě. Když se vyjadřoval k témuž problému, problému smíření fakt z embryologie s evoluční teorií, napsal, „Opakovaně se setkávám s šokující velkou řadou zásadních problémů spojených se všemi pokusy ustavit biologický základ homologie“ (6) (zvýrazněno mnou)

A přece se vykládá mládeži na školách i studentům na univerzitách, že evoluce je velkým jednotícím principem v biologii. Říkají nám, že Darwin vysvětlil mnohotvárnost života. Slavný evolucionista Theodosius Dobzhansky nás ujistil, že „pouze ve světle evoluce dávají věci v biologii smysl“. To však prostě není pravda. Realitou je, že z pokusů smířit biologická fakta s Darwinovou teorií vyvstávají četné a zásadní problémy.

Kreacionistická interpretace homologie

Takže, co si máme počít se všemi těmi podobnostmi? Proč má tak mnoho zvířat dvě oči, dvě uši, srdce, plíce etc.? Proč jsou si přední končetiny tak mnoha různých zvířat podobné? Proč je příroda plná takových vzorů? Tedy, normálně, vidí-li lidé vzor, předpokládají, že musel existovat jeho návrhář; a nemůže-li tuto skutečnost uspokojivě vysvětlit evoluce, pak geniální vzory v přírodě s jistotou odkazují právě tam – na návrháře, designéra, stvořitele. Společná anatomie spojuje celou přírodu a svědčí o tom, že existuje jenom jeden stvořitel. Neexistuje mnoho bohů a mnoho stvořitelů, kteří vyrobili radikálně odlišné formy života ze zásadně odlišných součástí. Existuje jediný Bůh – Stvořitel – a z jeho stvoření to poznáváme (7).

Homologie a homoplazie

Místo aby poskytovaly podporu evoluci, podobné vzory shledávané všude kolem v přírodě poskytují důkazy o jediném designérovi. Alen nejen to, ve skutečnosti se evolučnímu vysvětlení doslova vzpírají, jak o tom svědčí běžný výskyt homoplazie. Zde je vysvětlení: zvířata mají docela často podobné orgány či struktury, které ale podle názoru evolucionistů nelze vysvětlit původem ze společného předka. Dobrým příkladem je „komorové oko“, které má čočku i sítnici, design nalézaný jak u lidí tak u chobotnic (viz obr. 5). Jelikož se nepředpokládá, že by lidé a chobotnice zdědili své oči po společném předku, nepovažují se za homologní. Místo toho byste od evolucionistů slyšeli, že prý jde o příklad homoplazie. /Pozn. edit.: viz na tomto webu samostatný článek o homoplazii: http://kreacionismus.cz/content/k-podobnostem-dochazi-problem-homoplazie). Homoplazii se jinak říká „konvergentní evoluce“, protože se má za to, že v tomto případě se evoluční proces seběhl (konvergoval) do téhož designu nezávisle na sobě. Existují četné příklady údajné homoplazie /8/. Netopýři i delfíni mají oba echolokační systémy, které pracují na podobném principu jako člověkem vyráběné sonary (9). Některé ryby generují elektřinu, kterou používají k omráčení kořisti nebo k obraně proti útočníkům, schopnost, která se prý vyvinula nezávisle šestkrát (10). Podobně jako tuňák, tak i žralok mako pohybují ocasní ploutví pomocí silných červených centrálních svalů upevněných na ploutev šlachami. Avšak, řečeno s evolucionisty, nemohli získat tenhle (pro ryby neobvyklý) mechanizmus od společného předka (11). Pravděpodobnost evolučních procesů generujících takovou úroveň podobnosti jenom díky náhodným mutacím filtrovaným přírodním výběrem v náhodně se měnících prostředích se zdá velmi nepatrná. Třeba oči se prý podle některých badatelů vyvinuly nezávisle na sobě až šedesátkrát (12).

Obr 5

Placentálové (např. lidé) jsou savci, jejichž mláďata se vyvíjejí v těle matky a jsou vyživována skrze placentu. Marsupialia (např. klokani) jsou savci, kteří nosí a kojí svá mláďata na svém těle ve vaku. Podle evoluční teorie se placentálové i vačnatci vyvinuli ze společného předka, který vypadal trochu jako moderní rejsek. Tito raní placentálové a vačnatci se pak údajně vyvinuli v mnoho odlišných zvířat. Co však evolucionisté těžko vysvětlují, je to, proč v tak mnoha případech se placentálové svým vnějším vzhledem tak málo liší od vačnatců (viz obrázek 6).

