Jak (ne)datovat fosilii

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8054/ přeložil.M.T – 4/2014. Překlad stál 246 Kč. Článek vyšel na stránkách ICR 21. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jsou v horninách a fosiliích zakódována poselství, která vyžadují miliony let? Určitě ne ve fosiliích z čínských vrstev v Daohugou. Naopak, jejich charakteristiky hovoří o nedávném původu.

Po uplynulých pár desetiletí odkrývají lovci fosilií poklad přístupný na několika horninových výchozech severovýchodně od Pekingu, bohatství zahrnující i některé z nejlépe zachovaných fosilií hmyzu i dalších členovců jakož i fosilie jak známých tak neobvyklých obratlovců.

Kdy byly uloženy? Autoři rozsáhlého článku hodnotícího fosilie obratlovců z Daohugou zveřejněného v Journal of Vertebrate Paleontology napsali, „V návaznosti na objevení této lokality se rychle začaly vynořovat protichůdné názory ohledně stáří a vzájemných vztahů ve vrstvách z Daohugou“1.

Autoři studie citovali zprávy odborníků, které kladly vrstvy z Daohugou do střední jury, svrchní jury, a dokonce i do spodní křídy – rozpětí zhruba 40 milionů let v konvenčním myšlení. Kdyby tyto fosilie obsahovaly jasná vodítka toho, kdy byly uloženy, pročpak by potom badatelé uváděli tyto protikladné názory na jejich stáří?

Hlavní technikou užívanou k určení stáří těchto vrstev je porovnávání podobně vypadajících fosilií. Vychází se přitom z předpokladu, že fosilizovaný tvor, který je užit k datování vrstvy, ve které je nalezen, žil během konkrétního evolučního časového rámce. Jinými slovy, metoda vychází z faktu milionů let evoluce ještě předtím, než se vůbec vědci pokusí o stanovení jakýchkoli konkrétních dat. Předpokládá se rovněž, že podobné fosilie, nalezené jinde, jsou stejně evolučně staré, i když jsou na oddělených světadílech.

Avšak mnoho fosilií z Daohugou prochází mnoha vrstvami. Takže tentýž tvor přežíval nezměněn po miliony let – za předpokladu, že každá vrstva představuje takové rozlehlé časové údobí - , což ovšem vynuluje použitelnost těchto fosilií jako časových indexů.

Autoři studie se bezděky dotkli tohoto citlivého aspektu, když připustili, že „lze očekávat, že jisté fosilie tu přetrvávaly po dlouhá období geologického času“2.

Ale nemohlo by takovéhle uvažování ospravedlnit přiřazení jakéhokoliv stáří té které fosilii?

Toto doznání by mělo diskvalifikovat metodu jako takovou, jelikož jakákoli indexová fosilie mohla žít před nebo po době svého původního výskytu, ale badatelé pokračují v zaběhnutých kolejích a vybírají argumenty a fosilie, které se nejlépe hodí do jejich apriori nastavených koncepcí.

V jiném příkladu z téže zprávy tým popsal, jak některé fosilie rostlin a hmyzu souvisely s nesprávnými vrstvami. Napsali, „Avšak i krátké období přežití některých druhů rostlin a bezobratlých, považovaných v severní Číně za indexové fosilie střední jury, do pozdní jury, by stačilo, aby byl rozřešen tento zjevný rozpor“1.

V tomto případě „rozřešili“ autoři rozpor pomocí představy – bez fosilních důkazů - , že se dávní tvorové prostě po miliony let nevyvíjeli. Datování fosilií fosiliemi se zdá být zcela subjektivní.

V jejich zprávě je ještě několik dalších příkladů švindlování s fosiliemi. Zdá se, že její autoři se snaží za každou cenu vtěsnat doklady do evolučního časového schématu, jako třeba u fosilií mloka (kterými jsou vrstvy v Daohugou proslulé) zvaného Liaoxitriton. Podle Journalu vypadá tato fosilie jako „moderní mlok z kladistické větve Hinobiidae“. Došlo-li mezi fosilií a jejím žijícím protějškem k velmi málo změnám, pak je nasnadě i to, že uplynulo velmi málo času ode dne, kdy byla fosilizována.

Takže „Z přítomnosti Liaoxitritona jak v Daohugou tak v (údajně o miliony let mladší) lokalitě souvrství Yixian Shuikouzi vyplývá, že stáří obou nalezišť musí být relativně blízké, pokud není Liaoxitriton rodem, který existoval poměrně dlouhou dobu“1.

