Jednoduché vysvětlení pro homologii

Dominic Statham

(Z časopisu Creation 34(4) 2012, str. 43-45, přeložil M. T. – 10/2012)

Všimli jste si někdy těch mnoha podobností, které existují mezi různými zvířaty? Mnoho zvířat má dvě oči, dvě uši, čtyři končetiny, srdce, mozek, pět prstů (na rukou a na nohou) atd. Příroda je plná podobných vzorů, a evolucionisté pro to mají zvláštní výraz. Nazývají je „homologiemi“ či „homologními orgány“ nebo „homologními strukturami“. Homologie jsou prostě podobnosti, které podle evolucionistů vděčí za svůj původ tomu, že je všechny organizmy zdědily po společném předku.

Takže podle evolucionistů jsou oči nejrůznějších zvířat ve spodní řadě obrázku 1 „homologními orgány“, protože je tato zvířata zdědila po společném předku, který měl oči. Podobně jsou nohy těchto zvířat „homologními strukturami“, protože je zvířata údajně zdědila po společném předku, který měl nohy. Takže, abychom se opět vrátili k diagramu na obrázku 1, o žábách, tuleních, ptácích i lidech se tvrdí, že mají oči a nohy proto, že je zdědili po společném předku, který vypadal přibližně jako tvor v horní části obrázku 1.

Obr 1

Otevřete-li typickou učebnici biologie, která učí evoluci, najdete v ní patrně diagramy podobné těm na obrázcích 2-3. Ukazují podobnosti mezi předními končetinami (předníma nohama či pažemi) různých zvířat. Na každém je ramenní kost znázorněna zeleně, kost vřetenní modře, kost loketní hnědě a prsty žlutě. Evolucionisté samozřejmě tvrdí, že pro tyto podobnosti existuje velmi jednoduché vysvětlení – organizmy je zdědily, říkají, od společného předka. Přední končetiny, tvrdí, jsou výborným příkladem homologie. Snad víc než cokoli jiného, přesvědčil takovýto diagram mnoho lidí o tom, že evoluce má pravdu. Avšak stejně jako v případě všech argumentů pro evoluci, podíváme-li se pozorně pod povrch věcí, zjistíme, že se argument zhroutí. Podívejme se na to, jak zkrachuje tento konkrétní argument, prozkoumáme-li ho blíže.

Obrt 2

Obr 3

Tajemství embryí

Lidé i žáby mají prsty – na předních i zadních končetinách a rukách i nohách. Kdybychom tedy předpokládali, že je mají proto, že je zdědili po společném předku, očekávali bychom, že budou i podobně růst. Očekávali bychom, že embryonální vývoj prstů u lidí i žab bude v zásadě totožný, stejný jako u společného předka, ze kterého se údajně vyvinuli. Ale vývoj prstů u lidí a žab probíhá různě.

Jak je znázorněno na obr. 4, u lidí začínáme s lopatkovitou strukturou, a prsty – na rukou i nohou – se vyvíjejí tak, že prorůstají skrze materiál mezi nimi, který rozpouštějí. Materiál mezi prsty je tedy odstraňován. (Takto se vyvinuly i vaše prsty, když jste byli v matčině lůně.) U žab je postup jiný. Jejich prsty vyrůstají každý zvlášť a odděleně ze zárodků. Materiál je zde tedy přidáván (1). Kdyby evoluce byla správným vysvětlením pro to, že jak lidé, tak žáby, mají prsty, očekávali bychom, že jejich embryonální vývoj bude podobný – očekávali bychom, že lidé i žáby nejen prsty zdědili, nýbrž vzhledem k tomu, že se předpokládá, že podobnost vzniká na základě sdílených genů, i proces vývoje prstů bude v obou případech podobný. Zajímavé je, že vývoj končetin se různí dokonce i mezi jednotlivými druhy obojživelníků – například mezi žábami a mloky (2). A co je na tom všem nejdůležitějšího, že uvedené příklady zdaleka nejsou nijak výjimečné. Embryonální vývoj takzvaných homologních struktur je často odlišný – a netýká se to pouze končetin.

Obr 4 - Embryonální vývoj lidských a žabích prstů

Již v roce 1894 napsal americký embryolog Edmund Wilson, „Je známým faktem, že části, které…jsou nepochybně homologní, se často podstatně liší…procesem svého vzniku“ (3).
Navíc je podle nedávno zesnulého španělského embryologa Dr Pereho Albercha „spíše pravidlem než výjimkou“, že se homologní struktury vyvíjejí odlišně (4).