Obr 6

Mnoho rostlin nám poskytuje potravu a roste tak, že využívá energii ze Slunce, složitým procesem zvaným „fotosyntéza“. Jednu z jejích forem nazýváme „fotosyntéza C4“ a je obzvlášť složitá. Vzhledem k tomu, že proces C4 využívají mnohdy velmi rozdílné typy rostlin, musí evolucionisté opět tvrdit, že se vyvinul nezávisle víc než třicetkrát (13, 14). Člověka jímá závrať při pomyšlení, že se tak složitý proces mohl vyvinout jednou; ale tvrdit, že k tomu došlo tolikrát, tomu už snad žádný rozumný člověk nemůže uvěřit. Být evolucionistou vyžaduje spoustu slepé víry!

Někdy musí být také tvrzení o tom, že nějaké struktury jsou homologní, opraveno evolucionisty narychlo, a příslušné struktury prohlášeny za homoplazie proto, že se změnil evoluční rodokmen. Například vzhledem k údajným homologním rysům lebek a zubů byly velryby dogmaticky prohlašovány za potomky mesonychidů, vymřelého druhu velkého dravého unguláta (zvířete s kopyty). Podobnosti DNA však přesvědčily evolucionisty, že se velryby vyvinuly z jiné skupiny – sudokopytníků (ungulátů „se sudým počtem prstů na nohou“) podobných hrochům. Takže tyhle údajně jisté homologie musí být překvalifikovány na homoplazie.

Důkazy pro evoluci?

Evolucionisté říkají, že podobnosti nesporně svědčí o původu ze společného předka. To ale jednoznačně není pravda, jak jsme demonstrovali, protože často jsou si velmi podobná zvířata, u kterých evolucionisté musejí připustit, že původ ze společného předka nemůže jejich podobnost vysvětlovat. Navzdory tomu evolucionisté dokonce definují homologii jako „podobnost na základě společného předka (tj. na základě evoluce)“. V myšlení evolucionistů představuje tedy podobnost založená na společném předku důkaz pro evoluci, a podobnost bez společného předka také dokazuje evoluci. Ať už tedy shledají jakoukoli podobnost, vždy je důkazem evoluce!

„Homoplazie“ není ničím jiným než prázdným učeným slovem nahrazujícím fundované vysvětlení. Pojem homoplazie není založen na vědeckých důkazech, nýbrž na slepé víře. Tato víra je založena na svévolném předpokladu, že přírodními procesy je možno vysvětlit vše – včetně bujné a všudypřítomné „konvergence“, ať už se v tom kterém konkrétním případě jeví jakkoli nepravděpodobná.

**

PřílohaVelikost
00558-16.10.2012-jednoduche_vysvetleni_pro_homologii-1-creation.doc3.09 MB
Průměr: 3.3 (3 votes)
Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

To jsou vase subjektivni názory

Samozřejmě, že jsou. Nadávky jsou subjektivní ze své podstaty. Smile

avsak zcela mimo kontext, na kteremzto tento nas dialog zapocal

Náš dialog započal tím, že jsem tě nazvala zmetkem, tys to nazval hysterčením, pak se dostal k tomu, že žena by takové výrazy používat neměla a pak, že mi to může přinést problémy v partnerském životě. Jak přesně je to zcela mimo kontext a odběhnutí?

Vas bratr je vyjimka.

Proč Bůh udělal u mého bratra výjimku?

Vy vsak, jste za sve ciny pred Bohem plne odpovedna

Řeč byla o citech a vztazích. Kdo odbíhá? Wink

To je casty omyl mnohych. Laska mezi lidmi totiz vznika na nejakem zakladu. Vetsinou na necem co je cloveku libe a prijemne. Na sympatiich, ktere nejsou zalozeny jen na fyzickem vzhledu, nybrz predevsim na vzajemnem citovem prozitku.

Tvrdíš, že je to omyl, ale vzápětí svým popisem moje tvrzení podpoříš. Laughing out loud

Tezko si predstavit vztah mezi dvema lidmi, ktery by vznikl na nadavkach a hrubostech.

Ty jsi vážně natvrdlý. Je to součást mojí osobnosti, ne základ vztahu.

Tudiz podobny alibismus: "ber me jaky/jaka jsem" - v praxi nefunguje.

U mých rodičů ano. Většina rodičů mých známých je rozvedených, ti moji ne.

ॐ असतो मा सद्गमय

Obrázek uživatele Telesto

KTE

Hrabe je bud darebak a lhar, nebo je totalni hlupak a fanatik.

Dle mého názoru tam nepatří "nebo".

Neni cas na dlouhodobou ignoraci? Podle me je to jedine racionalni reseni.

Také si myslím, že je to jediné rozumné řešení...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Samozrejme, jenze to je projev cilevedome inteligence

Co je na vkusu, libosti a estetické příjemnosti projevem cílevědomé inteligence ?

V evoluci zadna inteligence neni.

