Jednoduché vysvětlení pro homologii

Dominic Statham

(Z časopisu Creation 34(4) 2012, str. 43-45, přeložil M. T. – 10/2012)

Všimli jste si někdy těch mnoha podobností, které existují mezi různými zvířaty? Mnoho zvířat má dvě oči, dvě uši, čtyři končetiny, srdce, mozek, pět prstů (na rukou a na nohou) atd. Příroda je plná podobných vzorů, a evolucionisté pro to mají zvláštní výraz. Nazývají je „homologiemi“ či „homologními orgány“ nebo „homologními strukturami“. Homologie jsou prostě podobnosti, které podle evolucionistů vděčí za svůj původ tomu, že je všechny organizmy zdědily po společném předku.

Takže podle evolucionistů jsou oči nejrůznějších zvířat ve spodní řadě obrázku 1 „homologními orgány“, protože je tato zvířata zdědila po společném předku, který měl oči. Podobně jsou nohy těchto zvířat „homologními strukturami“, protože je zvířata údajně zdědila po společném předku, který měl nohy. Takže, abychom se opět vrátili k diagramu na obrázku 1, o žábách, tuleních, ptácích i lidech se tvrdí, že mají oči a nohy proto, že je zdědili po společném předku, který vypadal přibližně jako tvor v horní části obrázku 1.

Obr 1

Otevřete-li typickou učebnici biologie, která učí evoluci, najdete v ní patrně diagramy podobné těm na obrázcích 2-3. Ukazují podobnosti mezi předními končetinami (předníma nohama či pažemi) různých zvířat. Na každém je ramenní kost znázorněna zeleně, kost vřetenní modře, kost loketní hnědě a prsty žlutě. Evolucionisté samozřejmě tvrdí, že pro tyto podobnosti existuje velmi jednoduché vysvětlení – organizmy je zdědily, říkají, od společného předka. Přední končetiny, tvrdí, jsou výborným příkladem homologie. Snad víc než cokoli jiného, přesvědčil takovýto diagram mnoho lidí o tom, že evoluce má pravdu. Avšak stejně jako v případě všech argumentů pro evoluci, podíváme-li se pozorně pod povrch věcí, zjistíme, že se argument zhroutí. Podívejme se na to, jak zkrachuje tento konkrétní argument, prozkoumáme-li ho blíže.

Obrt 2

Obr 3

Tajemství embryí

Lidé i žáby mají prsty – na předních i zadních končetinách a rukách i nohách. Kdybychom tedy předpokládali, že je mají proto, že je zdědili po společném předku, očekávali bychom, že budou i podobně růst. Očekávali bychom, že embryonální vývoj prstů u lidí i žab bude v zásadě totožný, stejný jako u společného předka, ze kterého se údajně vyvinuli. Ale vývoj prstů u lidí a žab probíhá různě.

Jak je znázorněno na obr. 4, u lidí začínáme s lopatkovitou strukturou, a prsty – na rukou i nohou – se vyvíjejí tak, že prorůstají skrze materiál mezi nimi, který rozpouštějí. Materiál mezi prsty je tedy odstraňován. (Takto se vyvinuly i vaše prsty, když jste byli v matčině lůně.) U žab je postup jiný. Jejich prsty vyrůstají každý zvlášť a odděleně ze zárodků. Materiál je zde tedy přidáván (1). Kdyby evoluce byla správným vysvětlením pro to, že jak lidé, tak žáby, mají prsty, očekávali bychom, že jejich embryonální vývoj bude podobný – očekávali bychom, že lidé i žáby nejen prsty zdědili, nýbrž vzhledem k tomu, že se předpokládá, že podobnost vzniká na základě sdílených genů, i proces vývoje prstů bude v obou případech podobný. Zajímavé je, že vývoj končetin se různí dokonce i mezi jednotlivými druhy obojživelníků – například mezi žábami a mloky (2). A co je na tom všem nejdůležitějšího, že uvedené příklady zdaleka nejsou nijak výjimečné. Embryonální vývoj takzvaných homologních struktur je často odlišný – a netýká se to pouze končetin.

Obr 4 - Embryonální vývoj lidských a žabích prstů

Již v roce 1894 napsal americký embryolog Edmund Wilson, „Je známým faktem, že části, které…jsou nepochybně homologní, se často podstatně liší…procesem svého vzniku“ (3).
Navíc je podle nedávno zesnulého španělského embryologa Dr Pereho Albercha „spíše pravidlem než výjimkou“, že se homologní struktury vyvíjejí odlišně (4).