Homologie – velký problém pro evolucionisty

Sir Gavin de Beer byl jedním z čelných embryologů 20. století. Byl členem Royal Society, a posléze se stal ředitelem Přírodovědného muzea v Londýně. Roku 1971 napsal článek s názvem Homologie: nevyřešený problém (5). Gavin de Beer byl totiž evolucionista, věřil v Darwinovu evoluční teorii; nebyl však s to ji smířit s fakty embryologie. Ve svém článku uvedl příklady homologních struktur, které se vyvinuly velmi odlišným způsobem, z odlišných částí vajíčka či embrya, a pod kontrolou odlišných genů. Byla to pro něj záhada, protože to bylo v přímém rozporu s tím, jakou situaci očekával jako evolucionista; proto také nazval ve svém článku homologie „nevyřešeným problémem.“ Nikdy tento problém nevyřešil – ani nikdo jiný tak neučinil.

Gunter Wagner je profesorem ekologie a evoluční biologie na Yaleské univerzitě. Když se vyjadřoval k témuž problému, problému smíření fakt z embryologie s evoluční teorií, napsal, „Opakovaně se setkávám s šokující velkou řadou zásadních problémů spojených se všemi pokusy ustavit biologický základ homologie“ (6) (zvýrazněno mnou)

A přece se vykládá mládeži na školách i studentům na univerzitách, že evoluce je velkým jednotícím principem v biologii. Říkají nám, že Darwin vysvětlil mnohotvárnost života. Slavný evolucionista Theodosius Dobzhansky nás ujistil, že „pouze ve světle evoluce dávají věci v biologii smysl“. To však prostě není pravda. Realitou je, že z pokusů smířit biologická fakta s Darwinovou teorií vyvstávají četné a zásadní problémy.

Kreacionistická interpretace homologie

Takže, co si máme počít se všemi těmi podobnostmi? Proč má tak mnoho zvířat dvě oči, dvě uši, srdce, plíce etc.? Proč jsou si přední končetiny tak mnoha různých zvířat podobné? Proč je příroda plná takových vzorů? Tedy, normálně, vidí-li lidé vzor, předpokládají, že musel existovat jeho návrhář; a nemůže-li tuto skutečnost uspokojivě vysvětlit evoluce, pak geniální vzory v přírodě s jistotou odkazují právě tam – na návrháře, designéra, stvořitele. Společná anatomie spojuje celou přírodu a svědčí o tom, že existuje jenom jeden stvořitel. Neexistuje mnoho bohů a mnoho stvořitelů, kteří vyrobili radikálně odlišné formy života ze zásadně odlišných součástí. Existuje jediný Bůh – Stvořitel – a z jeho stvoření to poznáváme (7).

Homologie a homoplazie

Místo aby poskytovaly podporu evoluci, podobné vzory shledávané všude kolem v přírodě poskytují důkazy o jediném designérovi. Alen nejen to, ve skutečnosti se evolučnímu vysvětlení doslova vzpírají, jak o tom svědčí běžný výskyt homoplazie. Zde je vysvětlení: zvířata mají docela často podobné orgány či struktury, které ale podle názoru evolucionistů nelze vysvětlit původem ze společného předka. Dobrým příkladem je „komorové oko“, které má čočku i sítnici, design nalézaný jak u lidí tak u chobotnic (viz obr. 5). Jelikož se nepředpokládá, že by lidé a chobotnice zdědili své oči po společném předku, nepovažují se za homologní. Místo toho byste od evolucionistů slyšeli, že prý jde o příklad homoplazie. /Pozn. edit.: viz na tomto webu samostatný článek o homoplazii: http://kreacionismus.cz/content/k-podobnostem-dochazi-problem-homoplazie). Homoplazii se jinak říká „konvergentní evoluce“, protože se má za to, že v tomto případě se evoluční proces seběhl (konvergoval) do téhož designu nezávisle na sobě. Existují četné příklady údajné homoplazie /8/. Netopýři i delfíni mají oba echolokační systémy, které pracují na podobném principu jako člověkem vyráběné sonary (9). Některé ryby generují elektřinu, kterou používají k omráčení kořisti nebo k obraně proti útočníkům, schopnost, která se prý vyvinula nezávisle šestkrát (10). Podobně jako tuňák, tak i žralok mako pohybují ocasní ploutví pomocí silných červených centrálních svalů upevněných na ploutev šlachami. Avšak, řečeno s evolucionisty, nemohli získat tenhle (pro ryby neobvyklý) mechanizmus od společného předka (11). Pravděpodobnost evolučních procesů generujících takovou úroveň podobnosti jenom díky náhodným mutacím filtrovaným přírodním výběrem v náhodně se měnících prostředích se zdá velmi nepatrná. Třeba oči se prý podle některých badatelů vyvinuly nezávisle na sobě až šedesátkrát (12).