Irelevantní. Tvrdil jsi, že ohraničené rozdíly znamenají žádný vývoj...

To je samozrejme projev evolucionisticke sekty, ideologie a totality. Tedy znasilneni jazyka. Evoluce hura evoluce. Jenze neni vyvoj jako vyvoj.

Ne, to je tvá zbrklost. Možná si příště lépe rozmyslíš svou odpověď...

Demagogicky zamenit vyznam pojmu ci nerozliseni toho, co je jadrem problemu

Ne. Dal jsem ti jasnou otázku a ty jsi mi výjimečně dal jasnou odpověď. Naneštěstí pro tebe to byla odpověď chybná...

Nybrz je to jasnym dukazem tvurci cinnosti Boha Stvoritele

Jasným důkazem Boha stvořitele to být nemůže, jelikož to mohla udělat třeba Shub Niggurath...

Tvrdit opak, mohou jen evolucni silenci.

U něčeho, co má nekonečně mnoho možných vysvětlení, není opak...

Jiste, jak ho Buh naprogramoval, tak z neho vznikne zaba

Jsou jasné rozdíly mezi pulcem a dospělou žábou ? Jsou. Vyvíjí se pulec v dospělou žábou ? Vyvíjí. Proč o tom dále diskutuješ ?

Napred musis nekde ukazat evoluci a pak ji teprve muzes pouzit jako vysvetleni.

Stalo se...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Jura

Vy jednate systemem: "Nehodicise skrtnete ". Efekt hrdla lahve je nezpochybnitelny argument. Na potomcich se vzdy pozna z jak sirokeho genofondu pochazi, protoze ve svych genech nesou rodicovskou DNA.

Wiki připouští i něco jiného. Projevuje se prudkým posílením významu genetického driftu. Má nevratný efekt – i když se velikost populace opět obnoví v plném rozsahu, ztracené alely zůstávají ztraceny, a genetická variabilita je tak snížena (v krátkodobějším uvažování, ve velmi dlouhodobém časovém horizontu se variabilita postupně opět zvyšuje).

To tučné je klíčové. Neb se jedná o proevolucionistický zdroj. Tudíž je jasné, že víte prd a velký kulový, neb jste tu před údajnými miliardami let nebyl. Tudíž nemůžete vědět co a jak se projeví. Zkrátka máte mnoho neznámých. Jen fantazírujete a své domněnky prohlašujete za dogma. Čili platí co jsem řekl. Efekt hrdla lahve nemusí být již identifikovatelný.

Profesionalni geologove o tom, co vy si tady vymyslite, nemaji ani paru. Je vam jasne, ze cim casove blize, tim lepe maji geologove geologickou situaci zmapovanou? Ze napriklad magneticke pole zanechava v tuhnoucim magmatu zaznam o jeho poloze vuci mg. poli? Ze tohle proste osidit nejde?

Kreacionistická geologie a její geologové mají daleko lepší modely, které daleko lépe objasňují současnou tvář a podobu naší země. Takže vám doporučuji například přednášky vynikajícího slovenského kreacionistického odborníka, na tuto problematiku, RNDr. Petera Vajdy PhD.

Katastrofická globálna tektonika a Potopa (Peter Vajda) nebo zde

Geológia a fosílie v biblickom rámci (Peter Vajda) nebo zde

Podle mne je to naprosto neobhajitelne.

Podle mně se tragicky mýlíte.

Vase specializace totiz je polyhistor.

Big smile Big smile Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrábě

Nybrz je to jasnym dukazem tvurci cinnosti Boha Stvoritele. Tvrdit opak, mohou jen evolucni silenci.

Tohle mohou tvrdit jen náboženští šílenci.

Jiste, jak ho Buh naprogramoval, tak z neho vznikne zaba.

Bůh není, nemohl nic naprogramovat. Měl bys už z těch pohádek vyrůst.

Napred musis nekde ukazat evoluci a pak ji teprve muzes pouzit jako vysvetleni.

Tím jsi ovšem boha nedokázal.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Dobra tedy, vyvijeji se lidske nazory, vkus a potreby, ktere ke zmenam hudby a spravniho cleneni vedou ?

Samozřejmě, jenže to je projev cílevědomé inteligence. V evoluci žádná inteligence není.

U hmyzu s promenou nedokonalou mame ohranicene rozdily mezi dospelcem a larvou, pricemz se jedno vyviji ze druheho, tudiz je tve tvrzeni vyvraceno.