Homologie – velký problém pro evolucionisty

Sir Gavin de Beer byl jedním z čelných embryologů 20. století. Byl členem Royal Society, a posléze se stal ředitelem Přírodovědného muzea v Londýně. Roku 1971 napsal článek s názvem Homologie: nevyřešený problém (5). Gavin de Beer byl totiž evolucionista, věřil v Darwinovu evoluční teorii; nebyl však s to ji smířit s fakty embryologie. Ve svém článku uvedl příklady homologních struktur, které se vyvinuly velmi odlišným způsobem, z odlišných částí vajíčka či embrya, a pod kontrolou odlišných genů. Byla to pro něj záhada, protože to bylo v přímém rozporu s tím, jakou situaci očekával jako evolucionista; proto také nazval ve svém článku homologie „nevyřešeným problémem.“ Nikdy tento problém nevyřešil – ani nikdo jiný tak neučinil.

Gunter Wagner je profesorem ekologie a evoluční biologie na Yaleské univerzitě. Když se vyjadřoval k témuž problému, problému smíření fakt z embryologie s evoluční teorií, napsal, „Opakovaně se setkávám s šokující velkou řadou zásadních problémů spojených se všemi pokusy ustavit biologický základ homologie“ (6) (zvýrazněno mnou)

A přece se vykládá mládeži na školách i studentům na univerzitách, že evoluce je velkým jednotícím principem v biologii. Říkají nám, že Darwin vysvětlil mnohotvárnost života. Slavný evolucionista Theodosius Dobzhansky nás ujistil, že „pouze ve světle evoluce dávají věci v biologii smysl“. To však prostě není pravda. Realitou je, že z pokusů smířit biologická fakta s Darwinovou teorií vyvstávají četné a zásadní problémy.

Kreacionistická interpretace homologie

Takže, co si máme počít se všemi těmi podobnostmi? Proč má tak mnoho zvířat dvě oči, dvě uši, srdce, plíce etc.? Proč jsou si přední končetiny tak mnoha různých zvířat podobné? Proč je příroda plná takových vzorů? Tedy, normálně, vidí-li lidé vzor, předpokládají, že musel existovat jeho návrhář; a nemůže-li tuto skutečnost uspokojivě vysvětlit evoluce, pak geniální vzory v přírodě s jistotou odkazují právě tam – na návrháře, designéra, stvořitele. Společná anatomie spojuje celou přírodu a svědčí o tom, že existuje jenom jeden stvořitel. Neexistuje mnoho bohů a mnoho stvořitelů, kteří vyrobili radikálně odlišné formy života ze zásadně odlišných součástí. Existuje jediný Bůh – Stvořitel – a z jeho stvoření to poznáváme (7).

Homologie a homoplazie

Místo aby poskytovaly podporu evoluci, podobné vzory shledávané všude kolem v přírodě poskytují důkazy o jediném designérovi. Alen nejen to, ve skutečnosti se evolučnímu vysvětlení doslova vzpírají, jak o tom svědčí běžný výskyt homoplazie. Zde je vysvětlení: zvířata mají docela často podobné orgány či struktury, které ale podle názoru evolucionistů nelze vysvětlit původem ze společného předka. Dobrým příkladem je „komorové oko“, které má čočku i sítnici, design nalézaný jak u lidí tak u chobotnic (viz obr. 5). Jelikož se nepředpokládá, že by lidé a chobotnice zdědili své oči po společném předku, nepovažují se za homologní. Místo toho byste od evolucionistů slyšeli, že prý jde o příklad homoplazie. /Pozn. edit.: viz na tomto webu samostatný článek o homoplazii: http://kreacionismus.cz/content/k-podobnostem-dochazi-problem-homoplazie). Homoplazii se jinak říká „konvergentní evoluce“, protože se má za to, že v tomto případě se evoluční proces seběhl (konvergoval) do téhož designu nezávisle na sobě. Existují četné příklady údajné homoplazie /8/. Netopýři i delfíni mají oba echolokační systémy, které pracují na podobném principu jako člověkem vyráběné sonary (9). Některé ryby generují elektřinu, kterou používají k omráčení kořisti nebo k obraně proti útočníkům, schopnost, která se prý vyvinula nezávisle šestkrát (10). Podobně jako tuňák, tak i žralok mako pohybují ocasní ploutví pomocí silných červených centrálních svalů upevněných na ploutev šlachami. Avšak, řečeno s evolucionisty, nemohli získat tenhle (pro ryby neobvyklý) mechanizmus od společného předka (11). Pravděpodobnost evolučních procesů generujících takovou úroveň podobnosti jenom díky náhodným mutacím filtrovaným přírodním výběrem v náhodně se měnících prostředích se zdá velmi nepatrná. Třeba oči se prý podle některých badatelů vyvinuly nezávisle na sobě až šedesátkrát (12).