Obr 5

Placentálové (např. lidé) jsou savci, jejichž mláďata se vyvíjejí v těle matky a jsou vyživována skrze placentu. Marsupialia (např. klokani) jsou savci, kteří nosí a kojí svá mláďata na svém těle ve vaku. Podle evoluční teorie se placentálové i vačnatci vyvinuli ze společného předka, který vypadal trochu jako moderní rejsek. Tito raní placentálové a vačnatci se pak údajně vyvinuli v mnoho odlišných zvířat. Co však evolucionisté těžko vysvětlují, je to, proč v tak mnoha případech se placentálové svým vnějším vzhledem tak málo liší od vačnatců (viz obrázek 6).

Obr 6

Mnoho rostlin nám poskytuje potravu a roste tak, že využívá energii ze Slunce, složitým procesem zvaným „fotosyntéza“. Jednu z jejích forem nazýváme „fotosyntéza C4“ a je obzvlášť složitá. Vzhledem k tomu, že proces C4 využívají mnohdy velmi rozdílné typy rostlin, musí evolucionisté opět tvrdit, že se vyvinul nezávisle víc než třicetkrát (13, 14). Člověka jímá závrať při pomyšlení, že se tak složitý proces mohl vyvinout jednou; ale tvrdit, že k tomu došlo tolikrát, tomu už snad žádný rozumný člověk nemůže uvěřit. Být evolucionistou vyžaduje spoustu slepé víry!

Někdy musí být také tvrzení o tom, že nějaké struktury jsou homologní, opraveno evolucionisty narychlo, a příslušné struktury prohlášeny za homoplazie proto, že se změnil evoluční rodokmen. Například vzhledem k údajným homologním rysům lebek a zubů byly velryby dogmaticky prohlašovány za potomky mesonychidů, vymřelého druhu velkého dravého unguláta (zvířete s kopyty). Podobnosti DNA však přesvědčily evolucionisty, že se velryby vyvinuly z jiné skupiny – sudokopytníků (ungulátů „se sudým počtem prstů na nohou“) podobných hrochům. Takže tyhle údajně jisté homologie musí být překvalifikovány na homoplazie.

Důkazy pro evoluci?

Evolucionisté říkají, že podobnosti nesporně svědčí o původu ze společného předka. To ale jednoznačně není pravda, jak jsme demonstrovali, protože často jsou si velmi podobná zvířata, u kterých evolucionisté musejí připustit, že původ ze společného předka nemůže jejich podobnost vysvětlovat. Navzdory tomu evolucionisté dokonce definují homologii jako „podobnost na základě společného předka (tj. na základě evoluce)“. V myšlení evolucionistů představuje tedy podobnost založená na společném předku důkaz pro evoluci, a podobnost bez společného předka také dokazuje evoluci. Ať už tedy shledají jakoukoli podobnost, vždy je důkazem evoluce!

„Homoplazie“ není ničím jiným než prázdným učeným slovem nahrazujícím fundované vysvětlení. Pojem homoplazie není založen na vědeckých důkazech, nýbrž na slepé víře. Tato víra je založena na svévolném předpokladu, že přírodními procesy je možno vysvětlit vše – včetně bujné a všudypřítomné „konvergence“, ať už se v tom kterém konkrétním případě jeví jakkoli nepravděpodobná.

**

PřílohaVelikost
00558-16.10.2012-jednoduche_vysvetleni_pro_homologii-1-creation.doc3.09 MB
Průměr: 3.3 (3 votes)

Kambrijská exploze

Z kterych ?

Zadejte kamrijská exploze na seznamu a asi čtvrtá seshora. Ale jak říkám, všechny, které mají zvýrazněnou část - kambrijská exploze, tak jsou v podstatě stejné. Jen jeden odkaz říká, že existovala ještě jedna exploze a že to nemusí být tak, jak jsme se domnívali. V.S.

Hrabě,

Pokud jsem uvadel priklad geparda, u ktereho byl dle evolucnich fantasveku odhadovan tento efekt hrdla lahve nekdy pred 10 000 lety. Uvadel jsem ho jen jako tresnicku na dortu.Patri to do soudku "pozoruhodnych nahodicek" . Tedy takovych poznatku, ktere ac jsou evolucionisty interpretovany v souladu s jejich ideologii, tak pozoruhodne tak nejak ladi s Biblickou zpravou.