To je samozřejmě projev evolucionistické sekty, ideologie a totality. Tedy znásilnění jazyka. Evoluce hurá evoluce. Jenže není vývoj jako vývoj. Demagogicky zaměnit význam pojmů či nerozlišení toho, co je jádrem problému, jen aby bylo potvrzeno evoluční dogma, bez ohledu na pravdu a fakta, je znakem dogmatické totalitní doktríny. Nicméně samotná metamorfóza hmyzu je natolik úžasný proces, že rozhodně nevznikl evolučně. Nýbrž je to jasným důkazem tvůrčí činnosti Boha Stvořitele. Tvrdit opak, mohou jen evoluční šílenci.

Mel jsem na mysli vyvoj z pulce...

Jistě, jak ho Bůh naprogramoval, tak z něho vznikne žába. Nic jiného. Pořád jen žába. Žába z předchozí žáby. Takže žádná evoluce. Jen propastné rozdíly mezi tvory, které žádnými příklady nejste schopni překlenout.

Stavis vuz pred kone. Napred musis dokazat Boha, teprve potom ho muzes pouzivat jako vysvetleni...

Napřed musíš někde ukázat evoluci a pak ji teprve můžeš použít jako vysvětlení.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabě,

......... V tom pripade bud nejste schopna se zamilovat, projevit lasku, lasku k nekomu citit. A nebo je to jen vase poza, kterou se snazite zakryvat vlastni zranitelnost, ktera neni odvisla ani od 21. stoleti ci takzvane emancipace. Na lasce a potrebe lasky, na bolesti z rozpadu techto vztahu, zadna silacka prohlaseni, ani "emancipace" nic nemeni.......

Už je mi jasné, proč se nechcete přiznat ke svému vzdělání. Vaše specializace totiž je polyhistor.

Vy jste psycholog, psychiatr, biolog, geolog, fyzik, matematik, chemik, astronom, sociolog, filosof, teolog, patolog, lékař, dermatolog, dendrolog, mineralog, mykolog, kardiolog, venolog, egyptolog, paleontolog, archeolog, hydrolog, ychtiolog, speleolog a možná i kynolog. A to všechno geniální.

Vy byste byl jistě chloubou kterékoliv renomované vědecké instituce.

Obrázek uživatele Šriber

KTE

Možná je to darebák, lhář, totální hlupák a fanatik...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Vyšší princip

Ve jménu vyššího principu mravního prohlašuji: Hrábě je buď darebák a lhář, nebo je totální hlupák a fanatik. Copak se s něčím takovým vůbec dá diskutovat? Není čas na dlouhodobou ignoraci? Podle mě je to jediné racionální řešení.

Hrabě,

Efekt hrdla neni zadny nezpochybnitelny argument. Efekt hrdla u mnohych zivocichu jiz nemusi byt vubec patrny. Zkratka je nezjistitelny po urcite dobe a mnozstvi generaci. Takze na efektu hrdla, byt vami, bych prichod Boziho soudu nepopiral. Jedna se o chatrny argument, v dusledku cehoz budete neprijemne prekvapen.

Vy jednáte systémem: “Nehodícíse škrtněte “. Efekt hrdla láhve je nezpochybnitelný argument. Na potomcích se vždy pozná z jak širokého genofondu pochází, protože ve svých genech nesou rodičovskou DNA. A například u druhů s podobnou reprodukční schopností by se měl projevit podobně. Není prostě možné, aby se tak úzké hrdlo láhve, jakým by mělo být vyhynutí prakticky 100% všech suchozemských živočichů, neprojevilo u všech dotčených živočichů. Je to napsal velmi silný argument.

Rozdeleni kontinentu doslo v dusledku potopy. Nicmene to nebyl jednorazovy jev. Jiste jeste dlouho po potope byly geologicke projevy velmi silne. Napriklad se domnivam, ze i soucasna zemetreseni jsou jeste dozvuky potopy.Takze mrknete na mapu sveta a uvidite, ze kontinenty jsou a mohly v minulosti byt propojeny pevninou. Prakticky z kazdeho se dalo prejit na vsechny. A tak zvirata mohla migrovat po potope, nez doslo k definitivnimu oddeleni. K tomuto oddelovani vsak nedochazelo miliardy let. Nybrz behem par staleti po potope.

By vysloveně vaříte z vody. “Přání otcem myšlenky “, že? Profesionální geologové o tom, co vy si tady vymyslíte, nemají ani páru. Je vám jasné, že čím časově blíže, tím lépe mají geologové geologickou situaci zmapovanou? Že například magnetické pole zanechává v tuhnoucím magmatu záznam o jeho poloze vůči mg. poli? Že tohle prostě ošidit nejde? A i kdyby, máte představu, jak dlouhého to bude trvat třeba ptakopyskovi nebo tasmánskému čertovi nebo lenochodovi z jejich lokace někam do Mezopotámie? To fakt myslíte vážně, že by to bylo možné?

Podle mne je to naprosto neobhajitelné.

Customize This