Obr 5

Placentálové (např. lidé) jsou savci, jejichž mláďata se vyvíjejí v těle matky a jsou vyživována skrze placentu. Marsupialia (např. klokani) jsou savci, kteří nosí a kojí svá mláďata na svém těle ve vaku. Podle evoluční teorie se placentálové i vačnatci vyvinuli ze společného předka, který vypadal trochu jako moderní rejsek. Tito raní placentálové a vačnatci se pak údajně vyvinuli v mnoho odlišných zvířat. Co však evolucionisté těžko vysvětlují, je to, proč v tak mnoha případech se placentálové svým vnějším vzhledem tak málo liší od vačnatců (viz obrázek 6).

Obr 6

Mnoho rostlin nám poskytuje potravu a roste tak, že využívá energii ze Slunce, složitým procesem zvaným „fotosyntéza“. Jednu z jejích forem nazýváme „fotosyntéza C4“ a je obzvlášť složitá. Vzhledem k tomu, že proces C4 využívají mnohdy velmi rozdílné typy rostlin, musí evolucionisté opět tvrdit, že se vyvinul nezávisle víc než třicetkrát (13, 14). Člověka jímá závrať při pomyšlení, že se tak složitý proces mohl vyvinout jednou; ale tvrdit, že k tomu došlo tolikrát, tomu už snad žádný rozumný člověk nemůže uvěřit. Být evolucionistou vyžaduje spoustu slepé víry!

Někdy musí být také tvrzení o tom, že nějaké struktury jsou homologní, opraveno evolucionisty narychlo, a příslušné struktury prohlášeny za homoplazie proto, že se změnil evoluční rodokmen. Například vzhledem k údajným homologním rysům lebek a zubů byly velryby dogmaticky prohlašovány za potomky mesonychidů, vymřelého druhu velkého dravého unguláta (zvířete s kopyty). Podobnosti DNA však přesvědčily evolucionisty, že se velryby vyvinuly z jiné skupiny – sudokopytníků (ungulátů „se sudým počtem prstů na nohou“) podobných hrochům. Takže tyhle údajně jisté homologie musí být překvalifikovány na homoplazie.

Důkazy pro evoluci?

Evolucionisté říkají, že podobnosti nesporně svědčí o původu ze společného předka. To ale jednoznačně není pravda, jak jsme demonstrovali, protože často jsou si velmi podobná zvířata, u kterých evolucionisté musejí připustit, že původ ze společného předka nemůže jejich podobnost vysvětlovat. Navzdory tomu evolucionisté dokonce definují homologii jako „podobnost na základě společného předka (tj. na základě evoluce)“. V myšlení evolucionistů představuje tedy podobnost založená na společném předku důkaz pro evoluci, a podobnost bez společného předka také dokazuje evoluci. Ať už tedy shledají jakoukoli podobnost, vždy je důkazem evoluce!

„Homoplazie“ není ničím jiným než prázdným učeným slovem nahrazujícím fundované vysvětlení. Pojem homoplazie není založen na vědeckých důkazech, nýbrž na slepé víře. Tato víra je založena na svévolném předpokladu, že přírodními procesy je možno vysvětlit vše – včetně bujné a všudypřítomné „konvergence“, ať už se v tom kterém konkrétním případě jeví jakkoli nepravděpodobná.

**

PřílohaVelikost
00558-16.10.2012-jednoduche_vysvetleni_pro_homologii-1-creation.doc3.09 MB
Průměr: 3.3 (3 votes)

Vlasta

Pokusím se ti to vysvětlit ještě jednou a budu pro jistotu mluvit jen za sebe. Mně tvůj bůh ani tvá bible v podstatě nezajímají. V křesťanského boha nevěřím a bible je pro mě historický dokument plný rozporů sepsaný lidmi pro jiné lidi bez jakékoli boží inspirace. Respektuji tvoji víru a chci, abys ty respektoval tu moji. Problémem těchto stránek totiž není náboženská víra.