Kdo ví, jak dlouho mlok žil jako údajně nezměněný rod, pokud člověk nejdřív nezná stáří vrstev, ve kterých je nalezen? A kdo může znát ona stáří, dokud nejdřív neví, jak dlouho ten který tvor žil?

Tkví problémy, se kterými se světští badatelé setkávají, když určují stáří fosilií, v absenci jasných záchytných bodů, nebo ve scestné filozofii, která tvoří základ jejich pracovní metody?

Je jisté, že evoluční myšlení zaslepuje své zastánce natolik, že odmítají byť i jen se zamyslet nad fakty, které nabourávají jejich světový názor, jako jsou třeba původní tkáně stále přítomné uvnitř nemineralizovaných fosilií. V tiskové zprávě z Journal of Vertebrate Paleontology je dokonce fotografie nálezu z Daohugou, na které jsou původní kosti opeřeného ptáka a jeho měkké tkáně, které odrážejí ultrafialové světlo jinak než okolní jílovec3. Představu, že podobný biologický materiál – kusy neporušené měkké tkáně – může vydržet byť i jeden milion let, neřkuli 160 milionů, nemůže snad přijmout ani ten nejhloupější člověk4.

Potřebují rostliny, hmyz, mloci, ptáci, savci – včetně druhu připomínajícího poletuchu a jiného, který připomíná vydru se šupinatým ocasem – a plazi jako pterosauři a dinosauři v sedimentech z Daohugou, miliony let k tomu, aby se vytvořily jejich zkameněliny? Vůbec ne. Daleko rozumnější je představa, že jde o uloženiny z Noemovy potopy. Jisté je, že nějaké katastrofické nánosy bahna spolkly všechny tyhle různé tvory a všechny dohromady je zachovaly – jde o proces, který v běžných každodenních událostech nepozorujeme.

Z tohoto důvodu nepředstavuje horninová vrstva „okno do života“, jak konstatovala tisková zpráva Společnosti pro paleontologii obratlovců, nýbrž spíše okno do smrti po kataklyzmatu způsobeném vodou3.

Odkazy

1. Sullivan, C. et al. 2014. The vertebrates of the Jurassic Daohugou Biota of northeastern China. Journal of Vertebrate Paleontology. 34 (2): 243-280.
2. Jejich citát v kontextu, z odkazu 1: „Paleontologové zabývající se obratlovci občas tvrdí, že kolekce obratlovců zachovaná v lokalitě Daohugou připomíná organizmy spíše ze svrchní jury a spodní křídy než ze střední jury, což podporuje závěr, že vrstvy Daohugou jsou relativně mladé. Avšak tato řazení, založená na obratlovcích, nejsou přesvědčivá, protože vyžadují supraspecifické, a téměř ve všech případech dokonce supragenerické taxony (formy života), u kterých by bylo možno očekávat, že budou přetrvávat po značně dlouhá geologická údobí.“
3. Prequel Outshines the Original: Exceptional Fossil of 160 Million Year Old Doahugou [sic] Biota. Society of Vertebrate Paleontology Press Release, posted on vertpaleo.org accessed March 24, 2014.
4. Thomas, B. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In M. Horstemeyer, ed., 2013, Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism, Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship.

Měkké části různých, „evolučně starých“ organizmů, nalézaných v čínském Daohugou, popisuje též článek v angličtině zde:

http://www.dcclothesline.com/2014/03/08/contradicting-evolution-massive-...

PřílohaVelikost
00666-11.5.2014-jak_nedatovat_fosilii.doc688 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)
Obrázek uživatele Stoura

Re: HMC 2011 - otočení Země

nesmysl! Časová jednotka 24 hodin je jedno otočení Země kolem své osy. Žádné slunce není potřeba. Máte v tom hokej.

Kompletní otočku kolem osy vykoná Země už za 23 hodin, 56 minut a 4,09 sekundy.

Celých 24 hodin je počítáno jako průměrná doba, vztažená právě vůči Slunci.

Týmový sport, který v tom máte, si pak určete sám.

Den

nesmysl! Časová jednotka 24 hodin je jedno otočení Země kolem své osy. Žádné slunce není potřeba. Máte v tom hokej.
Hrabě, přemýšlej aspoň trošililinku než sem zase něco vyplodíš Smile
Pokus si představíš Zemi ve dvou pozicích svého oběhu a sice tam kde se dostane cca za půl roku, a budeš trvat na tom, že 24 hodin je otočení se kolem své osy, tak v jedné pozici máš v poledne Slunce na jedné straně Země a v druhé pozici na opačné... na tvé teorii asi něco nebude dobře. Wink

Obrázek uživatele Samain

Re: Samain

Máte v tom hokej.

