Jak rychlost rozptylu argonu tak hélia svědčí o mladé zemi

Jak rychlost rozptylu argonu tak hélia svědčí o mladé zemi_1-úvodní obrázke.jpg

Larry Vardiman, Ph.D.*

(Z http://www.icr.org/article/6229/ přeložil M. T. – 8/2011)

Úvod

V závěrečné zprávě projektu Institutu pro výzkum Stvoření (ICR) Radioizotopy a stáří země (RATE) konstatoval Dr. Russell Humphreys, že z uvolňování hélia ze zirkonů ve vrtu GT-2 na Fenton Hill, Nové Mexiko, vyplývá stáří země 6000 ± 2000 let (1). Toto nízké stáří je v souladu s doslovným zněním Písma, ale odporuje běžně udávaným miliardám let. Gary Loechelt často kritizoval Humphreyovy postupy při propočítávání nízkého stáří na základě rozptylu hélia (2). Humphreys odpověděl Loecheltovi i dalším kritikům, vyvrátil jejich námitky a své závěry úspěšně obhájil.

Avšak vzhledem k neustávajícím Loecheltovým výhradám prozkoumal nedávno Humphreys hlouběji jeden z klíčových článků, na kterých je založen jeho výzkum rozptylu hélia, a zjistil některé poněkud podivné domněnky o místním zdroji tepla blízko vrtu (3). Došel přitom k závěru, že některé z domněnek o vývoji tepelných poměrů vrtu byly motivovány snahou vyhnout se problémům, které by autoři článku (Harrison et al. - 4) jinak měli s unikáním argonu ze vzorku.

Humphreys se rozhodl vyvinout druhou, nezávislou metodu stanovení stáří země založenou na unikání argonu ze živce v tomže vrtu na Fenton Hill. Výsledkem bylo trochu nižší stáří země než bylo zjištěno pomocí metody založené na rozptylu hélia.

Krátké shrnutí poznatků o rozptylu

Když se v hornině rozpadají radioaktivní izotopy, vznikají jako vedlejší produkt různé plyny. Například uran-238 se v horninách rozpadá na olovo rozpadem alfa, při kterém vznikají částice alfa, které se slučují s elektrony a tvoří hélium. Draslík-40 se rozpadá přímo na argon-40 obráceným rozpadem beta a zachycením elektronu. Plyny vzniklé radioaktivním rozpadem procházejí pak volně nerosty, ve kterých jsou obsaženy, a unikají do atmosféry.

Rychlost, kterou mohou plyny unikat, závisí však do značné míry na teplotě příslušných nerostů. Například při vysokých teplotách 5 kilometrů pod povrchem uniká hélium zhruba 160krát rychleji než při nižších teplotách zhruba 1.5 kilometru pod povrchem. Takže v hornině hluboko v zemské kůře bude méně hélia než v hornině blízko zemského povrchu.

Jak rychlost rozptylu argonu tak hélia svědčí o mladé zemi_2-Difuzivita hélia.jpg

Humphreysovi se podařilo propočítat difuzivitu (rozptyl), míru, v níž se zvyšuje či snižuje rychlost úniku hélia ze zirkonů v žule na Fenton Hill. Na obrázku 1 vidíme pozorované i teoretické difuzivity pro hélium jako funkce teploty. Všimněte si, že teplota ve stupních Celsia je vyšší na levé straně obrázku, takže difuzivita stoupá směrem doleva. Difuzivita je vynesena na logaritmické stupnici a stoupá na desetinásobek s každou ryskou na svislé ose.

Na pravé spodní části obrázku je pět bílých bodů s daty na červených a zelených křivkách. Vyznačují skutečné koncentrace hélia naměřené ve vrtu na Fenton Hill, se kterými pracoval Humphreys, když propočítával difuzivitu. Difuzivita na červené křivce (uniformitariánský model) byla získána jako podíl teoretického množství hélia vyprodukovaného za konvenční dobu existence horniny a naměřeného množství, které nyní po 1,5 miliardě let této existence zbývá.