Existuje skupina fanatiků, kterým říkáme mladokreacionisté a kteří upřímně nenávidí přirodní vědy a vše, co s nimi souvisí. Tato jejich nenávist je vede k popírání zcela zjevných skutečností a jevů pozorovaných v přírodě, k prznění a znásilňování vědeckých výsledků, pomluvám vědců, vědeckých institucí a metod vědecké práce. Jejich cílem je omezit svobodu lidského vědění a myšlení a nahradit sekularismus náboženskou diktaturou.

Pro své cíle se mladokreacionisté neštítí žádné lži, podvodu či manipulace. Svoji propagandu zaměřují převážně na méně vzdělané nebo labilní osoby, které nesnadno odhalují jejich skutečné metody a cíle.

Já si tady s tebou nebudu povídat o bohu, citace nebo příběhy z bible už ani nečtu, zato jsem se ti několikrát (a nejen já) pokoušel vysvětlit, že bys měl osoby jako Hrábě soudit nikoli podle jejich jakobykřesťanské víry, ale podle pravdivosti nebo lživosti jejich výroků. Ne každý, kdo se tváří jako křesťan, ti říká pravdu a ne každý, kdo v křesťanského boha nevěří, má zájem ti lhát.

Hrábě

Psali v bibli, tak to musi byt pravda?
Ano!

Předpokládal jsem tuhle odpověď. Je to totiž stejný případ, jako s tím stejně prolhaným Rudým právem. Stejná ideologie, stejné "jedině správné myšlenky", stejná zrůdná nenávist k jiným názorům a postojům, stejný způsob zacházení s odpůrci... Mohl bych pokračovat.

Odp: Pro Triturrus

Byla u nás ve firmě asi na 14 dní skupina Indů z pobočného závodu. Mysleli si, že je u nás čas dovolených. Prý strašně málo lidí v ulicích. Jako po vymření. Člověk musí vidět nějaké takové obrázky, aby měl pocit, že aspoň trochu pochopil. Sad

Vlasta

Bible podle me, uz jednou jsem to psal, nebyla psana proto, abychom se dozvedeli o zkamenelinach, abychom se dozvedeli, proc nam vsechny metody v dnesni dobe ukazuji stari miliard, proc k nam svetlo leti take tak dlouho, ale je evidentne psana tak, aby si kazdy uvedomil to podstatne, proc Buh stvoril svet, kvuli cemu, jaky ma svet vyznam, co tim Buh vlastne chtel nam rici. Je napsana proto tak, abychom to jako lide mohli pochopit. Bible je presto psana tak podivuhodne, ze i dnesni vedec si v ni najde neco, co ho oslovi, co ho bude uvadet v uzas, protoze Buh to rekl kratce, vystizne a hlavne tak trochu tajemne. Kazdy musi nad tim, co je tam napsano premyslet, jinak dojde k ne moc jasnym vecem.

Bible je psána naprosto vágně a je v ní spousta rozporů, již třeba v knize genesis je hodně zásadní. Nasvědčuje tomu i fakt, že sami pánbíčkáři jsou z ní zmatení a dělí se do různých sekt a skupin, které bibli vykládají rozdílně.

Podstatne je to, ze nas Buh stvoril

Nestvořil.

Evolucni pojeti vsak toto zcela nici a odsouva nekam tak daleko, ze na to clovek ani trochu nepomysli. Proc by to tak melo byt a to evolucni pojeti by melo tak neblaze pusobit proti Bibli?

Evoluce nepůsobí proti bibli, ona se jí vůbec nezabývá. Rozpor pramení z faktu, že bible je snůška báchorek, které nejsou založeny na skutečnosti a faktech a přitom žádá, abychom jí věřili. Evoluce je založena na důkazech přírodních věd. Proto vy, pánbíčkáři, chápete evoluci jako něco, co vás a vaši ideologii ohrožuje. Nejste schopni ji zpochybnit a vyvrátit, proto se uchylujete k biblickým dogmatům. Váš ideologický odpor k jinému názoru je faktem, který jste v historii mnohokrát potvrdili. Nejhorší pro vás je fakt, že s tím nic nemůžete udělat.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Ringo

Psali v bibli, tak to musi byt pravda?