A jak se teda určil den a noc.
Krom toho, na otáčení země má vliv i měsíc(brzdí ji). jak víš, že se na počátku (první dva dny) neotočila země jednou za hodinu? Nevím kdo v tom má hokej.

Dancing with the moonlight knight.

Samain

nesmysl! Časová jednotka 24 hodin je jedno otočení Země kolem své osy. Žádné slunce není potřeba. Máte v tom hokej.

Obrázek uživatele Samain

Dotaz II

Cirkevni instituce mozna, ale krestanska instituce to nebyla...

Katolická církev tedy není křesťanská?

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Dotaz

Tito teologove se ale mylili. Lingvisticka analyza knihy Genesis jasne prokazuje, ze prvnich 6 dni bylo 6 dni Smile

Časová jednotka 24 hodin je určená rotací země, ve vztahu ke slunci.
Když bylo slunce stvořeno až třetí den, podle čeho byla určena délka prvních dvou dní?

Dancing with the moonlight knight.

Samain

Cirkevni instituce mozna, ale krestanska instituce to nebyla...

Telesto

Nevím, co by měli zatajovat. Naopak... Je celá řada věcí, které zatajují evolucioniste. I když zatajují není to správné slovo. Spíše bych řekl ignorují a vybírají si jen to, co se jim hodí. Ale co mi nejvíc vadí je asi to, že jejich teorie jsou zcela nekonzistentní. Jednou tak, jednou jinak. Když potřebují, tak si toho mnoho domysli. Když nepotřebují, tak je ticho po pesine. Přijde mi to, jako by řešili rovnici, kde výsledek znají - Zeme je stara miliardy let. A do rovnice dle libosti mění data tak, aby tento kýžený výsledek obdrželi. A nenajdou-li proměnné v rovnici takové, které jim vyhovují nebo si jejich hodnoty nedovedou vysvětlit, reknou ze to odporuje zabehnutym teoriim a provedou svoje slavne ticho po pesine. To opravdu není objektivním způsob zkoumání...

Co se tyce toho psani na talkorigins, zde je odpoved od povolanejsich Smile

http://creationwiki.org/Response_to_criticism_of_RATE%E2%80%99s_helium_d...

Jinak pan Kevin R. Henke, Ph.D. je asi nastvany pan s velkym egem. Misto aby napsal "tato hypoteza je milna protoze...", prijde mi ze 90% jeho obsahleho psani jsou jen plytke kecy. Prakticky v kazdem odstavci obvinuje z toho ci onoho, ale jen malokdy neco dolozi. Chapu ze ostatnim evolucnim teoretikum takovy styl psani mozna imponuje, protoze si pak pripadaji chytri, nicmene me prijde vazne nevedecky. Jeho zavery jsem ale nezkoumal, pac na to nemam cas.

A propo...

A přemýšlel jste o tom, že to ti evolucionisté opravdu mají špatně? Ze jejich úkolem není objektivně zkoumat stáří Země, ale dokazat milionové věky? To je celé. Výsledek zkoumání je v evolucni teorii je předem daný.

Jak ta mitochondrialni eva... Kdyz se v laboratori zjisti ze mDNA mutuje 20x rychleji nez se predpokladalo, a proto spolecny predek - zda se - zil pred 6500 lety, tak se proste napise ze to vyslo spatne a basta fidli. Tohle neni jeden priklad - takovych jsou stovky. Treba ten uhlik v uhli a tak dale...

Obrázek uživatele Samain

Letec

Vim jenom ze kdo zene lidi upalovat na hranici, nekona na zaklade uceni Jezise Krista.

No, o upalování jsi začal ty, ty jsi křesťan a upalování iniciovala církevní instituce - svatá inkvizice.
Takže , to si musíš srovnat ty se sebou, se svou církví a se svou vírou.
Mně je to celkem fuck a opravdu tu nikoho neupaluju. Snažím se povětšinou diskutovat v rámci logiky a svých znalostí a vědomostí..

Dancing with the moonlight knight.

George

Vzdyt uz davno predtim, nez Darwin publikoval "On the Origin of Species"...

Ano, uz davno pred darwinem jsme tu meli Platona, jenz tvrdil ze Atlantidu potopil Buh 9000pr.n.l..

A jeste davno pred Platonem jsme zde meli Indicke Vedy, ktere pocitaly s miliardama let... Ostatne moderni popularni teorie je do znacne miry obmenou prave tech indicky ved.

Jinak receno, budte radi, ze teologove se nemylili a dejte konecne pokoj.

Tito teologove se ale mylili. Lingvisticka analyza knihy Genesis jasne prokazuje, ze prvnich 6 dni bylo 6 dni Smile

Customize This