Difuzivita na zelené křivce (kreacionistický model) byla získána jako podíl množství hélia před 6000 lety a množství dnešního. Všimněte si, že mezi difuzivitami obou křivek existuje činitel asi 100 000. Jinými slovy, rychlost, kterou hélium uniká z horniny, musí být u uniformitariánského modelu mnohonásobně nižší, aby byl s to vysvětlit koncentraci hélia pozorovanou v hornině dnes.

Vědci z projektu RATE získali z vrtu na Fenton Hill vzorky žuly a předali je jedné z nejrespektovanějších laboratoří pro výzkum hélia, aby určila rychlost unikání hélia při zohlednění teploty. Humphreys předpokládal (dříve, než laboranti dokončili práci), že výsledky se budou hodit spíše do kreacionistického modelu než do modelu evolučního a podpoří tak myšlenku mladé země (5). Na obrázku 1 je jasně vidět, že jeho hypotéza se potvrdila. Modrá data z laboratoře se kryla se zelenou křivkou tak přesně, že Humphreys několikrát při svých veřejných přednáškách konstatoval, že se „nikdy za celou vědeckou kariéru nesetkal s případem, že se předpověď potvrdila tak přesně.“ Při aplikaci hodnot rychlosti rozptylu naměřených v laboratoři se mu pak podařilo předběžně vypočítat stáří země a jeho odchylky. Hodnota byla 6000 ± 2000 let.

Nové výsledky pomocí argonu

„Základová“ žula z hlubokého prekambria z vrtu GT-2 na Fenton Hill obsahovala nejen zirkony, ze kterých bylo možno zjistit rychlost úniku hélia, nýbrž i mikroklinní živec obsahující draslík a argon-40, který bylo možno použít k odhadu stáří. Harrison et al. provedli měření stáří i difuzivity argon-argon u pěti vzorků živce (4). Byli nuceni předpokládat recentní zahřátí horniny blízkou sopkou, aby vysvětlili hojné uvolňování argonu zřejmé ve vzorcích.

Jak rychlost rozptylu argonu tak hélia svědčí o mladé zemi_3-věkové spektrum.jpg

Harrison et al. vyloučili ze své úplné analýzy některé vzorky, protože u nich z rychlosti úniku vyplývala mladá země. Referovali však o laboratorních výsledcích u všech pěti vzorků. Na obrázku 2 vidíme jimi stanovené „věkové spektrum“ pro jeden z vyloučených vzorků (vzorek 5) získaný z hloubky 5 kilometrů pod povrchem, kde vládne nejvyšší teplota. Znázorňuje konvenční odhad stáří jako funkci procenta argonu uvolněného při pokusném zahřívání v laboratoři.

Z maximální hodnoty 1160 milionů let na obrázku 2 vyplývá, že k rozpadu draslíku-40 na argon-40 „svědčícím o stáří kolem miliardy let“ došlo in situ. Tým RATE vyslovil hypotézu, že k tomuto rozpadu došlo během několika období zrychleného jaderného rozpadu v minulosti, naposledy během roční celosvětové Potopy líčené v knize Genesis.

Tým RATE přišel také s hypotézou zrychleného ochlazovacího mechanizmu, který by odstranil většinu tepla z radioaktivního rozpadu. Harrison et al. měli větší důvěru v odhady ztrát argonu ve vzorku 5. Humphreys byl také toho názoru, že stáří vzorku 5, s malou opravou v procentní hodnotě ztráty argonu, je přesnější a lépe obhajitelné než u dalších vzorků.

Humphreys použil argonová data z obrázku 2 k propočtu stáří vzorku 5 na hodnotu 5100^(+3800-2100) let, kde 5100 let byl jeho optimální odhad, a s nejnižším stářím 3000 let a nejvyšším 8900 let. Humphreysův nízký odhad 3000 let byl totožný s odhadem provedeným Harrisonem et al. (4).