Ano! Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Jura

Hrabe, uz na tomhle svete strasim pomerne dost dlouho (tzn. cca 60 let), ale demagoga vaseho formatu jsem dosud nepotkal.

"Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu...."

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Pro Triturrus

Jo, Triturussi, ta Ganga, to bylo teda něco, na dobrou noc.
Uvědomoval jsem si jednu věc, že ti lidé zřejmě o životě budou vědět mnohem více, než my všichni tady dohromady. Tohleto potkávat na našich ulicích a třeba ve Vltavě na nábřeží, asi by všichni zkolabovali.
A tam, to je běžně na ulicích, neuvěřitelné, jak pohled do jiného světa, a přece v podstatě za rohem. Tam asi moc cestovek nedělá zájezdy.
Pro mě je tak trochu neuvěřitelné, že bych se tam cákal ve vodě, asi bych se už před tím osypal, jako ten jeden člověk na té fotce. Docela by mě zajímalo, jaký názor by ti lidé měli na evoluci a že život po smrti neexistuje. V.S.

Odp: Bible

Vlasto,

Abychom mohli poznavat, jak podivuhodne a dobre opravdu tento svet ucinil a jak nas miluje. Evolucni pojeti vsak toto zcela nici a odsouva nekam tak daleko, ze na to clovek ani trochu nepomysli. Proc by to tak melo byt a to evolucni pojeti by melo tak neblaze pusobit proti Bibli?

Pokud bych připustil boží existenci, tak hned musím poznamenat, že ten svět stvořil vlastně obdivuhodně špatně. Je plný bolesti a utrpení pro většinu na Zemi žijících tvorů.

Co se týče evoluční biologie a jejímu sporu s biblí, pak je třeba poznamenat, že to není zdaleka jediný vědní obor a mám pocit, že neznám jediný vědní obor, který by byl s biblí v souladu. Možná právě proto, že je každý od slova vědět a ne věřit. To by pak byl věřní obor, tedy asi teologie.

Bible

Bible podle mě, už jednou jsem to psal, nebyla psaná proto, abychom se dozvěděli o zkamenělinách, abychom se dozvěděli, proč nám všechny metody v dnešní době ukazují stáří miliard, proč k nám světlo letí také tak dlouho, ale je evidentně psaná tak, aby si každý uvědomil to podstatné, proč Bůh stvořil svět, kvůli čemu, jaký má svět význam, co tím Bůh vlastně chtěl nám říci. Je napsaná proto tak, abychom to jako lidé mohli pochopit. Bible je přesto psaná tak podivuhodně, že i dnešní vědec si v ní najde něco, co ho osloví, co ho bude uvádět v úžas, protože Bůh to řekl krátce, výstižně a hlavně tak trochu tajemně. Každý musí nad tím, co je tam napsáno přemýšlet, jinak dojde k ne moc jasným věcem. Teď nemluvím o tom, že je nejasné to, jestli Bůh stvořil svět v šesti dnech, protože to je příliš jasné, nebo jestli Bůh tvořil evolucí, protože to je také příliš jasné, že tak nečinil, ale stvořil všechno hned v šesti dnech. O tom, jak tvořil Bůh nás nenechal ani trochu pochybovat a jednoho dne, až budeme moci mluvit s Mojžíšem, Noem, Abrahamem, Jobem, Ezechielem, tak uvidíme, jak někdo byl schopen věřit tomu, co nejen viděl, ale co i slyšel od Boha. Tohleto jednou uvidí všichni lidé. I my.
To podstatné je však podle mě něco jiného. Podstatné je to, že nás Bůh stvořil proto, abychom Ho mohli poznávat, abychom s Ním mohli hovořit, abychom mohli od Něho přijímat ponaučení, abychom prostě s Ním mohli navázat vztah, tak jako to je mezi manželi. Abychom mohli poznávat, jak podivuhodně a dobře opravdu tento svět učinil a jak nás miluje. Evoluční pojetí však toto zcela ničí a odsouvá někam tak daleko, že na to člověk ani trochu nepomyslí. Proč by to tak mělo být a to evoluční pojetí by mělo tak neblaze působit proti Bibli? V.S.

Odp: Dobré ráno

OK, připojuji se k akci NEKRMTE TROLA

Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

Customize This