Takže vy už škrtáte i ve svých tvrzeních, že. No, to děláte správně. Jen tak dál. Původně to třešnička na dortu nebyla. Takže čeho je teď hrdlo láhve u geparda důkazem? Co nám ta vaše náhodička říká jiného, než to, že gepard prošel v té době téměř vyhynutím? Říká nám, že se potopa nekonala. Kdyby se totiž konala, bylo by hrdlo láhve z období před 10000 lety překryto hrdlem láhve z období před 4500 lety. A je? Není. Tedy jasný důkaz, že se nekonalo žádné vymírání za posledních 10000 let. Kdyby ano genofond gepardů by to musel zachytit. Jen se vám to tedy tehdy hodilo do krámu a nedomyslel jste to. Podobně, jako s tím výpočtem růstu populace.

Neb jak by Mojzis mohl neco vedet o potope, ci by si to vymyslel.... A hle! Vsude hrbitovy fosilii a na celem svete prehrsel dokladu celosvetove potopy! Mojzis by si to vymyslel, ale zaroven by si to vymysleli, vsechny narody a kultury tehdejsiho sveta...?

Mojžiš nevěděl nic. Je to židovský praotec Čech. Potopa se nekonala. Žádné společně hrdlo láhve z období před 4500 lety.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Je to citace z jednech stranek.

Z kterých ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pro Sriber

Na počátku prvohor před nějakými 540–550 miliony let došlo k bezprecedentní evoluční události, která zformovala přírodu na Zemi na celou následující půlmiliardu let. Říkáme tomu „kambrijská exploze”. Z tohoto období totiž pocházejí první známí zástupci všech velkých skupin („kmenů”) mnohobuněčných živočichů, kteří byli dost velcí a tvrdí na to, aby mohli fosilizovat. Kambrium je ale také první období, z něhož známe dokonalé fosilie mnoha živočichů, včetně měkkých tkání (slavné Burgesské břidlice v Britské Kolumbii či nedávno objevené naleziště Čeng-ťiang neboli Zhengjian v jihočínském Jün-nanu) a embryí zachovaných tak dokonale, že lze vidět hranice mezi jednotlivými buňkami.
V.S.
Je to citace z jedněch stránek. Ale skoro všechny říkají to stejné, že se v určitém odbobí objevilo spoustu nových forem jakoby najednou z ničeho nic. Ale zřejmě to je již překonané tvrzení.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Jura

Ne zase jste to klasicky popletl. Pokud jsem uváděl příklad geparda, u kterého byl dle evolučních fantasvěků odhadován tento efekt hrdla lahve někdy před 10 000 lety. Uváděl jsem ho jen jako třešničku na dortu.

Patří to do soudku "pozoruhodných náhodiček" . Tedy takových poznatků, které ač jsou evolucionisty interpretovány v souladu s jejich ideologií, tak pozoruhodně tak nějak ladí s Biblickou zprávou.

To je právě případ potopy. I to je indície, že Bible má pravdu a evolucionisté si bohapustě vymýšlí. Neb jak by Mojžíš mohl něco vědět o potopě, či by si to vymyslel.... A hle! Všude hřbitovy fosilií a na celém světě přehršel dokladů celosvětové potopy! Mojžíš by si to vymyslel, ale zároveň by si to vymyslely, všechny národy a kultury tehdejšího světa...?

A takových "pozoruhodných náhodiček", které se liší jen tím, jak je interpretuje Boží slovo, kupodivu již z doby před tisíci let, a jak to dnes lživě překrucují evolucionisté je v evoluční ideologii celá řada.

Takže ten gepard jen takové zpestření, nikoliv nějaký klíčový důkaz na čem by spočíval kreacionismus!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabě,

Pokud si pamatuji navrhoval jste jako dukaz nejakou kockovitou selmu. Takze?
Ano, u nekterych tvoru je mozne identifikovat naznakove takzvane hrdlo lahve a u jinych jiz identifikovat nelze. Nic sloziteho.

Takže, jestli tomu správně rozumím, když populace tygra vykazuje hrdlo láhve spadající zhruba do období hypotetické potopy, je to důkaz potopy a když se u ostatních příbuzných druhů tento efekt neprojevuje, není to důkazem ničeho. Pochopil jsem vaši geniální úvahu správně? Vaše metoda: “Nehodící se škrtněte“ funguje precizně. A jste to vy, kdo pokrytecky tlachá o pravdě.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Zjisti si už konečně, co znamená "pokrytectví" a "alibismus". Používáš ta slova špatně...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Jura

tak predevsim je treba se shodnout na tom, co to je ten velmi dlouhy casovy horizont.