Závěry

Humphreys usoudil, že pozorovaný vysoký obsah argonu přítomný v hornině (podle obrázku 2) je v zásadním rozporu s vysokým stářím země postulovaným evolučními vědci. Data z pozorování říkají, že živec z vrtu na Fenton Hill vygeneroval množství argonu-40 odpovídající miliardě let, a pak toto množství uchovával po období, které začalo před pouhými několika tisíci let. Argonová data tedy podporují zrychlený jaderný rozpad, nízké stáří země zjištěné týmem RATE z héliových dat, i biblické mládí světa. Můžeme tedy konstatovat, že jak rychlost rozptylu argonu, tak hélia, svědčí o tom, že země je stará jen několik tisíc let.

Odkazy

1. Humphreys, D. R. 2005. Young Helium Diffusion Age of Zircons Supports Accelerated Nuclear Decay. In Radioisotopes and the Age of the Earth: Results of a Young-Earth Creationist Research Initiative. Vardiman, L., A. A. Snelling and E. F. Chaffin, eds. El Cajon, CA: Institute for Creation Research, and Chino Valley, AZ: Creation Research Society, 25-100.
2. Loechelt, G. H. 2010. Critics of helium evidence for a young world now seem silent? Journal of Creation. 24 (3): 34-38.
3. Humphreys, D. R. 2011. Argon diffusion data support RATE’s 6,000-year helium age of the earth. Journal of Creation. 25 (2): 74-77.
4. Harrison, T. M., P. Morgan and D. D. Blackwell. 1986. Constraints on the age of heating at the Fenton Hill site, Valles Caldera, New Mexico. Journal of Geophysical Research. 91 (B2): 1899-1908.
5. Humphreys, D. R. 2000. Accelerated Nuclear Decay: A Viable Hypothesis? In Radioisotopes and the Age of the Earth: A Young-Earth Creationist Research Initiative. Vardiman, L., A. A. Snelling and E. F. Chaffin, eds. El Cajon, CA: Institute for Creation Research, and Chino Valley, AZ: Creation Research Society, 333-379.

* Dr. Vardiman je kmenový vědec Institutu pro výzkum stvoření v oblasti Astro/Geofyziky

PřílohaVelikost
Jak rychlost rozptylu argonu tak hélia svědčí o mladé zemi.doc381.5 KB
Průměr: 4.5 (6 votes)
Obrázek uživatele Eva

Trestní oznámení

ad - Tak máme díky křesťanské lásce ebolu v Evropě.

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-5-paragraf-356

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Kočky a rostlinná strava

Trestní oznámení? Není to ve světle VJEDY trochu chucpe?
https://www.google.cz/search?q=pokusy+na+zv%C3%AD%C5%99atech&tbm=isch&tb...

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Jak rychlost rozptylu argonu tak hélia svědčí o mladé zemi

Dnes jsem tedy konečně zjistil, že se to potvrzuje na vědecké úrovni. Díky videu na známém portálu a tady, když hledám vlastnost helia v žule pro možnost využití helia při stavbě pyramid. Už od mala (1977) nevěřím tomu, že by Země měla být tak stará a díky dalších učení včetně Adama s Evou jsem byl k učivu dost skeptický. Až nyní mám chuť to sledovat. Díky.

Pro Pavla Kábrta

Děkuji Vám za reakci

Kritizujete můj příspěvek, jako produkt nedbalého čtení článku a dokonce jako produkt mé neznalosti.

Zkuste si prosím uvědomit, co jste mně napsal za argument:

"Rozpadem uranu a thoria vzniká helium, které uniká z nerostů do atmosféry rychlostí, která je závislá na teplotě čili hloubce, ze které byl daný nerost získán. Rychlost tohoto úniku je měřitelná. Totéž platí pro argon z rozpadu beta draslíku."