Jistě. Ve vašem podání jistě jiné, než v kreacionistické interpretaci. Každopádně však, žádné stoprocentní a skálopevné postuláty nemohou vyplývat z hrdla lahve. Neb tento jev, nemusí být již identifikovatelný, protože se ztrácí po mnoha a mnoha generacích. Vaše stéblo, kterého se jakožto zoufalý a topící se evolucionista chytáte, v podobě efektu hrdla lahve, zkrátka není nic, co by nějak zásadně vyvracelo celosvětovou potopu.

Pak si take uvedomit, co je pricinou zvysovani variability. Zda to neni treba evoluce

Ne to není. Vzájemné křížení a rekombinace a z toho plynoucí rozmanitost, je možné jen když původní potenciál pro takovou variabilitu již existuje v rodičovské generaci. Kde se to vzalo?? - To nijak evoluční ideologie neřeší a neumí vyřešit.

Pokud si pamatuji navrhoval jste jako dukaz nejakou kockovitou selmu. Takze?

Ano, u některých tvorů je možné identifikovat náznakově takzvané hrdlo lahve a u jiných již identifikovat nelze. Nic složitého.

Jestli tu nekdo fantaziruje, pak jsou to takovi, kteri opiraji sve argumenty o autority lidi, jako je prave vami navrhovany RNDr. Peter Vajda PhD., pozivajici mezi svymi vedeckymi kolegy "zavidenihodne" vaznosti:

Nic nového pod sluncem. Evolucionistická lobby se snaží všechny, kdo nepřijmou evoluční ideologii očernit a dehonestovat. Za to si tito lidé ponesou před Bohem odpovědnost!

Každopádně pravda se nedá umlčet, lze ji potlačit, ale nelze ji umlčet. Pravda je jen jedna a nakonec vždy zvítězí. A lež má krátké nohy, i když ta evoluční lež o něco delší. Je však povzbuzující, že stále existují lidé, kteří jsou pro pravdu schopni riskovat své renomé a nezaleknou se případných problémů. Pravda a láska k pravdě pro ně má vyšší hodnotu, než aby si pokrytecky a alibisticky lhali do kapsy jak to činí evolucionisté a zůstávali tak v ďáblově evolučním bludu.

Prostě mnoho lidí o životě přemýšlí, o jeho vzniku, smyslu a původu a nachází v sofistikovaných biosystémech Boží dílo. To neumlčíte pliváním jedovatých slin!

Pravda nakonec zvítězí. Pravdu o tom, že tento svět stvořil BŮH! Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabě,

tak především je třeba se shodnout na tom, co to je ten velmi dlouhý časový horizont. Pak si také uvědomit, co je příčinou zvyšovaní variability. Zda to není třeba evoluce. Pak také najít důvod proč se u některých vámi navrhovaných druhů fenomén hrdla láhve projevil a u příbuzných druhů ne. Pokud si pamatuji navrhoval jste jako důkaz nějakou kočkovitou šelmu. Takže?

Jestli tu někdo fantazíruje, pak jsou to takoví, kteří opírají své argumenty o autority lidí, jako je právě vámi navrhovaný RNDr. Peter Vajda PhD., požívající mezi svými vědeckými kolegy “záviděníhodné“ vážnosti:

Citace z diskuse na osel.cz:

Na slovensku máme ale väčšiu hanbu vyššie v štruktúrach vedeckej komunity ako je oslácky nadutý mikrobiológ. Je ním RNDr. Peter VAJDA, Ph.D., geodetik na SAV. Svojho času mal svoje svetonázory vo svojom profile priamo na stránkach SAV:http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/vajda/pv_sk/osobne.htmale už asi niekto upozornil vedenie, tak pre úplnosť (internet nezabúda):http://web.archive.org/web/20120721033558/http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/vajda/pv_sk/osobne.htmPre silné žalúdky sú tu aj jeho prednášky:http://nkz.reformace.cz/?p=3&pp=pr&string=Peter%20VajdaKto by mal pochybnosti o tom, že zem je staršia ako 6000 rokov, pán geológ mu to jasne vyvráti v tejto prednáške:http://nkz.reformace.cz/kazne/2005/2005-11-20_PV_1M_1_1-2_3_Na-pociatku-Boh-stvoril-3.mp3(K tomuto záveru dospieva zistením, že veda nie je zlúčitelná s bibliou, a teda veda sa mýli.)Je to hanba slovenskej vedy a podla môjho názoru človek s takými názormi nemá čo v akadémii vied robiť. Zvlášť nie, keď je to geológ. 

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Nestalo, ani v nejmensim. Zadne jemne prechody a tudiz nikde zadna evoluce.

Nikde nikdy žádná evoluce ? Vážně ? Nechceš si to raději rozmyslet ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This