To je Váš argument na mou neznalost?
Jak může být metoda určování stáří hornin založena na rychlosti unikání plynů z hornin – navíc s argumentem, že se tato rychlost mění s "hloubkou čili teplotou"? Jak může touto metodou někdo získat JAKÉKOLI referenční výsledky? V článku se píše, že z hloubky 5 km pod povrchem "uniká helium zhruba 160x rychleji, než při nižších teplotách zhruba 1,5 km pod povrchem".
A co hustota hornin? A co chemické složení minerálů, z nichž se hornina skládá? Zirkon byl vybrán pro určování stáří hornin pro svou vysokou stabilitu. Ale co živec? Ten se přece rozkládá nesrovnatelně rychleji, než zirkon. Proč vůbec měřit množství helia nebo argonu v zirkonu (NEBO DOKONCE ZE ŽIVCE), když víme, že z něj plyn uniká v závislosti na hloubce a to dokonce tak nešťastně, že čím hlouběji, tím rychleji? Má to snad znamenat, že v hloubce 50 km pod povrchem je přetlak hélia? Jak chcete vysvětlit, že rychlost rozptylu helia a argonu navíc ovlivnila událost potopy?
Navíc článek tvrdí, že rychlost rozptylu těchto plynů ovlivnila událost Potopy. Jak tedy chcete touto metodou určovat stáří hornin, pokud předpokládáte, že zkoumaný parametr je ovlivněn pouhou jedinou událostí, která trvala pouhých několik měsíců?

Jakýsi pan Humphrey vymyslel metodu určování stáří hornin, která je založena na "uvolňování helia ze zirkonů". Touto metodou zjistil, že Země je stará asi 6000 let. A jaká je tedy rychlost úniku argonu ze zirkonu, pokud se zirkon nachází v horninách podobných sklu, oproti zirkonům, které se nacházejí v čedičových brekciích, v rulách, v trachytech, v granitech atd? Chápete kolik parametrů je nutné změřit nebo vzít v úvahu, abychom získali nějaké referenční výsledky, které se týkají úniku plynů z minerálů? A je možné je vůbec získat?

Vzhledem k určitým pochybnostem o této metodě vyvinul pan Humphrey jinou metodu, která je založena na unikání argonu ze živce. Zjistil "trochu nižší stáří země".
Co je to za podivnou metodu? V českém středohoří například známe USAZENÉ horniny, které se nacházejí více než 500 metrů pod povrchem. Obsahují živce. Jak budeme posuzovat stáří těchto živců, jestliže je pravděpodobné, že ony živce vznikly několik kilometrů pod povrchem jako součást VULKANICKÝCH hornin, kde setrvávaly neznámo jak dlouho, posléze se sopečnou činností dostaly neznámo kdy na povrch, zvětrávacími procesy se dostaly do USAZENÝCH hornin na povrchu, v nichž byly neznámo jak dlouho, pak se propadly do tektonických depresí a byly na ně navršeny další stovky metrů vulkanických hornin, přičemž značná část z nich byla uchvácena magmatem a opět se stala součástí sopečných diatrém na povrchu. Tohle všechno se dá najít v malém Českém středohoří. Jak chcete u těchto minerálů měřit rychlost úniku plynů? Navíc v závislosti na "hloubce čili teplotě"?
JE TO PROSTĚ NESMYSL!

Metoda určování stáří hornin pomocí chemických složek uvnitř krystalické mřížky zirkonů není založena na "rozptylu" plynů, ale naopak – na uchování olova jako produktu radioaktivního rozpadu těžkých prvků uvnitř zirkonů. Jestliže bezpečně známe pozoruhodnou vlastnost zirkonu vypuzovat z krystalové mřížky olovo při teplotě tisíc stupňů Celsia, pak je zřejmé, že v okamžiku krystalizace zirkonu v něm žádné olovo není. Pokud v něm tedy nějaké olovo najdeme, pak jenom jako prodokut radioaktivního rozpadu těžkých prvků. Navíc je zřejmé, že pokud se zirkon stal několikrát součástí jiných hornin a byl znovu taven, byl opět ochuzen o olovo a celý proces začal znovu. Pokud tedy najdeme zirkon v horninách, které vznikly kontaktní metamorfózou usazených hornin při styku s lávou, a stáří těchto hornin na základě obsahu olova v zirkonu určíme na dejme tomu 10 milionů let, pak je zřejmé, že tyto zirkony jsou staré NEJMÉNĚ 10 milionů let, protože opětovné zahřání zirkonů zdánlivě snížilo jejich stáří.

Jak jste přišel na to, že kreacionisté mají problém vysvětlit, "kde se vzalo tak velké množství helia a argonu v nerostech"? To je jako kdyby mne někdo kritizoval za to, že jsem neuklidil chodník a já mu odpověděl, že létalo málo much.
Kreacionisté mají úplně jiný problém. Mají problém vysvětlit, jak lze tuto metodu vůbec použít k určování stáří hornin.
Dále se ptáte: "proč je helia málo i v atmosféře?". Podle Vás by musela být atmosféra hélia plná. Podle Vás by se muselo do atmosféry z hornin za miliardy let uvolnit obrovské množstvé hélia, a protože tam to hélium není, tak je Země stará jen 6000 let Smile A nepřemýšlel jste nad tím, kolik hélia se uvolní třicet kilometrů pod povrchem, když pět kilometrů pod povrchem uniká 160x rychleji než půl druhého kilometru pod povrchem? Smile

Chybí Vám hélium? Řekl bych, že nejvíc ho bude v pekle. Tam je tepla dost, takže se tam uvolňuje mnohonásobně rychleji Smile

Evě

Smile

Alois

Prvotní stvořená voda byla křišťálově čistá. Žádné bakterie, žádní váleči kouliví. Humus v tekuté formě je ovšem alkohol, nechť mi bratři katolíci odpustí, ale proměňovat něco tak nekalého jako alkoholické víno ve krev Páně není úplně v pořádku. Ať si proměňují svěcenou vodu lihuprostou tekutinku bez buchanek.
......................................................
Ano...je to nechutné. Myslím, že srovnatelný a přitom mnohem estetičtější i efektivnější zázrak je proměna běžných zahrádkářských produktů ve vodu ohnivou.
Kdo by trval na humusu, může následovat vojína Čonkina.

- Evo, Evo, tvoje tajné informace zavání svobodným zednářstvím

Čteš mi myšlenky, Aloisi.
Už delší dobu téměř na nic jiného nemyslím - hledám šikovného zednáře. Ani by nemusel být svobodný, klidně může být i ženatý, hlavně aby rozuměl řemeslu.

Antonio

ad - Vyprávěl jsem jí, že u nás je jeden most a že téměř každý rok z něj někdo skočí, že v Praze je most, který musí být pletivem zabezpečen proti sebevrahům. Sdělila mi, že nezná sebevražedné tendence chudého lidu v Indii. Vzpomněl jsem si ještě na Exuperyho, který říkal, že nejšťastnější lidé žijí na poušti a v klášterech. Neboť poznají z čeho jim prýští radost. Ne z věcí, ale ze vztahů.
...............................................
Nabídla jsem ti v sobotu pohádku o vyrovnané mysli. Jestlipak sis ji přečetl...
Ty sebevraždy...málokdy je důvod skutečně existenční nebo zdravotní/nevyléčitelná nemoc. Většinou jsou to deprese nebo špatně vyhodnocená emotivní zátěž.
Západní svět totiž lidi neotužuje vůči zátěži. Jsme vychováváni v totálním omylu a lži - totiž v iluzi, že máme "PRÁVO NA ŠTĚSTÍ", "právo na šťastný život."
Nejsme cvičeni a vychováváni, jak zvládat zátěžové situace a jakmile se nedaří, padáme do nejistot a depresí.

Naše mysl je cíleně stimulována podněty zvnějšku, nikoliv zevnitř.
Dostavuje se falešný pocit štěstí, který je ve skutečnosti pouhým uspokojením/nakrmením hladovějících receptorů touhy.
Západní svět nás pomocí médií a manipulací /pardon/ vychoval k závislosti na uspokojování tužeb, chtění a lačnění.
Výsledek? Tenhle Otesánek se nikdy nenasytí. A když není potrava - dostaví se absťák s plnou parádou.

Alois

Svobodní zednáři spoléhají na sílu člověka a přírody a nespoléhají na duchovní sílu Bible.
No a ?
To dělám i já

Svobodní zednáři

Svobodní zednáři spoléhají na sílu člověka a přírody a nespoléhají na duchovní sílu Bible.

Alois

Co vám na zednářích vadí ? Teda krom toho, že je to konkurence...

Customize This